Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

87 788 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Kim Quý ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN VĂN TUẤN Hà Nội - 2013 2 MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHÈ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI THU HỒI 4 1.1. Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam 4 1.1.1. Công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự cần thiết phải thu hồi đất 4 1.1.2. Sự cần thiết tạo việc làm cho lao động thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa 8 1.1.3. Khái quát chung về thực trạng thu hồi đất nông nghiệp phục vụ CNH, HĐH và đô thị hóa ở Việt Nam 9 1.2. Khái quát sự thay đổi về chính sách thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi từ khi có Luật đất đai 1993 đến nay 11 1.2.1. Chính sách thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ở Việt Nam qua các thời kỳ 11 1.2.2. Chính sách dạy nghề, học nghề, giải quyết việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp 17 1.3. Nội dung chính sách hiện hành của Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp. 23 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở QUẬN LÊ CHÂN 26 2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 26 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 26 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 27 2.1.3 Tình hình quản lý và sử dụng đất 30 2.2 Phương hướng phát triển kinh tế và nhu cầu chuyển đổi nghề, tạo việc làm trên địa bàn quận Lê Chân giai đoạn 2011-2015 36 3 2.3. Tình hình thu hồi đất nông nghiệp tại quận Lê Chân giai đoạn 2007-2012 37 2.4. Thực trạng việc làm của người lao động thuộc diện khi thu hồi đất nông nghiệp ở quận Lê Chân giai đoạn 2007-2012 42 2.5 Thực trạng công tác hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 49 2.5.1. Thực trạng công tác hỗ trợ về kinh tế 49 2.5.2. Thực trạng hỗ trợ dạy nghề và học nghề 53 2.5.3 Thực trạng công tác hỗ trợ tạo việc làm mới 56 2.6. Đánh giá những ƣu điểm, tồn tại và những vấn đề đặt ra nhằm tạo việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp ở quận Lê Chân 58 Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở QUẬN LÊ CHÂN 62 3.1. Các quan điểm về tạo việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa ở quận Lê Chân 62 3.2. Đề xuất một số giải pháp 64 3.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 65 3.2.2.Giải pháp quy hoạch (đất dịch vụ tạo tiền điều kiện về việc làm) 67 3.2.3. Giải pháp tài chính tín dụng (huy động các nguồn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm) 68 3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước các cơ sở dạy nghề 68 3.2.5 Giải pháp phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền 71 4 thống trên địa bàn quận 3.2.6 Một số giải pháp khác 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78-79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80-81 5 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tình hình thu hồi đất ở một số địa phương trên cả nước…………… 10 Bảng 2.1: Giá trị SX các ngành của quận Lê Chân năm 2011 33 Bảng 2.2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận Lê Chân qua các năm 33 Bảng2.3: Diện tích và cơ cấu các loại đất của quận Lê Chân năm 2011 …… 36 Bảng2.4: Diện tích và cơ cấu đất nông nghiệp quận Lê Chân năm 2011 …… 37 Bảng2.5: Biến động các loại đất của quận Lê Chân giai đoạn 2006-2011… 38 Bảng2.6: Một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn quận …… 42 Bảng2.7:Tình hình thu hồi đất GPMB tại một số dự án trên địa bàn quận 45 Bảng2.8:Tình hình việc làm của lao động trong diện bị thu hồi đất 49 Bảng2.9:Việc làm trước và sau khi diễn ra việc thu hồi đất của lao động 53 Bảng2.10:Tổng hợp các hộ mất đất từ ngày 01/01/2010-30/9/2011 55 Bảng2.11:Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho các hộ mất đất trên 30% 57 Bảng2.12:Tình hình hỗ trợ đền bù và thực trạng đời sống của các hộ 58 Bảng2.13:Tỷ lệ người lao động rợ giúp sau khi thu hồi đất 59 Bảng2.14:Kết quả đăng ký dạy nghề năm 2011 tai quận 61 Bảng2.15:Khu vực làm việc trước và sau khi diễn ra việc thu hồi đất 64 Bảng2.16:Tình hình tuyển dụng lao động nông nghiệp trên địa bàn quận 65 Bảng2.17:Mục đích sử dụng tiền đền bù khi thu hồi đất của các hộ gia đình 67 PHIẾU ĐIỀU TRA Phát phiếu điều tra 100 phiếu tới các hộ dân nhưng thu về được 55 phiếu Dự án PTGT phát 33 phiếu thu về 16 phiếu Mương An Kim Hải phát 20 phiếu thu về 10 phiếu Làng Việt Kiều phát 47 phiếu thu về 29 phiếu 6 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH – HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa KCN Khu công nghiệp NĐ-CP Nghị định - Chính phủ QĐ-CP Quyết định - Chính phủ UBND Ủy ban nhân dân TTCN Tiểu thủ công nghiệp HTX Hợp tác xã TTGTVL Trung tâm giới thiệu việc làm GTVL Giới thiệu việc làm XKLĐ Xuất khẩu lao động GPMB Giải phóng mặt bằng 7 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình đô thị hoá đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng. Ở tầm vĩ mô, một mặt đô thị hoá là một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá: phát triển mạnh các ngành công nghiệp và thương mai – dịch vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Mặt khác đô thị hoá cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh sự phát triển của một đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những tác động tích cực, vẫn còn có không ít những bất cập, tồn tại đặt ra cần phải giải quyết, đặc biệt là vấn đề lao động - việc làm đối với một bộ phận lớn dân cư nông thôn bị rơi vào tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm khi bị thu hồi đất đai phục vụ mục tiêu đô thị hoá, phát triển đô thị. Hải Phòng là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hoá thuộc loại nhanh. Điều này được thể hiện qua sự mở rộng phạm vi địa giới và sự tăng trưởng về số lượng các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các khu đô thị mới. Quận Lê Chân là một quận nội thành của thành phố Hải Phòng, có tốc độ đô thị hoá nhanh với khoảng 37 dự án đầu tư trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay (tính đến 28/12/2012), trong đó phần lớn là cho mục đích phát triển xây dựng khu chung cư, nhà trẻ, trường học, chợ dân sinh, khu công nghiệp và nhiều ngành nghề khác với tổng diện tích đất thu hồi hàng trăm ha. Đi cùng những dự án, hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội ở các khu vực dân cư xung quanh vùng quy hoạch cũng được cải tạo và nâng cấp đồng bộ. Đời sống của người dân có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, hạ tầng cơ sở và hệ thống y tế, giáo dục, giao thông ngày càng được cải thiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động của đô thị hoá đối với đời sống kinh tế - xã hội nói chung, không thể không đề cập tới những tác động của nó đối với vấn đề lao động - việc làm. Cùng với quá trình đô thị hoá là xu hướng diện tích đất nông nghiệp của quận bị thu hẹp lại và cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp đã tất yếu dẫn đến việc chuyển đổi cơ cấu lao động và việc làm của người dân, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ. Vấn đề đặt ra ở đây là cơ cấu lao động và việc làm của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã chuyển đổi như thế nào? Nhà nước đã có những chính sách, giải pháp gì để hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho người dân bị mất đất? Về những điểm này, đề tài luận văn sẽ tậ p trung đi sâu nghiên cứu, phân tích và lý giải. Để từ đó đưa ra các giải pháp và đề 8 nghị phù hợp nhằm tạo việc làm, giúp cho việc chuyển đổi việc làm đạt hiệu quả cao tại quận Lê Chân. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân giai đoạn 2007-2012. - Đề xuất các giải pháp nhằ m nâng cao hiệu quả chuyể n đổ i nghề và tạ o việ c làm cho lao động thuộ c diệ n thu hồ i đấ t nông nghiệ p ở quận Lê Chân. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan một số vấn đề về thu hồi đất nông nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi - Điề u tra, khảo sát làm r thực trạ ng việc làm của lao động trong các gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi và tình hình thực hiện chính sách chuyển đổi nghề, tạo việc làm trên địa bàn quận Lê Chân. - Đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi 4. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn quận Lê Chân trong giai đoạn 2007 – 2012 và tập trung vào 03 dự án nghiên cứu điểm (Dự án phát triển giao thông đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, Dự án Cải tạo Kênh An Kim Hải trên địa bàn phường Nghĩa Xá, Dự án Xây dựng Làng Việt Kiều trên địa bàn phường Niệm Nghĩa). 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ tổng quan, được tiếp cận từ nhiều phía; cụ thể là tiếp cận từ tổng thể tới chi tiết; từ lý luận, phương pháp luận tới thực tiễn; từ chính sách, pháp luật tới thực tế triển khai thực hiện chính sách và thi hành pháp luật. - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Thực hiện điều tra thực tế bằng phương pháp sử dụng phiếu điều tra và phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan tới vấn đề nghiên cứu: các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại một số dự án. - Phương pháp so sánh: So sánh làm r thực trạng giải quyết việc làm trước và 9 sau khi thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại một số dự án trên địa bàn quận Lê Chân. - Phương pháp kế thừa: Thu thập tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan; khảo cứu tài liệu và kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình, công trình, đề tài khoa học có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp phân tích: Phân tích làm r thực trạng công tác hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho ngườ i lao độ ng thuộc diện thu hồ i đấ t nông nghiệ p ở quận Lê Chân, từ đó đưa ra các giải pháp. - Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thông qua đối thoại trực tiếp, góp ý hoặc phản biện kết quả nghiên cứu. 6. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1: Tổng quan một các vấn đề về thu hồi đất nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi. Chƣơng 2: Phân tí ch thự c trạ ng hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạ o việ c là m ch o ngườ i lao độ ng thuộc diện thu hồ i đấ t nông nghiệ p ở quận Lê Chân. Chƣơng 3: Đề xuất một số giả i phá p nhằ m nâng cao hiệu quả chuyể n đổ i nghề và tạo việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp ở quận Lê Chân CHƢƠNG 1 10 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI THU HỒI 1.1. Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam 1.1.1. Công nghiệp hoá, đô thị hoá và sự cần thiết phải thu hồi đất a. Một số khái niệm có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam 1996 thì “Bồi thường là đền bù những tổn hại đã gây ra, trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao. Như vậy, bồi thường là trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì hành vi của chủ thể khác” [1]. Theo Luật Đất đai năm 2003, các khái niệm có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất được định nghĩa như sau: Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, UBND xã, phường, thị trấn quản lý. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất. Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định [14]. Trong bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất của nông hộ thì Nhà nước phải tính toán “bồi thường” tiền cho người dân một khoản tương ứng và phù hợp với giá trị hiện tại của mảnh đất đó. Ngoài ra khi thu hồi đất thì người nông dân không có việc làm do mất tư liệu sản xuất, Nhà nước tiếp tục tính toán “bù” thêm một khoản cho người nông dân chuyển đổi nghề mới, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Nội dung của các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp gồm: - Tiền bồi thường đất: Là khoản tiền bồi thường cho hộ do bị mất tư liệu sản xuất, cụ thể ở đây là đất nông nghiệp. [...]... đô thị 1.2 Khái quát sự thay đổi về chính sách thu hồi, bồi thƣờng đất nông nghiệp và hỗ trợ, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho ngƣời có đất nông nghiệp khi thu hồi từ sau khi có luật đất đai 1993 đến nay 1.2.1 Chính sách thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ở Việt Nam qua các thời kỳ Qua nghiên cứu cách chính sách thu hồi đất nông nghiệp ở nước ta cho thấy các... bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt Các địa phương đã ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi dưới nhiều hình thức nhằm tạo thêm nhiều điều kiện cho người lao động đi học nghề và chuyển đổi nghề nghiệp [16]: Thành phố Hải Phòng phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến... gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; Trong độ tuổi lao động; Có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm thì được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 3 năm, kể từ khi có Quyết định thu hồi đất Hỗ trợ đào tạo nghề Người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đào tạo, học nghề được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn... xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau: 20 a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp. .. thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Hộ gia đình, cá nhân chỉ được hỗ trợ theo quy định này một lần, sau này khi Nhà nước tiếp tục thu hồi đất không được hưởng khoản hỗ trợ này nữa” 1.2.2 Chính sách dạy nghề, học nghề, giải quyết việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp a Nhu cầu đào tạo nghề và việc làm cho nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp. .. làm khi thu hồi đất nông nghiệp cho khu vực nông thôn nói chung, lao động trong khu vực thu hồi đất nông nghiệp nói riêng như sau: - Chính sách hiện hành được áp dụng theo Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2012 của UBND thành phố Hải Phòng quy định: Tại Điều 12: Mục 2.1 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thu hồi đất: ... về hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp 29 Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2012/QĐTTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Theo Quyết định này người lao động thu c các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường có... tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động, mức hỗ trợ và số lượng lao động cụ thể được hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với thực tế địa phương 2 - Việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp được thực hiện chủ yếu bằng hình thức cho đi học nghề tại các cơ sở dạy nghề Nghị định số... dung hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như nêu trên 31 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở QUẬN LÊ CHÂN 2.1 Khái quát về địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Quận Lê Chân có tổng diện tích đất tự nhiên tính đến ngày 01/01/2012 là 1.186,3ha, với dân số trên 18 vạn người phân chia theo 15 đơn vị hành chính, ... diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (trong trường hợp này không tính theo tỷ lệ diện tích đất thu hồi) ; diện tích hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương Tại Điều 12: Mục 2.2 Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất đối với hộ sản xuất nông nghiệp được giao theo mức giao đất nông nghiệp tại địa phương được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo các mức: 1) Thu hồi từ 30% . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG Chuyên ngành: Quản lý đất. VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHÈ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI THU HỒI 4 1.1. Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp. 1.2.2. Chính sách dạy nghề, học nghề, giải quyết việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp 17 1.3. Nội dung chính sách hiện hành của Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm khi thu hồi đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI THU HỒI, CHƯƠNG 2 :PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀTẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở QUẬN LÊ CHÂN, 1 Khái quát về địa bàn nghiên cứu, 3 Tình hình thu hồi đất nông nghiệp tại quận Lê Chân giai đoạn 2007 - 2012, 4 Thực trạng việc làm của người lao động thuộc diện khi thu hồi đất nông nghiệp ở quận Lê Chân giai đoạn 2007-2012., 5 Thực trạng công tác hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm cho ngƣời lao động khi thu hồi đất nông nghiệp., 6 Đánh giá những ƣu điểm, tồn tại và những vấn đề đặt ra nhằm tạo việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp ở quận Lê Chân., CHƯƠNG 3 :ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở QUẬN LÊ CHÂN, 1 Các quan điểm về tạo việc làm cho ngƣời lao động khi thu hồi đất nông nghiệp ở quận Lê Chân, 2 Đề xuất một số giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm