SKKN Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong trường THCS

37 1,764 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

x©y dùng vµ tæ chøc x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong trêng trêng trung häc c¬ së trung häc c¬ së Mục Mục Tiêu Tiêu Kiến thức Kỹ năng Thái độ - Học viên nắm đợc: !" ## #$# % &#' $# () *+, /0#1(23 " 4# 5'6 78 % 0 &#(9 &#&:7;5'678!"## 1 <#4##%#()!=/ 7;>%! ## ?0@5'678( )0 !"##AKH năm họcB + Nghiêm túc, khoa học trong QL, xây dựng và tổ chức thực hiện KH. + Biết nhận thức, hành động cụ thể trong xây dựng kế hoạch phục vụ cho công tác quản lý tr2ờng THCS. 4- các loại KH và KH năm học trờng THcs 4.1. các loại kh chính trong trờng THcs 4.2. Cấu trúc nội dung một bản kh năm học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong trờng trung học cơ sở trong trờng trung học cơ sở Cấu trúc bài giảng Cấu trúc bài giảng 2.Tiến trình xD và tc thực hiện KH 21. Tiến trình xD và Tc thực hiện kh chiến lợc 2.2. tiến trình XD và Tc thực hiện kh ngắn hạn 1. Một số vấn đề PP luận KHH 1. Một số vấn đề PP luận KHH 1.1. vị trí KH 1.1. vị trí KH 1.2. kế hoạch 1.2. kế hoạch 1.3.kế hoạch hoá 1.3.kế hoạch hoá 1.4. Kế hoạch Hoá GD 1.4. Kế hoạch Hoá GD 3- một số pp tính toán trong xdkh 3- một số pp tính toán trong xdkh 3.1. một số pp tính toán nhu cầu 3.1. một số pp tính toán nhu cầu 3.2. PP tính toán chỉ tiêu 3.2. PP tính toán chỉ tiêu 3.3. hệ thống chỉ tiêu KH toàn diện 3.3. hệ thống chỉ tiêu KH toàn diện 3.4. định mức trong giáo dục 3.4. định mức trong giáo dục Đề nghị Đồng chí cho biết ý kiến của mình về các câu hỏi sau đây bằng cách giơ tay: 1.1. Vị trí của kế hoạch trong các chức năng quản lý : - Đầu tiên : - Trung tâm : - Cuối cùng : I. Một số vấn đề chung I. Một số vấn đề chung 1. 2. Có ngời cho rằng : kế hoạch cần thiết trong quản lý vĩ mô còn trong quản lý vi mô thì quản lý theo tình huống.Đồng chí có tán thành không ? Đề nghị giơ tay. Có ý kiến nào khác ? 1.3. Có hai quan điểm quản lý : quản lý bằng giải quyết các sự việc cụ thể (các tình huống) và quản lý theo kế hoạch. Đồng chí thiên về tr<ờng phái nào ? - Quản lý bằng giải quyết các sự việc cụ thể : - Quản lý bằng kế hoạch : 1.5. ThÕ nµo lµ kÕ ho¹ch ho¸ ? 1.6. ThÕ nµo lµ kÕ ho¹ch ho¸ trong gi¸o dôc ? 1.4. §ång chÝ hiÓu thÕ nµo lµ kÕ ho¹ch? Kế hoạch là gì ? - Kế hoạch là toàn bộ nói chung những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành. Kế hoạch hoá là gì ? Kế hoạch hoá là làm cho phát triển một cách có kế hoạch. Kế hoạch hoá giáo dục là gì ? Kế hoạch hoá trong giáo dục, với nghĩa rộng nhất, là áp dụng sự phân tích hệ thống và hợp lý các quá trình phát triển giáo dục với mục đích làm cho giáo dục đạt đ<ợc các kết quả và có hiệu quả hơn phù hợp với những yêu cầu và nhiệm vụ của ng< ời học và xã hội đặt ra . §2. TiÕn tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2.1. TiÕn tr×nh x©y dùng hÕ ho¹ch chiÕn lîc xây dựng kế hoạch * Tiền kế hoạch * Xây dựng kế hoạch sơ bộ * Xây dựng kế hoạch chính thức xây dựng kế hoạch * Tiền kế hoạch * Xây dựng kế hoạch sơ bộ * Xây dựng kế hoạch chính thức Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Tổ chức thực hiện kế hoạch Tổ chức thực hiện kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kế hoạch 2.2.Tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học ( KH ngắn hạn) [...]... duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch 2.2.2 Tổ chức thực hiện kế hoạch Phân công thực hiện, sắp xếp nhân lực, phân bổ kinh phí và các điều kiện vật chất cho việc thực hiện kế hoạch Lập chương trình hoạt động, tức là kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các việc đã nêu trong kế hoạch Giao kế hoạch cho các bộ phận Ra các quyết định thực hiện kế hoạch 2.2.3 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nội dung chỉ đạo : 1) Thực. ..2.2.1 Xây dựng kế hoạch Đề nghị cho biết các giai đoạn trong bước xây dựng kế hoạch ? 1) Tiền kế hoạch : 2) Xây dựng kế hoạch sơ bộ : 3) Xây dựng kế hoạch chính thức : 1) Tiền kế hoạch a) Xác định nhu cầu và thu thập thông tin - Xác định các thủ tục xây dựng kế hoạch -Thành lập nhóm xây dựng kế hoạch - Thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch b) Dự báo,... trường THCS của đ/c có những loại kế hoạch nào ? 4.1 Đặc điểm của trường THCS ? Đề nghị đồng chí cho biết một số đặc điểm của trường THCS? 4.2 Một số loại kế hoạch trong trường THCS Trong trường THCS có những loại kế hoạch chính nào ? 1) Kế hoạch dài hạn - kế hoạch phát triển 2) Kế hoạch năm học 3) Kế hoạch dạy học: - Kế hoạch tổ chức dạy học chung t án chương troàn trường chủ nhiệm các lớp - Kế hoạch. .. của các tổ chuyên môn - Thời khoá biểu - Lịch công tác chung toàn trường theo tuần, tháng về HĐ DH 4) Kế hoạch tài chính 5) Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 6) Kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể 7) Các đề án chương trình mục tiêu 8) Kế hoạch hoạt dịch vuh đời sống 4.2 Kế hoạch tác nghiệp: Khái niệm: Kế hoạch tác nghiệp ( hay còn gọi là kế hoạch hành động) là kế hoạch được... dựng kế hoạch sơ bộ : - Xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt đư ợc - Xây dựng các điều kiện cần thiết (nhân lực, phư ơng tiện, thiết bị, tài chính) cho kế hoạch - Dự thảo các phương án, dự án về kế hoạch - Trong kế hoạch sơ bộ, ta có thể đề xuất nhiều phư ơng án khác nhau để lựa chọn 3) Xây dựng kế hoạch chính thức : -Trên cơ sở của kế hoạch sơ bộ, tiến hành xây dựng kế hoạch chính thức -Cho... ) Người chịu và các công việc cụ thể 1 1.Hoạt động 1 + Công việc 1 + Công việc 2 2.Hoạt động 2 + Công việc 1 + Công việc 2 trách nhiệm 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 câu hỏi bàI tập Nêu khái quát tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngăn hạn của trường THCS Nêu nội dung chi tiết của bước xây dựng kế hoạch Nêu nội dung cơ bản của bản kế hoạch năm học liên hệ với việc xây dựng 1 2 3... Hình 4: Chu trình hoạch định kiểm soát cơ bản 2.2.4 Kiểm tra đánh giá 1) Đảm bảo sự phản hồi thông tin : 2) Để xây dựng một quá trình lập kế hoạch liên tục và thường xuyên 3 Một số phương pháp tính toán trong xây dựng kế hoạch 3.1 Một số phương pháp tính toán nhu cầu trong xây dựng kế hoạch 1) Phương pháp định mức : N = Qi ì di ì qi N: nhu cầu; Qi : khối lượng/nhiệm vụ thứ i ; di : định mức sử dụng... hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện các mặt công tác của trường trong năm học (i) Công tác giáo dục tư tưởng chính trị (ii) Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, công tác thi đua (iii) Các hoạt động giáo dục (iv) Các hoạt động nghiên cứu khoa hoạc tổng kết kinh ngiệm (v) Các hoạt động về tài chính (vi) Các hoạt động về xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (vii) Các hoạt động... giá thực trạng nhà trường (điểm mạnh, điểm yếu ) - Phân tích tình hình môi trường xã hội để biết được các cơ hội cần tận dụng và các nguy cơ, các thách thức cần tránh - Dự báo các chỉ tiêu phát triển KT-XH, - Dự đoán chiều hướng phát triển về các chỉ tiêu cần có trong KH Dự báo các hoạt động của nhà trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư ơng 2) Xây dựng kế hoạch. .. tiêu kế hoạch GD-ĐT Số học sinh nhập học Tỷ lệ HS nhập học = x 100 Dân số trong độ tuổi nhập học cùng năm Tỷ lệ HS bỏ học = Số học sinh bỏ học Tổng số học sinh nhập học cùng năm x 100 Tỷ lệ HS lưu ban = Số học sinh lưu ban Tổng số học sinh nhập học cùng năm x 100 Tỷ lệ HS lên lớp = Số học sinh lên lớp Tổng số học sinh nhập học cùng năm x 100 4 Các loại kế hoạch chính trong trường THCS Đ/C cho biết ở trường . chiÕn lîc xây dựng kế hoạch * Tiền kế hoạch * Xây dựng kế hoạch sơ bộ * Xây dựng kế hoạch chính thức xây dựng kế hoạch * Tiền kế hoạch * Xây dựng kế hoạch sơ bộ * Xây dựng kế hoạch chính thức Chỉ. thực hiện kế hoạch Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Tổ chức thực hiện kế hoạch Tổ chức thực hiện kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kế hoạch 2.2.Tiến trình xây dựng và tổ. loại kh chính trong trờng THcs 4.2. Cấu trúc nội dung một bản kh năm học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong trờng trung học cơ sở trong trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong trường THCS, SKKN Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong trường THCS, SKKN Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong trường THCS