Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ttt

6 656 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:34

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội Phạm Thị Kim Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai; Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn: TS. Mai Văn Phấn Năm bảo vệ: 2013 Abstract. Làm rõ những hạn chế của quy đi ̣ nh pha ́ p luâ ̣ t về ch ức năng, nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ). Đánh giá thực trạng hoạt động để tìm ra những hạn chế của VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Keywords. Quản lý đất đai; Quyền sử dụng đất; Thạch thất Content: v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của luận văn 1 2. Mục đích và yêu cầu 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 1.1.1. Đất đai 5 1.1.2. Bất động sản 6 1.1.3. Thị trường BĐS 7 1.2. Đăng ký đất đai, bất động sản 8 1.2.1. Khái niệm về ĐKĐĐ 8 1.2.2. Cơ sở lý luận về Đăng ký đất đai, Bất động sản 9 1.3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 11 1.3.1. Hệ thống Đăng ký đất đai ở Việt Nam 11 1.3.2. Cơ sở pháp lý về tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 15 1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 17 1.3.4. Mối quan hệ giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan Đăng ký đất đai và chính quyền địa phương 20 1.4.2. Cộng hòa Pháp 23 1.4.3. Thụy Điển 25 1.5.1. Tình hình thành lập 26 1.5.3. Nguồn nhân lực của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 28 1.5.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 29 1.5.5. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 32 1.5.6. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 34 vi Chƣơng 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 38 2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội 38 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 38 2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 40 2.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện 43 2.2. Tình hình chung về quản lý đất đai trên địa bàn huyện 44 2.2.1. Cơ cấu sử dụng đất 44 2.2.2. Tình hình quản lý đất đai 47 2.3. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội 50 2.3.1. Tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 50 2.3.3. Thực trạng thực hiện các nhiệm vụ và hướng giải quyết 53 3.1.1. Mức độ công khai thủ tục hành chính 74 3.1.2. Thời gian thực hiện các thủ tục 76 3.1.3. Thái độ và mức độ hướng dẫn của cán bộ 78 3.1.4. Các khoản lệ phí phải đóng 79 3.1.5. Nhận xét chung về địa bàn nghiên cứu 80 3.2.1. Chính sách pháp luật đất đai 81 3.2.2. Giới hạn về hoạt động Văn phòng đăng ký 82 3.2.3. Tổ chức, cơ chế hoạt động 83 3.2.4. Đối tượng giải quyết 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 1. Kết luận 88 2. Kiến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Nội vụ (2004), Thông tƣ liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV hƣớng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của VPĐKQSDĐ. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Nội vụ (2010), Thông tƣ liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV hƣớng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của VPĐKQSDĐ. 3. Bộ Tài chính, Bộ tài nguyên và Môi trƣờng (2005), Thông tƣ liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT hƣớng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của ngƣời sử dụng đất thực hiện NVTC. 4. Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng (2012), Kinh nghiệm nƣớc ngoài về quản lý và pháp luật đất đai. 5. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Thông tƣ 09/2007/TT- BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về việc hƣớng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý HSĐC. 6. Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng, Báo cáo “Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 và định hƣớng sửa đổi Luật Đất đai”. 7. Nguyễn Đình Bồng, Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2010), Quản lý thị trƣờng BĐS, Giáo trình (dự thảo). 8. Trần Văn Tuấn, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Quản lý và phát triển thị trƣờng BĐS. 9. Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng (2007), Quản lý đất đai và thị trƣờng BĐS, NXB Bản đồ. 10. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980), Hiến pháp nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980. 11. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988), Luật Đất đai năm (1988). 12. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993), Luật Đất đai năm (1993). 13. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Đất đai (1998). 91 14. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Đất đai (2001). 15. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai năm 2003, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội. 16. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật dân sự năm 2005. 17. Thủ tƣớng Chính phủ (2003), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai, Hà Nội. 18. Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ – CP, ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 19. Thủ tƣớng Chính phủ, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 20. Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Nghị quyết 30c/2011/NQ – CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nƣớc giai đoạn 2011 – 2020. 21. Thủ tƣớng Chính phủ, Nghị quyết 136/2001/NQ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nƣớc giai đoạn 2001 – 2010. 22. Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định 181/2003/QĐ/TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính tại địa phƣơng. 23. Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phƣơng. 24.Thủ tƣớng Chính phủ, Tình hình thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011. 25. Tổng cục Quản lý đất đai (2012), Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống VPĐKQSDĐ các cấp trong cả nƣớc. 26. Tổng cục Quản lý đất đai (2012), Dự án “Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ VPĐKQSDĐ các cấp”. 92 27. UBND huyện Thạch Thất (2005), Quyết định số 2178/2005/QĐ-UBND ngày 23/5/2005 về việc thành lập VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất. 28. UBND huyện Thạch Thất, “Báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm 2010 – 2012”. 29. UBND huyện Thạch Thất (2012), Báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai đất đai 2012 trên địa bàn huyện Thạch Thất. Tiếng Anh 1. S Rowton Simpson, Land Law and Registration, Cambridge University Press (1976). Trang web 1. All about the RGO (Registrar General’s Office of Australia), (http://www.rgo.act.gov.au/ about.shtml) 2. The new Swedish Land Registration (http://www.landregistry.ie/uploadedfiles/conference20071/papers/s2p 1 .pdf) Torrens title (http ://en.wikipedia.org/wiki/Torrens_title ) Swedish Land and Cadastral Legislation (1999). Stockholm. . 1.5.6. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 34 vi Chƣơng 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội Phạm Thị Kim Anh. trò và quyền hạn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ). Đánh giá thực trạng hoạt động để tìm ra những hạn chế của VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ttt, Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ttt, Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ttt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn