Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

129 575 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ******************* NGUYỄN THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG CÁC NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ******************* NGUYỄN THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG CÁC NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HIỂN Khánh Hòa - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa” là công trình nghiên cứu của riêng tôi và chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong nghiên cứu này đều được ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Liên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy cô giáo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cùng với các cán bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình điều tra thu thập số liệu tại đơn vị. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Hiển, người đã nhịêt tình chỉ dẫn, định hướng, truyền thụ kiến thức trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Khánh Hòa, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Liên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 4 1.1 Chi ngân sách Nhà nước 4 1.1.1. Chi ngân sách Nhà nước 4 1.1.1.1. Khái niệm 4 1.1.1.2. Đặc điểm chi NSNN 4 1.1.1.3. Vai trò của chi NSNN 5 1.1.2. Phân loại chi NSNN 6 1.1.2.1. Chi đầu tư phát triển 6 1.1.2.2. Chi thường xuyên 7 1.2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 8 1.2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia 8 1.2.2. Đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia 9 1.2.3. Đặc điểm chi chương trình MTQG 10 1.2.3.1. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển 10 1.2.3.2. Những đặc điểm riêng của hoạt động đầu tư theo CTMTQG 11 1.2.4. Các nguồn vốn đầu tư cho CTMTQG 12 1.3. Kiểm soát chi CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước 13 iv 1.3.1. Kiểm soát và các loại hình kiểm soát 13 1.3.1.1. Kiểm soát 13 1.3.1.2. Các loại hình kiểm soát 14 1.3.2. Kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước 15 1.3.3. Vai trò của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi NSNN 15 1.3.4. Điều kiện kiểm soát chi CTMTQG của KBNN 16 1.3.4.1. Đối với vốn đầu tư XDCB bố trí cho dự án CTMTQG 16 1.3.4.2. Đối với vốn sự nghiệp bố trí cho dự án CTMTQG 17 1.3.5. Nguyên tắc kiểm soát chi CTMTQG của KBNN 18 1.3.6. Phương thức cấp phát chi CTMTQG 19 1.3.7. Nội dung và quy trình kiểm soát chi CTMTQG 20 1.3.7.1. Nội dung kiểm soát 20 1.3.7.2. Quy trình kiểm soát thanh toán chi CTMTQG 25 1.3.8. Một số tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm soát chi CTMTQG 26 1.3.9. Những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi CTMTQG 27 1.3.9.1. Cơ chế chính sách liên quan đến quản lý vốn CTMTQG 27 1.3.9.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và phân cấp kiểm soát thanh toán 28 1.3.9.3. Quy trình nghiệp vụ kiểm soát thanh toán 28 1.3.9.4. Công tác lập, phân bổ dự toán, kế hoạch vốn hàng năm của các cấp, các ngành, các địa phương và cơ quan tài chính 29 1.3.9.5. Việc thẩm định, phê duyệt, quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân 29 1.3.9.6. Sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, ban quản lý dự án 30 1.3.9.7. Sự phát triển của khoa học công nghệ 30 1.3.9.8. Công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ hệ thống KBNN 30 1.3.9.9. Yếu tố con người 30 1.4. Kinh nghiệm về kiểm soát chi NSNN ở một số quốc gia trên thế giới 31 14.1. Kiểm soát chi NSNN ở Pháp 31 1.4.2. Kiểm soát chi NSNN ở Đức 32 1.4.3. Kiểm soát chi NSNN ở Malaysia 33 1.4.4. Những bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam 33 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA 35 2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội và KBNN tỉnh Khánh Hòa 35 2.1.1. Sơ lược về tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Khánh Hòa 35 2.2. Khái quát tình hình vốn CTMTQG tỉnh Khánh Hòa 44 2.2.1. Các CTMTQG được thực hiện ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 44 2.2.2. Các CTMTQG ngành nông lâm thủy sản được thực hiện ở tỉnh Khánh Hòa từ năm 2011 – 2013 45 2.2.3. Quy mô vốn thực hiện các chương trình MTQG ngành nông lâm thủy sản tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2013 47 2.3. Thực trạng công tác KSC vốn CTMTQG ngành NLTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2013 48 2.3.1. Quy trình kiểm soát chi vốn CTMTQG tại KBNN tỉnh Khánh Hòa 48 * Thực hiện cơ chế “một cửa” trong kiểm soát chi chương trình mục tiêu 48 2.3.2. Nội dung kiểm soát chi CTMTQG trong ngành NLTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 53 2.3.2.1. Kiểm soát vốn đầu tư cho các CTMTQG 53 2.3.2.2. Kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp kinh tế không mang tính chất đầu tư và xây dựng 61 2.3.3. Tình hình thực hiện công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG trong ngành NLTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2013 65 2.3.3.1. Tình hình thực hiện công tác kiểm soát chi tổng vốn CTMTQG trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2013 66 2.3.3.2. Tình hình thực hiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia ngành nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2013 67 2.3.4. Kết quả từ chối thanh toán chi CTMTQG trong ngành NLTS tỉnh Khánh Hòa 68 2.3.5. Kết quả khảo sát về công tác KSC tại Kho bạc về tình hình sử dụng vốn CTMTQG ngành NLTS tỉnh Khánh Hòa 72 vi 2.3.6. Đánh gía thực trạng công tác kiểm soát chi CTMTQG ngành NLTS qua KBNN Khánh Hòa 75 2.3.6.1. Những mặt đạt được 75 2.3.6.2. Những tồn tại, hạn chế 78 2.3.6.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA 90 3.1. Định hướng, mục tiêu về kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước 90 3.1.1. Định hướng, mục tiêu chung của ngành KBNN 90 3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi CTMTQG ngành Nông lâm Thủy sản của KBNN Khánh Hòa. 91 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia ngành Nông lâm Thủy sản tại Tỉnh Khánh Hòa. 91 3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kiểm soát 92 3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức 92 3.2.1.2. Phân cấp nhiệm vụ kiểm soát chi CTMT cho KBNN huyện 93 3.2.1.3. Hoàn thiện cơ chế giao dịch “một cửa” 93 3.2.1.4. Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ 95 3.2.2. Nhóm các giải pháp hoàn thiện nội dung kiểm soát 96 3.2.2.1. Theo dõi định mức các khoản mua sắm phải đấu thầu 96 3.2.2.2. Hoàn thiện kiểm soát tạm ứng và thu hồi tạm ứng 97 3.2.2.3. Hoàn thiện hồ sơ kiểm soát, mẫu chứng từ thanh toán 98 3.2.2.4. Quyết toán vốn công trình hoàn thành và tất toán tài khoản 99 3.2.3. Nhóm các giải pháp hỗ trợ khác 100 3.2.3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của KBNN: 100 3.2.3.2. Phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan 101 3.2.3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 102 3.2.3.4. Giảm tải áp lực giải ngân vào những thời cuối năm, thời điểm kết thúc niên độ ngân sách chi đầu tư 102 vii 3.2.3.5. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 103 3.2.3.6. Ứng dụng công nghệ thông tin 104 3.2.3.7. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm soát TTVĐT XDCB 105 3.3. Kiến nghị 106 3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính 106 3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 106 3.3.3. Kiến nghị với các Ban, ngành, địa phương 107 3.3.4. Đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu 108 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 01 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa BQL Ban quản lý CP Chính phủ GDP Tổng sản phẩm quốc nội KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương NSĐP Ngân sách địa phương NXB Nhà xuất bản ODA Viện trợ phát triển chính thức ODF Tài trợ phát triển chính thức TTVĐT Thanh toán vốn đầu tư CTMTQG Chương trình mục tiêu Quốc gia KSC Kiểm soát chi NLTS Nông lâm thủy sản UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng cơ bản XHCN Xã hội Chủ nghĩa NTM Nông thôn mới [...]... 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chi NSNN cho chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Chương 1 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về chi ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc nhà nước. s Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia trong ngành 3 Nông lâm Thủy sản. .. vậy, tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa là hết sức cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG trong các ngành NLTS tại KBNN tỉnh Khánh Hòa 2.2 Mục tiêu. .. 3 Nông lâm Thủy sản tại KBNN tỉnh Khánh Hòa Chương 2 giới thiệu tổng quan về kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa và thực trạng công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia ngành NLTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2013 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia trong ngành Nông lâm Thủy sản tại tỉnh Khánh Hòa Chương 3 đưa ra một... nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia ngành NLTS qua kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở các định hướng, mục tiêu, chính sách của nhà nước và những đánh giá thực trạng công tác này ở chương 2 4 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ngân sách Nhà nước 1.1.1 Chi ngân... góc độ quản lý hoặc nghiên cứu ở tầm vĩ mô Các nghiên cứu về công tác KSC CTMT nói chung và kiểm soát chi CTMT trong ngành NLTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến nay chưa có đề tài nào được thực hiện Vì vậy, đề tài Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa là không trùng lặp với các nghiên cứu trước 6 Cấu trúc của đề tài... nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài Kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia như: “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN cấp tỉnh Khánh Hòa của ThS Trương Thị Mỹ Hồng (2012), đề tài “ Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc Nhà nước hiện nay”của Nguyễn Duy Thành (2008) Các luận... từ các hoạt động trong doanh nghiệp tới các hoạt động trong nền kinh tế Như vậy, kiểm soát chi NSNN là chức năng quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực chi NSNN 1.3.1.2 Các loại hình kiểm soát Có nhiều cách phân loại kiểm soát, tùy theo các tiêu thức khác nhau, hoạt động kiểm soát có thể được phân thành nhiều loại khác nhau Cụ thể như sau: a Căn cứ theo mục tiêu kiểm soát - Kiểm soát ngăn ngừa là kiểm soát. .. đi, đảm bảo được hiệu quả công việc ở mức tốt nhất - Kiểm soát sau là hoạt động kiểm soát có đầy đủ căn cứ để đánh giá, đo lường kết quả tác nghiệp 1.3.2 Kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước Kiểm soát chi NSNN là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định, kiểm tra, kiểm soát các kho n chi NSNN theo các chính sách, chế độ, định mức chi tiêu do Nhà nước quy định và trên cơ sở... công tác kiểm soát chi NSNN trong đó có CTMTQG, đề tài đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi CTMTQG qua KBNN tỉnh Khánh Hòa nói chung và trong ngành NLTS nói riêng nhằm làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu Từ đó, đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp để tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát chi CTMTQG qua KBNN tỉnh Khánh Hòa nói chung và trong. .. vẫn đang khó khăn, đặc biệt ngành nông lâm thủy sản tỉnh Khánh Hòa vẫn còn đứng trước những thử thách lớn trong quá trình hội nhập và phát triển như quy mô sản xuất nhỏ, cơ sở vật chất, kỹ thuật lạc hậu, trình độ phát triển nông nghiệp thấp… Việc nâng cao hiệu quả kiểm soát, thanh toán chi NSNN, đầu tư công nói chung và chi chương trình mục tiêu quốc gia ngành Nông lâm thủy sản nói riêng là hết sức quan . THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG CÁC NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - 2014. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa , tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy cô giáo Khoa. NGUYỄN THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG CÁC NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm