Tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

52 3,390 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:26

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Học sinh tiểu học là một giai đoạn phát triển của đời người. Hiện nay, học sinh tiểu học là những trẻ em từ 6 - 11 tuổi, một trình độ phát triển có những đặc trưng riêng và có thể chủ động tổ chức từ phía nhà trường trên cơ sở mới nhất của khoa học giáo dục. “Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về múa hát, âm nhạc, mỹ thuật” [6,tr22]. Để đạt được nội dung trên, phương pháp giáo dục tiểu học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, hình thành phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Phương pháp giáo dục không chỉ phụ thuộc vào nội dung giáo dục mà còn phụ thuộc vào đặc điểm tâm lí học sinh. Đối với học sinh tiểu học, tưởng tượng là một trong những quá trình nhận thức quan trọng. Sự phát triển không đầy đủ của tưởng tượng sẽ khiến học sinh gặp khó khăn trong học tập. Khi học lịch sử thì nhất thiết phải xây dựng được trong tưởng tượng bức tranh quá khứ, tìm hiểu địa lí không thể không có các biểu tượng về cảnh quan, phong tục, khí hậu các nước Tưởng tượng không gian rất cần khi học sinh học các yếu tố hình học, muốn tìm hiểu nội dung bài tập đọc học sinh phải tái tạo, hình dung cho mình hình ảnh nhân vật, hiện thực, thế giới hình tượng Có thể nói, tưởng tượng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lí của học sinh tiểu học, thiếu nó học sinh không thể tiến hành được hoạt động học tập. - 1 - Các công trình nghiên cứu về tưởng tượng của học sinh còn quá ít, đặc biệt chưa có công trình nào nghiên cứu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4”. 2. Mục đích nghiên cứu Thực hiện đề tài này, chúng tôi nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tượng tượng cho học sinh. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. 3.2. Khách thể nghiên cứu 68 học sinh lớp 4 trường Tiểu học Đống Đa - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Giả thuyết khoa học Ở học sinh lớp 4, tưởng tượng tái tạo chiếm vai trò chủ yếu, cấu trúc của hình ảnh tưởng tượng đã phù hợp với đối tượng nhưng mức độ khái quát còn thấp, tính trực quan còn thể hiện rõ. Tưởng tượng sáng tạo bắt đầu được hình thành nhưng còn non yếu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên song nguyên nhân chủ yếu là giáo viên chưa chủ động hình thành cho học sinh các cách tạo ra hình ảnh mới trong tưởng tượng. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu những vấn đề về lí luận có liên quan tới đề tài 5.2. Phát hiện và phân tích đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4 5.3. Đề xuất các biện pháp và thử nghiệm một số biện pháp nhằm phát triển trí tưởng tượng cho học sinh lớp 4 6. Phương pháp nghiên cứu - 2 - 6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận Tìm hiểu khái niệm về tưởng tượng trong tâm lí học. Tìm hiểu những vấn đề lí luận về các loại tưởng tượng, các cách tạo ra hình ảnh mới trong tưởng tượng, hoạt động học tập và đặc điểm tâm lí của học sinh ở giai đoạn thứ hai Tiểu học. 6.2. Phương pháp quan sát Quan sát giờ học, giờ kiểm tra để phát hiện ra những biểu hiện về đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. 6.3. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động Phân tích vở bài tập, các bài kiểm tra của học sinh. 6.4. Phương pháp thực nghiệm - Thực nghiệm phát hiện: Soạn hệ thống bài tập để đo đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. - Thử nghiệm hình thành: hoàn thiện giáo án và dạy một số tiết môn Toán và môn Tiếng Việt để phát triển trí tưởng tượng cho học sinh. 6.5. Phương pháp xử lí số liệu Dùng toán thống kê để xử lí số liệu, so sánh, đối chứng và từ đó rút ra kết luận. 7. Phạm vi nghiên cứu Chỉ nghiên cứu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4 trong quá trình học tập môn Toán và môn Tiếng Việt. 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài này nhằm phát hiện thực trạng đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4 và phân tích nguyên nhân. Trên cơ sở đó cung cấp những số liệu, thử nghiệm các biện pháp góp phần hoàn thiện và đổi mới phương pháp dạy học ở giai đoạn thứ hai tiểu học. 9. Cấu trúc của khóa luận - 3 - - Mở đầu - Chương 1. Cơ sở lí luận - Chương 2. Đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4 - Chương 3. Thử nghiệm biện pháp hình thành và phát triển tưởng tượng cho học sinh lớp 4 - Kết luận và kiến nghị - Tài liệu tham khảo - Phụ lục - 4 - NỘI DUNG CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Tưởng tượng là một trong những quá trình nhận thức lí tính. Nếu không có sự phát triển đầy đủ của tưởng tượng thì học sinh không thể học tập có kết quả được. Chính vì thế có nhiều công trình nghiên cứu về tưởng tượng của học sinh. Tuy nhiên có quá ít các công trình nghiên cứu về tưởng tượng của học sinh tiểu học. Trong công trình nghiên cứu của mình, V.V. Đavudov đã nhận xét đặc điểm tưởng tượng của học sinh ở giai đoạn hai tiểu học : “Trẻ em có thể tái tạo những hình ảnh của hiện thực không có sự mô tả trực tiếp hoặc không cần đến sự cụ thể hóa đặc biệt” [8, tr 116]. Bùi Văn Huệ đã nhận xét: “ Về những năm cuối bậc tiểu học, tưởng tượng các em càng gần hiện thực hơn” [5, tr97]. Tác giả giải thích sở dĩ như vậy là vì các em đã có kinh nghiệm phong phú, đã lĩnh hội được tri thức khoa học do nhà trường đem lại. Các em học sinh lớp 4, lớp 5 đã có khả năng nhào nặn, gọt rũa những hình tượng cũ để sáng tạo ra hình tượng mới. Các em đã biết dựa vào ngôn ngữ để xây dựng hình tượng mang tính khái quát và trừu tượng hơn. Trần Trọng Thuỷ đã nhận xét khái quát về tưởng tượng của học sinh tiểu học: “Tưởng tượng của học sinh tiểu học có những biến đổi căn bản. Tính có mục đích và chủ định của tưởng tượng được tăng lên rõ rệt” [9, tr163]. Ông giải thích nhờ kinh nghiệm mở rộng, hứng thú phát triển, hoạt động phong phú hơn, đa dạng hơn. Tuy nhiên tưởng tượng của các em còn hạn chế, có phần mang tính chất tái tạo thụ động hoặc “hiện đại hoá” các biểu tượng lịch sử. - 5 - Trong giáo trình tâm lí học phát triển, Vũ Thị Nho đã khái quát đặc điểm tưởng tượng của học sinh cuối bậc Tiểu học: “Ở những lớp cuối cấp, tưởng tượng của trẻ ngày càng phát triển theo xu hướng rút gọn và khái quát hơn” [7, tr76]. Tác giả đã cụ thể hơn: biểu hiện đặc trưng của tưởng tượng là thay đổi cốt truyện, trình bày các sự kiện theo thời gian, diễn đạt đối tượng dưới dạng khái quát và rút gọn. Nhiều khi những thay đổi và kết hợp như vậy mang tính ngẫu nhiên không lôgic nhưng lại thoả mãn được nhu cầu “huyễn tưởng” của trẻ. Tuy nhiên, với học sinh nhỏ tưởng tượng sáng tạo mới bắt đầu được hình thành. Nó sẽ được phát triển mạnh ở lứa tuổi sau. Trên đây là một vài nét về những thành tựu nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành tựu đó, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đặc điểm tưởng tượng của học sinh tiểu học và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển tưởng tượng cho học sinh tiểu học. 1.2. Những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài 1.2.1. Khái niệm tưởng tượng trong tâm lí học Tưởng tượng là quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa có trong kinh nghiệm bằng cách xây dựng hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng đã có[1]. Tưởng tuợng là quá trình phản ánh cái mới chưa hề có trong kinh nghiệm của cá nhân nên tưởng tượng chỉ sinh ra khi gặp tình huống có vấn đề. Tưởng tượng giải quyết vấn đề dựa vào các biểu tượng đã biết và tiến hành các phương thức: liên hợp, điển hình hoá… Nói cách khác, tưởng tượng phản ánh khái quát và gián tiếp đối tượng. Sản