Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn.doc

23 1,153 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:27

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…2.1. Những quy định chung2.1.1. Đối tượng khách hàngKhách hàng vay vốn tại Ngân hàng SCB bao gồm:2.1.1.1. Các cá nhân và tổ chức Việt NamBao gồm:- Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty hợp danh.- Cá nhân- Hộ gia đình- Doanh nghiệp tư nhân- Các tổ chức có đủ điều kiện sau:+ Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, đăng ký hoặc công nhận.+ Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.+ Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.+ Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.2.1.1.2. Các cá nhân và tổ chức nước ngoài2.1.2. Điều kiện vay vốn2.1.2.1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn chỉ xem xét và quyết định cho vay khi có đủ các điều kiện sau:Khách hàng có đủ các điều kiện sau:SVTH: Lê Nga Trang23Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.- Có các phương án sản xuất kinh doanh khả thi có hiệu quả, có khả năng trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn.- Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Ngân hàng.- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy đinh trong từng quy trình tín dụng.Nhu cầu của khách hàng phù hợp với danh mục sản phẩm tín dụng còn hiệu lực thi hành được quy định trong chính sách tín dụng của Ngân hàng trong từng thời kỳ.2.1.3. Những trường hợp không cho vay2.1.3.1. Nhu cầu tín dụng của khách hàng không có trong danh mục sản phẩm tín dụng còn hiệu lực áp dụng được quy định trong chính sách tín dụng của Ngân hàng trong từng thời kỳ.2.1.3.2. Nhu cầu tín dụng đối với những khách hàng sau:- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc ( Phó Giám đốc ) của Tổ chức tín dụng;- Cán bộ, nhân viên của chính Tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm vụ thẩm định, quyết định cho vay;- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc).2.1.4. Hạn chế cho vaySVTH: Lê Nga Trang24Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…- Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại Ngân hàng; Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại Ngân hàng; Kế toán trưởng của Ngân hàng.- Các cổ đông lớn của Ngân hàng.2.1.5. Lãi suất- Lãi suất cho vay do Ngân hàng cho vay và khách hàng thoả thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà Nước và của Ngân hàng TMCP Sài Gòn về lãi suất cho vay tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. - Lãi suất cho vay ưu đãi được áp dụng đối với các khách hàng được ưu đãi về lãi suất theo quy định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Sài Gòn từng thời kỳ.- Trường hợp khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn, áp dụng lãi suất nợ quá hạn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Sài Gòn tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng.2.2. Hồ sơ vay vốn2.2.1. Hồ sơ pháp lý2.2.1.1. Đối với khách hàng là tổ chức- Quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( nếu có ).- Điều lệ tổ chức, hoạt động của tổ chức đối với các tổ chức có điều lệ doanh nghiệp.- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện tổ chức (Tổng giám đốc hoặc Giám đốc), Kế toán trưởng hoặc một chức danh quản lý về tài chính (nếu có).- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề phải có giấy phép.SVTH: Lê Nga Trang25Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…- Giấy đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc đăng ký mã số xuất nhập khẩu.- Văn bản uỷ quyền hoặc xác định về thẩm quyền trong quan hệ vay vốn như: văn bản của Hội đồng quản trị, uỷ quyền của Tổng Giám đốc, Giám đốc cho người khác ký hợp đồng….- Các giấy tờ khác có liên quan ( mẫu dấu, chữ ký,…).- Giấy phép đầu tư của cấp có thẩm quyền cấp.- Hợp đồng liên doanh đối với doanh nghiệp liên doanh.- Quyết định thành lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên.2.2.1.2. Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.- Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, hoặc các giấy tờ về nhân thân khác….- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chứng nhận độc thân.- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề đối với ngành nghề cần giấy phép (trong trường hợp vay vốn để kinh doanh).- Các giấy tờ khác có liên quan, như uỷ quyền của chủ hộ ( trong trường hợp hộ gia đình vay vốn) cho một thành viên khác trong gia đình này.2.2.2. Hồ sơ về khoản vay- Giấy đề nghị vay vốn.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính trong năm kế hoạch.- Các báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.- Biên bản kiểm toán đối với doanh nghiệp có kiểm toán.- Quy chế phân cấp quản lý tài chính đối với doanh nghiệp có phân cấp.- Bảng kê công nợ các loại tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.SVTH: Lê Nga Trang26Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…- Chi tiết các khoản phải thu, phải trả, tồn kho.- Các hợp đồng kinh tế ( đầu vào - đầu ra ): thi công xây lắp, hàng hoá, xuất nhập khẩu, cung ứng dịch vụ,….- Phương án sản xuất kinh doanh, khả năng vay trả, nguồn trả (đối với khoản vốn vay).- Hồ sơ khác có liên quan đến khoản vay ( Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá,dự toán chi phí hoạt động được duyệt,….).2.2.3. Hồ sơ bảo đảm tiền vayGồm các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng, giá trị của tài sản :- Giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm,….).- Các giấy tờ về xuất xứ, kiểm định giá trị, tỷ trọng,…đối với kim khí quý, đá quý.-Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng quản lý đối với bất động sản (nhà cửa, vật kiến trúc,…gắn liền với đất) và động sản (hàng hoá, phương tiện vận tải….).- Các quyền (quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền được nhận bảo hiểm, quyền khai thác tài nguyên, lợi tức, quyền phát sinh từ tài sản cầm cố, thế chấp,…)- Hợp đồng, văn bản bảo lãnh của bên thứ ba.SVTH: Lê Nga Trang27Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…2.3. Quy trình tín dụng ngắn hạn. Sơ đồ 2.1. Quy trình tín dụng ngắn hạn2.3.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốn- Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ:+ Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng cung cấp những thông tin về khách hàng; và tư vấn các thủ tục, hồ sơ cần thiết mà khách hàng phải đáp ứng khi có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng.+ Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu và tiếp nhận hồ sơ.Khách hàng khi có nhu cầu vay vốn liên hệ với bộ phận tín dụng tại các phòng giao dịch, chi nhánh, sở giao dịch,….để được cán bộ tín dụng hướng dẫn. Cán bộ tín dụng làm đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốn, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, gồm: Hồ sơ pháp lý Hồ sơ khoản vaySVTH: Lê Nga Trang28Theo dõi khoản vayXử lý khoản vay có vấn đềThanh lý Tài sảnQuyết định Tín dụngPhân tíchTín dụngPhân tích giới hạnNhu cầu vayKhách hàngChương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn… Hồ sơ bảo đảm tiền vay2.3.2. Thẩm định các điều kiện tín dụng Cán bộ tín dụng nghiên cứu, thẩm định hồ sơ vay vốn theo những nội dung :- Đánh giá chung về khách hàng theo:+ Năng lực pháp lý;+ Mô hình tổ chức, bố trí lao động;+ Quản trị điều hành của doanh nghiệp;+ Ngành nghề kinh doanh;+ Các rủi ro chủ yếu.- Tình hình tài chính của khách hàng:+ Đánh giá về sự chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính;+ Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế tài chính;+ Phân tích các tồn tại nguyên nhân.- Phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ: Cán bộ tín dụng kiểm tra mặt hàng kinh doanh của khách hàng có phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh hay không. Dựa trên phương án sản xuất kinh doanh do khách hàng xây dựng cán bộ tín dụng đánh giá tính khả thi của phương án.- Bảo đảm tiền vay: Cán bộ tín dụng kiểm tra đối chiếu tài sản đảm bảo theo quy định của SCB về việc nhận tài sản đảm bảo nợ vay. Sau đó, cán bộ tín dụng phối hợp với bộ phận thẩm định giá tiến hành thẩm định về tài sản đảm bảo như: tính pháp lý, giá trị tài sản đảm bảo, khả năng thanh khoản để đưa ra quyết định có nhận làm tài sản đảm bảo nợ vay hay không.- Xác định phương thức và nhu cầu vay:SVTH: Lê Nga Trang29Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Cán bộ tín dụng xác định phương thức phù hợp với tính chất cấp tín dụng theo 3 loại cơ bản sau:+ Chiết khấu+ Cho vay theo món+ Cho vay theo hạn mức- Xem xét khả năng nguồn vốn để cho vay:+ Xem xét, cân đối khả năng nguồn vốn đối với những khoản vay lớn theo quy định của SCB.+ Mua bán chuyển đổi ngoại tệ đối với những khoản vay cần chuyển đổi để thanh toán nước ngoài.+ Lãi suất áp dụng cho khoản vay.- Xem xét điều kiện thanh toán2.3.3. Xét duyệt cho vay, ký hợp đồng tín dụng- Cán bộ tín dụng: Sau khi nghiên cứu, thẩm định các điều kiện vay vốn (Bước 2) lập tờ trình cho vay, kèm hồ sơ vay vốn trình trưởng phòng tín dụng.- Trưởng phòng tín dụng: Trên cơ sở tờ trình của cán bộ tín dụng kèm hồ sơ vay vốn, xem xét kiểm tra, thẩm định lại và ghi ý kiến vào tờ trình, trình lãnh đạo xem xét.- Lãnh đạo: Xem xét lại hồ sơ của trưởng phòng tín dụng trình để quyết định:+ Duyệt đồng ý cho vay.+ Duyệt cho vay có điều kiện.+ Không đồng ý.+ Đưa ra hội đồng tín dụng tư vấn trước khi quyết định đối với trường hợp khoản vay lớn hoặc phức tạp theo quy định của chi nhánh.SVTH: Lê Nga Trang30Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…+ Trình hội sở chính đối với trường hợp vượt thẩm quyền của chi nhánh.- Cán bộ tín dụng căn cứ nội dung phê duyệt của lãnh đạo để tiến hành làm một hoặc các thủ tục sau:+ Yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu đối với trường hợp cần bổ sung các điều kiện vay vốn.+ Thẩm định lại, bổ sung, chỉnh sửa tờ trình nếu không đạt yêu cầu.+ Soạn thảo văn bản trả lời khách hàng đối với trường hợp từ chối cho vay.Sau đó, trình trưởng phòng tín dụng kiểm soát nội dung, trưởng phòng tín dụng có ý kiến đồng ý hay không đồng ý trình lãnh đạo quyết định.Khi khoản vay đã được lãnh đạo duyệt đồng ý cho vayhình thức đảm bảo nợ vay. Trên cơ sở nội dung, điều kiện đã được duyệt và hợp đồng mẫu, cán bộ tín dụng soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay cho phù hợp để trình trưởng phòng tín dụng kiểm soát. Trưởng phòng tín dụng kiểm tra lại các điều khoản hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay theo đúng nội dung điều kiện đã được duyệt: Nếu đúng ký trình lãnh đạo. Nếu chưa đúng, yêu cầu cán bộ tín dụng chỉnh sửa lại. Lãnh đạo ký duyệt: Nếu đúng: ký các hợp đồng do phòng tín dụng trình. Nếu chưa đúng, yêu cầu chỉnh sửa lại.Trong vòng 7 ngày làm việc ( đối với khách hàng mới ) và trong vòng 3 ngày làm việc ( đối với khách hàng cũ ) kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn theo quy định, chi nhánh phải có ý kiến trả lời khách hàng về quyết định của mình.2.3.4. Giải ngân, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vaySVTH: Lê Nga Trang31Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…2.3.4.1. Giải ngânSau khi khách hàng hoàn tất việc ký kết hợp đồng tín dụng và các thủ tục đối với tài sản đảm bảo nợ vay theo quy định thì Ngân hàng sẽ thực hiện giải ngân cho khách hàng. Khi giải ngân phải có các chứng từ sau:- Chứng từ của khách hàngCán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ, chứng từ về mục đích sử dụng tiền vay để giải ngân, gồm:+ Hợp đồng cung ứng vật tư, hàng hoá, dịch vụ.+ Bảng kê các khoản chi chi tiết, kế hoạch chi phí, biên bản nghiệm thu….+ Đối với hoá đơn, chứng từ thanh toán, trong trường hợp cụ thể chi nhánh có thể yêu cầu xuất trình các bản gốc hoặc chỉ yêu cầu bên vay liệt kê danh mục ( và chịu trách nhiệm về tính trung thực của bảng liệt kê) để đối chiếu trong quá trình kiểm tra sử dụng vốn vay sau khi giải ngân.+ Thông báo nộp tiền vào tài khoản của Ngân hàng đối với những khoản vay thanh toán với nước ngoài ( đã xác định trong hợp đồng tín dụng).- Chứng từ của Ngân hàngCán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh nội dung chứng từ theo mẫu sau:+ Hợp đồng bảo đảm tiền vay trong trường hợp bước 3 chưa hoàn thành thủ tục bảo đảm tiền vay.+ Bảng kê rút vốn (Nhận nợ vay).+ Giấy lĩnh tiền mặt, Uỷ nhiệm chi.- Trình duyệt giải ngân:Cán bộ tín dụng sau khi xem xét các chứng từ nếu đủ điều kiện giải ngân thì trình trưởng phòng tín dụng.SVTH: Lê Nga Trang32[...]...Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Bảng 2.1 . PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2007ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêuNăm 2005Năm 2006Năm 2007So sánh2006/2005So sánh 2007/2006+/- % +/- %Doanh số cho vay ngắn hạn3.597 7.452 29.174 3.855 107,17 21.722 291,49Doanh số cho vay trung hạn707 1.411 8.453 704 99,58 7.042 499,08Doanh số cho vay dài hạn26 97... 2007; Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).Đồ thị 2.1 : TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2007SVTH: Lê Nga Trang363.597707267.4521.4119729.1748.45315005.00010.00015.00020.00025.00030.000Tỷ đồng2005 2006 2007NămDoanh số cho vay ngắn hạn Doanh số cho vay trung hạn Doanh số cho vay dài hạn Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…+ Trình hội sở chính đối với trường hợp... Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Đồ thị 2.2: TÌNH HÌNH THU NỢ NGẮN HẠN TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2007Nhìn vào đồ thị ta thấy tình hình thu nợ ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã tăng dần qua các năm, cho thấy một thắng lợi lớn của Ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng. Nhìn chung, Ngân hàng đã cho vay đúng đối tượng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả,…….Doanh số thu nợ ngắn. .. với trường hợp khoản vay lớn hoặc phức tạp theo quy định của chi nhánh.SVTH: Lê Nga Trang30 Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Tổng doanh số cho vay : Năm 2006 doanh số cho vay là 8.960 tỷ đồng, tăng 4.630 tỷ đồng (tăng 106,93%) so với năm 2005. Đến 31/12/2007 doanh số cho vay là 37.777 tỷ đồng, tăng 28.817 tỷ đồng (tăng 321,62%) so với năm 2006.Doanh số cho vay ngắn hạn: Năm 2006... với doanh nghiệp có phân cấp.- Bảng kê cơng nợ các loại tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngồi nước.SVTH: Lê Nga Trang26 Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Bảng 2.3. TỶ LỆ DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN TRÊN DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN ĐVT: Tỷ đồng NămChỉ tiêuNăm 2005Năm 2006Năm2007So sánh2006/2005So sánh2007/2006+/- % +/- %Doanh số cho vay ngắn hạn3.597 7.452... ngắn hạn năm 2006 đạt 45,72%, giảm 10,08 % so với năm 2005. Năm 2007 tỷ lệ doanh số thu nợ ngắn hạn trên doanh số cho vay ngắn hạn đạt 70,19%, tăng 24,47%, khả năng thu hồi các khoản vay ngắn hạn của Ngân hàng năm 2007 đã được nâng cao rõ rệt.SVTH: Lê Nga Trang40 Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Bảng 2.5. TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN TRÊN TỔNG DƯ NỢ ĐVT: Tỷ đồng NămChỉ tiêuNăm2005Năm2006Năm... Năm 2007 dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 16.134 tỷ đồng , tăng 9.577 tỷ đồng ( 146,06%) so với năm 2006.SCB khơng ngừng hồn thiện và phát triển các chính sách tín dụng để mở rộng đối tượng vay mới,cũng như thực hiện chuyển đổi cơ cấu khách hàng, cân đối hài hồ giữa tín dụng ngắn hạn và tín dụng dài hạn trong giai đoạn mới.SVTH: Lê Nga Trang42 Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…Trưởng... cơ bản sau:+ Chiết khấu+ Cho vay theo món+ Cho vay theo hạn mức- Xem xét khả năng nguồn vốn để cho vay: + Xem xét, cân đối khả năng nguồn vốn đối với những khoản vay lớn theo quy định của SCB.+ Mua bán chuyển đổi ngoại tệ đối với những khoản vay cần chuyển đổi để thanh tốn nước ngồi.+ Lãi suất áp dụng cho khoản vay. - Xem xét điều kiện thanh tốn2.3.3. Xét duyệt cho vay, ký hợp đồng tín dụng-... nợ ngắn hạn đạt 3.407 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng (69,76%) so với năm 2005. Năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 20.478 tỷ đồng, tăng 17.071 tỷ đồng (501,06%).SVTH: Lê Nga Trang392.007748313.4076881520.4785.94812005.00010.00015.00020.00025.000Tỷ đồng2005 2006 2007NămDoanh số thu nợ ngắn hạn Doanh số thu nợ trung hạnDoanh số thu nợ dài hạn Chương 2: Phân tích tình hình cho vay. .. số thu nợ dài hạn Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn…hàng đã cho vay đúng đối tượng, người vay sử dụng đúng mục đích, sử dụng vốn vay có hiệu quả.Bảng 2.2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NỢ NGẮN HẠN TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2007 ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêuNăm 2005Năm 2006Năm 2007So sánh2006/2005So sánh2007/2006+/- % +/- %DSTN ngắn hạn2.007 3.407 20.478 1.400 69,76 17.071 501,06DSTN . 2007NămDoanh số cho vay ngắn hạn Doanh số cho vay trung hạn Doanh số cho vay dài hạn Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn Tổng doanh số cho vay : Năm. đồng2005 2006 2007NămDư nợ cho vay ngắn hạn Dư nợ cho vay dài hạn Tổng dư nợ cho vay Chương 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn Tổng dư nợ tín dụng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn.doc, Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn.doc, Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn.doc, Các cá nhân và tổ chức Việt Nam Các cá nhân và tổ chức nước ngồi 2.1.2. Điều kiện vay vốn Nhu cầu tín dụng của khách hàng khơng có trong danh mục sản phẩm, Doanh số thu nợ, Tình hình dư nợ Bảng 2.3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƯ NỢ TÍN DỤNG 2005 – 2007

Từ khóa liên quan