Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài

118 1,060 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 14:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******* TRẦN THỊ HỒNG VÂN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH QUA SẢN PHẨM CỦA CÁC CÔNG TY TRUYỀN THÔNG: CÁT TIÊN SA, LASTA, HOA HỒNG VÀNG TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010 TRÊN SÓNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mã số: 60 32 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: BÁO CHÍ HỌC TP.HCM, 2011 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******* TRẦN THỊ HỒNG VÂN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH QUA SẢN PHẨM CỦA CÁC CÔNG TY TRUYỀN THÔNG: CÁT TIÊN SA, LASTA, HOA HỒNG VÀNG TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010 TRÊN SÓNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60 32 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƢƠNG XUÂN SƠN TP.HCM, 2011 2 DANH MỤC VIẾT TẮT XHH: Xã hội hóa TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh HTV: Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Cát Tiên Sa: Công ty TNHH Đầu tư và Quảng cáo Cát Tiên Sa Lasta: Công ty cổ phần L.A.S.T.A Hoa hồng vàng: Công ty TNHH Truyền thông Hoa Hồng Vàng 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 4 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÃ HỘI HÓA VÀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỜI KÌ HỘI NHẬP 12 1.1 Vấn đề xã hội hóa và xã hội hóa truyền hình 12 1.1.1 Xã hội hóa là gì 12 1.1.2 Sự phát triển của xu hướng xã hội hóa ở TP.HCM 13 1.2 Báo chí TP.HCM trong thời kỳ hội nhập 15 1.2.1 Sự tác động của kinh tế thị trường đối với hoạt động báo chí 15 1.2.2 TP.HCM có những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động báo chí 19 1.2.3 Truyền hình trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân TP.HCM 20 1.3 Xã hội hóa sản xuất các chương trình truyền hình là một xu hướng tất yếu 22 1.3.1 Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình đáp ứng yêu cầu phát triển của truyền hình 22 1.3.2 Các yếu tố tác động đến xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 25 1.3.3 Đối tượng tham gia vào xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 30 4 Tiểu kết chương 1 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA CÁC CÔNG TY TRUYỀN THÔNG TẠI TP.HCM (TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010) 36 2.1 Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trên sóng của HTV 36 2.1.1 Vài nét về sự hình thành và phát triển của HTV 36 2.1.2 Sự tham gia của các công ty truyền thông 38 2.1.3 Phương thức phối hợp giữa HTV và công ty truyền thông 42 2.2 Ưu thế của các chương trình truyền hình của Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 47 2.2.1 Cát Tiên Sa-công ty truyền thông hàng đầu của các chương trình truyền hình giài trí 47 2.2.2 Lasta-nhà sản xuất truyền hình chuyên nghiệp 54 2.2.3 Hoa Hồng Vàng-công ty truyền thông mới trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình 62 2.3 Hạn chế trong xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình . 65 2.3.1 Chất lượng không đồng đều 65 2.3.2 Nhân lực làm truyền hình còn nhiều hạn chế 68 2.3.3 Lợi nhuận kinh doanh chi phối chất lượng chương trình 70 Tiểu kết chương 2 72 5 CHƢƠNG 3: KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 74 3.1 Một số kinh nghiệm rút ra trong xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 74 3.1.1 Về nội dung 74 3.1.2 Về tổ chức sản xuất 78 3.1.3 Về quản lý 79 3.2 Các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao chất lượng xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 81 3.2.1 HTV phải giữ vai trò quyết định trong hoạt động liên kết sản xuất chương trình 82 3.2.2 Nâng cao năng lực sản xuất chương trình của các công ty truyền thông 86 3.3 Mô hình xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 90 3.3.1 Mô hình về phương thức phối hợp giữa đài truyền hình và công ty truyền thông 91 3.3.2 Mô hình tổ chức sản xuất chương trình truyền hìn ở công ty truyền thông 93 Tiểu kết chương 3 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 6 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xã hội hiện đại, truyền hình là một kênh thông tin quan trọng. So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng lớn các đài truyền hình. Theo Bộ Thông tin-Truyền thông, hiện cả nước có 67 đài phát thanh-truyền hình, trong đó có 3 đài phủ sóng toàn quốc là Đài Tiếng nói Việt Nam-VOV, Đài Truyền hình Việt Nam-VTV và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. 64 đài phát thanh truyền hình địa phương gồm 62 đài phát thanh truyền hình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, riêng TP.HCM có 2 đài: Đài Truyền hình TP.HCM- HTV và Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM-VOH. Số lượng các kênh truyền hình tại Việt Nam lên tới gần 200 kênh, trong đó có gần 100 chương trình truyền hình quảng bá. Bên cạnh đó, nhiều chương trình truyền hình quốc gia và một số chương trình truyền hình quảng bá khác được phát sóng trên mạng internet đến các khu vực, các nước trên thế giới phục vụ thông tin đối ngoại. Hiện nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, việc cạnh tranh thông tin giữa các đài truyền hình, kênh truyền hình cũng là một xu thế tất yếu. Công chúng ngày càng có trình độ cao và luôn đòi hỏi cao về chất lượng, nội dung các chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình truyền hình giải trí. Bên cạnh đó, dưới sức ép của hàng trăm, hàng ngàn kênh truyền hình cũng như sự phát triển chóng mặt của các loại hình internet bắt buộc những người làm truyền hình phải luôn tìm những hướng đi mới cho sự phát triển của truyền hình. Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường cho thấy Nhà nước khuyến khích các thành viên trong xã hội tham gia 7 vào các hoạt động mang lợi ích cộng đồng. TP HCM với vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, cũng là đơn vị đi tiên phong về XHH trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao TP HCM đã thực hiện XHH trong bối cảnh đất nước và thành phố đang trong quá trình phát triển nhanh, hội nhập với thế giới, tạo thêm những điều kiện, yếu tố tích cực cho công tác XHH triển khai nhanh, mạnh. TP HCM đã thành công trong XHH sân khấu, và trở thành điểm sáng trong XHH giáo dục, y tế. Những thành công bước đầu trong các lĩnh vực trên đã cho thấy xu hướng XHH các hoạt động xã hội là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là ở các đô thị lớn như TP.HCM. Trong xu thế đó, XHH sản xuất chương trình truyền hình của HTV cũng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Sự hợp tác giữa HTV và các công ty truyền thông đã góp phần mang đến diện mạo mới cho HTV, chương trình phong phú, đa dạng, phục vụ được nhiều đối tượng, nhiều mục đích trong giáo dục, giải trí, dân sinh, xã hội, nâng cao chất lượng trong thưởng thức văn hóa của công chúng. Tuy là đài địa phương, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM nhưng HTV đã có đến 41 điểm phủ sóng rộng khắp cả nước, đặc biệt ở miền Tây Nam bộ, HTV trở thành một đài truyền hình nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Khái niệm XHH trong lĩnh vực truyền hình vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn, các nhà khoa học nói riêng và dư luận nói chung. XHH truyền hình được hiểu là XHH sản xuất chương trình truyền hình, ở nước ta phương thức và phạm vi thực hiện XHH khá đa dạng. Các công ty truyền thông trong cuộc hợp tác với HTV đã thể hiện sự nhanh nhạy, năng động và khả năng làm việc hiệu quả qua các chương trình truyền hình. Thế nhưng, không phải chương trình nào cũng thành công như mong đợi. Phương thức XHH sản xuất chương trình truyền hình nào thực sự hiệu quả, và làm sao hoạt động này không bị thao túng bởi quyền lợi cá nhân đang là vấn đề bức 8 xúc của công luận, vướng mắc của các công ty truyền thông và là sức nặng đối với HTV trong tiến trình XHH. Tìm hiểu vấn đề XHH sản xuất chương trình truyền hình trên sóng của HTV để hoàn thiện, nâng cao chất lượng cho các chương trình đang phát sóng do công ty truyền thông sản xuất đang là vấn đề cấp thiết. Chính vì vậy, người viết chọn đề tài: “Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông: Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Báo chí học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trên thế giới, các kênh truyền hình tư nhân hay các tập đoàn truyền thông đã không còn xa lạ. Rất nhiều các kênh truyền hình nổi tiếng, hãng truyền hình lớn của nước ngoài đã được “tư nhân hóa” và mang tính thương mại. Ở các nước Tư Bản có hẳn ngành công nghiệp truyền thông. Những hãng: BBC, AP đã vươn tầm hoạt động khắp thế giới. Trung Quốc cho phép thành lập tập đoàn truyền thông năm 1996 và đến năm 2008 đã có 56 tập đoàn truyền thông. Thực tế hoạt động của các hãng thông tấn, các tập đoàn truyền thông nước ngoài có sự khác biệt với điều kiện ở Việt Nam, do đó tính chất XHH ở các nước khác với thực tế ở Việt Nam. XHH sản xuất chương trình truyền hình qua hoạt động của các công ty truyền thông đã có từ nhiều năm trước và đến khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động này ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, mang tính hiệu quả rõ rệt. Thuật ngữ “xã hội hóa” sản xuất chương trình truyền hình cũng được bàn luận nhiều. Việt Nam cũng đã có những tài liệu nghiên cứu về vấn đề này. Tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 25 (ngày 05/01/2006) tại 9 Nha Trang-Khánh Hòa với nội dung: Sản xuất chương trình sẽ được xã hội hóa như thế nào? Trong Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 26 (ngày 11/01/2007) đã tổ chức các buổi hội thảo với chủ đề chính là sản xuất chương trình truyền hình sẽ được XHH như thế nào thu hút được rất nhiều các đài truyền hình trong cả nước và các đơn vị, tổ chức ngoài ngành truyền hình tham gia. Hoạt động liên kết sản xuất chương trình phần nào được thể hiện qua Thông tư 19/2009/TT-BTTTT qui định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Bộ Thông tin Truyền thông. Đề cập đến vấn đề XHH sản xuất chương trình truyền hình có Luận văn Thạc sĩ của học viên Học viện Báo chí-Tuyên truyền Lê Thị Thu Hòa với đề tài “Xã hội hoá sản xuất các chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (Khảo sát kênh VTV1-VTV3 từ tháng 1-2007 đến tháng 6-2008)” và Luận án Tiến sĩ “Xu hướng phát triển của truyền hình Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế học truyền thông” (2011) của Bùi Chí Trung, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Đề cập đến sự phát triển của truyền hình và nhu cầu thưởng thức chương trình nghe nhìn của công chúng truyền hình, qua đó phần nào lý giải vì sao các công ty truyền thông lại thành công trong lĩnh vực sản xuất chương trình ở nhóm các chương trình truyền hình giải trí, văn hóa nghệ thuật có Luận án Tiến sĩ “Đặc điểm công chúng truyền hình Việt Nam giai đoạn hiện nay” (2007) của Trần Bảo Khánh, Học viện Báo chí-Tuyên truyền. Xung quanh vấn đề XHH sản xuất chương trình truyền hình cũng có một số tài liệu nghiên cứu có đề cập tới như: xu hướng phát triển truyền hình nói chung, nghiên cứu kinh tế báo chí, nhân lực làm truyền hình cùng nhiều bài viết trên các báo, các trang mạng điện tử về vấn đề này như: “Xã hội hóa truyền hình: Đã đến lúc” trên vtv.vn, “Xã hội hóa truyền hình-Hay là bán [...]... là các công ty truyền thông tại TP.HCM đang liên kết sản xuất chương trình truyền hình với HTV -Luận văn chú trọng khảo sát hiện trạng XHH sản xuất chương trình truyền hình của các công ty truyền thông: Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng HTV 10 5 Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Đề tài: Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm. .. XHH sản xuất chương trình truyền hình tại HTV, khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm truyền hình của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng 3.2 Nhiệm vụ -Làm rõ vấn đề XHH sản xuất chương trình truyền hình với sự tham gia của các công ty truyền thông Trong đó, làm nổi bật mối quan hệ giữa HTV và các công ty truyền thông tham gia sản xuất chương trình truyền hình -Phân tích các chương. .. (từ năm 2008 đến năm 2010) Chương 2 mô tả khái quát phương thức phối hợp thực hiện giữa HTV và công ty truyền thông trong việc XHH sản xuất chương trình truyền hình Phân tích các chương trình truyền hình phát trên HTV của các công ty truyền thông tại TP.HCM, những thành công cũng như hạn chế Từ đó, khái quát thành những điểm mạnh cũng như hạn chế của các chương trình truyền hình do công ty truyền thông. .. truyền thông sản xuất Chương 3: Kinh nghiệm, giải pháp và mô hình xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Từ thực trạng XHH sản xuất chương trình truyền hình đã mô tả ở chương 2, chương này sẽ nêu ra một số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình truyền hình do công ty truyền thông sản xuất Các giải pháp kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa đài truyền hình và công ty truyền thông từ định hướng,... hiện chương trình cho đến chọn lựa giải pháp công nghệ phù hợp Chương 3 sẽ đưa ra các mô hình XHH sản xuất chương trình truyền hình từ những kết quả đã khảo sát được 13 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÃ HỘI HÓA VÀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 1.1 Vấn đề xã hội hóa và xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình 1.1. 1Xã hội hóa là gì Theo từ điển Tiếng Việt, XHH là: “ Làm cho trở thành của. .. trình truyền hình Những điều kiện thuận lợi cho XHH sản xuất chương trình ở TP.HCM như: điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa, trình độ và thói quen tiếp nhận thông tin của người dân Chương 1 cũng chứng minh 12 XHH sản xuất chương trình truyền hình là một yêu cầu tất yếu, phù hợp với sự phát triển của truyền hình Chương 2: Thực trạng xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình của các công ty truyền thông. .. sản phẩm của các công ty truyền thông: Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh” dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng, xem xét đánh giá các chương trình truyền hình được XHH ở khâu sản xuất dựa vào hoàn cảnh thực tế của vấn đề trong các mối liên hệ khách quan Luật Báo chí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ... chương trình do công ty truyền thông sản xuất trên HTV từ năm 2008 đến năm 2010 Đồng thời, tiến hành khảo sát thực tế các chương trình đang phát sóng trên HTV của các công ty Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng -Từ đó, đưa ra những giải pháp hữu dụng cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình liên kết sản xuất trên HTV trong thời gian tới 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu của. .. trình truyền hình Theo ý nghĩa này thì việc sản xuất sản phẩm (chương trình) truyền hình đã diễn ra từ lâu, với các hình thức rất khác nhau XHH sản xuất các chương trình truyền hình là tạo những điều kiện tốt nhất để các tổ chức, cá nhân có thể hợp tác bình đẳng với các đài truyền hình 26 để sản xuất các chương trình truyền hình XHH tận dụng được những năng lực tư duy của xã hội đóng góp vào việc sản. .. phát triển, số chương trình càng tăng lên thì sự tham gia sản xuất chương trình truyền hình của các công ty càng tăng lên Sự có mặt của các công ty đã làm phong phú và đa dạng các chương trình truyền hình Các công ty ngoài đài tổ chức sản xuất từ nội dung kịch bản chương trình cho đến phần hậu kì hay kết hợp với một bộ phận thuộc đài để thực hiện các khâu trong quá trình sản xuất  Vai trò của HTV trong . tài: Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông: Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài Truyền hình thành phố Hồ. Ưu thế của các chương trình truyền hình của Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 47 2.2.1 Cát Tiên Sa -công ty truyền thông hàng đầu của các chương trình truyền hình giài. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******* TRẦN THỊ HỒNG VÂN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH QUA SẢN PHẨM CỦA CÁC CÔNG TY TRUYỀN THÔNG: CÁT TIÊN SA, LASTA, HOA HỒNG VÀNG TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài, Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài, Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài, CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÃ HỘI HÓA VÀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, 1 Vấn đề xã hội hóa và xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình, 3 Xã hội hóa sản xuất các chương trình truyền hình là một xu hướng tất yếu, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA CÁC CÔNG TY TRUYỀN THÔNG TẠI TP.HCM (TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2010), 1 Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trên sóng của HTV, 2 Ƣu thế của các chương trình truyền hình của các công ty Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa hồng vàng từ 2008 đến 2010, 3 Hạn chế trong xã hội hóa sản xuất các chƣơng trình tr uyền hình, CHƯƠNG 3 KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, 1 Một số kinh nghiệm rút ra trong xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình, 2 Các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao chất lƣợng xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình, 3 Mô hình xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình, TIỂU KẾT CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm