SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8

40 1,292 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:25

Lời nói đầu Qua quá trình giảng dạy bộ môn Tiếâng Anh trên lớp theo chương trình cải cách , vấn đề hạn chế nhất mà hầu hết các giáo viên còn bận tâm đó là kó năng ‘Listening’ của học sinh , nhất là học sinh lớp 8 .Vì thế tôi quyết đònh lấy vấn đề này làm đề tài tôi nghiên cứu .Làm thế nào giúp học sinh vào phần ‘While listening’ nhẹ nhàng và có hiệu quả , đồng thời giúp học sinh có thêm kinh nghiệm để thực hiện phần Listen trong một số bài kiểm tra .Với sự giúp đỡ của q đồng nghiệp ở tổà bộ môn ,Ban Giám Hiệu nhà trường và một số giáo viên ở các trường THCS trong Huyện .Nay tôi đã hoàn thành xong đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8” Rất mong sự ủng hộ của q đồng nghiệp . Xin chân thành cảm ơn ! Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 1 Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 2 I/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Lí do khách quan : - Tồ chức hoạt động “ Pre- listening” có mục đích học tập và có hiệu quả là yếu tố hết sức quan trọng trong việc thực hiện tiết dạy thành công trên lớp giúp học sinh sau mỗi tiết học phải phát triển kó năng ngôn ngữ ra sao . - Nếu không tổ chức một cách khoa học thì học sinh khó mà thực hiện được bài nghe thành công . học sinh không chủ động được hoạt động nghe .Và kết quả là học sinh chỉ hiểu nội dung vấn đề một cách mơ hồ .Để đáp ứng được mục tiêu trên, một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong các hoạt động của bài “Listen” đó là phải biết cách tổ chức hoạt động “Pre –listening” trước khi học sinh thực hiện phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening ”trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8” 2/ Lí do chủ quan : Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động “ Pre-listening ” đã được triển khai và được thực hiện trong hai năm qua .Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế . +Về phương pháp : Giáo viên đi theo trình tự bài dạy có gợi mở . có hướng dẫn nhưng học sinh vẫn chưa có thể thực hiện bài nghe hoàn chỉnh và đạt hiệu quả được . Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 3 + Về hình thức : Chưa sáng tạo và chưa làm quen với công tác tổ chức nên học sinh chưa thể hiện hết được kó năng “Listening” Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 4 Thực tiển cho thấy việc thực hiện phần “ Pre –listening” thành công , đó cũng chính là nền tảng mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện phần “While –listening”. II/ MỤC ĐÍCH TỔNG KẾTKINH NGHIỆM - Nhằm cung cấp thêm cho giáo viên một số thủ thuật để tổ chức hoạt động “Pre-listening” có hiệu quả và áp dụng được lâu dài . Góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng kòp thời xu thế đổi mới của phương pháp giáo dục hiện nay. III/ NHIỆM VỤ TỔNG KẾT KINH NGHIỆM . + Nhằm cung cấp thêm cho giáo viên một số hoạt động để tổ chức soạn giảng phần “Pre-listening” cho tiết dạy bài “Listen” ở chương trình Tiếng Anh 8. + Nhằm giúp giáo viên nắm bắt được cách phối hợp đan xen các hoạt động cần thực hiện trong một tiết dạy và sáng tạo trong hình thức tổ chức . + Thực nghiệm một số lớp theo các cách tổ chức soạn giảng “Pre- listening” ở trường Trung Học Cơ Sở để đánh giá mức độ hiểu và kết quả đạt được của học sinh . + Tổng kết những kinh nghiệm qua những giải pháp đã thực hiện . IV/ KHÁCH THỂ TỔNG KẾT. Hình thức tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre –listening” Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 5 trong một tiết học bài “Listen” hình thức chuyển tải kiến thức và tổ chức một giờ dạy . V/ ĐỐI TƯNG TỔNG KẾT. Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre-listening” trong một tiết dạy bài “Listen” có hiệu quả trong chương trình đổi mới . VI/ ĐỐI TƯNG KHẢO SÁT . Giáo viên thực hiện dạy chương trình Tiếng Anh 8 ở các trường Trung Học Cơ Sở trong Huyện. Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 6 VII/ PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT KINH NGHIỆM . 1/ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết . a) Mục đích : Nắm vững cơ sở lí luận về phương pháp tổ chức hoạt động “Pre- listening” trong một tiết dạy bài “Listen”. b) Đối tượng : Sách Giáo Khoa + Sách Giáo Viên và một só tài liệu soạn giảng về bộ môn Tiếng Anh 8. c) Cách tiến hành : Tham khảo sách giáo khoa, sách giáo viên ,tài liệu có liên quan ghi nhận lại những vấn đề cần nghiên cứu .Đối chiếu thực tế quá trình vận dụng của giáo viên ,tìm ra những vấn đề làm được , chưa làm được và nguyên nhân của nó. 2/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm . a) Mục đích : Trải qua những kinh nghiệm đã được chắc lọc , rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng những bài học kinh nghiệm đã được chọn lọc và đưa vào thực tế. b) Đối tượng : Tiết dạy tốt , các tiết thao giảng ,các tiết dự giờ kiểm tra sư phạm . c) Cách tiến hành : Tham khảo qua một số tiết dạy dự giờ và đánh giá chất lượng giảng Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 7 dạy. Tổ chức dạy các tiết thao giảng để kòp thời chỉnh sửa bổ sung hoặc đưa ra một số hình thức tổ chức mới giúp học sinh đònh hướng sáng tạo và giúp học sinh dễ dàng nhận ra cách để ghi nhận trong tiết học bài “Listen”. 3/ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : a) Mục đích : Tổng kết các kinh nghiệm thành công về việc vận dụng những kinh nghiệm tổ chức có hiệu qua ûở hoạt động “Pre –listening” trong tiết dạy bài “Listen” Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 8 b) Đối tượng : Kinh nghiệm của giáo viên ,sau khi thực hiện tiết dạy tốt , các tiết hội giảng ở trường .Xin dự giờ học hỏi ,tham khảo ý kiến ở một số trường trong huyện c) Cách tiến hành : - Dự giờ , tổ chức dạy các tiết thao giảng. - Vận dụng những kiến thức đã thành công tiếp tục trãi nghiệm ra diện rộng - Khái quát thành lí luận những kinh nghiệm thành công và đối chiếu kết quả. VIII/ GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU : - Giới hạn vấn đề : Cách tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre-listening” trong mỗi kiểu bài “Listen” của chương trình Tiếng Anh 8 - Giới hạn đối tượng : Học sinh lớp 8 trường Trung Học Cơ Sở TânTây - Giới hạn không gian : Huyện Gò Công Đông Tỉnh Tiền Giang, chủ yếu là học sinh trường Trung Học Cơ Sở Tân Tây - Giới hạn thời gian : Dù nội dung đề tài đã được nghiên cứu từ hai năm qua nhưng tôi quyết đònh hoàn tất đề tài vào cuối tháng 12 năm 2006. IX/ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU : - Từ 01 -10 -2005 đến 15 -12 -2005 : Chọn để tài Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 9 - Từ 16 - 02 - 2006 đến 15 -3 -2006 : Đọc và tham khảo các tài liệu có liên quan - Từ 01- 4 - 2006 đến 30- 4 - 2006 : Tổng kết lại kết quả việc áp dụng những nghiên cứu của đề tài và rút ra bài học kinh nghiệm . - Từ 10 - 5 -2006 đến 30 -7 -2006 : Viết nháp đề tài . - Từ 01 -9 - 2006 đến 30- 10 -2006 : Hoàn thành bản nháp . - Từ 01- 11 -2006 đến 30 - 12- 2006 :Hoàn tất đề tài . - Ngày 10 – 01 – 2007 : Nộp đề tài . Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 10 [...]... cứ để Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động Pre – listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8 2/ Mô tả những hoạt động theo từng kiểu bài Listen khác nhau : Ưu điểm của những hoạt động theo từng kiểu bài Listen là : + Tạo điều kiện cho học sinh hoạt động ngay từ thời gian đầu của quá trình luyện kó năng Listening + Lớp tích cực hoạt động + Tạo sự hứng thú và tự tin cho học... chính xác dựa vào sự hiểu biết của bản thân - Tôi đã vận dụng ba bước này để soạn giảng phần Pre -listening cho kiểu bài “ listen and check the right information or item” Điển hình ở Unit 3 , Unit 10 , Unit 13 trong chương trình Tiếng Anh 8 được tổ chức phần Pre – listening cùng chung các hoạt động - Phần Pre – listening của bài Listen trong Unit 10 trang 91 là một trong ba bài tôi tâm đắc nhất và tôi... những hoạt động theo từng kiểu bài : Vận dụng những giải pháp trên vào tiết soạn giảng hoạt động Pre – listening ở chương trình Tiếng Anh 8 đã đạt được kết quả sau : - Đa số học sinh yêu thích tiết học Listen hơn - Sau bài học , học sinh hiểu được nội dung của bài và giải quyết được những yêu cầu của bài - Giáo viên có thêm tài liệu để vận dụng theo từng kiểu bài nghe 4/ Bài học kinh nghiệm Qua quá trình. .. sinh , cũng như các bậc phụ huynh , đồng nghiệp và ban lãnh đạo nhà trường Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 34 Bằng việc làm cụ thể của mình trên cơ sở nhận thức kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy và tổng hợp ở một số sách nghiêp vụ … Tôi đã viết lên kinh nghiệm Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen ‘ của chương trình Anh Văn 8 Và giúp giáo... là hoạt động Pre – listening theo từng kiểu bài Hoạt động này quyết đònh thời gian và chất lượng , Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 19 quyết đònh sự thành công hay thất bại của tiết dạy bài Listen  Ơ chương trình Anh Văn 8 mặc dù mục đìch yêu cầu của mỗi bài Listen có khác nhau Nhưng kiểu bài thì giống nhau ở một số bài Sau đây là những hoạt động ở mỗi kiểu bài Listen A) Theo kiểu. .. tranh với những hoạt động ở bệnh viện Sau đó kết hợp từ tương ứng với tranh theo thứ tự được sắp xếp trong bài Listen : Hoạt động Pre – listening được tiến hành theo các bước sau: Step 1 : Pre teach Vocabulary - - stretcher (n) : cái cáng đẩy - - crutch (n) : cái nạng - - wheelchair (n) : xe lăn - - scale (n) : cái cân - - eye chart (n) ; bảng đo thò lực  Check up : slap the board Trong hoạt động. .. dụng theo từng kiểu bài nghe khác nhau Nhất là trong các bài thi hoặc kiểm tra D) Trong chương trình Tiếng Anh 8 kiểu bài “ Nghe để rút ra ý chính trong nội dung bài hoặc tìm ra ý sai giữa bài nghe và bài tập trong Sách Giáo Khoa” ở Unit 2 Unit 4 ,Unit 14 Đây cũng là một trong nhũng kiểu bài nghe khó nhưng khá phổ biến Mục đích chính : yêu cầu học sinh nghe và hiểu được nội dung của cuộc đối thoại... nghó Tổ chức từng công đoạn rõ ràng giúp học sinh hiểu và cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bước vào bài Listen Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 17 CHƯƠNG III: CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : 1/ Những căn cứ đề ra các hoạt động Xét về kó năng thực hành , chỉ có ở chương trình lớp 8 – 9 học sinh mới thật sự có một tiết Listen riêng biệt Vì vậy trước khi trình bài những hoạt động Pre – listening cho. .. pháp Sau quá trình thăm dò ý kiến ở một số giáo viên và các tiết dự giờ , tôi đã tìm ra giải pháp cho kiểu bài này và đã vận dụng cho lớp mình đang dạy : Sau đây là các bước trong hoạt động Pre – listening theo kiểu bài “ Nghe để rút ra ý chính trong bài hoặc tìm ra ý sai giữa bài nghe và bài tập trong Sách Giáo Khoa” Step1 : Set the scene Giúp học sinh dònh hướng được yêu cầu của bài Listen Người... Thực trạng của vấn đề được nghiên cứu 1/ Giới thiệu đặc điểm tình hình 2/ Nhiệm vụ chủ yếu của đề tài 3/ Nguyên nhân của vấn đề được nghiên cứu Chương III: Các tổ chức hoạt động 1 Những căn cứ đề ra các hoạt động 2 Mô tả nhũng hoạt động đã thực hiện 3 Kết quả của những hoạt động 4 Bài học kinh nghiệm C Kết luận Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 12 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ . hoàn thành xong đề tài Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8 Rất mong sự ủng hộ của q đồng nghiệp . Xin chân thành. phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8 2/ Lí do. tải kiến thức và tổ chức một giờ dạy . V/ ĐỐI TƯNG TỔNG KẾT. Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre -listening” trong một tiết dạy bài “Listen” có hiệu quả trong chương trình đổi mới . VI/
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8, SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8, SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8

Từ khóa liên quan