Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

131 839 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN NGUYÊN CƯỜNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN NGUYÊN CƯỜNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Chuyên ngành : Luật quốc tế Mã số : 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Thắng Hà Nội – 2009 1 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, ĐỘI NGŨ VÀ QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC TẠI VIỆT NAM 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.1.1.2. Đặc điểm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.1.2. Các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 1.1.2.1. Doanh nghiệp liên doanh 1.1.2.2. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 1.1.2.3. Doanh nghiệp dự án 1.1.2.4. Doanh nghiệp Khu chế xuất 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 1.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐỘI NGŨ NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỌ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.2.1. Khái quát đội ngũ ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 1.2.2. Quyền lợi cơ bản của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh 2 nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 1.2.2.1. Những quyền lợi cơ bản của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần được bảo vệ 1.2.2.2. Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể - Cơ sở hình thành và xác định quyền lợi của người lao động Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài CHƢƠNG 2- THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 2.1. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI VIỆT NAM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 2.1.1. Về ký kết và thực hiện Hợp đồng lao đồng 2.1.2. Về ký kết và thực hiện Thỏa ƣớc lao động tập thể 2.1.3. Về thu nhập và đời sống 2.1.4. Về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 2.1.5. Về điều kiện làm việc, an toàn – vệ sinh lao động 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 2.2.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2.2.1.1. Khái niệm Công đoàn 2.2.1.2. Đặc điểm hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3 2.2.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2.2.2. Những tồn tại của hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2.3. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẤU TƢ NƢỚC NGOÀI 2.3.1. Khái quát về tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2.3.1.1. Khái niệm, các hình thức tranh chấp lao động 2.3.1.2. Tình hình tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.3.2. Giải quyết tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2.3.2.1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 2.3.2.2. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động 2.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 2.4.1. Các công ƣớc và khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) 2.4.2. Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới 2.4.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực Đông Nam Á 2.4.2.2. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực Đông Bắc Á 2.4.2.3. Kinh nghiệm của một số nước khác 2.4.3. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 4 CHƢƠNG 3- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 3.1. TÁC ĐỘNG CỦA XU HƢỚNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN LỰC LƢỢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 3.1.1. Xu hƣớng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế: 3.1.2. Ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với các doanh nghiệp và ngƣời lao động Việt Nam 3.1.3. Xu hƣớng cải tiến công nghệ sản xuất và phƣơng thức quản lý 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tƣ 3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 3.2.2.1. Các giải pháp về triển khai thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật hiện hành 3.2.2.2. Các giải pháp về triển khai thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành 3.2.2.3. Các giải pháp cải thiện điều kiện lao động 3.2.2.4. Những giải pháp về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 3.2.2.5. Các giải pháp về tiền lương 3.2.2.6. Những giải pháp hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và đình công 3.2.3. Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về lao động 3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 5 3.3.1. Thí điểm mô hình hoạt động công đoàn theo nghề nghiệp 3.3.2. Tích cực tham gia nâng cao chất lƣợng cuộc sống ngƣời lao động 3.3.3. Củng cố quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, làm cầu nối giữa ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động 3.3.4. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở 3.3.5. Quy định khoản đóng góp 2% quỹ lƣơng cho kinh phí hoạt động công đoàn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 6 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong những năm qua, với chính sách mở cửa và hội nhập, việc gia nhập WTO, cùng với hệ thống pháp luật Việt Nam từng bƣớc đƣợc hoàn thiện, môi trƣờng đầu tƣ đƣợc cải thiện, đã thu hút lƣợng lớn các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam. Số doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng nhanh, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho ngƣời lao động và góp phần vào sự tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc. Đóng góp của Khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cho Ngân sách Nhà nƣớc trong giai đoạn 2001 - 2005 là khoảng 3,67 tỷ đô-la Mỹ, với mức tăng nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trƣớc, năm 2006 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 36,3% so với năm 2005. Khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đã hỗ trợ Việt Nam một cách tích cực trong việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại để Việt nam gia nhập ASEAN, ký kết thoả thuận khung với EU, bình thƣờng hóa quan hệ và ký hiệp định thƣơng mại song phƣơng với Mỹ, tham gia và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thƣơng mại Quốc tế (WTO), trở thành Ủy viên không thƣờng trực của Hội đồng Bảo an liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật lao động tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài vẫn còn xảy ra, nhƣ: hợp đồng lao động giao kết không đúng loại; không nộp bảo hiểm xã hội hoặc nộp chậm; chƣa đăng ký nội quy lao động; thiếu hệ thống biển báo; chỉ dẫn về an toàn lao động cho ngƣời lao động; kéo dài thời gian làm thêm; thời gian thử việc; sử dụng lao động nƣớc ngoài chƣa có giấy phép lao động; chƣa báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bảo hộ lao động 6 tháng, hàng năm với Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội, chƣa xây dựng thang bảng lƣơng dẫn đến quyền lợi hợp pháp của các bên, đặc biệt là của ngƣời lao động 7 chƣa đƣợc đảm bảo, tính nghiêm minh của pháp luật chƣa đƣợc tôn trọng, ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng đầu tƣ. Thực trạng trên cho thấy, việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngòai phải là vấn đề đƣợc quan tâm thỏa đáng nhiều hơn của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cũng nhƣ của chính ngƣời lao động, trong khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, sao cho vừa đảm bảo đƣợc quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam, vừa tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào việc tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc. Xuất phát từ nhận thức này, tôi đã chọn nội dung “Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Hiện nay ở nƣớc ta, có một số công trình, luận văn nghiên cứu về lao động Việt Nam ở các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nhƣng chỉ chuyên sâu dƣới góc độ kinh tế chứ không chuyên sâu về góc độ pháp lý. Ở cấp độ luận văn có một đề tài “Một số vấn đề về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế” của tác giả Vũ Việt Hằng (năm 2004). Tuy nhiên, luận văn tập trung phân tích kỹ khía cạnh kinh tế trong quan hệ lao động, không nghiên cứu chuyên sâu góc độ pháp lý bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đồng thời cơ sở phân tích của luận văn là tình hình kinh tế- xã hội trong giai đoạn từ 2003 trở về trƣớc cho nên có phần chƣa phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc nghiên cứu một cách có hệ thống đề tài “Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Những kiến nghị của đề tài này hy vọng sẽ đem lại những kết quả thiết thực 8 cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài đặt ra các mục tiêu nghiên cứu chủ yếu nhƣ sau: - Nghiên cứu khái quát doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. - Nghiên cứu tình hình triển khai thực tế các quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động của các nƣớc trên thế giới. - Thông qua việc nghiên cứu thực tiễn việc triển khai các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật các nƣớc điển hình tiên tiến trên thế giới sẽ rút ra những hạn chế trong các quy định pháp luật Việt Nam và những ƣu điểm trong quy định của pháp luật các nƣớc điển hình tiên tiển trên thế giới để hƣớng tới hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 4. PHƢƠNG PHÁP, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp dựa trên cơ sở nền tảng quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét quan hệ lao động ra đời và hoạt động trong nền kinh tế thị trƣờng và trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. Luận văn cũng sử dụng phƣơng pháp phân tích logic trong khi phân tích thực trạng và xây dựng các biện pháp nhằm hoàn thiện quan hệ lao động. Trong đề tài này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc doanh nghiệp do chủ đầu tƣ nƣớc ngoài liên doanh với chủ đầu tƣ trong nƣớc thành lập. Đề tài không nghiên cứu về [...]... tư nước ngoài tại Việt Nam, đội ngũ và quyền lợi cơ bản của người lao động Việt Nam Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về quyền lợi của người lao động Việt Nam và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo vệ quyền lợi của 9 người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 10 Chƣơng... KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, ĐỘI NGŨ VÀ QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC TẠI VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, vào... điểm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam có một số đặc điểm chủ yếu sau: - Về sở hữu: Trong các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài, tài sản thuộc một phần sở hữu của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (đối với doanh nghiệp liên doanh) hoặc thuộc toàn bộ sở hữu của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài) Một số doanh. .. tƣ nƣớc ngoài có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động thực hiện các quyền này, không đƣợc gây khó dễ hay cản trở ngƣời lao động khi họ thực hiện các quyền này b) Người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được trả lương (công) theo lao động Thu nhập của ngƣời lao động là một vấn đề hết sức nhạy cảm Các doanh nghiệp nƣớc ngoài có lợi thế hơn về vốn, công... các quy định pháp luật lao động về quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam, hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc ở khu vực Đông Nam Á và khu vực Đông Bắc Á để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động trong các doanh. .. doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài - Trình bày các quan điểm và nêu lên một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam ở các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn gồm có ba chƣơng: Chương 1: Khái quát về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. .. ngƣời lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nói riêng Nội dung của quyền này là đảm bảo về mặt pháp lý cho ngƣời lao động trong phạm vi khả năng, nguyện vọng của mình có đƣợc cơ hội tìm kiếm việc làm và có quyền làm việc Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nói riêng có nghĩa vụ tôn trọng các quyền này của ngƣời lao động Theo quy định của Luật lao. .. 1.1.2 Các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài Theo quy định của Luật đầu tƣ năm 2005, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài bao gồm các doanh nghiệp đƣợc thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài để thực hiện hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam hoặc các doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tƣ nƣớc ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại Nhƣ vậy, có thể nói các hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở Việt Nam. .. nghệ mới 1.2.1.2 Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Theo yêu cầu của công việc của một số ngành nghề và đòi hỏi tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nên nhìn chung công nhân, lao động trong khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và tỷ lệ biết ngoại... góp vốn và quản lý của bên nƣớc ngoài, đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tƣ và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm thu lợi nhuận hoặc mang lại hiệu quả kinh tế xã hội Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam bao gồm doanh nghiệp đƣợc thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài để thực hiện hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam do Nhà đầu . ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 1.2.2. Quyền lợi cơ bản của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh 2 nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. chấp lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo vệ quyền lợi của 10 người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư. nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đội ngũ và quyền lợi cơ bản của người lao động Việt Nam Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về quyền lợi của người lao động Việt Nam và vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, ĐỘI NGŨ VÀ QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM, Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm