Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

59 543 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 16:22

Giảng viên: TS Phạm Lê Quang Bài thuyết trình Nhóm 7 Lớp cao học Tài chính Ngân hàng khóa 2 năm 2012 Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH Nội dung trình bày • 1. Sản xuất vật chất (SXVC) và vai trò của nó đối với đời sống xã hội. • 2. Biện chứng của lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QHSX). • 3. Biện chứng của cơ sở hạ tầng (CSHT) và kiến trúc thượng tầng (KTTT). • 4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và ý nghĩa phương pháp luận. 1. SXVC và vai trò của nó đối với đời sống xã hội 1.1 Định nghĩa SXVC. 1.2 Vai trò của SXVC 1.3 Liên hệ đối với nước ta hiện nay. • SXVC là một quá trình hoạt động lao động của con người, trong quá trình đó :     Sức SX  1.1 Định nghĩa sản xuất vật chất ĐẶC ĐIỂM CỦA SXVC • Là hoạt động riêng có của con người và xã hội. • Là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất của đông đảo quần chúng. • Vừa mang tính xã hội trực tiếp, vừa mang lịch sử - cụ thể và tính liên tục, phát triển không ngừng. • Ngày nay SXVC của loài người đã đạt đến trình độ cao, xuất hiện các nền kinh tế tri thức 1.1 Định nghĩa sản xuất vật chất 1.2 Vai trò của SXVC • SXVC giữ vai trò nền tảng của đời sống xã hội:    !"#"$%&#'( )(*+,- ./0#(#/1 )#(2'03)(#4% 5 +#/-6 .#78-(& • Mặt trái của sản xuất vật chất %  9) :; <= >? @# A2 #8B' *C9))   6 D /@ )7 D  EFG *+B%> 9H *B <9IDE6>J> DKDE 6 < L         -      1.2 Vai trò của SXVC 1.3 Liên hệ thực tế nước ta Phương hướng phát triển SXVC - Tiếp tục phát triển nền KTTT và hòan thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. - Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với phát triển KT tri thức. - Chủ động và tích cực hội nhập KTQT theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển đến 2010, và tầm nhìn đến 2020 (VKĐH X tr.25,40 ) Mục tiêu: • 2010: Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển (TNBQ đầu người đạt từ 1050 đến1100 USD) • 2020 : Cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại ( VKĐH X tr.23 ) 2. Biện chứng của LLSX và QHSX M@ N@J O M6 P1PA3) $ QM6ER P1S/ @T& P1U$AV3) $ )H. [...]... hội nhập, nhưng không đổi màu, không hòa tan” 4 Phạm trù Hình thái kinh tế - xã hội và ý nghĩa phương pháp luận 4.1 Định nghĩa và kết cấu của HTKT-XH 4.2 Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các HTKT-XH 4.3 Ý nghĩa PPL 4.4 Sự vận dụng lý luận HTKT-XH của Đảng ta để xây dựng CNXH ở nước ta 4.1 ĐỊNH NGHĨA PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾT CẤU CỦA NÓ KTTT HT KT – XH: XH ở từng giai đoạn... quản lý, phân phối Vận dụng Quy luật Lựa chọn và sử dụng đúng đắn các loại hình SX- KD của QHSX từ thấp đến cao Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế b.Từ Đại hội VI đến nay QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI “Phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần KT, các loai hình doanh nghiệp ” (VKĐH XI, tr.35)” Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển Kinh. .. phát triển Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển ” (VKĐH XI, tr.7 3-7 4) b.Từ Đại hội VI đến nay Các Doanh... phát triển kinh tế tri thức ( VKĐH X, tr.28 ) - Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với nâng cao khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế ( VKĐH X.tr.112) b.Từ Đại hội VI đến nay - Đặc trưng của nền KT XHCN Việt nam: “ Có nền Kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX” ( VKĐHX ,tr.68 ) Đó là thể hiện tư duy... hãm của QHSX và các lý do khác 3 Đảng ta nhận thức và vận dụng quy luật này Nghiên cứu sự nhận thức và vận dụng quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX qua hai thời kỳ chính : • a) Thời kỳ trước đổi mới của Đảng ( Từ sau hòa bình 1954 ở miền Bắc, và sau 30/4/1975 trong cả nước đến ĐH VI ,1986 ) • b/ Thời kỳ từ Đại hội VI đến nay a Th ời kỳ trước đổi mới …“ Chưa nắm vững Và vận. .. về cơ bản và trên thực tế : “ Một trong những nguyên nhân làm cho tình hình sản xuất ở nước ta thời gian qua chậm phát triển là do chúng ta đã không nắm vững và vận dụng đúng quy luật QHSX phù hợp với trình độ của LLSX” b.Từ Đại hội VI đến nay Đẩy mạnh CNH- HĐH LLSX hiện đại, đồng thời với xây dựng nền KTTT định hướng XHCN hệ thống QHSX phù hợp Phát triển LLSX hiện đại gắn liền với xây dựng QHSX phù... THỰC CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN • C Mác trong Bộ Tư bản, quyển thứ nhất, T1 viết: “ Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên” ( in lại trong C.Mác và Ph.Ăngghen, toàn tập, NXBCTQG, HN, 1993, T23, tr.21) • Xã hội loài người vận động, phát triển từ thấp đến cao tuân theo các qui luật khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con... phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của CNTB là: giữa LLSX mang tính chất XHH cao với QHSX chiếm hữu tư nhân TBCN QHSX này kìm hãm sự phát triển LLSX của CNTB Vậy trong điều kiện hiện nay LLSX và kinh tế của các nước Tư bản có còn phát triển được nữa hay đứng im tại chỗ ? Vì sao? 2.2 Nội dung quy luật • “ Trước mắt CNTB còn có tiềm năng phát triển kinh tế: - Nhờ ứng dụng những thành tựu mơí của khoa học và công. .. - Cải tiến phương pháp quản lý; thay đổi cơ cấu SX; ( thực hiện QL) - Điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách XH. - thực hiện QL ( cương lĩnh…ĐH VII, tr.7) - Các nước TBCN đang thực hiện và tạm thời chi phối quá trình toàn cầu hóa KT trên thực tế ( tức là đang thực hiện quy luật này) Giai cấp T.Sản không bao giờ tự thừa nhận đang vận dụng QL) - Nhưng sự phát triển đó không đúng với khả năng của. .. 3.3 Liên hệ nước ta • Bài học của ĐHVIII: “ kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa đổi mới Kt và đổi mới chính trị,lấy đổi mới KT làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị” ( VK ĐH VIII tr.71 ) • “Phát huy dân chủ , tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.” (VKĐHX, tr.125 ) - “ Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 3.3 Liên hệ nước ta • “Tiếp . Bài thuyết trình Nhóm 7 Lớp cao h c Tài chính Ngân hàng khóa 2 năm 2012 Lý luận h c thuyết hình thái kinh tế - xã hội c a C. M c và vận dụng c a Đảng ta trong c ng cu c xây dựng đất nư c hiện. chỉnh c c hình th c sở hữu và chính sách XH. - th c hiện QL ( c ơng lĩnh…ĐH VII, tr.7). - C c nư c TBCN đang th c hiện và tạm thời chi phối quá trình toàn c u hóa KT trên th c tế. ( t c là. Trư c mắt CNTB c n c tiềm năng phát triển kinh tế: - Nhờ ứng dụng những thành tựu mơí c a khoa h c và c ng nghệ; - C i tiến phương pháp quản lý; thay đổi c c u SX; ( th c hiện QL) - Điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, SXVC và vai trò của nó đối với đời sống xã hội, b.QHSX tác động trở lại LLSX, a. Thời kỳ trước đổi mới, b.Từ Đại hội VI đến nay, BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG, 2 THỰC CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN, a. Mô hình CNXH của nước ta, c. Điều kiện khách quan và chủ quan để thực hiện bước quá độ lên CNXH ở nước ta.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn