Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

103 1,267 10
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 15:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ NGỌC ANH PH¸P LUËT VÒ HîP §åNG D¢N Sù THEO MÉU TR£N THÕ GIíI – NH÷NG KINH NGHIÖM §èI VíI VIÖT NAM Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Lê Hồng Hạnh HÀ NỘI - 2011 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Tổng quan các nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu 5 3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 6 4. Phương pháp nghiên cứu 7 5. Bố cục của Luận văn 8 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 9 1.1. Khái niệm về hợp đồng dân sự 9 1.2. Khái niệm về hợp đồng dân sự theo mẫu 12 1.3. Thực tiễn áp dụng hợp đồng theo mẫu trên thế giới 18 1.3.1. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và internet 19 1.3.2. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực bảo hiểm 23 1.3.3. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản . 27 CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU 30 2.1. Nhận xét chung 30 2.2. Chế định hợp đồng theo mẫu trong luật Canada (Bang Quebec) 31 2.3. Chế định hợp đồng theo mẫu trong pháp luật của EU và một số nước trong EU 36 2.3.1. Pháp luật của EU 36 2.3.2. Pháp luật của Cộng hòa liên bang Đức 39 2.3.3. Pháp luật của Cộng hòa Pháp 44 2.4. Chế định hợp đồng theo mẫu trong pháp luật của Đài Loan 49 2.5. Chế định hợp đồng theo mẫu trong pháp luật của Hàn Quốc 52 CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU LỰC VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG THEO MẪU CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 58 3.1. Thực tiễn áp dụng hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam 58 3.2. Pháp luật về hợp đồng theo mẫu trên thế giới và của Việt Nam – Nhìn từ góc độ Luật học so sánh 65 3.2.1. Pháp luật Việt Nam về Hợp đồng theo mẫu 65 3.2.2. So sánh giữa pháp luật về hợp đồng theo mẫu của Việt Nam và thế giới 80 3.3. Một số đề xuất để nâng cao hiệu lực và hoàn thiện chế định hợp đồng theo mẫu của pháp luật Việt Nam 92 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh LuËn v¨n Th¹c sü LuËt Quèc tÕ 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hợp đồng là công cụ chủ yếu để xác lập quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức trong đời sống thường ngày và là một chế định điển hình trong pháp luật dân sự nói riêng và pháp luật nói chung. Hợp đồng được giao kết hàng ngày, với nhiều hình thức, giữa nhiều chủ thể khác nhau, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đời sống kinh tế - xã hội, vai trò của hợp đồng ngày càng được phát huy, trở thành cơ sở, nền tảng cho các mối quan hệ trong rất nhiều lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, lĩnh vực dân sự - thương mại tiêu dùng vẫn là lĩnh vực sử dụng nhiều và đa dạng các loại hợp đồng nhất. Điều này xuất phát từ số lượng lớn và tính đa dạng, phong phú của các quan hệ giao dịch dân sự - thương mại tiêu dùng. Cũng chính từ nguyên nhân này, để giảm bớt thời gian cho mỗi giao dịch, một số tổ chức lớn, những công ty chuyên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho một số lượng lớn khách hàng thường sử dụng các loại hợp đồng được soạn sẵn thành từng mẫu nhất định và áp dụng hàng loạt. Những hợp đồng này được gọi là hợp đồng theo mẫu hay trong pháp luật một số nước còn có tên là hợp đồng gia nhập hoặc hợp đồng hàng loạt. Trên thế giới, Hợp đồng theo mẫu đã được sử dụng rất nhiều và phổ biến. Ở Việt Nam, loại hợp đồng này cũng đã được áp dụng ngày một nhiều trong thực tiễn hoạt động giao dịch hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Những lĩnh vực áp dụng hợp đồng theo mẫu thường là những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có số lượng khách hàng lớn, ổn định, đặc biệt là những lĩnh vực mà nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ mang tính chất độc quyền. Khi người tiêu dùng muốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp này, họ bắt buộc phải đồng ý và ký kết vào các hợp đồng với Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế 2 cỏc iu khon, iu kin mc nh sn. H vn c quyn c, nhng thng s khụng cú thi gian tỡm hiu rừ hoc khụng c gii thớch rừ v nhng ni dung ca Hp ng nờn thng khụng ý thc c cỏc ri ro phỏp lý cú th gp phi trong quỏ trỡnh thc hin cỏc hp ng ú. Thm chớ, mt s trng hp, ngi tiờu dựng ó nhn thc c cỏc ri ro ú nhng khi thng lng li vi doanh nghip thỡ doanh nghip thng núi ú l chớnh sỏch chung ỏp dng cho tt c mi khỏch hng v t chi vic sa cha, b sung hp ng theo ý kin ca ngi tiờu dựng ú. i vi mt s lnh vc doanh nghip a ra hp ng theo mu ú l c quyn trong vic cung cp hng húa, dch v thỡ khỏch hng, dự hon ton ý thc c v cỏc kh nng ri ro phỏp lý khi tham gia hp ng cng vn phi chp nhn nu mun tip tc mua/s dng hng húa, dch v. Ngay c i vi mt s lnh vc khụng phi l c quyn, ngi tiờu dựng hon ton cú th la chn cỏc doanh nghip khỏc mua/s dng hng húa, dch v, nhng cú mt thc t tn ti hin nay, ú l cỏc doanh nghip trong cựng lnh vc thng ch cú s phõn bit v cht lng hng húa, dch v, cũn li, cỏc iu khon, iu kin dnh cho khỏch hng mua/s dng hng húa, dch v ca h thng cú mt im chung: trong mi trng hp u phi bo v quyn li ca doanh nghip. Do ú, cỏc hp ng theo mu ca h cng thng l ging nhau, thm chớ, mt s doanh nghip cũn sao chộp li y nguyờn ca cỏc doanh nghip khỏc. Tỡnh trng ny ó tn ti t lõu v ang dn tr nờn ph bin trong i sng v quan h kinh t xó hi ti Vit Nam. Cỏc doanh nghip ngy cng cng lm dng v th s dng ngy cng nhiu dng hp ng theo mu vi nhng iu khon khụng cú li cho ngi tiờu dựng. Hn lỳc no ht, cỏc hp ng loi ny ang n r, c s dng rng rói, ỏp dng i tr v cng l i tng ca nhng tranh chp ang ny sinh ngy mt nhiu gia ngi tiờu dựng v doanh nghip. NguyÔn ThÞ Ngäc Anh LuËn v¨n Th¹c sü LuËt Quèc tÕ 3 Từ thập kỷ 90, rất nhiều quốc gia trên thế giới, đã ban hành một loạt các chính sách, văn bản pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng và thể hiện sự tôn trọng các quyền của Người tiêu dùng, chống lại sự lạm dụng của những nhà sản xuất kinh doanh và những bất công trong xã hội. Đồng thời, đa số các nước trên thế giới đều thiết lập cơ quan chuyên trách phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính sự quan tâm của nhà nước đã giúp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của nhiều nước trên thế giới đạt hiệu quả cao, mà tiêu biểu nhất có thể kể đến các nước EU, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Có thể nói, những nước này đã xây dựng được cho mình một mô hình bảo vệ người tiêu dùng rất hiệu quả và tiên tiến, tạo ra tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng khi tham gia mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ. Đây là những mô hình mà những nước đang phát triển, những nước đi sau như Việt Nam cần phải học hỏi và phát huy để tạo ra một môi trường kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh. Tại Việt Nam, trước năm 2010, chế định hợp đồng theo mẫu hầu như chưa được chú trọng khi chỉ dừng lại ở mức đề cập một cách chung chung nhất tại Điều 407 trong Bộ luật Dân sự năm 2005. tại Bộ luật Dân sự chỉ mang tính công nhận sự tồn tại của hợp đồng theo mẫu dưới tên gọi là hợp đồng dân sự theo mẫu – . Trên – t . Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế 4 Ch cho n cui nm 2010, vn ny mi thc s c iu chnh mt cỏch khỏ chi tit, c th ti Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng. Ngy 17/11/2010, Quc hi nc Cng hũa Xó hi Ch ngha Vit Nam ó thụng qua Lut s 59/2010/QH12 v bo v quyn li ngi tiờu dựng ỏnh du mt bc tin rừ rt trong h thng phỏp lut v bo v ngi tiờu dựng núi chung v v hp ng theo mu núi riờng. Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng ó phn no tip thu c cỏc u im ca phỏp lut th gii v ng dng khỏ phự hp vo i sng kinh t, xó hi ca Vit Nam. Sau gn mt nm k t ngy Lut ra i, ngy 27/10/2011 va qua, Chớnh ph ó ban hnh Ngh nh hng dn Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng. Ngh nh ny s cú hiu lc k t ngy 15/12/2011. Mc dự ch iu chnh hp ng theo mu trong lnh vc tiờu dựng, nhng l lnh vc tiờu biu vi mc v phm vi s dng hp ng rng rói v ph bin nht, nhng ni dung m Lut v Ngh nh ó phn no th hin c y v rừ nột bn cht, cỏc c im ca hp ng theo mu cng nh a ra c nhng bin phỏp nhm nõng cao tớnh kh thi, hiu qu ca cỏc hp ng theo mu trong thc tin giao dch dõn s - kinh t - thng mi hng ngy. Tuy Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng v Ngh nh hng dn Lut ó ra i, nhng chỳng ta vn phi tha nhn rng, so vi cỏc nc tiờn tin trờn th gii, vn bo v quyn li ngi tiờu dựng qua ch nh hp ng theo mu vn cũn quỏ mi m i vi Vit Nam. Hn na, cho dự ch nh hp ng theo mu ó ra i nhng vic thc thi ch nh ny mt cỏch cú hiu qu cng l mt bi toỏn rt khú khn cho cỏc nh thc thi lp phỏp ca chỳng ta. Do ú, vic nghiờn cu phỏp lut ca cỏc quc gia, vựng lónh th cú nhng thnh tớch ni tri v bo v ngi tiờu dựng trờn th gii khụng ch gúp phn hon thin h thng vn bn quy phm phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng núi chung v v hp ng theo mu núi riờng ti Vit Nam m cũn nhm m bo tớnh tng thớch ca phỏp lut Vit Nam vi phỏp lut, thụng l quc t. õy l mt ũi hi tt yu, khỏch quan ca quỏ NguyÔn ThÞ Ngäc Anh LuËn v¨n Th¹c sü LuËt Quèc tÕ 5 trình hội nhập hóa, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi thế giới coi chính sách và năng lực bảo vệ người tiêu dùng là một thước đo để thể hiện sự phát triển của nền kinh tế. Nhiều quốc gia trên thế giới không quan niệm phân định các loại hợp đồng nói chung và hợp đồng theo mẫu nói riêng. Hợp đồng trong những lĩnh vực khác nhau chỉ có những điểm khác nhau chủ yếu về mặt nội dung phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực, còn lại, chúng đều có các đặc điểm và tuân thủ những nguyên tắc giống nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các nhà làm luật, các nhà luật học lại chia hợp đồng thành hai loại, tương ứng với từng lĩnh vực dân sự và kinh tế, là hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Nhìn chung, các hợp đồng theo mẫu thường được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực dân sự - thương mại tiêu dùng và đây chính là các hợp đồng dân sự. Hợp đồng dân sự theo mẫu là cách quan niệm phổ biến của Việt Nam. lý do : “ dân sự ong pháp luật của các nước trên và một số cần tham khảo cho ”. 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, t Tuy – ất quan trọ . Đến nay, các kết quả nghiên cứu thu được về pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam còn hết sức khiêm tốn. Phần lớn các công trình khoa học về lĩnh vực này được công bố dưới hình thức các bài viết được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật hoặc tham luận trong các Hội thảo quốc gia và quốc tế. Quan trọng nhất trong số đó có thể kể đến bài viết của PGS. TS. Nguyễn Như Phát, Điều kiện thương mại chung và nguyên Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế 6 tc t do kh c, Tp chớ Nh nc v Phỏp lut s 6 nm 2003; TS. Phan Tho Nguyờn, V hp ng mu trong cung ng thng mi dch v,Tp chớ Nh nc v phỏp lut s 4 nm 2005; Bn v iu kin giao dch chung ca doanh nghip, Tp chớ Dõn ch v phỏp lut s 3, nm 2009; Nguyn Vn Thnh, iu kin thng mi chung Nhu cu iu chnh phỏp lut t phng din bo v quyn li ca ngi tiờu dựng nc ta hin nay, K yu Hi tho quc t v phỏp lut bo v quyn li ca ngi tiờu dựng do Vin Nh nc v Phỏp lut v Vin KAS, CHLB c t chc ngy 14 v 15.11.2009, ti H Ni; Thc s Lờ Minh Hựng, iu kin thng mi chung Nhu cu iu chnh phỏp lut t phng din bo v quyn li ca ngi tiờu dựng nc ta hin nay, K yu Hi tho quc t v phỏp lut bo v quyn li ca ngi tiờu dựng do Vin Nh nc v Phỏp lut v Vin KAS, CHLB c t chc ngy 16 v 17.11.2009, ti TP. H Chớ Minh;Thc s Ngụ Vnh Bch Dng, Bo v quyn li ngi tiờu dựng trong phỏp lut cnh tranh, Tp chớ Nh Nc v Phỏp lut s 11 nm 2000; Cú th khng nh rng, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu, ỏnh giỏ mt cỏch cú h thng, ton din v ch nh hp ng theo mu t ú xut cỏc phng hng, gii phỏp hon thin cỏc quy nh v phỏp lut v cỏc hp ng theo mu nc ta hin nay. 3. MC TIấU V PHM VI NGHIấN CU Lun vn cú cỏc mc tiờu trng yu nh sau: Th nht, lm rừ c s khoa hc, lý lun chung v hp ng theo mu. Th hai, phõn tớch cỏc quy nh trong phỏp lut cỏc quc gia, vựng lónh th phỏt trin v ang phỏt trin trờn th gii v cỏc vn c bn liờn quan n hp ng theo mu. Th ba, xut cỏc khuyn ngh v vic ỏp dng mt s kinh nghim hoc rỳt ra bi hc t kinh nghim ca cỏc nc trờn th gii i vi phỏp Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế 7 lut Vit Nam trong vic iu chnh ch nh hp ng theo mu, m bo phự hp vi h thng phỏp lut hin hnh ti Vit Nam, cng nh thc trng v nh hng phỏt trin kinh t xó hi ca t nc. t c cỏc mc tiờu núi trờn, Lun vn s tp trung . . 4. PHNG PHP NGHIấN CU Lun vn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờ Nin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng Cng Sn Vit Nam v xõy dng Nh nc phỏp quyn da trờn nn tng kinh t th trng XHCN, chớnh sỏch phỏt trin phỏp lut v hon thin mụi trng kinh doanh trong quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t. thc hin cỏc nhim v nghiờn cu núi trờn, Lun vn ó s dng tng hp cỏc phng phỏp nghiờn cu: so sỏnh, phõn tớch, tng hp t ú ỏnh giỏ u im, hn ch ca phỏp lut Vit Nam v Hp ng theo mu v [...]... sn xut, kinh doanh ca cỏc doanh nghip núi riờng cng nh trong i sng xó hi núi chung Nn kinh t - xó hi cng phỏt trin thỡ hp ng theo mu xut hin cng nhiu vi phc tp v tinh vi ngy cng cao Cú rt nhiu loi hp ng theo mu, nhng nhỡn chung cú th phõn loi theo tng tiờu chớ nh sau: Xột v hỡnh thc, hp ng theo mu cú th phõn chia thnh cỏc hp ng theo mu bng vn bn v cỏc quy tc thng mi chung Theo ú, vi hp ng theo mu... dung v lnh vc iu chnh, hp ng theo mu cú mt s dng chớnh v ph bin nht, ú l: - Hp ng/cỏc iu khon bo him - Hp ng tớn dng, hp ng tin gi 17 Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế - Cỏc loi vộ xe, vộ xem phim, vộ tham quan - Hp ng in, nc, vin thụng, bu in - X s, lụ tụ, trũ chi cú thng - Hp ng xõy dng, hp ng thuờ nh - Cỏc iu khon mua, s dng phn mm, chng trỡnh tin hc Hp ng theo mu ó v ang ngy cng ph... Thạc sỹ Luật Quốc tế cỏc gii phỏp hon thin trờn c s tham kho so sỏnh cú chn lc vi h thng phỏp lut trờn th gii 5 B CC CA LUN VN Lun vn c b cc thnh ba phn: Phn 1: Li m u Phn 2: Ni dung, gm 3 chng - Chng I: Mt s vn lý lun v hp ng theo mu - Chng II: Phỏp lut v h trờn th gii - Chng III: Mt s kinh nghim cn tham kho khi hon thin phỏp lut hp ng theo mu Vit Nam Ph 8 Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật. .. chớnh? 1.3 THC TIN P DNG HP NG THEO MU TRấN TH GII Trờn th gii, hp ng theo mu c hỡnh thnh v s dng t cuc cỏch mng cụng nghip din ra t th k th XIX n nay, hp ng theo mu ó tr nờn ph bin Trong bt k lnh vc no cng cú th bt gp cỏc hỡnh thc a dng ca hp ng theo mu Trong khuụn kh ca Lun vn, tỏc gi ch tp trung xem xột, phõn tớch cỏc loi hp ng theo mu thng gp trong mt s lnh vc m hp ng theo mu ó tr nờn vụ cựng ph bin... ó khng nh rng Hp ng bo him chớnh l hp ng theo mu Hp ng bo him l hp ng theo mu bi vỡ cụng ty bo him l bờn son tho hp ng, v bờn c bo him ch c quyn gia nhp hoc t chi ton b hp ng8 7 8 http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html Dch tr trang http://web.finweb.com/insurance/characteristics-of-insurance-contracts.html 23 Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế Mt hp ng bo him thng gm hai... cho cỏc doanh nghip thờm a chung s dng hp ng theo mu trong quỏ trỡnh giao dch Hp ng theo mu s giỳp thỳc y tin cụng vic, ng thi, gúp phn bo v doanh nghip mt cỏch ti a 1.3.3 Hp ng theo mu trong lnh vc xõy dng v bt ng sn: Lnh vc xõy dng v bt ng sn cng l lnh vc thng s dng hp ng theo mu, trong ú, dng hp ng theo mu d gp nht ú l hp ng thuờ nh Khụng ging nh Vit Nam, vic cho thuờ nh (khụng phi l cho thuờ vn... nn kinh t Trờn th gii, cỏc nh lm lut hu nh khụng cú s phõn bit cỏc loi hp ng dõn s hay thng mi Hp ng c s dng theo ngha chung vi nhng nguyờn tc, c im chung Tuy nhiờn, trong tng lnh vc, cỏc quc gia s cú nhng quy nh mang tớnh c thự v ni dung v hỡnh thc ca hp ng cho phự hp vi yờu cu ca nh nc v xó hi Vit Nam, trc õy, cỏc nh lut hc thng phõn bit hp ng thnh hai loi chớnh tng ng vi tng lnh vc dõn s - kinh. .. ng thng mi kinh t khỏc Vỡ vy, cỏc c im ca hp ng dõn s cng c coi chớnh l cỏc c im ca nhng hp ng thng mi kinh t khỏc 10 Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc tế Ti iu 388 ca B lut Dõn s 2005, cỏc nh lm lut ó a ra nh ngha ca Hp ng dõn s l s tha thun gia cỏc bờn v vic xỏc lp, thay i hoc chm dt quyn, ngha v dõn s. nh ngha ny th hin y v c im ca hp ng dõn s núi riờng v hp ng núi chung Theo ú, hp... hỡnh thc, cỏc hp ng theo mu in t ny khụng ging vi hp ng theo mu dng vn bn giy thng c trỡnh by t m, chi tit vi font ch nh, ngụn ng khú hiu, cỏc hp ng theo mu in t thng b trớ cỏc iu kin, iu khon di dng cỏc link dn chiu n cỏc trang web hoc vn bn khỏc õy cng l mt trong nhng yu t khin cho khỏch hng thng b qua, ớt khi c ht ni dung cỏc link dn chiu v ng nhiờn ng ý vi chỳng Cỏc hp ng theo mu s dng trong lnh... liu CA-S20w phiờn bn 2.20 (Phn mm) ca hóng Konica Minolta Sensing, khỏch hng s phi c v chp thun Hp ng Cp phộp cho Ngi s dng cui cựng vi cỏc ni dung c bn l: - Khỏch hng ch cú th download, thit lp v s dng Phn mm trờn mt mỏy tớnh duy nht v c lp trong mt thi im vi mc ớch duy nht l nõng cp phiờn bn CA-S20w 4 http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html 21 Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn Thạc sỹ Luật Quốc . ĐỊNH HỢP ĐỒNG THEO MẪU CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 58 3.1. Thực tiễn áp dụng hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam 58 3.2. Pháp luật về hợp đồng theo mẫu trên thế giới và của Việt Nam – Nhìn từ góc độ Luật. 3.2.1. Pháp luật Việt Nam về Hợp đồng theo mẫu 65 3.2.2. So sánh giữa pháp luật về hợp đồng theo mẫu của Việt Nam và thế giới 80 3.3. Một số đề xuất để nâng cao hiệu lực và hoàn thiện chế định hợp. Phương pháp nghiên cứu 7 5. Bố cục của Luận văn 8 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 9 1.1. Khái niệm về hợp đồng dân sự 9 1.2. Khái niệm về hợp đồng dân sự theo mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam, Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam, Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam, CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU, CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU LỰC VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG THEO MẪU CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn