Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục

17 1,493 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 23:03

Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I/ Lí do chọn đề tài: Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước, trong những năm qua toàn ngành giáo dục đã tích cực vận động các lực lượng giáo dục khác tham gia vào sự nghịêp giáo dục và đào tạo. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đó là sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, của nhân dân của các nhà hảo tâm đã tạo nên những thuận lợi rất mạnh mẽ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn công tác huy động cộng đồng cho phát triển giáo dục vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng kip với nhu cầu nhiệm vụ của ngành đã đặt ra. Trong những năm qua, trường THCS Vinh Quang cũng tích cực thực hiện chủ trương này và ít nhiều cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đứng trước sự đòi hỏi ngày càng cao về các điều kiện cơ sở vật chất nhà trường nhằm phục vụ tốt cho công tác giáo dục tại địa phương. Một câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để ngày càng huy động được tốt hơn các nguồn lực cho công tác giáo dục mà đặc biệt là các nguồn lực vật chất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của nhà trường, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Tôi đã triển khai nghiên cứu đề tài: "Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục", từ năm học 2009-2010 và đặc biệt là trong năm học 2010-2011 đã chính thức áp dụng một số biện pháp mà trong quá trình học tập tôi được tiếp cận, bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi đã cụ thể hóa chúng cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề tài này đề cập tới việc nghiên cứu thực trạng công tác huy động cộng đồng tại trường THCS Vinh Quang trong những năm qua, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, đồng thời áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của lĩnh vực công tác này. II/ Mục đích nghiên cứu: Đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nhãng nguyên nhân hạn chế. Vận dụng những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của việc huy động các nguồn lực vật chất đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà. III/ Kết quả cần đạt được: -Đánh giá đúng thực trạng. -Chỉ ra được những nguyên nhân hạn chế -Đề xuất được những giải pháp. -Áp dụng mang lại hiệu quả. IV/ Phạm vi, kế hoạch, phương pháp nghiên cứu: 1. Phạm vi nghiên cứu: ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 1 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= -Nghiên cứu thực trạng về phương pháp huy động, kết quả huy động các nguồn lực vật chất của nhà trường từ năm học 2006-2007 đến năm học 2009-2010. -Áp dụng các biện pháp mới trong năm học 2010-2011. 2. Kế hoạch nghiên cứu: -Xem xét các số liệu báo cáo trong những năm học gần đây. -Áp dụng một số biện pháp đã được tổng kết trong lí luận. -Đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp thực hiện tại cơ sở cho những năm tới. 3. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu. PHẦN II: NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận: 1. Nhận thức về công tác xã hội hoá sự nghiệp giáo dục: Từ những năm 1990 bộ GD đã cùng với công đoàn ngành mở cuộc vận động xã hội hoá GD và từ đó đến nay nội dung xã hội hoá GD ngày càng phong phú. Để GD bước vào thế kỷ 21 một cách vững chắc Nhà nước cũng đã thể chế hoá cuộc vận động này và nêu rõ các nội dung cơ bản của xã hội hoá sự nghiệp GD. Để ngắn gọn người ta thường gắn 5 nội dung XH hoá nêu trên với 5 chữ hoá như sau: - GD hoá XH: tức là tạo cơ hội học tập cho mọi người- tạo nên một XH học tập; - Cộng đồng hoá trách nhiệm của GD và của cộng đồng, xã hội; - Đa dạng hoá loại hình, hình thức GD; - Đa phương hoá nguồn lực và huy động cộng đồng; - Thể chế hoá nội dung XH hoá GD; thể chế hoá HĐCĐ để chủ trương này nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bằng việc đối chiếu sự tác động các nội dung xã hội hoá GD lên các mục tiêu QLGD,QL nhà trường chúng ta có thể thấy rất rõ vai trò của quá trình xã hội hoá GD đối với việc thực hiện các mục tiêu QLGD nói chung, QL nhà trường nói riêng. Chính vì vậy có thể nói xã hội hoá GD không chỉ là biện pháp tăng cường mối quan hệ GD- XH mà còn là một biện pháp để thực hiện các mục tiêu QLGD. XHH công tác GD không phải là cách làm giáo dục chỉ có riêng ở nước ta mà là cách làm giáo dục phổ biến của các nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển. Tuy nhiên, thuật ngữ được họ sử dụng không phải là “xã hội hoá công tác giáo dục” mà là “sự tham gia, ủng hộ của cộng đồng vào giáo dục”. Rõ ràng là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới này về mặt ngữ nghĩa đã thể hiện được rõ ràng nội dung cơ bản của XHH công tác GD. 2. Huy động cộng đồng- Một trong những biện pháp quan trọng triển khai xã hội hoá giáo dục: -Xét về góc độ chính trị thì huy động cộng đồng (HĐCĐ) chính là quá trình thực hiện xã hội hoá (XHH). Bởi vì có thể hiểu : Xã hội hoá giáo dục là “ Huy động toàn ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 2 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước”. - Điều 11 của Luật Giáo dục đã ghi: “Mọi tổ chức, gia đình và công dân đều có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục.” - Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001-2010 cũng đã đề cập: “Khuyến khích huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tạo cơ hội cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học suốt đời; tiến tới một xã hội học tập” - Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/QĐ-2007/BGD&ĐT ngày 2/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT xác định rất rõ vai trò, vị trí nhiệm vụ của trường học trong mối quan hệ cộng đồng địa phương. Trường học có nhiệm vụ góp phần xây dựng môi trường giáo dục thống nhất giữa nhà trường, gia đình, xã hội; khai thác mọi tiềm năng của cộng đồng tham gia giáo dục học sinh, phát huy tác dụng của một cơ sở giáo dục đối với cộng đồng. Thông qua Đại hội giáo dục cơ sở và Hội đồng giáo dục xã (phường, thị trấn) trường học phối hợp chặt chẽ với cộng đồng bao gồm cha mẹ học sinh, các cơ sở sản xuất, các cơ quan, đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, các đơn vị quân đội và các cá nhân có tâm huyết, hoà đồng vào đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương và để địa phương có phương hướng, kế hoạch hỗ trợ cho nhà trường. Điều 47, Điều lệ trường trung học viết: “Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức và cá nhân nhằm: - Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. - Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường”. Do vậy, việc làm tốt công tác huy động cộng đồng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp hữu hiệu trong việc làm tốt công tác xã hội hóa nói riêng, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung. 3. Những vấn đề lí luận cơ bản về công tác huy động cộng đồng: 3.1. Khái niệm: Huy động cộng đồng để phát triển giáo dục là quá trình huy động sự đóng góp của các cá nhân và tập thể (không phân biệt giai tầng, ý thức hệ, khoảng cách địa lí ) có nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích muốn được chia sẻ với nhà trường và vì sự phát triển của nhà trường ở từng cơ sở và từng địa phương nhằm thực hiện được mục tiêu xã hội hóa giáo dục. 3.2. Mục đích của HĐCĐ: Một là, xây dựng các điều kiện thiết yếu phục vụ cho quá trình giáo dục ở nhà trường (CSVC trường lớp, đội ngũ giáo viên ); ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 3 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= Hai là, tạo sự đồng thuận giữa nhà trường - gia đình- địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. 3.3. Nội dung của HĐCĐ: Nội dung chính của HĐCĐ là để tạo ra các nguồn lực phục vụ việc xây dựng và phát triển nhà trường. Có hai nguồn lực chính cần quan tâm trong quá trình HĐCĐ đó là: -Nguồn lực vật chất bao gồm: Tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, trường sở, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. -Nguồn lực phi vật chất bao gồm: Việc tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, sự tham gia, sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm. 3.4. Đối tượng HĐCĐ: Có thể liệt kê ra đây có 5 nhóm đối tượng huy động đó là: - Lãnh đạo Đảng, chính quyền ở xã (phường), thôn xóm, đường phố: đây là lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế cho việc HĐCĐ ở địa phương, tạo điều kiện cho việc HĐCĐ triển khai thuận lợi. - Gia đình, cha mẹ học sinh, Hội CMHS: Đây là lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác quan trọng trong việc HĐCĐ của nhà trường. Đây cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh. - Các lực lượng xã hội: Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội khuyến học, Hội nông dân, Hội cựu giáo chức, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, và các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện; cơ quan, ban ngành trước hết là các ngành có chức năng liên đới đối với nhà trường về an ninh trật tự, các đơn vị liên kết Tất cả các tổ chức này tạo nên một lực lượng đông đảo, đa dạng, tuỳ từng nội dung HĐCĐ mà nhà trường tận dụng vai trò của họ. - Các cơ sở SXKD, dịch vụ, đơn vị quân đội, công an: Đây là một lực lượng hỗ trợ quan trọng, tạo khả năng liên kết trong việc huy động các nguồn lực. - Các tổ chức quốc tế, các cá nhân, đặc biệt cá nhân có uy tín, các mạnh thường quân Kinh nghiệm cho thấy trong nhiều trường hợp đối tượng này tuy ít nhưng lại cho những kết quả bất ngờ trong quá trình HĐCĐ. 3.5.Người làm công tác HĐCĐ - Lãnh đạo địa phương và cấp QLGD trực tiếp: Xã hội hoá công tác giáo dục là một cuộc huy động toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nhân tố, mọi lực lượng xã hội. Chỉ có Đảng mới có thể lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, cơ cấu hành chính làm nên sức mạnh đó. Do vậy chủ thể “bao trùm” trong việc HĐCĐ phát triển nhà trường phải là lãnh đạo địa phượng và cấp QLGD trực tiếp. Chính quyền các cấp với chức năng quản lý nhà nước của mình không chỉ tạo điều kiện mở rộng đối tượng huy động, khuyến khích họ đóng góp mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động và tổ chức điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển nhà trường . Do vậy, vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương không thể ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 4 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= thiếu được trong cuộc vận động xã hội hoá công tác giáo dục (XHHCTGD) và công tác HĐCĐ . - CBQL các nhà trường phải là chủ thể huy động trực tiếp: với chức năng nhiệm vụ của mình cũng cần chủ động huy động hoặc đề xướng việc huy động thông qua việc tham mưu; biết phát huy nội lực, bởi vì họ sẽ hiểu rõ hơn ai hết những nhu cầu phát triển trong các hoạt động giáo dục của mình. Vì vậy, nhà trường phải giữ vai trò chủ động, nòng cốt trong cuộc vận động và triển khai quá trình HĐCĐ tham gia xây dựng và phát triển nhà trường . Tuy nhiên ta cũng cần chú ý: Trong hoạt động HĐCĐ cụ thể, tuỳ thuộc chức năng, trách nhiệm của mình mà lực lượng xã hội này có thể giữ vai trò chủ thể HĐCĐ, nhưng trong hoạt động HĐCĐ khác họ lại có thể là đối tượng được huy động. Xã hội hoá công tác giáo dục là một cuộc huy động toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nhân tố, mọi lực lượng xã hội. Vì vậy vai trò của các “chủ thể” HĐCĐ của lãnh đạo địa phương được phát huy khi họ “bật đèn xanh” cho việc HĐCĐ nhưng khi họ là đối tượng tham mưu của CBQLGD nói chung, CBQL nhà trường nói riêng thì họ trở thành đối tượng HĐCĐ. Nhà trường (CBQLGD) với chức năng nhiệm vụ của mình cũng cần phát huy nội lực, bởi vì họ sẽ hiểu rõ hơn ai hết những nhu cầu phát triển trong các hoạt động giáo dục của mình, XHHCTGD chính là nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Vì vậy, nhà trường phải giữ vai trò chủ động, nòng cốt trong cuộc vận động XHHCTGD và triển khai quá trình HĐCĐ tham gia xây dựng và phát triển giáo dục nói chung, nhà trường nói riêng. - Gia đình, cha mẹ học sinh, Hội CMHS: Đây là lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác quan trọng trong việc HĐCĐ của nhà trường . Đây cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh. Tuy nhiên không phải khi nào họ cũng đóng vai trò “đối tượng HĐCĐ” mà rất nhiều trường hợp họ thay mặt nhà trường đứng ra HĐCĐ cho nhà trường nếu lãnh đạo nhà trường “có lời” và thuyết phục họ được thông qua nguyên tắc lợi ích và dân chủ hóa. Trong trường hợp đó hội cha mẹ học sinh trở thành “chủ thể HĐCĐ” cho nhà trường Ta cũng cần chú ý: Trong hoạt động HĐCĐ cụ thể, tuỳ thuộc chức năng, trách nhiệm của mình mà lực lượng xã hội này có thể giữ vai trò chủ thể HĐCĐ, nhưng trong hoạt động HĐCĐ khác họ lại có thể là đối tượng được huy động. 3.6. Các nguyên tắc HĐCĐ: - Nguyên tắc đồng thuận: Đó là việc khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, tôn trọng đạo lý, đề cao sự học, đề cao giá trị của học vấn của mỗi gia tộc, dòng họ, nâng cao lòng tự trọng vinh quang của gia tộc, dòng họ, lòng tự tin của cá nhân từ đó thuyết phục, vận động họ để họ hiểu và từ đó đồng thuận với những đề xuất hoặc những biện pháp HĐCĐ của trung tâm GDTX đối với những người được huy động - Nguyên tắc về lợi ích: Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của cả hai phía: nhà trường và cộng đồng, mỗi bên tham gia đều tìm thấy, đều được thoả mãn lợi ích chung và lợi ích của mình. Nguyên tắc lới ích 2 phía ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 5 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= là nguyên tắc rất quan trọng để HĐCĐ có sức sống và có thể duy trì lâu dài. Nguyên tắc này tạo động lực cho sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo cho việc tiếp tục các hoạt động phối hợp khác sau này. Cần quán triệt nguyên tắc lợi ích 2 chiều trong việc triển khai các biện pháp cụ thể: phải bảo đảm rằng các kết quả của việc HĐCĐ không chỉ mang lại lợi ích cho giáo dục, cho nhà trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho những người tham gia, cho cộng đồng, cho địa phương thì các biện pháp đó mới khả thi, có sức sống và việc HĐCĐ mới được phát triển bền vững. - Nguyên tắc thích ứng, phù hợp: nhà trường cũng như các lực lượng xã hội trong cộng đồng, các tổ chức đều có những chức năng và trách nhiệm riêng. Để khai thác, phát huy, khuyến khích họ tham gia vào một hoạt động nào đó phải phát hiện và nhằm đúng chức năng, trách nhiệm của đối tác, và để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó họ có thể tham gia hoạt động cùng nhà trường. Hơn nữa đối với mỗi nguồn lực huy động mỗi đối tượng huy động có “mặt mạnh” riêng cuả họ, cần khai thác đúng; mặt khác phải chọn thời điểm thích hợp và cách thức cũng như nguồn lực huy động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương, vùng miền. - Nguyên tắc dân chủ: Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc quản lý. Tuy nhiên, đối với việc huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển nhà trường cần phải quan tâm đến nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc này tạo môi trường công khai, dân chủ cho mọi tầng lớp của cộng đồng hiểu giáo dục hơn, hiểu nhà trường hơn, có điều kiện để “biết, bàn, làm, kiểm tra” các hoạt động HĐCĐ; tạo điều kiện cho mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội phát triển toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực. Vấn đề công khai, dân chủ luôn là vấn đề quan trọng trong việc huy động cái gì; để làm gì và mang lại hiệu quả cụ thể nào - Nguyên tắc kết hợp ngành – lãnh thổ: Chủ trương huy động cộng đồng và xã hội hoá triển khai trong thực tế rất cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và ngành GD. Đây là một nguyên tắc tạo định hướng cho các nhà trường phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả ngành dọc và cả địa phương nơi nhà trường đóng. - Nguyên tắc pháp lí: Sự vận động của giáo dục với các lực lượng giáo dục trong quá trình HĐCĐ tham gia giáo dục nói chung và đối với nhà trường nói riêng cần dựa trên cơ sở pháp lý vì XH hóa GD của Việt nam phải được tiến hành dưới sự quản lí của nhà nước và vì vậy phải nắm chắc nội dung các quy định của nhà nước trung ương cũng như nhà nước địa phương là rất quan trọng. Các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, cũng cần có những cơ sở pháp lý để phát huy chức năng nhiệm vụ của mình và tham gia cùng làm giáo dục để họ thấy đấy vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ. Tuy nhiên nội dung của nguyên tắc này nằm ở chỗ: Mọi sự đồng thuận phải được “thể chế hóa” tức được ghi chép lại dưới dạng biên bản hay bản ghi nhớ của các đối tác huy động để lời nói không bị “gió bay”. Sáu nguyên tắc nêu trên nhằm chỉ ra cách suy nghĩ tìm hướng, tìm đối tượng trong cộng đồng để khai thác các tiềm năng cho giáo dục, nhưng cũng phải tuỳ từng đối tượng, từng công việc mà vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Điều cần nhấn mạnh ở đây là kỹ năng giao tiếp với cộng ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 6 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= đồng, sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của các chủ thể HĐCĐ là điều kiện quan trọng cho việc thực hiện tư tưởng XHHGD và HĐCĐ. Chính những nguyên tắc này cho phép chúng ta sử dụng các mối quan hệ chính thức và không chính thức trong việc phối hợp kết hợp với lãnh đạo của địa phương và các lực lượng xã hội, tạo cho Hiệu trưởng một hành lang pháp lý trong việc triển khai các biện pháp huy động cộng đồng một cách hợp lí dựa trên sự đồng thuận của địa phương nơi trường học đang phục vụ. Muốn làm được điều này CBQLGD phải tham mưu tốt để lãnh đạo địa phương ra thông báo đồng thuận hoặc tốt hơn là có nghị quyết HĐND địa phương hay một quyết định của UBND về vấn đề huy động cộng đồng. II/ Cơ sở thực tiễn: 1. Tình hình của huyện Tiên Lãng: Trong báo cáo tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2009-2010 của ngành giáo dục huyện Tiên Lãng có nêu: “Trong điều kiện ngành GD còn gặp rất nhiều khó khăn về CSVC, kinh phí phục vụ cho việc dạy, học và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của mọi lực lượng trong toàn xã hội đối với công tác giáo dục. Trong nhiều năm qua, nhiều trường đã làm tốt công tác này. Nhiều trường đã huy động được nguồn kinh phí đáng kể trong việc xây dựng nhà trường, bổ sung CSVC phục vụ công tác dạy và học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Tiêu biểu là các trường THCS Tiên Thắng, Đoàn Lập, Thị Trấn, Bắc Hưng, Tự Cường, Vinh Quang, Kiến Thiết, Tây Hưng … Huyện uỷ, UBND huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hoá giáo dục, đã tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho những HS đạt giải Quốc gia, Thành phố nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) để động viên HS tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực, chịu khó vươn lên trong học tập và rèn luyện. Hội cha mẹ học sinh thực sự đã đóng góp nhiều công sức, vật chất lẫn tinh thần, động viên phong trào dạy tốt, học tốt của cả thầy và trò, xây dựng cơ sở vật chất tạo cảnh quan nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: Cơ sở vật chất ở nhiều trường ở các bậc học, nhất là bậc Mầm non còn khó khăn, bất cập so với quy mô phát triển và yêu cầu của nâng cao chất lượng; tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia chững lại. Duy trì chuẩn quốc gia ở những trường đã được công nhận chuẩn từ năm 2002 về trước còn nhiều khó khăn”. 3. Tình hình của nhà trường: Nghiên cứu kết quả công tác xã hội hóa trong mấy năm học gần đây cho chúng ta kết quả như sau: +Về nhận thức: Đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng như cán bộ chính quyền địa phương khi nói đến xã hội hóa giáo dục thì thường chỉ liên tưởng đến việc kêu gọi học sinh đóng góp được bao nhiêu tiền, làm được công trình gì. Đối tượng để huy động thì chỉ hướng đến các bậc cha mẹ học sinh. Về biện pháp huy động thì chưa có lộ trình rõ ràng, thường chỉ có sự bàn bạc giữa lãnh đạo nhà trường và thường trực Hội cha mẹ học sinh. ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 7 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= +Về kết quả huy động: Trong các năm học 2006-2007 đến năm học 2009-2010, việc huy động phụ huynh học sinh đóng góp thường được tiến hành dưới hình thức công trình Hội, mỗi năm học cũng đã giải quyết được một vấn đề cụ thể như: -Năm học 2006-2007: Xây dựng được bể chứa nước rửa tay, ghế đá trị giá 16 triệu đồng. -Năm học 2007-2008: Xây dựng được hệ thống chứa nước uống cho học sinh, quạt điện treo tường trị giá gần 10 triệu đồng. -Năm học 2008-2009: Mua bảng chống lóa trị giá 15 triệu đồng. -Năm học 2009-2010: Mua đệm nhảy trị giá trên 8 triệu đồng. +Tình hình cơ sở vật chất:(tính đến đầu năm học 2010-2011) -Phòng học: 10 phòng. -Bàn ghế đạt chuẩn: 4 phòng. -Bảng chống lóa: 10 -Phương tiện hỗ trợ dạy học: Máy chiếu prjector: 1 chiếc; máy tính xách tay: 1 chiếc; chưa có phòng thực hành bộ môn. III/Những nguyên nhân hạn chế: -Nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục chưa đúng, chưa đầy đủ. -Công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của toàn xã hội cho công tác xã hội hóa còn hạn chế. -Phương pháp vận động còn bất cập, còn thiếu tính khoa học, chưa phát huy tốt va trò chủ thể huy động, chưa khai thác hết tiềm năng của các đối tượng huy động. -Kết quả huy động về nguồn lực vật chất còn hạn chế, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. - Điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, do là một xã thuần nông, bình quân thu nhập chưa cao, địa phương không có các doanh nghịêp lớn đóng chân trên địa bàn. IV/ Các biện pháp đã được áp dụng: Với mục tiêu tập trung đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, mà chủ yếu là hướng đến đối tượng là các bậc cha mẹ học sinh, cùng với việc đa dạng hóa các đối tượng huy động. Năm học 2010-2011 chúng tôi đã mạnh dạn áp dụng phương pháp huy động cộng đồng đã được tổng kết trong chuyên đề Huy động cộng đồng phát triển giáo dục của PGS-TS Đặng Xuân Hải-Trường Đại học giáo dục với một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau: Biện pháp 1: Xác định đúng đắn vấn đề cần huy động: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, trường THCS Vinh Quang có 12 lớp với gần 400 học sinh, hiện nay toàn trường chỉ có 9 phòng học, học sinh phải học 2 ca. Nhà trường bố trí 6 phòng học dành cho 2 ca học, mỗi ca 6 lớp, 3 phòng học còn lại dành cho công tác bồi dưỡng, học thêm, Trong những năm qua, được sự quan tâm ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 8 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh đã trang bị cho các phòng học bảng chống lóa và một số trang thiết bị dạy học. Nhưng tình trạng bàn ghế của các phòng học đã cũ nát, xuống cấp. Trong tổng số 9 phòng học, hiện nay đã có 4 phòng học có bàn ghế đạt chuẩn, có chất lượng cao(đã được nhà nước đầu tư, ngân sách nhà trường, địa phương trang bị trong những năm học trước), số bàn ghế đó đã đáp ứng được cho 8 lớp học, 4 lớp còn lại phải sử dụng bàn ghế cũ. Để cải thiện điều kiện dạy và học, nhằm thực hiện chủ trương công bằng trong nhà trường. Sau khi tham khảo ý kiến của tập thể, của một số phụ huynh học sinh, nhà trường quyết định tổ chức hoạt động huy động cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện dạy và học với mục tiêu là huy động sự đóng góp của các bậc cha mẹ học sinh để trang bị được 2 phòng học bàn ghế chuẩn. Xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu mà trong đó việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với tình hình ngân sách vô cùng khó khăn, không có nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua khen thưởng. Thực tế trong những năm qua cho thấy, dù đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng việc động viên khen thưởng cả thầy và trò không kịp thời, không có hiệu quả động viên khích lệ cả thầy và trò trong học tập, vì vậy vấn đề xây dựng một khoản kinh phí chi cho công tác động viên khen thưởng các thầy cô giáo và các em học sinh có nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Như vậy vấn đề cần huy động thứ hai là chuẩn bị một nguồn kinh phí cho công tác khen thưởng. Dự kiến nguồn huy động khoảng 50 triệu đồng trở lên, trong đó phần cải thiện điều kiện dạy và học là 35 triệu đồng, tính bình quân mức huy động mỗi phụ huynh học sinh khoảng 100000đ; ngoài ra việc huy động để xây dựng quỹ khen thưởng giáo viên và học sinh phấn đấu đạt từ 15 triệu trở lên. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch huy động cộng đồng phù hợp với thực tiễn: Sau khi đã xác định được vấn đề cần huy động thì biện pháp tiếp theo là phải xây dựng kế hoạch huy động chi tiết, khả thi, đảm bảo tốt các nguyên tắc, lựa chọn đúng đối tượng cần huy động và phát huy được vai trò chủ thể của lực lượng huy động. 2.1.Mục đích của hoạt động huy động: Như phần trên đã xác định thì nguồn lực vật chất cần huy động hướng vào hai mục đích, đó là Cải thiện điều kiện dạy và học và xây dựng nguồn quỹ khen thưởng giáo viên và học sinh. 2.2.Nội dung huy động: Với mục đích hướng vào nguồn lực vật chất. 2.3. Thời điểm thích hợp nhất và lộ trình cần thiết cho việc huy động: a. Thời điểm huy động: Nguồn lực huy động được nhằm để phục vụ cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011, nên thời điểm thích hợp nhất là vào cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm (tháng 8/2010) b. Lộ trình: Để công tác huy động có được kết quả tốt đẹp, cần phải xác đinh chính xác lộ trình huy động, vạch ra lộ trình đúng đắn sẽ nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, của chính quyền địa phương. Từ đó việc huy động sẽ đạt được kết quả cao hơn. Sau khi nghiên cứu kỹ lý luận và thực tiễn, tôi đã xác định lộ trình sẽ được thực hiện như sau: ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 9 Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= -Thăm dò ý kiến: Thông qua các mối quan hệ, bằng cách gặp gỡ một số phụ huynh học sinh của các lớp, tôi có trao đổi về chủ trương sẽ phát động chương trình này để các bậc cha mẹ học sinh nắm được tính cấp bách của vấn đề. Qua trao đổi thì hầu hết các bậc phụ huynh, trong đó có cả đồng chí chủ tịch UBND xã (cũng là phụ huynh học sinh) đều tỏ ra đồng tình và nhất trí cao. Chúng tôi nhận thấy đây là một chủ trương đúng đắn nên đã quyết định tiến hành các công việc tiếp theo. -Bàn chủ trương trong Ban giám hiệu, chi bộ: Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2010, với tư cách là bí thư chi bộ, tôi đã đưa vấn đề này vào thảo luận, xin ý kiến chi bộ. Khi triển khai ở chi bộ thì đã nhận được sự đồng tình rất cao, tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều cho rằng đây là một việc làm hoàn toàn đúng đắn. Chi bộ ra Nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch huy động, giao cho Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. -Báo cáo địa phương xin chủ trương: Sau khi đã có sự thống nhất về mặt chủ trương trong chi bộ đảng, trong Ban giám hiệu, hiệu trưởng nhà trường tiến hành việc báo cáo kế hoạch chi tiết với lãnh đạo địa phương để nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền, từ đó chính quyền sẽ cùng phối kết hợp tham gia huy động, hỗ trợ thêm những lực lượng khác tham gia vào công tác huy động. -Đưa chủ trương ra cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường: Tại cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường vào tháng 8, Ban giám hiệu dự kiến kế hoạch huy động với toàn thể các thành viên, báo cáo chi tiết và xin ý kiến tham gia của các thành viên trong hội đồng nhà trường. Sau khi tiếp thu ý kiến, tiến hành bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và triển khai các nội dung tiếp theo. -Tiếp xúc với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh: +Tiếp xúc với thường trực Ban đại diện: Trong chương trình chuẩn bị cho hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, tôi đã tiến hành lồng ghép vào công tác chuẩn bị cho hội nghị, ban giám hiệu nhà trường tiếp xúc với thường trực, bàn và thống nhất nội dung hội nghị, trong đó có nội dung trao đổi về kế hoạch huy động cộng đồng. Đây là bước khởi đầu của việc triển khai công tác huy động đến với đối tượng huy động, việc đồng thuận của Thường trực Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh là đặc biệt quan trọng, vì chínhbản thân họ sẽ trở thành chủ thể huy động. Bởi vì ngay sau cuộc họp này, Ban đại diện Hội cham mẹ học sinh chính là lực lượng nòng cốt, là người "phát ngôn" về kế hoạch huy động. +Tổ chức hội nghị liên tịch giữa nhà trường và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp, thành phần bao gồm hội đồng trường, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm. Ngoài những nội dung trong chương trình hội nghị đầu năm, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh là người tổ chức thực hiện kế hoạch huy động từ thời điểm này. Biện pháp 3: Phát huy tốt vai trò của chủ thể huy động: Bàn và quyết định trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm (trưởng ban đại diện các lớp chủ trì huy động, GVCN tham gia vận động, thuyết phục, học sinh tham gia vận động). 3.1. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của lớp-Người phụ trách chính: ========================================================================== Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng 10 [...]... khõu xõy dng k hoch n quỏ trỡnh huy ng tụi luụn phỏt huy c vai trũ ca mỡnh, a ra nhng gii phỏp iu chnh k hoch, tn dng tt mi kh nng ca mỡnh hiu qu huy ng t kt qu cao Bin phỏp 4: Lp k hoch s dng ngun huy ng: Khi ó huy ng c nguụn kinh phớ ri thỡ vic t chc s dng ngun kinh phớ cng vụ cựng quan trng Tụi luụn tụn trng vic u tiờn gii quyt cỏc d ỏn ó t ra khi huy ng, bi khi huy ng chỳng ta ó núi rừ s nhm mc... thun rt cao t chc huy ng thnh cụng thỡ iu cn bn l phi nhn c s ng tỡnh ng h ca i a s ph huynh hc sinh -Nguyờn tc dõn ch: Vic cụng khai bn bc cỏc vn t chi b, n hi ng nh trng cng nh vic em vn ra cụng khai bn bc n ton th cỏc bc cha m hc sinh quyt nh ch trng ó th hin s dõn ch trong quỏ trỡnh huy ng Lm tt nguyờn tc ny thỡ n khi trin khai k hoch huy ng s rt thun li -Nguyờn tc v li ớch: Kt qu huy ng phi... vi li ớch ca nh trng v ca chớnh hc sinh Vic huy ng ngun lc c s vt cht cng chớnh l ci thin iu kin dy v hc, phc v cho chớnh bn thõn hc sinh c s dng ng nhiờn nhng s thay i ú hon ton cú li cho nh trng Nguyờn tc ny cn m bo l cỏc vn huy ng phi ỏp ng c li ớch hai chiu Tụi la chn cỏc vn huy ng ó nờu l hon ton phự hp vi nguyờn tc v li ớch V i chng kt qu: +Kt qu huy ng cng ng v ngun lc vt cht t nm hc 2006-... nghiờn cu v trin khai thc hin cụng tỏc huy ng cng ng úng gúp cho giỏo dc, bn thõn tụi ó rỳt ra nhng bi hc kinh nghim rt b ớch tip tc thc hin cụng tỏc huy ng cng ng t c hiu qu mong mun, ú l: 1 Phi bit t chc tt cụng tỏc tuyờn truyn cho cng ng v bn thõn nh trng Tuyờn truyn v nhng ch trng ỳng n nhm mc ớch tt p dnh cho tr 2 Khụng ngng to lp uy tớn, nim tin i vi ph huynh, cp u ng, chớnh quyn v cng ng a phng... m hc sinh luụn quan tõm chm lo n s nghip giỏo dc, ó cú s thng nht cao trong cỏc ch trng v u t cho giỏo dc, v vic thc hin cỏc gii phỏp ng b nhm nõng cao cht lng giỏo dc Hiu trng nh trng cn tip tc tuyờn truyn, vn ng nhõn dõn hiu ỳng v ch trng xó hi húa giỏo dc ca ng v nh nc, dn dn tng bc nõng cao hn na hiu qu ca cụng tỏc huy ng cng ng Cho dự i sng nhõn dõn vn cũn gp nhiu khú khn nhng c xó hi ó v ang... nguyờn tc trong thc hin cụng tỏc huy ng cng ng: Nh ó trỡnh by phn trờn, vic huy ng cng ng cn phi tụn trng h thng cỏc nguyờn tc(sỏu nguyờn tc) Tựy thuc vo mc ớch v ni dung huy ng, chỳng ta cn tuõn t mt s nguyờn tc c bn Vi vn huy ng cỏc ngun lc vt cht õy thỡ cn phi tuõn th 3 nguyờn tc c bn sau: -Nguyờn tc ng thun: Nh trng phi to c uy tớn i vi ton th cỏn b, nhõn dõn, ph huynh v hc sinh, to c s tin tng... sinh: Hc sinh cng gi mt vai trũ rt quan trng trong vc huy ng cng ng Nhng li ớch m hc sinh c hng s nhanh chúng lan ta ti chớnh cỏc bc cha m, cng nh vy, nhng thiu thn v c s vt cht s thng xuyờn c phn ỏnh n gia ỡnh hc sinh Bit phỏt huy vai trũ ca hc sinh trong vic huy ng cng ng l mt gii phỏp rt hiu qu, cú tớnh giỏo dc cao Tuy vy khụng nờn gõy sc ộp vi i tng huy ng qua hc sinh, õy l mt nguy c rt d xy ra nu cụng... trng trong vic huy ng cng ng, l ht nhõn trung tõm ca hot ng Bng uy tớn v nng lc ca ngi hiu trng, ngi hiu trng s tp hp c cỏc lc lng tham gia tớch cc vo quỏ trỡnh huy ng Hiu trng nh trng cú trỏch nhim t chc vic thm dũ ý kin ca i tng huy ng, xõy dng k hoch, l trỡnh huy ng, trc tip tranh th s ng h ca chớnh quyn a phng, t chc vic trao i, thng nht, xut vi Ban i din Hi cha m hc sinh nhng vn cn huy ng trong... Cnh-THCS Vinh Quang-Tiờn Lóng-Hi Phũng 13 ti: Nõng cao hiu qu huy ng cỏc ngun lc vt cht t cng ng cho s nghip giỏo dc Nm hc 2010-2011 ======================================================================= 2009-2010 393 10 000 000 19 000 000 2 000 000 +Kt qu huy ng cỏc ngun lc vt cht nm hc 2010-2011( n thỏng 12/2010): -Qu Hi: 36 triu ng (bỡnh quõn mc huy ng 100 000/PHHS) -Cha m hc sinh úng gúp tu sa... sinh nhng vn cn huy ng trong nm hc thc hin k hoch huy ng cng ng ny, bn thõn tụi ó tin hnh khỏ bi bn cỏc quy trỡnh thc hin k hoch Nh bit phỏt huy tt cỏc mi quan h m trong ========================================================================== V c Cnh-THCS Vinh Quang-Tiờn Lóng-Hi Phũng 11 ti: Nõng cao hiu qu huy ng cỏc ngun lc vt cht t cng ng cho s nghip giỏo dc Nm hc 2010-2011 ======================================================================= . tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= đồng, sự tâm huy t. tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= +Về kết quả huy. tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= năng lực là nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục, Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục, Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục, Huy động cộng đồng- Một trong những biện pháp quan trọng triển khai xã hội hoá giáo dục:

Từ khóa liên quan