SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 9

29 1,377 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:16

 I/ Tên đề tài:   II/ Đặt vấn đề :  !"# $%&%'()*+,- .!/-0(12,"345(.6 78)(#9%:,";%,3.<= 3=0(.<>%?:@A.6B ,3C D!# 6,5( 6,!(/E 6+6F1%GG=0HIIJK.6"%L 6,9%/$4%M.6 63-H'=0.6NAH ,"CJ 6+6.6$ 634?O  7PQ1R/&;%,C S:?(1#?,6;%-H G4,"( .:,3)T6;%NF=0/"U6V6;% ,"+(+=.=0O"+WX( 12H.!CY%6?-:&Z 6+ 6.6 63C K 6+6.6$ 63(") VT66:% 6?=0/"U-,"1+.6/7 (.[ -%\\GO4%MC]/(R..:.9=0( "$G/"+.9- 0#F,3+(5+.6F3H,"C-, "/-+7.6.[ -%\.66,.P 63 C ^.6:H G4()#1#7_ IW,"7.[ -%\ 63"  ` -\:G.6&3"+// H\:- 6.=6:C a#!0%H96_ b'+:_S,"cA,`Eb`E` b 6+:_K#OKSJ^ZK% bdF1%+:_IW,"7.[ -% \ 63"C III/ Cơ sở lý luận: K;%F39=6??(1e6F N.+&;%,.6%)F "+-= HL;%'C^.3?(.&9&1#?b,/%.61#?, /!6?6c6';%4%H6" #f6;%G1e.67*FCG.6d6* g_ha1e6;%'"6$%($%1e6$% -iC9%/*-:d;%?=HK% C   j%&<k?!%$%+lH7*F)56 O/%.6)5/!)<G= (G=1#?,m#:%;%G&CK /W,"7.[ -%\ 63" 5/.V;%,(//:.eH'(>%?: NA5,"F%$e.6BBC K&%W($%"%L 6,c59%/ F 63QF 6+6.[ -%\C4?6F%3& W.!+:'.6 :>%?:NA 5,";%1#?,CK</(,"300 F;%\O,"&?Zk%3.6/A .9.&95cC  n  dm/$4A+1%?.6>%?:NA+ 6.[ -%\c,"F/:%;%GC^.3?(;%+ :96( G4*1+!;%-H,:#(k .&9%.91#?,cOKSJ1DFa ]e.66#&6(6:%12+:%o=0(NA )5KSJ-6"c%3%.:!0%C IV/ Cơ sở thực tiễn: K),c6OKSJ9%.31e&9%# 63( 6+6CpL),/F"'1# 63.QR!('. )f.3?Cq4?()T7F$$ 63/61# 63.[ -%\C D6+6.[ -%\W,";%,3=% =0<G=0#CJf;%/6," \1X !A+.31e0.6+lC r>%?:NA+6,"c),6F;% '9%Q(-:(F1%H), //)C->%?:NA/,"$3 =?!%$% 6(7(6 6"%,N 6C K< 6+6( 63/W.!:'# -% \(4#1# 63 -%\CY%/(#9%:.! %?GAG1#? 6+6.612,"6 63 #:%;%G(,"30# -%\_1#F( V(O(9sj-% -%\Q &F 63 +66C ^.3?(W,"7.[ -%\ 63 "?!%$%,"G6.:F3(5+- 7?!%$%H 6+6(</7.:$.[# -%\6RC  t K<+=G1#? F)5cKOKSJ^ZK%( G4) 3&?.:W,"7.[ -%\ 63" 5Qk/A.6%3"%_ uv/A_  bdA+,3H<',"9%($," % .6?=%VWW.:785"':%.67# -%\$G=6+:C bpF"'?O%/6 63c3 G\.6" "%L 6,1.!.96CCC  bI$= e.e.:1#?,KG( G\(CCC .6F"'\1R1#?,1.!+6 -%\(\9%  :#13%;%GH *"'w`EEw(fe`EEC b]]S*"81e;%9%A!M((=%57 4?)5c#1#?.6,s `uK%3_ K;%+:96( G4*"+WX:H D:%(%?!).:T#1eII]S( 1e\x(F1%=0(# G\( -%\;% #y(1#?, m= :86F.:6=+W ,"5+(0W,3 F)5C K!"c/()W,"7.[ -% \ 63"C V/ Nội dung nghiên cứu: !"#$%&'() !"#$%&'#('#)%'#*+#,-#*.%/#01%&/#2/&*3/#4-5*%#62-78%# -2-#9:;*<=7>+?@%&;A*+B/52-#&*2@'#@!78!CD E  z b"',"V7)56)e(1/5W=,3 F)6?C bY%9%G"cO%?:#{F$%=," 9%m_7.[ -%\ 63" 6.:6;% O.6;%1lCd+=( +:4?6F9%)G1l16C bpF/Ak6.:>%?:NA6?T=FO &5=1#?C]/(VM,"G!0%?!% $%H 63Q 6+66.!*(9% +"+3%.6;%4=?!%$%6.!*!4? f6/A'..!+:1#?F 6+6.[ -%\QF 63.[ -%\(1/_ |S,")7?!%$%H9 6C |S,")7-% -%\"[.[6.6.:785 G"' :%=%/C |S,".[ -%\5.6W.?!%$%9 6C |v@A.[ -%\H,"VWWC |S,"B =6.[ -%\C ;"FG+5H0=7*<I-J!&*2@9*K%LMN8!COP-2-+?0Q%&E Y%G"+=.6=61+O.9 63/.[ -%\() 3&?_ bI$.!/;%:W.90AHF 63( 6 +6.[ -%\-:.:%o %.9(?!%$%( e5H 636( -%\-:?=%'6H'5C 4?6$)k>%?:NA=06VH'k =0*,c 6(</W,"74?1+'! :5C bS$%=.! =.31e"#(,NA>%?: ,"1#?,5+(1/*%?5  w 1%?F3,"(W,"BBF1%H 6,.6 >%?:'NA+6.[ -%\C *+,-./,/$0(1"./2/,/3/4,(5 ,&6-7(8 !"<CAI+H+9* 62-78%#E#01%&/#2/&*3/#4-5*%#62-78%#-2-#9: ;*<=7>+?@%&;A*+B/52-#&*2@'#@!78!CD E bKG1#?(.!$+,5+! "c,30H,"(AO.V0NF( =0CKOG(.!169%O," +6.:."( -%\(\.6.= ,3 -,"+HF=01"+12H .!CK&G4%6?(.!G-:%(TN(="0 e- 6"#(12,")#k=0*,- .31e.6G5"%.[ -%\C bKF=+6.[ -%\(.!G12," %o $?H\1R$==,_?54( }(( W6%CCC-W,"HF.[ -%\C ;"*.%/#2/+#,-#*.%E ~a:%.[b7 9%\" -7?!%$% 6.6=6.[ -%\(,"$-% : -%\C ;"R"#2*%*.I;*<=7>E  D-%\6F.[x)GF1l16F -HF:;%-=;%As( ';%.9Fk#"""GH?"Gk .R=sQ&%6$HF-&%6 H9=C J# -%\&W(1#CpL# -%\-:9%H -%(!.[ -%\$,N?!%$%9(7H-  • -:! -%\F-("";%F?- :&%-,# -%\5&C ;"S"2-C@M*;*<=7>E J# -%\ \_ |D9%\VC |D-%\FF(Fx(F\(C |D-%\O\O -%1lC |D-%\=F|OC |D-%\9C * Biểu đồ hình tròn: bD-%\VO1R--:&%6$HF -C b'. -%\V_d=%9 6"':%')$78 G"':%6=6 .[%)C=%"':%6%?:') $G785"':%.9'.[C 91: |, G"':%(78"':%9"':%%?:'(=%96"' :%'=6 .[?)$78"':%C |JWT:OV=% 6"':%%?:'C |KO 6"':%'.[OV/5 m%Cd=% 6"':%%?:'G5T:OVrbC d('.&,KSJT:OVT?!%$%c0F '(..3?T$OV"%OVFW=%"' :%6AQM=%"':%6GC |-#57T:$&?T:7n(w E -5/c 4C |J,:%5--:! -%\C |K! -%\C * Biểu đồ hình cột:  € b81e -%:#-"";%.9Fk #Q-:&%6$HF-C bD-%\F"81e--:;%.9Fk# C 91: |J,5 -%\R.&?x |JF%.9FR?"':%9 6(V 9G m%C |K! -%\C * Biểu đồ đường (Đồ thị đường biểu diễn): b1R--:=F-HF:;% OC 91: |S:e#F_e0e%-:."GC |Kee6-:AC |jT:5cG`e" -%\R.&? 4'C |jG4'RC b^ -%\6?=% 6/`#%.5% .[`e0_Ke -%:.•(e -%:.DC bJf/- 6?!%$%/9%#R.5‚$ -%:ZO -%1l:%H<:%C bv:%O -%1l$4 :_ |p6%"B(7(Ms |v+!O1R9%C * Biểu đồ kết hợp cột và đường: b]R--:F+-.6';%.9Fk #C   b'.# -%\=+:_J$W-:Z&' ;%k`# -%\.[=C 91: v=?!%$%H -%\F.6O -%1lC * Biểu đồ miền :T'U+#V/;*<=7>-G+-#>%&9A;*<=7>70Q%&W b]R--:GQ&%.6F-H'C brH -%\96O -%1lC ba#!e0e%6‚C d=% 6"':%.%?:'$G78"':%<. %?:'""':%.'C 91: b^[:e#F$1\.[ee0#6 k3_ |Se%G(T:EE‚C |Se6!(1T:OC b{$7#F-H<?=%'<O- bd'O -%1lO49C ;+,-<0&6-7(8 !"4-'XNK=-Y=-J!7ZE J/9%# -%\C-.[ -%\(,"$,N 6.[ -%\_ .9;%A14"'(&%F("G7%&+c F.R=?H^:dCCC |D9%\VC |D-%\FF(Fx(F\(C |D-%\O\O -%1lC |D-%\=F|OC |D-%\9C bj8"':%<"':%%?:'""':%'.‚=%?!% $% 6.[ -%\VQ9C  E bjT:OVC b^[ -%\C |^[C |a GWG5:%C |K! -%\!%=%6 -%\""C ;"FG+5HC0=D'#*9:;*<=7>E b,N"':%H9C bd=%6 -%\V_.[OV(.[ 5R. \\T`O.69%\\C bD&0F -%\6f$WG.6! -%\C K!4?61# -%\OQ6 63( 6+6 5CK;%G1#?=66 63( 6+6.[ -%\ )3&?.[ -%\V&/._d=%9 6"':%' ,"1l3 =.6)$786=6 .[%)C =%"':%6%?:'),"/3 =-.[ -%\ V($785"':%.9'.[C Y%9%AG1#?5)#1#F"': W,"7.[ -%\VmW, "/NA%$eNA.[ -%\HC  [OL\E*U+R]^A*R]E_ `ab_cdefg ah`hi`cj_k ljmF T?!%&no52-#&*2@'#@!8!CD W"  D66?T3%.6$/!;%=96CD6_^[ -%\ V-:&%1:5\/4?cA  [...]... nào kiến thức Bài học được áp dụng vào các bài: Bài 10, bài 16, bài 22, bài 34, bài 37, bài 40 và tất cả các bài tập trong sách giáo khoa Địa lý lớp 9 Chương trình Địa lý 9 có nhiều bài thực hành vẽ biểu đồ hoặc phân tích số liệu Giới thiệu cách vẽ biểu đồ - các loại biểu đồ đã giúp cho học sinh dễ dàng đánh giá, nhận biết bài thực hành Địa lý kinh tế - xã hội trong chương trình Địa lý 9 và tạo cơ... 32 97 % 9/ 4 34 100% * Kết quả bài kiểm tra thực nghiệm: - Học sinh đã xác định được yêu cầu của đề bài - Học sinh xác định được cách chọn và vẽ biểu đồ phù hợp, đúng với yêu cầu của đề bài ra - Tỉ lệ học sinh tự rèn luyện được kĩ năng vẽ biểu đồ chiếm tỉ lệ cao - Học sinh nắm được các bước tiến hành trong khi vẽ biểu đồ Từ đó, tỉ lệ học sinh đọc và phân tích bảng số liệu, xác định loại biểu đồ thích... một cách nhanh chóng và chắc chắn +Về kĩ năng: Kĩ năng xử lí số liệu, xác định cách vẽ biểu đồ được thuần thục, chính xác Qua đó hình thành và nâng cao kĩ năng xác lập mối quan hệ biện chứng, mối quan hệ nhân quả ở học sinh VII/ Kết luận: Phương pháp giúp học sinh xác định cách vẽ biểu đồ trong bài tập sách giáo khoa địa lý 9 mà bản thân đã thực hiện ở trường THCS Võ Thị Sáu cho thấy sau khi áp... thức, kĩ năng môn Địa lí THCS - Bộ Giáo Dục và đào tạo – NXBGDVN- 2010 5/ Tập bản đồ- Bài tập và bài thực hành Địa lí 9 – NXBGD- 2005 Nguyễn Văn Vĩnh - THCS VÕ THỊ SÁU 20 XI/ MỤC LỤC: Trang I/ Tên đề tài: PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 9 Nguyễn Văn Vĩnh - THCS VÕ THỊ SÁU 1 21 II/ Đặt vấn đề : 1 III/ Cơ sở lý luận: 1 IV/ Cơ sở thực tiễn: 2 V/... với bài yêu cầu cao hơn so với khi chưa được áp dụng Qua quá trình áp dụng cách xác định - cách vẽ biểu đồ vào các tiết thực hành, các bài tập Địa lí lớp 9 thu được kết quả như sau: + Về tâm lí: Đã từng bước tạo được sự hứng thú, khơi dậy lòng say mê học tập môn Địa lí ở học sinh +Về kiến thức: Học sinh biết cách sử dụng số liệu từ đó xác định được loại biểu đồ cần vẽ, chiếm lĩnh kiến thức một cách. .. bài tập này cần thực hiện theo trình tự các bước sau đây 1 Yêu cầu học sinh đọc đề bài: - Đọc kĩ yêu cầu của đề bài - Đọc kĩ bảng số liệu của để ra => Từ đó xác định được biểu đồ cần phải vẽ Nguyễn Văn Vĩnh - THCS VÕ THỊ SÁU 12 2 Giáo viên nêu cho học sinh quy trình vẽ biểu đồ: * Đây là một bài thực hành khó bởi vì số liệu thô Do đó, một số học sinh khó nhận biết cần vẽ loại biểu đồ gì, nên giáo. .. bán kính 24 mm * Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ năm 199 0 trên bảng * Học sinh vẽ tiếp biểu đồ năm 2002, thiết lập bảng chú giải Nguyễn Văn Vĩnh - THCS VÕ THỊ SÁU 14 Năm 199 0 Năm 2002 Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây ở nước ta năm 199 0 - 2002 VI/ Kết quả nghiên cứu: Trước khi vận dụng SKKN, ngay từ... xử lý số liệu (đơn vị %) Năm Các nhóm cây Tổng số (%) Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 199 0 2002 100,0% 71,6 13,3 15,1 100,0% 64,8 18,2 17,0 4 Tổ chức cho học sinh vẽ biểu đồ : - Đối với bài này không yêu cầu học sinh so sánh quy mô diện tích gieo trồng các loại cây năm 199 0 và năm 2002 để tính toán bán kính của biểu đồ tròn, mà bán kính cho trước + Biểu đồ năm 199 0... tháng 9, dưới sự chỉ đạo của tổ chuyên môn, bản thân đã tổ chức cho HS kiểm tra để nắm bắt tình hình học tập của các em * Lần 1: ( Chưa áp dụng SKKN ) - Ngày kiểm tra: 20/ 9/ 2011 Lớp 9/ 1 TS Học sinh 33 Kết quả TB 72% 9/ 2 33 65% 9/ 3 32 69% 9/ 4 34 71% * Lần 2: ( Đã áp dụng SKKN ) - Ngày kiểm tra: 15/ 12/ 2011 Lớp TS Học sinh Kết quả TB Nguyễn Văn Vĩnh - THCS VÕ THỊ SÁU 15 9/ 1 33 100% 9/ 2 33 98 % 9/ 3...11 199 0 và 2002, chớ không đi sâu vào các chi tiết của bài) theo bảng số liệu sau đây: Bảng 10.1 Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha) Năm Các nhóm cây Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác Tổng số 199 0 2002 6474,6 1 199 ,3 1366,1 90 40,0 8320,3 2337,3 2173,8 12.831,4 I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS có khả năng: 1 Kiến thức: Biết cách xác định - cách vẽ biểu . -%:#-"";% .9 Fk #Q-:&%6$HF-C bD-%F"81e--:;% .9 Fk# C  91 : |J,5 -%R.&?x |JF% .9 FR?"':% 9 6(V 9 G . 9 G m%C |K! -%C * Biểu đồ đường (Đồ thị đường biểu diễn): b1R--:=F-HF:;% OC  91 : |S:e#F_e0e%-:."GC |Kee6-:AC |jT:5cG`e". cầu học sinh đọc đề bài: b,N?!%$%H 9 6C b,N G"':%H-C ƒ„K</7 -%$G.[C  ` `CGiáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 9, SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 9, SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 9

Từ khóa liên quan