phẩm của tưởng tượng là những biểu tượng mới. Biểu tượng là hình ảnh vừa mang tính trực quan, vừa mang tính khái quát. Khác với biểu tượng của trí nhớ là hình ảnh của sự vật, hiện tượng trước đó đã tác động vào não - 6 - người; biểu tượng của tưởng tượng là hình ảnh mới, khái quát hơn do con người tự sáng tạo ra trên cơ sở biểu tượng trí nhớ. Tưởng tượng là sự phản ánh hiện thực khách quan vì vật liệu xây dựng nên biểu tượng, xét đến cùng phải lấy từ thực tế khách quan, do hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người đem lại. Chẳng hạn khi tưởng tượng về Rồng, nàng tiên cá… tuy bản thân nó không có thật nhưng vật liệu làm nên nó là có thật. Ở nàng tiên cá, các bộ phận cấu tạo nên nàng như: đầu người, mình cá là có thật. Tưởng tượng dù bay bổng , “thoát li” hiện thực thì nó vẫn xuất phát từ những cái đã có trong hiện thực và sớm muộn cũng được thể hiện trong thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm. 1.2.2. Các loại tưởng tượng Căn cứ vào tính tích cực, tính hiệu lực mà tưởng tượng được chia thành các loại: tưởng tượng tích cực và tưởng tượng tiêu cực, ước mơ và lý tưởng. 1.2.2.1. Tưởng tượng tích cực và tiêu cực + Tưởng tượng tiêu cực - Tưởng tượng tạo ra những hình ảnh không được thể hiện trong cuộc sống, vạch ra những chương trình hành vi không được thực hiện, tưởng tượng chỉ để mà tưởng tượng, để thay thế cho hoạt động gọi là tưởng tượng tiêu cực. - Tưởng tượng tiêu cực có thể xảy ra có chủ định, nhưng không gắn liền với ý chí thể hiện hình ảnh tưởng tượng trong đời sống gọi là mơ mộng (về cái gì đó vui sướng, dễ chịu, hấp dẫn). Đây là một hiện tượng vốn có của con người. Nếu nó trở thành chủ yếu thì lại là một thiếu sót của sự phát triển nhân cách. - Tưởng tượng tiêu cực cũng có thể nảy sinh không chủ định. Điều này xảy ra chủ yếu khi ý thức, hệ thống tín hiệu thứ hai bị suy yếu, không hoạt - 7 - động (ngủ, chiêm bao) hay nửa hoạt động, ở trạng thái xúc động hay rối loạn bệnh lý của ý thức (ảo giác, hoang tưởng). + Tưởng tượng tích cực Loại tưởng tượng tạo ra hình ảnh nhằm đáp ứng những yêu cầu, kích thích tích cực thực tế của con người, gọi là tưởng tượng tích cực. Tưởng tượng này gồm hai loại: tái tạo và sáng tạo. Tưởng tượng tái tạo: Khi tưởng tượng tạo ra hình ảnh mới, chỉ là mới đối với cá nhân người tưởng tượng và dựa trên sự mô tả của người khác, gọi là tưởng tượng tái tạo. Ví dụ: tưởng tượng của học sinh về những điều được mô tả trong sách giáo khoa địa lý, lịch sử, văn học, toán học Tưởng tượng sáng tạo: là quá trình xây dựng hình ảnh mới, độc lập với cả cá nhân lẫn xã hội, được hiện thực hóa trong các sản phẩm vật chất độc đáo và có giá trị khác nhau. Đây là một mặt không thể thiếu được của mọi loại hoạt động sáng tạo như: sáng tạo kĩ thuật, sáng tạo nghệ thuật. 1.2.2.2. Ước mơ và lý tưởng + Ước mơ Ước mơ là một quá trình độc lập, không hướng vào hoạt động hiện tại. Có hai loại ước mơ: ước mơ có lợi và ước mơ có hại. - Ước mơ có lợi: thúc đẩy con người vươn lên, biến ước mơ thành hiện thực. - Ước mơ có hại: không dựa vào khả năng thực tế, còn gọi là mộng tưởng làm cho cá nhân thất vọng, chán nản. + Lý tưởng Đó là một hình ảnh chói lọi, rực sáng, cụ thể, hấp dẫn của cái tương lai mong muốn. Nó là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người vươn tới giành tương lai. - 8 - Rõ ràng ta thấy rằng tưởng tượng là một thành phần của nhân cách. Giáo dục và bồi dưỡng tưởng tượng cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của trí dục mà còn là của đức dục nữa. Nhiệm vụ của nhà trường là phải hình thành và phát triển trí tưởng tượng cho học sinh. [1, tr173-175]. 1.2.3. Cách sáng tạo ra hình ảnh mới trong tưởng tượng Có nhiều cách sáng tạo ra hình ảnh mới tưởng tượng. Phạm Minh hạc trong giáo trình Tâm lí học đã đưa ra 6 cách cơ bản: + Thay đổi kích thước, độ lớn, số lượng, thành phần… của sự vật để tạo ra hình ảnh mới. Ví dụ, hình tượng người khổng lồ, người tí hon. + Nhấn mạnh một tính chất hoặc các thành phần chi tiết của sự vật hiện tượngđể tạo ra hình ảnh mới. Ví dụ, Giáo viên nhấn mạnh năng lực học tập của học sinh để tạo ra ba loại hình ảnh của 3 loại học sinh trong lớp (giỏi, khá, trung bình). + Chắp ghép: Đây là cách tạo ra biểu tượng mới bằng cách ghép các bộ phận khác nhau của một sự vật hiện tượng để tạo hình ảnh mới. Ví dụ như hình ảnh con rồng Việt Nam, hình ảnh nàng tiên cá, tượng nhân sư… + Liên hợp: Là sự tương hợp sáng tạo các bộ phận, thành phần của các sự vật bị biến đổi nằm trong mối quan hệ mới để tạo ra hình ảnh mới. Ở đây có nhiều nét giống với phương pháp chắp ghép nhưng khi tham gia vào việc tạo ra hình ảnh mới thì các yếu tố ban đầu bị cải tổ đi và nằm trong những mối quan hệ mới. Ví dụ: xe điện bánh hơi là kết quả của sự liên hợp của ôtô và tàu điện. + Điển hình hoá: Là cách tạo ra những hình ảnh mới trên cơ sở tổng hợp sáng tạo các thuộc tính điển hình đại diện cho lớp đối tượng. Ví dụ như xây dựng những nét điển hình của một loại nhân vật trong văn học, nghệ thuật. - 9 - + Loại suy (mô phỏng): Là cách tạo ra hình ảnh mới trên cơ sở mô phỏng, bắt chước những chi tiết, những bộ phận, những sự vật có thật của tự nhiên. Ví dụ: từ đôi bàn chân của con vịt mà người ta mô phỏng chế tạo ra “chân vịt” của tàu thuỷ… Trên đây là một số cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng. Thực tế trong quá trình tưởng tượng các cách sáng tạo nêu trên kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau làm cho phương thức hoạt động tưởng tượng vô cùng phong phú và độc đáo. Từ cơ sở lí luận trên chúng tôi xác định cơ sở lí luận của đề tài: - Tưởng tượng của học sinh là quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của các em bằng cách xây dựng hình ảnh mới dựa trên cơ sở biểu tượng đã có. - Tưởng tượng của học sinh chỉ xuất hiện khi nhiệm vụ học tập thiếu dữ liệu, không xác định rõ ràng. - Trong đề tài này chỉ nghiên cứu tưởng tượng tích cực của học sinh đó là loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh mới để học sinh tiếp thu tri thức, để giải quyết nhiệm vụ học. Tưởng tượng tích cực có hai loại: tưởng tượng tái tạo là học sinh hình dung lại những gì đã thấy, đã cảm nhận, đã trải qua trong quá khứ. Ví dụ khi đọc bài tập đọc, nhờ tưởng tượng tái tạo mà học sinh hình dung được nhân vật hay cảnh quan nào đó đang hiển hiện qua những điều mà người giáo viên mô tả hoặc trình bày trên văn bản người tập đọc.Tưởng tượng sáng tạo có thể tạo ra một hình ảnh mới không có trong thực tế, cũng có thể là tưởng tượng ra một cái tuy tồn tại trong thực tế nhưng chưa hề có trong kinh nghiệm của học sinh. Ví dụ như đối với học sinh tiểu học miền núi các em chưa bao giờ xuống biển, muốn hình dung ra cảnh biển thì phải tưởng tượng sáng tạo. - 10 - [...]... quả thu được cho thấy tỉ lệ học sinh hoàn thành yêu cầu ở mức khá cao Đó là một tín hiệu đáng mừng về sự hoàn thiện các đặc điểm tưởng tượng tái tạo ở học sinh lớp 4 2.2 Đặc điểm tưởng tượng sáng tạo của học sinh lớp 4 2.2.1 Đặc điểm tưởng tượng sáng tạo của học sinh lớp 4 ở môn Tiếng Việt Tưởng tượng sáng tạo là một khả năng quan trọng cần có ở học sinh để các em có thể học tốt bộ môn Tiếng Việt Trong... thiết để học các môn học khác và môn Tiếng Việt ở các lớp trên - Môn Tiếng Việt giúp học sinh nhận biết về mối quan hệ giữa con người, tự nhiên, xã hội Nhờ đó mà học sinh nhận thức được thế giới xung quanh và để học tập, giao tiếp hiệu quả - 25 - CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM TƯỞNG TƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 4 2.1 Đặc điểm tưởng tượng tái tạo ở học sinh lớp 4 2.1.1 Đặc điểm tưởng tượng tái tạo ở học sinh lớp 4 ở môn... sinh chỉ có nhu cầu tìm hiểu từng sự vật hiện tượng cụ thể thì ở giai đoạn này học sinh có nhu cầu tìm hiểu nguyên nhân, quy luật của các sự vật hiện tượng Điều đó có nghĩa là học sinh không chỉ có nhu cầu tìm hiểu cái đó là cái gì mà còn muốn biết tại sao lại có cái đó 1.2.5.6 Đặc điểm tình cảm học sinh lớp 4, lớp5 Học sinh lớp 4, lớp 5 thường có một số đặc điểm sau: - 18 - Học sinh dễ xúc cảm hay... tri thức đó học sinh phải tưởng tượng 1.2.5 Đặc điểm tâm lí của học sinh ở giai đọan thứ hai tiểu học - 16 - Học sinh ở giai đoạn thứ hai tiểu học là một cấp độ phát triển của học sinh với những đặc điểm tâm lí đặc trưng Các quá trình tâm lí được hình thành và phát triển ở học sinh tiểu học có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau Bởi vậy khi nghiên cứu tưởng tượng của học sinh lớp 4 phải nắm được các quá... 1.2.6.3 Vai trò của môn Toán 4 với sự phát triển tưởng tượng của học sinh tiểu học Cũng như các môn học khác ở tiểu học môn Toán góp phần vào việc hình thành và phát triển trí tưởng tượng cho học sinh Thông qua học tập môn Toán kích thích được trí tưởng tượng của các em Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực Nhờ đó mà học sinh có phươg... triển tưởng tượng của học sinh - Góp phần hình thành và phát triển trí tưởng tượng cho học sinh Qua việc xây dựng hình tượng bài tập đọc, qua việc học tập làm văn; kể chuyện; tìm hiểu nghĩa của từ, câu, đoạn, bài, văn bản mà trí tưởng tượng được hình thành, phát triển mạnh v à ngược lại trí tưởng tượng của học sinh phát triển là điều kiện để các em học tập - 24 - - Môn Tiếng Việt giúp học sinh có những... Hoạt động học tập và sự phát triển tưởng tượng của học sinh tiểu học 1.2.4.1 Khái niệm hoạt động học tập Hoạt động học tập là hoạt động của học sinh do hoạt động dạy tổ chức và điều khiển nhằm tiếp thu tri thức, kĩ năng, kĩ xảo các môn học, trên cơ sở đó hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục của cấp học, bậc học + Đối tượng của hoạt động học tập là tri thức khoa học, kĩ năng... dàn trải, lan man trong giờ dạy 2.1.2 Đặc điểm tưởng tượng tái tạo của học sinh lớp 4 ở môn Toán Để khảo sát đặc điểm tưởng tượng tái tạo của học sinh lớp 4 ở môn Toán chúng tôi căn cứ vào khả năng sáng tác đề toán của học sinh Cụ thể là từ tóm tắt bài toán có gắn với đơn vị cho sẵn yêu cầu học sinh đặt ra đề toán mới Cách tiến hành như sau: Chúng tôi soạn phiếu học tập gồm ba dạng bài: - Dạng bài thứ... điều khiển của giáo viên mà hoạt động học được hình thành ở học sinh qua hai giai đoạn: - Giai đoạn thứ nhất tiểu học (lớp 1 đến lớp 3): Hoạt động học bắt đầu hình thành - Giai đoạn thứ hai tiểu học (lớp 4, lớp 5): Học sinh sử dụng hoạt động học để tiếp thu khái niệm mới Tưởng tượng của học sinh tiểu học được hình thành và phát triển chính trong hoạt động học tập cũng như những hoạt động khác của các... và suy luận của học sinh phát triển hơn Các em đã biết căn cứ vào các dấu hiệu bản chất của đối tượng để khái quát thành khái niệm và không chỉ suy luận từ nguyên nhân ra kết quả mà còn suy luận được từ kết quả ra nguyên nhân 1.2.5.5 Đặc điểm nhu cầu nhận thức học sinh lớp 4, lớp 5 Đối với học sinh lớp 4, lớp 5 nhu cầu nhận thức được hình thành và phát triển mạnh Nếu như ở các lớp dưới học sinh chỉ . về tưởng tượng của học sinh còn quá ít, đặc biệt chưa có công trình nào nghiên cứu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. Vì vậy tôi chọn đề tài: Tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh. tượng cho học sinh. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4. 3.2. Khách thể nghiên cứu 68 học sinh lớp 4 trường Tiểu học Đống Đa. học sinh phải tưởng tượng. 1.2.5. Đặc điểm tâm lí của học sinh ở giai đọan thứ hai tiểu học - 16 - Học sinh ở giai đoạn thứ hai tiểu học là một cấp độ phát triển của học sinh với những đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Từ khóa liên quan