TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY NGỮ VĂN THCS

11 1,388 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:51

Sáng Kiến kinh nghiệm Sáng Kiến kinh nghiệm T CHC HOT NG NHểM TRONG DY NG VN THCS T CHC HOT NG NHểM TRONG DY NG VN THCS I. I. Lý do chọn đề tài: Lý do chọn đề tài: 1. 1. Cơ sở lí luận: Cơ sở lí luận: - Đổi mới ph - Đổi mới ph ơng pháp dạy học là vấn đề cơ bản, cấp thiết hiện nay. Nghị ơng pháp dạy học là vấn đề cơ bản, cấp thiết hiện nay. Nghị quyết TW4 khoá VII đã xác định: đổi mới ph quyết TW4 khoá VII đã xác định: đổi mới ph ơng pháp dạy học nghĩa là phải ơng pháp dạy học nghĩa là phải khuyến khích tự học, phải áp dụng những ph khuyến khích tự học, phải áp dụng những ph ơng pháp dạy học hiện đại để ơng pháp dạy học hiện đại để bồi d bồi d ỡng cho học sinh năng lực t ỡng cho học sinh năng lực t duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Điều đó có nghĩa là ng Điều đó có nghĩa là ng ời GV phải biết h ời GV phải biết h ớng tới các hoạt động nhằm kích ớng tới các hoạt động nhằm kích thích, rèn luyện tính tích cực, sáng tạo, độc lập trong t thích, rèn luyện tính tích cực, sáng tạo, độc lập trong t duy của học sinh. duy của học sinh. Mục đích cuối cùng của của quá trình dạy học phải là giúp học sinh có khả Mục đích cuối cùng của của quá trình dạy học phải là giúp học sinh có khả năng tiếp cận tri thức, kĩ năng mới tiên tiến hiện đại đồng thời có năng lực năng tiếp cận tri thức, kĩ năng mới tiên tiến hiện đại đồng thời có năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. - Đổi mới ph - Đổi mới ph ơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một ơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện lối t chiều, rèn luyện lối t duy sáng tạo của học sinh, thực hiện ph duy sáng tạo của học sinh, thực hiện ph ơng châm học ơng châm học đi đôi với hành giáo dục kết hợp lao động sản xuất, nhà tr đi đôi với hành giáo dục kết hợp lao động sản xuất, nhà tr ờng gắn với đời ờng gắn với đời sống XH. Coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá làm chủ kiến thức, sống XH. Coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, dạy chay, học chay. tránh nhồi nhét, học vẹt, dạy chay, học chay. - Điều 24 luật GD chỉ rõ: ph - Điều 24 luật GD chỉ rõ: ph ơng pháp GD phổ thông phải phát huy tính ơng pháp GD phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh, phải phù hợp với đặc điểm tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh, phải phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học. Bồi d từng lớp học, môn học. Bồi d ỡng ph ỡng ph ơng pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận ơng pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động tới tình cảm, đem lại niềm vui, hứng dụng kiến thức vào thực tiễn tác động tới tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Đây chính là định h thú học tập cho học sinh. Đây chính là định h ớng cơ bản và thiết thực đối với ớng cơ bản và thiết thực đối với ngành GD - ĐT. ngành GD - ĐT. Tóm lại: khi nói tới đổi mới ph Tóm lại: khi nói tới đổi mới ph ơng pháp dạy học phải nhìn vấn đề một ơng pháp dạy học phải nhìn vấn đề một cách rộng dãi và linh hoạt theo 3 h cách rộng dãi và linh hoạt theo 3 h ớng: ớng: a. a. Phát triển năng lực nội sinh của ng Phát triển năng lực nội sinh của ng ời học. ời học. b. b. Đổi mới quan hệ thày trò. Đổi mới quan hệ thày trò. c. Đ c. Đ a công nghệ hiện đại vào nhà tr a công nghệ hiện đại vào nhà tr ờng trong đó chú trọng vào ờng trong đó chú trọng vào đổi mới về tính chất hoạt động, nhận thức và hoạt động tự học của học sinh. đổi mới về tính chất hoạt động, nhận thức và hoạt động tự học của học sinh. Hình thức tự học rất đa dạng: đọc sách, thí nghiệm, thực hành, làm bài tập, Hình thức tự học rất đa dạng: đọc sách, thí nghiệm, thực hành, làm bài tập, Trong đó, có hoạt động nhóm trong và ngoài giờ học trên lớp. Trong đó, có hoạt động nhóm trong và ngoài giờ học trên lớp. 2.Cơ sở thực tiễn: 2.Cơ sở thực tiễn: a. Nhận thức của GV về đổi mới ph a. Nhận thức của GV về đổi mới ph ơng pháp dạy họctheo h ơng pháp dạy họctheo h ớng tích cực: ớng tích cực: Đại đa số GV đã nhận thức đúng đắn, có ý thức áp dụng ph Đại đa số GV đã nhận thức đúng đắn, có ý thức áp dụng ph ơng pháp ơng pháp dạy học song mới chỉ hiểu và áp dụng ở mức độ lí thuyết đơn giản, ch dạy học song mới chỉ hiểu và áp dụng ở mức độ lí thuyết đơn giản, ch a linh a linh hoạt trong việc vận dụng ph hoạt trong việc vận dụng ph ơng pháp giảng dạy đặc biệt nội dung tổ chức ơng pháp giảng dạy đặc biệt nội dung tổ chức hoạt động nhóm còn lúng túng, thậm chí còn làm chiếu lệ nên ch hoạt động nhóm còn lúng túng, thậm chí còn làm chiếu lệ nên ch a có hiệu a có hiệu quả, nặng tính chất hình thức. quả, nặng tính chất hình thức. b.Về phía học sinh: b.Về phía học sinh: Nhìn chung các em thông minh ham tìm tòi cái mới. Song bên cạnh Nhìn chung các em thông minh ham tìm tòi cái mới. Song bên cạnh đó còn có một bộ phận học sinh l đó còn có một bộ phận học sinh l ời, không yêu thích, có nhận thức lệch lạc ời, không yêu thích, có nhận thức lệch lạc về bộ môn Ngữ văn. Các em ngại học cho rằng môn ngữ văn là không có vai về bộ môn Ngữ văn. Các em ngại học cho rằng môn ngữ văn là không có vai trò trong cuộc sống. Với các em học môn Ngữ văn là bắt buộc nên soạn bài trò trong cuộc sống. Với các em học môn Ngữ văn là bắt buộc nên soạn bài thì chép để học tốt. Trong giờ học khi cô giáo nêu vấn đề không có ý thức thì chép để học tốt. Trong giờ học khi cô giáo nêu vấn đề không có ý thức t t duy, đ duy, đ ợc gọi trình bày ý kiến thì không mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ của mình ợc gọi trình bày ý kiến thì không mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ của mình hoặc chẳng có gì để nói. Giờ học Ngữ văn với các em rất nhàm chán. hoặc chẳng có gì để nói. Giờ học Ngữ văn với các em rất nhàm chán. Xuất phát từ thực tế nh Xuất phát từ thực tế nh trên tôi đã cố gắng vận dụng linh hoạt ph trên tôi đã cố gắng vận dụng linh hoạt ph ơng ơng pháp trong giảng dạy theo tinh thần đổi mới. Một trong những ph pháp trong giảng dạy theo tinh thần đổi mới. Một trong những ph ơng pháp đ ơng pháp đ - - ợc tôi vận dụng trong giờ Ngữ văn là: ợc tôi vận dụng trong giờ Ngữ văn là: Tổ Tổ chức sinh hoạt nhóm chức sinh hoạt nhóm để để kích thích tính t kích thích tính t duy sáng tạo niềm yêu thích bộ môn cho học sinh.Tổ chức duy sáng tạo niềm yêu thích bộ môn cho học sinh.Tổ chức sinh hoạt nhóm nhiều GV và bản thân tôi đã thực hiện thành công trong các sinh hoạt nhóm nhiều GV và bản thân tôi đã thực hiện thành công trong các giờ dạy phần Tiếng Việt và Tập làm văn song tổ chức hoạt động theo nhóm ở giờ dạy phần Tiếng Việt và Tập làm văn song tổ chức hoạt động theo nhóm ở đọc hiểu văn bản đọc hiểu văn bản là một vấn đề ít đ là một vấn đề ít đ ợc quan tâm hoặc nếu đ ợc quan tâm hoặc nếu đ ợc sử dụng ợc sử dụng trong giờ dạy cũng chỉ là mang tính chất hình thức, ch trong giờ dạy cũng chỉ là mang tính chất hình thức, ch a hiệu quả. Nhiều GV a hiệu quả. Nhiều GV cho rằng hình thức này không phù hợp với tiết đọc hiểu văn bản làm ngắt cho rằng hình thức này không phù hợp với tiết đọc hiểu văn bản làm ngắt mạch bài dạy. Từ thực tế giảng dạy tôi cho rằng nếu đầu t mạch bài dạy. Từ thực tế giảng dạy tôi cho rằng nếu đầu t , tìm tòi hình thức , tìm tòi hình thức hoạt động nhóm cũng có những kết quả tích cực, kích thích đ hoạt động nhóm cũng có những kết quả tích cực, kích thích đ ợc hứng thú học ợc hứng thú học tập cho học sinh. Tôi xin trình bày những suy nghĩ và việc làm của mình tập cho học sinh. Tôi xin trình bày những suy nghĩ và việc làm của mình trong việc tổ chức sinh hoạt nhóm ở giờ trong việc tổ chức sinh hoạt nhóm ở giờ đọc hiểu văn bản đọc hiểu văn bản . . II. II. Nội dung và ph Nội dung và ph ơng pháp thực hiện ơng pháp thực hiện : : 1. 1. Điều tra cơ bản học sinh Điều tra cơ bản học sinh : : Năm học 2007 2008 tôi đ Năm học 2007 2008 tôi đ ợc phân công giảng dạy: Ngữ văn 7; 9. ợc phân công giảng dạy: Ngữ văn 7; 9. Qua khảo sát chất l Qua khảo sát chất l ợng đầu năm tôi đã phân loại đối t ợng đầu năm tôi đã phân loại đối t ợng cụ thể nh ợng cụ thể nh sau: sau: Lớp Lớp Sĩ số Sĩ số Phân loại Phân loại Giỏi Giỏi Khá Khá Trung bình Trung bình Yếu Yếu 9 9 T T 42 42 7 7 V V 42 42 7 7 T T 41 41 Số l Số l ợng học sinh giỏi: em ợng học sinh giỏi: em Số l Số l ợng học sinh yếu: 21 em ợng học sinh yếu: 21 em Nguyên nhân: Nguyên nhân: - Ch - Ch a thích bộ môn: 14 em a thích bộ môn: 14 em - Hổng kiến thức : 7 em - Hổng kiến thức : 7 em 2. 2. Nội dung ph Nội dung ph ơng pháp: ơng pháp: Từ kết quả khảo sát nh Từ kết quả khảo sát nh trên, tôi đã xây dựng kế hoạch chú trọng trên, tôi đã xây dựng kế hoạch chú trọng bồi d bồi d ỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu để năng cao chất l ỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu để năng cao chất l ợng bộ môn: ợng bộ môn: với ph với ph ơng pháp giảng dạy thích hợp phát huy tích cực, chủ động của học ơng pháp giảng dạy thích hợp phát huy tích cực, chủ động của học sinh theo tinh thần: sinh theo tinh thần: Bài giảng của thày, thày giảng một nửa thôi Bài giảng của thày, thày giảng một nửa thôi Còn một nửa để cho học sinh làm lấy. Còn một nửa để cho học sinh làm lấy. Nghĩa là phải chấm dứt tình trạng độc thoại một mạch của GV. Phải khơi Nghĩa là phải chấm dứt tình trạng độc thoại một mạch của GV. Phải khơi gợi, khuyến khích học sinh tự tìm đến con đ gợi, khuyến khích học sinh tự tìm đến con đ ờng kiến thức, mạnh dạn giao ờng kiến thức, mạnh dạn giao việc cho học sinh, phối hợp cùng học sinh tiếp cận phân tích tổng hợp hình việc cho học sinh, phối hợp cùng học sinh tiếp cận phân tích tổng hợp hình thành những tri thức cần nắm. Một trong những con đ thành những tri thức cần nắm. Một trong những con đ ờng ấy là tổ chức hoạt ờng ấy là tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh thật hiệu quả, không mang tính hình thức. động nhóm cho học sinh thật hiệu quả, không mang tính hình thức. Ph Ph ơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm là để những vấn đề khó. Lớp học đ ơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm là để những vấn đề khó. Lớp học đ ợc ợc chia làm nhiều nhóm nhỏ, có một nhóm tr chia làm nhiều nhóm nhỏ, có một nhóm tr ởng phụ trách. Để hình thức học ởng phụ trách. Để hình thức học tập theo nhóm thực sự tích cực, có kết quả thì phải làm theo quy trình từng b tập theo nhóm thực sự tích cực, có kết quả thì phải làm theo quy trình từng b - - ớc: ớc: - Từng cá nhân trong nhóm phải làm việc độc lập. - Từng cá nhân trong nhóm phải làm việc độc lập. - Sau khi mỗi cá nhân có kết quả của mình mọi ng - Sau khi mỗi cá nhân có kết quả của mình mọi ng ời trong nhóm mới ời trong nhóm mới cùng nhau trao đổi thảo luận d cùng nhau trao đổi thảo luận d ới sự điều hành của nhóm tr ới sự điều hành của nhóm tr ởng để đi tới ý ởng để đi tới ý kiến thống nhất chung của cả nhóm. kiến thống nhất chung của cả nhóm. - Đại diện của nhóm sẽ thay mặt các thành viên trình bày quan điểm - Đại diện của nhóm sẽ thay mặt các thành viên trình bày quan điểm của nhóm mình tr của nhóm mình tr ớc tập thể. ớc tập thể. - Các nhóm tranh luận d - Các nhóm tranh luận d ới sự h ới sự h ớng dẫn, gợi mở của GV để đạt d ớng dẫn, gợi mở của GV để đạt d ợc ợc mục tiêu tiết cần đạt của vấn đề đ mục tiêu tiết cần đạt của vấn đề đ a ra thảo luận. a ra thảo luận. Hình thức học tập theo nhóm không chỉ đ Hình thức học tập theo nhóm không chỉ đ ợc tiến hành trong từng tiết học ở ợc tiến hành trong từng tiết học ở trên lớp. trên lớp. ở ở trên lớp dùng hình thức học tập theo nhóm để giải quyết những trên lớp dùng hình thức học tập theo nhóm để giải quyết những câu hỏi nêu cao vấn đề, tháo gỡ những tình huống học tập khó khăn có yêu câu hỏi nêu cao vấn đề, tháo gỡ những tình huống học tập khó khăn có yêu cầu cao. Trong thời gian hạn chế của một tiết học không phải mọi vấn đề đều cầu cao. Trong thời gian hạn chế của một tiết học không phải mọi vấn đề đều đ đ ợc giải quyết. Còn những vấn đề mới đ ợc giải quyết. Còn những vấn đề mới đ ợc đặt ra nhiều vấn đề đ ợc đặt ra nhiều vấn đề đ ợc liên quan ợc liên quan tới tiết học sau. Do đó sau giờ học việc học tập theo nhóm là rất cần thiết. tới tiết học sau. Do đó sau giờ học việc học tập theo nhóm là rất cần thiết. Cần phải rút kinh nghiệm từ những thành công và thất bại trong giờ học tr Cần phải rút kinh nghiệm từ những thành công và thất bại trong giờ học tr ớc ớc đó và cần tiếp tục giải quyết những vấn đề mới phục vụ cho bài học mới. đó và cần tiếp tục giải quyết những vấn đề mới phục vụ cho bài học mới. Chính vì vậy học tập theo nhóm cần đ Chính vì vậy học tập theo nhóm cần đ ợc tiến hành theo một quy trình: Tr ợc tiến hành theo một quy trình: Tr ớc, ớc, trong và sau giờ học. trong và sau giờ học. *Tr *Tr ớc khi b ớc khi b ớc vào giờ học trên lớp, học theo nhóm là điều kiện để các ớc vào giờ học trên lớp, học theo nhóm là điều kiện để các em thâm nhập tiếp cận bài học. Nhiều vấn đề mới mẻ đôi khi v em thâm nhập tiếp cận bài học. Nhiều vấn đề mới mẻ đôi khi v ợt quá khả ợt quá khả năng của một cá nhân hoặc dễ dàng với cá nhân này nh năng của một cá nhân hoặc dễ dàng với cá nhân này nh ng rất khó với cá ng rất khó với cá nhân khác, đòi hỏi phải có sự cộng tác của cả nhóm. Học tập hợp tác theo nhân khác, đòi hỏi phải có sự cộng tác của cả nhóm. Học tập hợp tác theo nhóm sẽ giúp các em v nhóm sẽ giúp các em v ợt qua những hạn chế, thiếu hụt về kiến thức tạo ra ợt qua những hạn chế, thiếu hụt về kiến thức tạo ra mặt bằng tri thức để các em tiếp thu bài học tốt hơn ở trên lớp. Việc hình mặt bằng tri thức để các em tiếp thu bài học tốt hơn ở trên lớp. Việc hình thành nhóm học tập ở nhà có thể là sự tự phát (do học sinh dựa trên quan hệ thành nhóm học tập ở nhà có thể là sự tự phát (do học sinh dựa trên quan hệ bạn bè thân tình hay theo địa bàn dân c bạn bè thân tình hay theo địa bàn dân c ) cũng có thể theo sự phân công của ) cũng có thể theo sự phân công của GV, của lớp (khá kèm yếu). GV, của lớp (khá kèm yếu). *Trong giờ học những kiến thức kinh nghiệm có đ *Trong giờ học những kiến thức kinh nghiệm có đ ợc tr ợc tr ớc đó đ ớc đó đ ợc học sinh ợc học sinh vận dụng để giải quyết những vấn đề GV nêu ra. Các thành viên của nhóm vận dụng để giải quyết những vấn đề GV nêu ra. Các thành viên của nhóm này đ này đ ợc nghe ý kiến của nhóm khác. Kiến thức, kinh nghiệm của các nhóm ợc nghe ý kiến của nhóm khác. Kiến thức, kinh nghiệm của các nhóm sẽ đ sẽ đ ợc điều chỉnh (nếu sai), bổ sung (nếu thiếu) mở rộng, khắc sâu các ph ợc điều chỉnh (nếu sai), bổ sung (nếu thiếu) mở rộng, khắc sâu các ph - - ơng pháp, cách thực hiện học tập tích cực đ ơng pháp, cách thực hiện học tập tích cực đ ợc tiếp thu. ợc tiếp thu. Ví dụ: Khi dạy bài Tức n Ví dụ: Khi dạy bài Tức n ớc vỡ bờ _ Ngữ văn 8: ớc vỡ bờ _ Ngữ văn 8: GV có thể cho học sinh tranh luận về sự thay đổi thái độ của chị Dậu. GV có thể cho học sinh tranh luận về sự thay đổi thái độ của chị Dậu. Cuộc tranh luận có thể bắt đầu từ những từ then chốt có liên quan đến quá Cuộc tranh luận có thể bắt đầu từ những từ then chốt có liên quan đến quá trình diễn biến tâm lý của chị Dậu trong đoạn trích và có thể gây tranh luận trình diễn biến tâm lý của chị Dậu trong đoạn trích và có thể gây tranh luận về cách nhìn nhận về hành động của chị Dậu khi đánh lại cai lệ và ng về cách nhìn nhận về hành động của chị Dậu khi đánh lại cai lệ và ng ời nhà ời nhà lý tr lý tr ởng: (GV viết các từ ngữ đó ởng: (GV viết các từ ngữ đó thành cột vào bảng phụ) thành cột vào bảng phụ) Chị Chị Dậu: Dậu: Cai lệ: Cai lệ: * run run hằm hè: * run run hằm hè: thiết tha: nhà cháuxin ông thiết tha: nhà cháuxin ông * xám mặt: xin tha Tha này, tha này * xám mặt: xin tha Tha này, tha này * tức quá -> cự lại: -> xấn đến * tức quá -> cự lại: -> xấn đến Chồng tôi đau ốm ông không tát vào mặt chị Dậu Chồng tôi đau ốm ông không tát vào mặt chị Dậu đ đ ợc phép hành hạ. nhảy vào cạnh anh Dậu ợc phép hành hạ. nhảy vào cạnh anh Dậu * Nghiến hai hàm răng * Nghiến hai hàm răng Mày trói chồng bà đi bà cho Mày trói chồng bà đi bà cho mày xem. mày xem. - - Tóm cổ -> ấn giúi Tóm cổ -> ấn giúi - - Túm tóc -> lẳng Túm tóc -> lẳng GV dành cho học sinh thừ 3 đến 5 phút để học sinh suy nghĩ lựa GV dành cho học sinh thừ 3 đến 5 phút để học sinh suy nghĩ lựa chọn ý kiến, chuẩn bị lý lẽ cho quyết định lựa chọn của mình: chọn ý kiến, chuẩn bị lý lẽ cho quyết định lựa chọn của mình: ? Em có nhận xét gì về thái độ của chị Dậu khi tên cai lệ xuất hiện trong nhà ? Em có nhận xét gì về thái độ của chị Dậu khi tên cai lệ xuất hiện trong nhà chị để đòi tiền nộp s chị để đòi tiền nộp s u? u? ( Thay đổi: Từ chỗ van xin đến liều mạng cự lại lúc đầu là bằng lý lẽ sau đó ( Thay đổi: Từ chỗ van xin đến liều mạng cự lại lúc đầu là bằng lý lẽ sau đó là bằng vũ lực) là bằng vũ lực) ? Sự thay đổi thái độ của chị Dậu tr ? Sự thay đổi thái độ của chị Dậu tr ớc hành động của tên cai lệ và ng ớc hành động của tên cai lệ và ng ời nhà ời nhà lý tr lý tr ởng chứng tỏ điều gì ở ng ởng chứng tỏ điều gì ở ng ời phụ nữ nông thôn ấy? ời phụ nữ nông thôn ấy? Giáo viên nêu vấn đề : Giáo viên nêu vấn đề : + Đây là ng + Đây là ng ời đần bà đanh đá, ghê gớm ? ời đần bà đanh đá, ghê gớm ? + Đây là ng + Đây là ng ời phụ nữ nông dân thuần hậu, cam tâm chịu đựng ời phụ nữ nông dân thuần hậu, cam tâm chịu đựng song khi bị đẩy tới b song khi bị đẩy tới b ớc đ ớc đ ờng cùng tự phát vùng dậy đấu tranh ? ờng cùng tự phát vùng dậy đấu tranh ? + Chống lại tên cai lệ và ng + Chống lại tên cai lệ và ng ời nhà lý tr ời nhà lý tr ởng là thể hiện tình yêu ởng là thể hiện tình yêu th th ơng chồng, kiên quyết bảo vệ chồng khi bị đau ốm, không cho kẻ khác ơng chồng, kiên quyết bảo vệ chồng khi bị đau ốm, không cho kẻ khác hành hạ ? hành hạ ? Giáo viên giám sát tranh luận của HS, chuẩn bị một vài câu hỏi cho từng Giáo viên giám sát tranh luận của HS, chuẩn bị một vài câu hỏi cho từng nhóm theo mhững ý các em nêu ra để tất cả học sinh đều có thể tham gia nhóm theo mhững ý các em nêu ra để tất cả học sinh đều có thể tham gia tranh luận. Từ đó giúp các em chốt lại vấn đề: tranh luận. Từ đó giúp các em chốt lại vấn đề: Sự thay đổi thái độ của chị Dậu liên quan mật thiết tới quá trình diễn Sự thay đổi thái độ của chị Dậu liên quan mật thiết tới quá trình diễn biến tâm lý của chị. Từ đó toát lên vẻ đẹp tiềm ẩn của ng biến tâm lý của chị. Từ đó toát lên vẻ đẹp tiềm ẩn của ng ời phụ nữ nông ời phụ nữ nông dân giàu đức hy sinh. Hành động của chị tuy là bột phát song khẳng dân giàu đức hy sinh. Hành động của chị tuy là bột phát song khẳng định chân lý: định chân lý: ở ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Chị hiện lên nh đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Chị hiện lên nh một ánh sáng chói loà trong màn đêm của Tắt đèn một ánh sáng chói loà trong màn đêm của Tắt đèn Bài tập nhóm rất đa dạng có thể là viết một bài báo về một sự kiện trong Bài tập nhóm rất đa dạng có thể là viết một bài báo về một sự kiện trong câu chuyện, một lời thoại và một đoạn trích trong bài học. câu chuyện, một lời thoại và một đoạn trích trong bài học. Ví dụ: GV có thể tổ chức bài tập nhóm để học sinh có ý kiến với truyện Ví dụ: GV có thể tổ chức bài tập nhóm để học sinh có ý kiến với truyện ngắn Lão Hạc (Ngữ văn 8 tập 1) ngắn Lão Hạc (Ngữ văn 8 tập 1) *Vấn đề thảo luận: *Vấn đề thảo luận: Cái chết của Lão Hạc gợi cho em suy nghĩ gì về xã hội thực dân nửa Cái chết của Lão Hạc gợi cho em suy nghĩ gì về xã hội thực dân nửa phong kiến thời bấy giờ ? phong kiến thời bấy giờ ? Giáo viên: Giáo viên: + Chia lớp thành 4 nhóm (theo đơn vị tổ). Mỗi nhóm có một + Chia lớp thành 4 nhóm (theo đơn vị tổ). Mỗi nhóm có một nhóm tr nhóm tr ởng, một th ởng, một th ký. ký. + Định h + Định h ớng cho các nhóm thảo luận theo h ớng cho các nhóm thảo luận theo h ớng sau: ớng sau: ? Nếu không tự tử lão Hạc sẽ sống kiếp nh ? Nếu không tự tử lão Hạc sẽ sống kiếp nh thế nào ? (Tổ 1) thế nào ? (Tổ 1) ? Cái chết của lão Hạc có phù hợp với diễn biến tâm lý, tính cách của lão ? Cái chết của lão Hạc có phù hợp với diễn biến tâm lý, tính cách của lão Hạc hay không ? (Tổ 2) Hạc hay không ? (Tổ 2) ? Tại sao Nam Cao không giải quyết cái chết của lão Hạc bằng cách khác ? ? Tại sao Nam Cao không giải quyết cái chết của lão Hạc bằng cách khác ? (Tổ 3) (Tổ 3) ? Thông qua cái chết của lão Hạc tác giả muốn nói điều gì? (Tổ 4) ? Thông qua cái chết của lão Hạc tác giả muốn nói điều gì? (Tổ 4) - Thời gian để các nhóm thảo luận 2 phút - Thời gian để các nhóm thảo luận 2 phút - Các tổ cử đại diện, trình bày ý kiến của mình - Các tổ cử đại diện, trình bày ý kiến của mình - Các thành viên của nhóm khác đặt câu hỏi những chỗ mình ch - Các thành viên của nhóm khác đặt câu hỏi những chỗ mình ch a hiểu để đại a hiểu để đại diện của nhóm kia trả lời (nếu không trả lời đ diện của nhóm kia trả lời (nếu không trả lời đ ợc các thành viên trong nhóm ợc các thành viên trong nhóm khác có thể bổ xung). khác có thể bổ xung). - GV nhận xét rút ra kết luận về cái chết của lão Hạc. Nhều tác phẩm của - GV nhận xét rút ra kết luận về cái chết của lão Hạc. Nhều tác phẩm của Nam Cao viết về tình cảm sống mòn chết mòn của con ng Nam Cao viết về tình cảm sống mòn chết mòn của con ng ời d ời d ới xã ới xã hội cũ, nh hội cũ, nh ng khác với các nhân vật khác nh ng khác với các nhân vật khác nh Chí Phèo (Chí Phèo), bà cháu cái Chí Phèo (Chí Phèo), bà cháu cái Tí (Một bữa no), hay Binh T Tí (Một bữa no), hay Binh T , ta thấy nhân cách rõ hơn của lão Hạc. Tr , ta thấy nhân cách rõ hơn của lão Hạc. Tr ớc ớc cái đói và miếng ăn, tr cái đói và miếng ăn, tr ớc tình cảnh khốn cùng nhiều nhân vật gục ngã. Với ớc tình cảnh khốn cùng nhiều nhân vật gục ngã. Với lão Hạc, tác giả đặt nhân cách con ng lão Hạc, tác giả đặt nhân cách con ng ời bên bờ vực của hoàn cảnh khốn cùng ời bên bờ vực của hoàn cảnh khốn cùng để thử thách suy nghiệm. Sự lựa chọn cái chết cái chết trong đau đớn tuyệt để thử thách suy nghiệm. Sự lựa chọn cái chết cái chết trong đau đớn tuyệt vọng của lão Hạc đem tới cho ng vọng của lão Hạc đem tới cho ng ời đọc một nỗi đau đớn xót xa, th ời đọc một nỗi đau đớn xót xa, th ơng cảm, ơng cảm, nh nh ng đồng thời nhen nhóm trong ta niềm tin ở cái đẹp, cái thiện, ở nhân cách ng đồng thời nhen nhóm trong ta niềm tin ở cái đẹp, cái thiện, ở nhân cách con ng con ng ời. Đói nghèo không làm cho lão Hạc thay đổi nhân cách. Nh ời. Đói nghèo không làm cho lão Hạc thay đổi nhân cách. Nh ng để ng để giữ gìn nhân cách lão Hạc đã phải sống mòn chết thảm cả về thể xác lẫn giữ gìn nhân cách lão Hạc đã phải sống mòn chết thảm cả về thể xác lẫn tinh thần. Thông qua cái chết thảm khốc, tất yếu của lão Hạc, Nam Cao đã tinh thần. Thông qua cái chết thảm khốc, tất yếu của lão Hạc, Nam Cao đã phơi bày ra tr phơi bày ra tr ớc mắt ng ớc mắt ng ời đọc số phận của những ng ời đọc số phận của những ng ời nông dân Việt Nam tr ời nông dân Việt Nam tr - - ớc cách mạng tháng tám, đồng thời lên tiếng tố cáo chế độ thực dân phong ớc cách mạng tháng tám, đồng thời lên tiếng tố cáo chế độ thực dân phong kiến đã đẩy họ vào b kiến đã đẩy họ vào b ớc đ ớc đ ờng cùng. Cái kiếp của họ nh ờng cùng. Cái kiếp của họ nh chính lão Hạc đã nói chính lão Hạc đã nói một cách chua chát là không bằng kiếp chó. Lão Hạc muốn l một cách chua chát là không bằng kiếp chó. Lão Hạc muốn l ơng thiện thì ơng thiện thì cũng phảI chết nh cũng phảI chết nh Chí Phèo muốn làm ng Chí Phèo muốn làm ng ời l ời l ơng thiện phải tự đâm vào ngực ơng thiện phải tự đâm vào ngực mình. mình. 3. Bài tập sáng tạo (viết, vẽ) th 3. Bài tập sáng tạo (viết, vẽ) th ờng là bài giao cho cá nhân nh ờng là bài giao cho cá nhân nh ng cũng có ng cũng có thể đem lại kết quả đáng ngạc nhiên khi làm việc theo nhóm. thể đem lại kết quả đáng ngạc nhiên khi làm việc theo nhóm. Ví dụ 1: Ví dụ 1: Sau khi đọc hiểu văn bản Chiếc lá cuối cùng của Ô -hen ri, học sinh có Sau khi đọc hiểu văn bản Chiếc lá cuối cùng của Ô -hen ri, học sinh có thể làm việc theo nhóm: vẽ và kể lại một tình tiết có ấn t thể làm việc theo nhóm: vẽ và kể lại một tình tiết có ấn t ợng trong tác phẩm. ợng trong tác phẩm. ở ở bài tập này hầu nh bài tập này hầu nh các em vẽ hình ảnh chiếc lá cuối cùng: GV cho các các em vẽ hình ảnh chiếc lá cuối cùng: GV cho các nhóm thực hiện bài tập: nhóm thực hiện bài tập: - Thi vẽ (nhanh, đẹp) - Thi vẽ (nhanh, đẹp) - Các tranh vẽ của học sinh (các nhóm) đ - Các tranh vẽ của học sinh (các nhóm) đ ợc sắp xếp theo thứ ợc sắp xếp theo thứ tự thời gian (treo trên bảng). tự thời gian (treo trên bảng). - Lần l - Lần l ợt đại diện nhóm kể lại câu chuyện từ chiếc lá ợt đại diện nhóm kể lại câu chuyện từ chiếc lá - H - H ớng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá lẫn nhau giữa các ớng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm. nhóm. Ví dụ 2: Bài Cô bé bán diêm Ví dụ 2: Bài Cô bé bán diêm Ví dụ 3: Bài Tức cảnh Pác Bó Ví dụ 3: Bài Tức cảnh Pác Bó Hai văn bản trên cũng có thể tổ chức cho học sinh vẽ tranh chi tiết hay Hai văn bản trên cũng có thể tổ chức cho học sinh vẽ tranh chi tiết hay lấy một hình ảnh sâu sắc nhất cho các em thảo luận. lấy một hình ảnh sâu sắc nhất cho các em thảo luận. 4. Một hình thức học tập theo nhóm ở mức độ quy mô hơn đó là hình thức 4. Một hình thức học tập theo nhóm ở mức độ quy mô hơn đó là hình thức tổ chức các câu lạc bộ văn học: ví dụ lớp 9: câu lạc bộ truyện Kiều tập tổ chức các câu lạc bộ văn học: ví dụ lớp 9: câu lạc bộ truyện Kiều tập trung những em yêu thích truyện Kiều: Thi ngâm hoạ, thi bình hình ảnh trung những em yêu thích truyện Kiều: Thi ngâm hoạ, thi bình hình ảnh thơ hoặc câu lạc bộ những em yêu thích văn học: thơ hoặc câu lạc bộ những em yêu thích văn học: ở ở đó, các em đ đó, các em đ ợc tập ợc tập làm thơ (thơ lục bát, thơ bảy chữ,) đ làm thơ (thơ lục bát, thơ bảy chữ,) đ ợc trao đổi ý kiến với nhau về bài viết ợc trao đổi ý kiến với nhau về bài viết của mình, của bạn từ đó tự rèn luyện kĩ năng nghe, đọc, nói, viếtmột cách có của mình, của bạn từ đó tự rèn luyện kĩ năng nghe, đọc, nói, viếtmột cách có hiệu quả hơn. Đây là một hoạt động có tính chất nâng cao nhằm phát huy hiệu quả hơn. Đây là một hoạt động có tính chất nâng cao nhằm phát huy năng khiếuvăn học của học sinh (giành cho học sinh khá giỏi). năng khiếuvăn học của học sinh (giành cho học sinh khá giỏi). Để đạt hiệu quả cao ở hình thức trên tôi luôn chú ý để thực hiện tích Để đạt hiệu quả cao ở hình thức trên tôi luôn chú ý để thực hiện tích hợp văn với tập làm văn, văn với mĩ thuật, âm nhạc thông qua việc tập vẽ hợp văn với tập làm văn, văn với mĩ thuật, âm nhạc thông qua việc tập vẽ tranh minh hoạ, s tranh minh hoạ, s u tầm bài hát cùng chủ đề, các bài hát đ u tầm bài hát cùng chủ đề, các bài hát đ ợc phổ nhạc từ thơ. ợc phổ nhạc từ thơ. Ví dụ: Bài Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải ) Ví dụ: Bài Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải ) Viếng Lăng Bác ( Viễn Ph Viếng Lăng Bác ( Viễn Ph ơng ) ơng ) Đồng chí ( Chính Hữu ) Đồng chí ( Chính Hữu ) GV đều có thể cho học sinh vẽ tranh minh hoạ, hát ( vì các bài thơ trên đều GV đều có thể cho học sinh vẽ tranh minh hoạ, hát ( vì các bài thơ trên đều đã đ đã đ ợc phổ nhạc ). ợc phổ nhạc ). III. III. Kết quả: Kết quả: Mặc dù mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu, ch Mặc dù mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu, ch a đ a đ ợc thực hiện th ợc thực hiện th - - ờng xuyên ở tất cả các giờ dạy đọc hiểu văn bản, song tôinhận thấy hình thức ờng xuyên ở tất cả các giờ dạy đọc hiểu văn bản, song tôinhận thấy hình thức học tập theo nhóm trong các giơ dạy đọc hiểu văn bảnđạt đ học tập theo nhóm trong các giơ dạy đọc hiểu văn bảnđạt đ ợc những kết quả ợc những kết quả tích cực: tích cực: - Tạo cho học sinh từ t - Tạo cho học sinh từ t duy độc lập đã bộc lộ những suy nghĩ cảm duy độc lập đã bộc lộ những suy nghĩ cảm nhận của mình r nhận của mình r ớc tập thể ngại nói đã tự giác nói . ớc tập thể ngại nói đã tự giác nói . - Giờ học sôi nổi, các em hứng thú trao đổi thảo luận, đ - Giờ học sôi nổi, các em hứng thú trao đổi thảo luận, đ a ra những ý a ra những ý kiến rất mới mẻ độc đáo, táo bạo. Tạo cho học sinh tác phong nhanh nhẹn kiến rất mới mẻ độc đáo, táo bạo. Tạo cho học sinh tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, hỗ trợ tích cực cho kĩ năng nói, viết. hoạt bát, hỗ trợ tích cực cho kĩ năng nói, viết. - GV đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt, học sinh chủ động trong quá trình - GV đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt, học sinh chủ động trong quá trình cảm thụ dẫn đến hiểu tác phẩm. Chính vì vậy học sinh của tôi đã yêu môn cảm thụ dẫn đến hiểu tác phẩm. Chính vì vậy học sinh của tôi đã yêu môn học có nhiều học sinh giỏi, tỉ lệ yếu kém giảm. học có nhiều học sinh giỏi, tỉ lệ yếu kém giảm. - Năm học 2007 2008: - Năm học 2007 2008: + Các giờ dạy của tôi qua thao giảng, thanh kiểm tra đều đ + Các giờ dạy của tôi qua thao giảng, thanh kiểm tra đều đ ợc ợc đánh giá xếp loại: Giỏi. đánh giá xếp loại: Giỏi. + Có 02 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp thị (01 giảI nhất); 02 + Có 02 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp thị (01 giảI nhất); 02 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải nhì; 1 giải 3) chất l em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải nhì; 1 giải 3) chất l ợng bộ môn đạt ợng bộ môn đạt 100% với 85% khá giỏi. 100% với 85% khá giỏi. IV. IV. Bài học kinh nghiệm Bài học kinh nghiệm : : 1. Với những vấn đề khó, cần sử dụng hình thức dạy học hợp tác theo 1. Với những vấn đề khó, cần sử dụng hình thức dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ. Để hình thức theo nhóm thực sự tích cực, có kết quả, từng cá nhóm nhỏ. Để hình thức theo nhóm thực sự tích cực, có kết quả, từng cá nhân trong nhóm phải làm việc độc lập. Sau đó các cá nhân cùng nhau trao nhân trong nhóm phải làm việc độc lập. Sau đó các cá nhân cùng nhau trao đổi, thảo luận d đổi, thảo luận d ới sự điều hành của nhóm tr ới sự điều hành của nhóm tr ởng để đi đến thống nhất thành ý ởng để đi đến thống nhất thành ý kiến chung của cả nhóm mình tr kiến chung của cả nhóm mình tr ớc tập thể lớp. Các nhóm tranh luận d ớc tập thể lớp. Các nhóm tranh luận d ới sự ới sự h h ớng dẫn, gợi mở của giáo viên để đ ớng dẫn, gợi mở của giáo viên để đ ợc các mục tiêu của bài học. ợc các mục tiêu của bài học. Hình thức học tập hợp tác theo nhóm không chỉ đ Hình thức học tập hợp tác theo nhóm không chỉ đ ợc tiến hành trong ợc tiến hành trong từng tiết học ở trên lớp, không nên lạm dụng hình thức này để giải quyết từng tiết học ở trên lớp, không nên lạm dụng hình thức này để giải quyết những câu hỏi vụn vặt. những câu hỏi vụn vặt. ở ở trên lớp, chỉ nên dùng hình thức học tập theo nhóm trên lớp, chỉ nên dùng hình thức học tập theo nhóm để giải quyết những câu hỏi nêu vấn đề, cần huy động trí tuệ tập thể để tháo để giải quyết những câu hỏi nêu vấn đề, cần huy động trí tuệ tập thể để tháo gỡ những học tập ở mức độ cao. Hình thức học tập theo nhóm còn và cần gỡ những học tập ở mức độ cao. Hình thức học tập theo nhóm còn và cần phải đ phải đ ợc vận dụng nhiều hơn ở bên ngoài lớp học, ở giờ ngoại khoá hoặc giờ ợc vận dụng nhiều hơn ở bên ngoài lớp học, ở giờ ngoại khoá hoặc giờ học tập theo nhóm. học tập theo nhóm. ở ở đây, điều kiện thời gian và không gian cho phép các đây, điều kiện thời gian và không gian cho phép các em đào sâu vấn đề, bày tỏ ý kiến riêng, tranh luận tự do và thẳng thắn, mạnh em đào sâu vấn đề, bày tỏ ý kiến riêng, tranh luận tự do và thẳng thắn, mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm và kiến thức mà mình tích luỹ đ dạn trao đổi kinh nghiệm và kiến thức mà mình tích luỹ đ ợc, cố điều kiện đ ợc, cố điều kiện đ - - ợc học tập lẫn nhau, giải tháo gỡ giúp nhau nhiều vấn đề mà trong khuôn khổ ợc học tập lẫn nhau, giải tháo gỡ giúp nhau nhiều vấn đề mà trong khuôn khổ hạn chế về không gian và thời gian, môi tr hạn chế về không gian và thời gian, môi tr ờng quy phạm của một tiết học các ờng quy phạm của một tiết học các em không có điều kiện để tự bộc lộ, tự thể hiện mình. Học tập theo nhóm cần em không có điều kiện để tự bộc lộ, tự thể hiện mình. Học tập theo nhóm cần đ đ ợc tiến hành theo một quy trình: tr ợc tiến hành theo một quy trình: tr ớc, trong và sau giờ học. ớc, trong và sau giờ học. Tr Tr ớc giờ học, học tập hợp tác theo nhóm là điều kiện để các em thâm ớc giờ học, học tập hợp tác theo nhóm là điều kiện để các em thâm nhập, tiếp cận bài học. Nhiều vấn đề mới mẻ đôi khi v nhập, tiếp cận bài học. Nhiều vấn đề mới mẻ đôi khi v ợt quá khả năng của ợt quá khả năng của một cá nhân hoặc dễ dàng với cá nhân này nh một cá nhân hoặc dễ dàng với cá nhân này nh ng lại là khó khăn với một cá ng lại là khó khăn với một cá nhân khác. Hoặc có những tác phẩm lớn nhiều chi tiết, sự kiện, nhân vật cần nhân khác. Hoặc có những tác phẩm lớn nhiều chi tiết, sự kiện, nhân vật cần phải đọc và nắm vững tr phải đọc và nắm vững tr ớc khi đi vào tìm hiểu từng đoạn trích (chẳng hạn ớc khi đi vào tìm hiểu từng đoạn trích (chẳng hạn các đoạn trích của Truyện Kiều). Học tập theo nhóm nhỏ là điều kiện giúp các đoạn trích của Truyện Kiều). Học tập theo nhóm nhỏ là điều kiện giúp nhau v nhau v ợt qua các hạn chế, thiếu hụt kiến thức, đạt tới mặt bằng tri thức cơ sở ợt qua các hạn chế, thiếu hụt kiến thức, đạt tới mặt bằng tri thức cơ sở để có điều kiện tiếp thu bài học. để có điều kiện tiếp thu bài học. Trong giờ học, một lần nữa những kĩ năng, những kiến thức của từng Trong giờ học, một lần nữa những kĩ năng, những kiến thức của từng nhóm đã đạt đ nhóm đã đạt đ ợc tr ợc tr ớc đó đ ớc đó đ ợc vận dụng giải quyết những nhiệm vụ học tập cụ ợc vận dụng giải quyết những nhiệm vụ học tập cụ thể đ thể đ ợc GV đặt ra. Qua trao đổi thảo luận, kinh nghiệm của các nhóm bạn đ ợc GV đặt ra. Qua trao đổi thảo luận, kinh nghiệm của các nhóm bạn đ - - ợc học tập để bù đắp thêm đ ợc học tập để bù đắp thêm đ ợc những bất cập, thiếu hụt của nhóm mình. Tuy ợc những bất cập, thiếu hụt của nhóm mình. Tuy nhiên không phải lúc nào, tất cả mọi vấn đề cũng đ nhiên không phải lúc nào, tất cả mọi vấn đề cũng đ ợc giải quyết tiếp những ợc giải quyết tiếp những nhiệm vụ đ nhiệm vụ đ ợc đặt ra sau giờ học. ợc đặt ra sau giờ học. 2. Để tổ chức hoạt động nhóm đạt kết quả khâu chuẩn bị là rất cần thiết dành 2. Để tổ chức hoạt động nhóm đạt kết quả khâu chuẩn bị là rất cần thiết dành cho cả GV và học sinh cho cả GV và học sinh * * Với GV: Với GV: + Nghiên cứu nội dung bài dạy để định h + Nghiên cứu nội dung bài dạy để định h ớng phần kiến thức tổ chức ớng phần kiến thức tổ chức hoạt động nhóm: Thời gian; tr hoạt động nhóm: Thời gian; tr ớc giờ học; trong giờ học; sau giờ học. ớc giờ học; trong giờ học; sau giờ học. + Cần thể hiện rõ, tập trung vào các nội dung tổ chức hoạt động + Cần thể hiện rõ, tập trung vào các nội dung tổ chức hoạt động nhóm, xem xét vận dụng những nội dung có liên quan để h nhóm, xem xét vận dụng những nội dung có liên quan để h ớng dẫn một cách ớng dẫn một cách cụ thể cho từng cá nhân học sinh khi tham gia. cụ thể cho từng cá nhân học sinh khi tham gia. + Các nội dung sinh hoạt nhóm phải đ + Các nội dung sinh hoạt nhóm phải đ ợc khai thác tính tích cực hoá ợc khai thác tính tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh; chuẩn bị ph hoạt động học tập của học sinh; chuẩn bị ph ơng tiện đồ dùng: tranh ảnh, ơng tiện đồ dùng: tranh ảnh, bảng phụ, t bảng phụ, t liệu tham khảo. liệu tham khảo. * * Với học sinh: Với học sinh: Việc chuẩn bị của các em không kém phần quan trọng: Ôn lý Việc chuẩn bị của các em không kém phần quan trọng: Ôn lý thuyết, những bài tập có liên quan, tập đọc, tập ngâm, tập kể, tập vẽ, tập hát, thuyết, những bài tập có liên quan, tập đọc, tập ngâm, tập kể, tập vẽ, tập hát, s s u tầm những kiến thức theo h u tầm những kiến thức theo h ớng dẫn của cô giáo. ớng dẫn của cô giáo. Việc h Việc h ớng dẫn học sinh chuẩn bị là rất cần thiết không thể chung ớng dẫn học sinh chuẩn bị là rất cần thiết không thể chung chung tuỳ tiện mà phải có yêu cầu cụ thể. Để làm tốt đ chung tuỳ tiện mà phải có yêu cầu cụ thể. Để làm tốt đ ợc thao tác này tr ợc thao tác này tr ớc ớc hết bản thân GV phải chuẩn bị chu đáo từ phần nghiên cứu ch hết bản thân GV phải chuẩn bị chu đáo từ phần nghiên cứu ch ơng trình, thiết ơng trình, thiết kế giáo án. kế giáo án. V. V. Kết luận: Kết luận: Trên đây là những công việc tôi đã thực hiện về một khía cạnh trong Trên đây là những công việc tôi đã thực hiện về một khía cạnh trong rất nhiều vấn đề cần bàn để có một gìơ học rất nhiều vấn đề cần bàn để có một gìơ học đọc hiểu văn bản đọc hiểu văn bản đạt hiệu đạt hiệu quả. Việc làm này ch quả. Việc làm này ch a thực sự là th a thực sự là th ờng xuyên, còn có những vấn đề bất cập ờng xuyên, còn có những vấn đề bất cập song qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy việc tổ chức hoạt động nhóm nếu đ song qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy việc tổ chức hoạt động nhóm nếu đ - - ợc đầu t ợc đầu t và thực hiện đúng chỗ, đúng lúc cũng sẽ đạt đ và thực hiện đúng chỗ, đúng lúc cũng sẽ đạt đ ợc kết quả tích cực; ợc kết quả tích cực; giờ học sôi nổi, học sinh năng động hơn trong cảm thụ văn bản. Đồng thời giờ học sôi nổi, học sinh năng động hơn trong cảm thụ văn bản. Đồng thời cũng bộc lộ đ cũng bộc lộ đ ợc những điểm yếu trong đọc nói viết để từ đó GV có ợc những điểm yếu trong đọc nói viết để từ đó GV có biện pháp thích hợp giúp các em khắc phục từng b biện pháp thích hợp giúp các em khắc phục từng b ớc , thực hiện tốt mục tiêu ớc , thực hiện tốt mục tiêu mon học Ngữ văn trong ch mon học Ngữ văn trong ch ơng trình THCS. ơng trình THCS. Tôi mạnh dạn trình bày những vấn đề trên với tinh thần học hỏi để Tôi mạnh dạn trình bày những vấn đề trên với tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Rất mong đ dạy. Rất mong đ ợc sự chỉ đạo của cấp trên, sự đóng góp ý kiến của đồng ợc sự chỉ đạo của cấp trên, sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp. nghiệp. Cửa Ông, ngày 25 tháng 5 năm 2008 Cửa Ông, ngày 25 tháng 5 năm 2008 Ng Ng ời thực hiện ời thực hiện . công trong các giờ dạy phần Tiếng Việt và Tập làm văn song tổ chức hoạt động theo nhóm ở giờ dạy phần Tiếng Việt và Tập làm văn song tổ chức hoạt động theo nhóm ở đọc hiểu văn bản đọc hiểu văn. pháp đ ơng pháp đ - - ợc tôi vận dụng trong giờ Ngữ văn là: ợc tôi vận dụng trong giờ Ngữ văn là: Tổ Tổ chức sinh hoạt nhóm chức sinh hoạt nhóm để để kích thích tính t kích thích tính t . dung bài dạy để định h + Nghiên cứu nội dung bài dạy để định h ớng phần kiến thức tổ chức ớng phần kiến thức tổ chức hoạt động nhóm: Thời gian; tr hoạt động nhóm: Thời gian; tr ớc giờ học; trong
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY NGỮ VĂN THCS, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY NGỮ VĂN THCS, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY NGỮ VĂN THCS, I. Lý do chän ®Ò tµi:

Từ khóa liên quan