Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị)

126 668 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:15

 KHOA LUẬT VÕ THỊ THUỲ LINH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ) Chuyên ngành: LUẬT DÂN SỰ Mã số : 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Đức Lương HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN         Tôi xin chân thành cảm ơn!  Võ Thị Thùy Linh MỤC LỤC     MỞ ĐẦU 1  1  3  5  5  5  6  6 Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản 7 1.1.1.  7 1.1.2.  9 1.1.3.  13 1.2. Một số yếu tố tác động đến bạo lực gia đình 17 1.2.1. u t n  17 1.2.2.  yu t n quan h -  17 1.2.3.  yu t n ci 18 1.3. Hậu quả của bạo lực gia đình đối với gia đình và xã hội và Ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình 21 1.3.1.  21 1.3.2.  25 1.4. Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 26 1.4.1.   27 1.4.2.  29 1.4.3. -lip-pin 30 1.4.4. ---xi-a 31 1.5. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình Việt Nam 33 1.5.1.  34 1.5.2. -1954 36 1.5.3. -1975 39 1.5.4.  40 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 50 2.1. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình 50 2.2. Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể của bạo lực gia đình 52 2.2.1.  52 2.2.2.  54 2.3. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và các cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình 56 2.3.1.  56 2.3.2.  59 2.4. Các biện pháp cơ bản để phòng ngừa và ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình 61 2.4.1.   61 2.4.2.   63 2.5. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình 69 2.5.1.  70 2.5.2.  70 2.5.3.  72 2.5.4.  76 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 79 3.1. Thực trạng bạo lực gia đình 79 3.1.1.  79 3.1.2.  n 82 3.1.3.  90 3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình 93 3.2.1.  93 3.2.2.  102 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC BẢNG VIẾT TẮT   UBND LHPN CHDCND CEDAW KSND BTP BCA TANDTC VKSNDTC CCIHP UNFPA PyD CLB VH,TT&DL BLHS MTTQ TNCSHCM : : : : : : : : : : : : : : : : : : :     C  h       T c       1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài                                 2                       9%.                   Theo                   3   bình quân có 1,8 cặp kết hôn có 1 cặp ly hôn                                  “Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị)”  2. Tình hình nghiên cứu đề tài          -   4              -    -   -                 [...]... phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ 1.4.3 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình của Phi-lip-pin Phi - lip -pin là một quốc gia đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình Yếu tố quyết định đến việc phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả chính là Phi-lip-pin đã xây dựng được một hệ thống pháp luật và quy định khá đầy đủ về phòng, chống. .. cường phòng, chống bạo lực gia đình và giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, bình quân hàng năm từ 10-15% Điều 3 Khoản 1 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 xác định việc phòng, chống bạo lực gia đình cần kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó lấy phòng ngừa là chính Luật này cũng xác định chiến lược phòng ngừa bạo lực gia đình dựa trên ba biện pháp chính: a) thông tin, tuyên truyền về phòng, ... triển pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình từ trước năm 1945 đến nay; đánh giá một cách sát nhất thực trạng thực thi các quy định về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tìm ra nguyên nhân bất cập, hạn chế trong quá trình áp dụng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính thực thi của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm hạn chế tối đa tình trạng bạo lực gia đình. .. phạm pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cũng như tổ chức thực thi hiệu quả các quy phạm này là một giải pháp quan trọng để ngăn chặn và xóa bỏ 20 bạo lực gia đình 1.3 Hậu quả của bạo lực gia đình đối với gia đình và xã hội và Ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình 1.3.1 Hậu quả của bạo lực gia đình đối với gia đình và xã hội Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra ở 8 tỉnh. .. nếu không có bạo lực gia đình xảy ra 1.4 Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình Trong suốt thời gian qua, mỗi quốc gia đã rất nhiều cố gắng trong việc ngăn chặn, phòng, chống bạo lực gia đình Mỗi quốc gia có đặc điểm riêng về kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội nên họ có các biện pháp, chương trình hành động khác nhau để phòng, chống vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình mà 26 trong... bàn tỉnh Quảng Trị 7 Kết cấu của Luận văn Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn còn gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về bạo lực gia đình Chương 2: Thực trạng pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quảng Trị và Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 6 phòng, chống bạo lực gia. .. quốc gia Vì vậy, hầu như các quốc gia trên thế giới đều rất quan tâm tới việc phòng ngừa bạo lực gia đình Về phương diện tổ chức, phòng ngừa bạo lực gia đình cần đặt trong chiến lược hay kế hoạch chung về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực chống lại phụ nữ, bởi lẽ, như đã đề cập, bạo lực gia đình về cơ bản là bạo lực chống lại phụ nữ trong gia đình Các biện pháp phòng ngừa cần được tổ chức thực. .. được Trong luật học, bạo lực được định nghĩa gắn liền với thuật ngữ gia đình Hiện, đã có trên 89 nước trên thế giới có các quy định pháp luật riêng về chống bạo lực gia đình, trong đó có 60 nước nước có luật riêng về phòng chống bạo lực gia đình; 7 nước có luật riêng về bạo lực chống lại phụ nữ,… và đã có nhiều định nghĩa, quan điểm khác nhau về bạo lực gia đình Theo Bộ luật của Bang Georgia (Mỹ)... thể thấy phòng, chống bạo lực gia đình là mục tiêu cấp bách, quan trọng của mỗi quốc gia và cộng đồng Dưới góc độ pháp lý, bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật Từ những phân tích trên có thể khái quát về phòng, chống bạo lực 16 gia đình như sau: Phòng, chống bạo lực gia đình là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi bạo lực giữa các thành viên trong gia đình 1.2... đạo luật chính, là cơ sở phát lý để phòng, chống bạo lực gia đình Đạo luật này đã quy định một cách chặt chẽ các vấn đề về bạo lực gia đình như: khái niệm về bạo lực gia đình; xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật phòng, ngừa bạo lực hôn nhân; quyền của nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa phương; chính sách và định hướng cơ bản của công tác phòng, chống bạo lực gia . THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 79 3.1. Thực trạng bạo lực gia đình 79 3.1.1 40 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 50 2.1. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình 50 2.2. Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể của bạo lực gia đình 52 2.2.1  KHOA LUẬT VÕ THỊ THUỲ LINH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ) Chuyên ngành: LUẬT DÂN SỰ Mã số : 60 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị), Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị), Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình (qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị), Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH, Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn