Slide môn lý thuyết trò chơi: Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không cân xứng

15 792 6
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2015, 16:54

Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không đối xứng   Xác định sản lượng tối ưu của hãng 1 và hãng 2 trong bài toán Cournot điều kiện thông tin không đối xứng (không đầy đủ)  So sánh với bài toán Cournot thông tin đầy đủ  Bài tập ví dụ cụ thể Bố cục   Trong trò chơi tĩnh, nếu ít nhất một người chơi không biết về ít nhất một trong các thông tin sau thì gọi là trò chơi tĩnh với thông tin không đầy đủ: (a) Tập hợp các người chơi (b) Các chiến lược của các người chơi khác (c) Hàm thu hoạch của các người chơi khác  Trong bài học, xét bài toán một người chơi không biết về thông tin (b), đây là trò chơi Bayes tĩnh. I/ Thông tin không đầy đủ Ví dụ: Đấu giá bằng phiếu kín là trò chơi tĩnh với thông tin không đầy đủ.        !"#$%&#"'#$ ()*+) #%, II/ Bài toán Cournot với thông tin không đối xứng Các giả thiết - Phân loại thông tin Chi phí của hãng 1 là: C 1 (q 1 ) = c 1 q 1 Chi phí hãng 2 là: C 2 (q 2 ) = c 2H q 2 với xác suất θ C 2 (q 2 ) = c 2L q 2 với xác suất (1-θ)  c 2H : chi phí biên cao của hãng 2 (high)  c 2L : chi phí biên thấp của hãng 2 (low) Thông tin không đối xứng Thông tin chung .  q 1 * là sự lựa chọn lượng duy nhất (tốt nhất) của hãng 1  q 2 *(c 2H ) và q 2 *(c 2L ) lần lượt là sự lựa chọn lượng (tốt nhất) của hãng 2 khi chi phí biên cao và thấp  Gọi π i (i=1, 2) là hàm lợi nhuận của các hãng Kí hiệu /  Trường hợp 1: Nếu hãng 2 có chi phí biên cao thì nó sẽ chọn q 2 *(c 2H ) là nghiệm của bài toán: π 2H = (a-q 1 *-q 2 )q 2 – c 2H q 2 max  Trường hợp 2: Nếu hãng 2 có chi phí biên thấp thì nó sẽ chọn q 2 *(c 2L ) là nghiệm của bài toán: π 2L = (a-q 1 *-q 2 )q 2 – c 2L q 2 max  Hãng 1 sẽ chọn q 1 * là nghiệm của bài toán: π 1 = θ[a-q 1 -q 2 *(c 2H )-c 1 ]q 1 + (1-θ)[a-q 1 -q 2 *(c 2L )-c 1 ]q 1 max Bài giải 0 Điều kiện cấp một để tối đa hóa lợi nhuận 1 Thay q 2 *(c 2H ) và q 2 *(c 2L ) vào q 1 * ta được: Từ đó suy ra: 2 (1) (2) (3) So sánh Thông tin không đối xứng Thông tin đối xứng > < < > 3 * 2 1 2 2 2 2 2 (1 )( ) ( ) 3 6 H H L H a c c c c q c θ − + − − = + * 2 1 2 2 2 2 2 ( ) ( ) 3 6 L H L L a c c c c q c θ − + − = − * 1 2 2 1 2 (1 ) 3 H L a c c c q θ θ − + + − = * 1 2 2 1 2 (1 ) 3 H L a c c c q θ θ − + + − = * 2 2 1 ( 2 ) / 3 H q a c c= − + * 2 2 1 ( 2 ) / 3 L q a c c= − + * 1 1 2 ( 2 ) / 3 H q a c c= − + * 1 1 2 ( 2 ) / 3 L q a c c= − + [...]... nhuận của mỗi hãng là: π1 = (100 - 32,8 - 32,6 - 2).32,8 = 1069,28 π2 = (100 - 32,8 - 32,6 - 2).32,6 = 1062,76 13  Liệu rằng có luôn luôn đúng bằng kỳ vọng của lượng Cournot mà công ty 1 sẽ sản xuất trong 2 trò chơi tương ứng với thông tin đầy đủ? 14 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! ^^ 15 . Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không đối xứng   Xác định sản lượng tối ưu của hãng 1 và hãng 2 trong bài toán Cournot điều kiện thông tin không đối xứng (không. toán Cournot thông tin đầy đủ  Bài tập ví dụ cụ thể Bố cục   Trong trò chơi tĩnh, nếu ít nhất một người chơi không biết về ít nhất một trong các thông tin sau thì gọi là trò chơi tĩnh với thông. max Bài giải 0 Điều kiện cấp một để tối đa hóa lợi nhuận 1 Thay q 2 *(c 2H ) và q 2 *(c 2L ) vào q 1 * ta được: Từ đó suy ra: 2 (1) (2) (3) So sánh Thông tin không đối xứng Thông tin đối xứng > < < > 3 * 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn lý thuyết trò chơi: Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không cân xứng, Slide môn lý thuyết trò chơi: Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không cân xứng, Slide môn lý thuyết trò chơi: Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không cân xứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn