Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST

70 433 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 13:05

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh MỤC LỤC CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Error: Reference source not found 1.1 Lý luận chung. Error: Reference source not found 1.1.1.Khái niệm chiến lược kinh doanh : Error: Reference source not found 1.1.3Các cấp chiến lược. Error: Reference source not found 1.1.4.Vai trò của chiến lược kinh doanh Error: Reference source not found 1.2. Quy trình cơ bản của chiến lược kinh doanh Error: Reference source not found 1.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh Error: Reference source not found 1.2.1.1Phân tích môi trường vĩ mô. Error: Reference source not found a) Yếu tố kinh tế của môi trường vĩ mô. Error: Reference source not found b)Yếu tố công nghệ của môi trường vĩ mô. Error: Reference source not found c) Yếu tố chính trị và pháp luật của môi trường vĩ mô. Error: Reference source not found d) Yếu tố xã hội của môi trường vĩ mô. Error: Reference source not found 1.2.1.2 Phân tích môi trường ngành. Error: Reference source not found a) Đối thủ tiềm ẩn. Error: Reference source not found b) Sự cạnh tranh của sản phẩm thay thế. Error: Reference source not found c) Sức ép về giá của người mua. Error: Reference source not found d) Sức ép về giá của người cung cấp.Error: Reference source not found e) Sự cạnh tranh giữa các công ty đang hoạt động trong ngành. . . Error: Reference source not found . 1.2.1.3 Phân tích môi trường bên trong: Error: Reference source not found 1.2.1 Phân tích môi trường…………………………………………… 22 1.2.2 Tổng hợp thành ma trận Swot……………………… 22 1.2.3 Xác định mục tiêu chiến lược và các phương án chiến lược ………23 1.2.4. Lựa chọn chiến lược kinh doanh: Error: Reference source not found CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ VNST Error: Reference source not found 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST. Error: Reference source not found 2.1.1 Lịch sử hình thành: Error: Reference source not found Page 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh chính : Error: Reference source not found 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và năng lực cán bộ: Error: Reference source not found 2.2 : PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010-2015 Error: Reference source not found 2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô. Error: Reference source not found  Cơ hội : Error: Reference source not found  Mối đe dọa : Error: Reference source not found 2.2.2 Phân tích môi trường ngành của công ty VNST Error: Reference source not found 2.2.2.1. Phân tích môi trường ngành của công ty VNST giai đoạn 2010- 2015 Error: Reference source not found 2.2.2.2 Dự báo môi trường ngành của công ty VNST giai doạn 2010- 2015 Error: Reference source not found 2.2.4.Phân tích nội bộ công ty Error: Reference source not found 2.2.3.1Về các nguồn lực: Error: Reference source not found  Nguồn nhân lực. Error: Reference source not found  Tài chính: Error: Reference source not found  Thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất: Error: Reference source not found 2.2.3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2015 của công ty VNST Error: Reference source not found Kê khai năng lực của nhà thầu: Error: Reference source not found  Công tác tổ chức cán bộ. Error: Reference source not found  Công tác đời sống, tiền lương. Error: Reference source not found  Công tác quản lý tài chính kế toán. Error: Reference source not found 2.2.4 Thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty. Error: Reference source not found 2.2.4.1 Chính sách về giá cả: Error: Reference source not found 2.2.4.2 Chính sách phân phối: Error: Reference source not found 2.2.4.3. Chính sách sản phẩm : Error: Reference source not found 2.2.4.4 Chính sách xúc tiến quảng bá: Error: Reference source not found 2.2.5. Đánh giá, nhận xét việc thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST : Error: Reference source not found 2.2.6.1 Những tồn tại và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST Error: Reference source not found 2.2.6.2. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Error: Reference source not found Page 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ VNST Error: Reference source not found 3.1 Phương hướng và mục tiêu chiến lược : Error: Reference source not found 3.1.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Error: Reference source not found 3.1.2. Mục tiêu của chiến lược. Error: Reference source not found 3.1.2.1 Mục tiêu chung. Error: Reference source not found 3.1.2.2:Mục tiêu cụ thể. Error: Reference source not found 3.2 .Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty VNST Error: Reference source not found 3.2.1 Giải pháp về thị trường : Error: Reference source not found 3.2.2 Giải pháp về nhân sự Error: Reference source not found 3.2.3.Giải pháp về sản phẩm Error: Reference source not found +) Giải pháp Error: Reference source not found +)Sản phẩm, đối tác Error: Reference source not found +)Tiếp cận khách hàng Error: Reference source not found 3.2.4 Giải pháp về quản lý tài chính. Error: Reference source not found 3.2.5 Giải pháp về đầu tư : Error: Reference source not found 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty . Error: Reference source not found 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước và Bộ ThôngTin Error: Reference source not found 3.3.2 Kiến nghị với Tổng Công ty VNST Error: Reference source not found KẾT LUẬN ……………………………………………………………. Error: Reference source not found LỜI MỞ ĐẦU Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của các doanh nghiệp . Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt , giá thành hợp lý , hợp thị khiếu người tiêu dung và doanh nghiệp có vị thế trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp cần phải nắm được những xu thế đang thay đổi, tìm ra những yếu tố then chốt đảm bảo sự thành công. Muốn làm được những điều đó, doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh hoàn hảo nhất . Page 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST , 1 công ty mới thành lập, nhận thấy vấn đề cần phải có một chiến lược kinh doanh nên em đã quyết định chọn đề tài : “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST“ làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của việc lựa chọn đề tài này là tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST trong thời gian qua và những chiến lược kinh doanh mà Công ty sẽ sử dụng trong thời gian tiếp theo. Nội dung cơ bản và kết cấu của chuyên đề thực tập gồm 3 chương : Chương I: Cơ sở lý luận chung về chiến lược kinh doanh. Chương II: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST Em xin cảm ơn cô giáo: P.GSTS Đoàn Thu Hà và các cô chú trong cơ quan đã giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề thực tập này. Page 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh BẢN CAM ĐOAN. Em xin cam đoan Bài Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp này là do em tự tìm tài liệu tự đánh máy và tự làm. Bài chuyên đề thực tập của em được hoàn thành với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, người hướng dẫn ở Công ty, và các kiến thức em đúc rút được trong quá trình học tập và thực tập tại Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST Những số liệu em nêu trong bài thực tập là số liệu có thật và số liệu này được phép công bố. Em đã trực tiếp xin số liệu này ở Tổng Giám Đốc: Nguyễn Hữu Phương và Phó Tổng Giám Đốc : Hoàng Văn Quân Những quan điểm Em trình bày trong bài báo cáo thực tập này là quan điểm của cá nhân em. Thông qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ , em đã có một số nhận thức để từ đó nêu lên một số quan điểm như trong bài thực tập này. Page 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh Em xin cam đoan những điều em nêu ở trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có lừa dối em xin chịu hình thức kỷ luật của Ban lãnh đạo nhà trường và giáo viên hướng dẫn thực tập P.GS Đoàn Thu Hà . SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ QUỲNH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Page 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Lý luận chung. 1.1.1.Khái niệm chiến lược kinh doanh : Quan điểm chiến lược đã có từ rất lâu .Từ chiến lược trong tiếng Anh Strategy bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp : strategy có nghĩa là nghệ thuật và khoa học làm tướng . Phạm trù chiến lược ngày nay được sủ dụng rất nhiều ở các lĩnh vực khác nhau , đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước hay quản lý doanh nghiệp . Trong bất cứ lĩnh vực nào thì chúng ta đều thấy chiến lược là công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý . Năm 1962 , nhà nghiên cứu lịch sử quản lý Alpred D. Chandler đã đưa ra khai niệm chiến lược :”chiến lược là việc xác định định hướng và mục tiêu dài hạn cơ bản của tổ chức và đưa ra phương án hành động và sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được định hướng , mục tiêu đó “ Trong từ điển tiếng việt thì : + Chiến lược quân sự : Là phương châm và biện pháp quân sự có tính toàn cục được vận dụng trong suốt cuộc chiến tranh nhằm thực hiện được mục đích chính trị quân sự và kinh tế nhất định. + Chiến lược cách mạng: Được coi là phương châm, kế hoạch có tính chất toàn cục xác định mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong cả thời kì dài của cuộc đấu tranh chính trị xã hội . + Trong từ điển quản lý kinh tế : Chiến lược là sự tiếp tục, sự phát triển cụ thể hoá các chính sách kinh tế của Đảng trong lĩnh vực hoạt động của khách thể chủ thể quản lý Page 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh + Theo quan điểm truyền thống: Chiến lược kinh doanh được coi là một bản kế hoạch thống nhất, toàn diện, mang nội dung phối hợp nhằm đảm bảo cho những mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp được thực hiện. Chiến lược kinh doanh được hiểu và được định nghĩa trong một thời gian rất dài . Chiến lược được hiểu như một đường lối để đạt đến mục đích chứ không phải là những công việc mang tính nghiệp vụ cụ thể để đạt được các mục tiêu cụ thể. Chiến lược được coi là những đường lối chính sách là phương hướng hoạt động của một tổ chức , những đường lối chính sách này sẽ được tổ chức áp dụng nhằm đạt được những mục tiêu định trước một cách tối ưu, hiệu quả nhất. + Một khái niệm phổ biến được nhiều nhà nghiên cứu về mặt lý thuyết và nhiều nhà quản lý kinh doanh thừa nhận rằng : ”chiến lược kinh doanh là tổng hợp các mục tiêu dài hạn, các chính sách và giải pháp lớn về sản xuất kinh doanh, về tài chính và về giải quyết nhân tố con người nhằm đưa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên một trạng thái cao hơn về chất (chất lượng hoạt động kinh doanh) 1.1.2 Các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh . Mặc dù còn có các cách tiếp cận khác nhau về phạm trù chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; nhưng các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh lại được quan niệm gần như đồng nhất với nhau. phạm vi chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, những đặc trưng đó là: - Chiến lược phác thảo các mục tiêu và phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ dài (5 năm, 10 năm ). Tính chất định hướng của chiến lược nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển liên tục và vững chắc trong môi trường kinh doanh thường xuyên biến động. Việc kết hợp mục tiêu chiến lược với mục tiêu tình thế trong thực hành kinh doanh chính là yêu cầu cần Page 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh thiết để bảo đảm hiệu quả kinh doanh và còn khắc phục các sai lệch do tính định hướng của chiến lược kinh doanh gây ra. - Tập trung các quyết định chiến lược quan trọng về cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp. Nó đảm bảo tính chuẩn xác của các quyết định (về sản phẩm, về đầu tư, về đào tạo, về khách hàng ) và sự bí mật về thông tin và cạnh tranh trên thương trường. Như vậy, chỉ có người chủ sở hữu của doanh nghiệp mới có quyền quyết định lựa chọn cũng như thay đổi các mô hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp. - Chiến lược luôn luôn có tư tưởng tiến lên, giành phần thắng trên thương trường,trong cạnh tranh. Chiến lược được hoạch định và thực hiện dựa trên phát hiện và sử dụng các cơ hội kinh doanh, các lợi thế so sánh của doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu Còn về thuật ngữ "chiến lược", tuỳ từng trường hợp có các ý nghĩa khác nhau. Chiến lược có thể coi là một bản kế hoạch chiến lược. Nó có thể coi là hoạt động cơ bản để thực hiện mục tiêu chiến lược. Để xem xét nội dung chiến lược kinh doanh, chúng ta thường xem xét nó với ý nghĩa một bản kế hoạch chiến lược. 1.1.3 Các cấp chiến lược. Nếu doanh nghiệp chỉ kinh doanh một loại sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất thì doanh nghiệp cần một loại kế hoạch chiến lược là đủ, bao trùm các hoạt động trong doanh nghiệp. nhưng trong thực tế nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng hết sức phong phú, trong đó có rất nhiều những mặt hàng không liên quan với nhau. Những doanh nghiệp này thường có các chiến lược khác nhau cho các cấp hoạt động khác nhau. Vì vậy cần phân biệt ba cấp chiến lược. - Chiến lược cấp doanh nghiệp. (chiến lược cấp tổ chức ) Page 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh - Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. (chiến lược cấp ngành ) - Chiến lược cấp chức năng.  . Chiến lược cấp doanh nghiệp. Chiến lược cấp doanh nghiệp là chiến lược xác định doanh nghiệp sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào, vị trí của doanh nghiệp đối với môi trường, cùng vai trò của từng ngành kinh doanh của doanh nghiệp.  Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược. Chiến lược cấp kinh doanh là chiến lược xác định vị trí của ngành kinh doanh trong doanh nghiệp, vị trí của ngành trong môi trường kinh doanh, và xác định nên cạnh tranh trong mỗi lĩnh vực hoạt động của nó ra sao. Vì vậy đối với những doanh nghiệp nhỏ chuyên hoạt động trong một ngành kinh doanh th́ì chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp doanh nghiệp cơ bản là giống nhau. Nhưng khi doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau, thông thường doanh nghiệp đó được phân chia thành các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU), còn được gọi là đơn vị thành viên, tương đối độc lập với nhau. Mỗi SBU đảm nhận một hay mộ số ngành kinh doanh khác nhau, tự tạo lập ra chiến lược kinh doanh cho đơn vị mình trong sự thống nhất với chiến lược và lợi ích của toàn doanh nghiệp.  . Chiến lược cấp chức năng. Là chiến lược xác định cần phải hỗ trợ chiến lược cấp kinh doanh như thế nào. Cấp chức năng có thể kể đến các loại chiến lược sau: R&D (chiến lược nghiên cứu và phát triển; Sản xuất; Marketing; Nhân sự; Tài chính ) Hình 1. Sơ đồ các cấp chiến lược trong doanh nghiệp. Page 10 [...]... chiến lược hoặc những thay đổi chiến lược Đánh giá chiến lược CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ VNST 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST Page 26 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh 2.1.1 Lịch sử hình thành: Xuất phát từ công ty thương mại và công nghệ HTD ra đời năm 2002 kinh. .. năm 2002 kinh doanh về lĩnh vực thương mại và công nghệ thông tin , năm 2009 công ty được chuyển đổi cơ cấu tổ chức kinh doanh thành công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST với mục tiêu và mong muốn mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất từ những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới , trong đó tập trung vào các lĩnh vực viễn thông , công nghệ thông tin và dịch vụ gia tăng thế... Quỳnh Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược SBU1 SBU2 SBU3 SBUn Chiến lược cấp chức năng Nhân sự Sản xuất Marketing R&D Tài chính Tóm lại, một doanh nghiệp thường có ba cấp chiến lược riêng biệt Việc hoàn thiện chiến lược phải đồng bộ ở tất cả các cấp Nhưng do tính định hướng của chiến lược nên chiến lược ở cấp càng cao thì đóng vai trò càng quan trọng 1.1.4.Vai trò của. .. Lựa chọn chiến lược kinh doanh: Lựa chọn chiến lược kinh doanh là một khâu công tác quan trọng của doanh nghiệp.Quyết định lựa chọn chiến lược có ảnh hưởng đến hiện quả thực thi chiến lược và các hoạt động khác như: đầu tư, cải tổ tổ chức, đào tạo cán bộ, công nhân Khi lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược của công ty cần xem xét một số yếu tố liên quan, trong đó có cả các yếu tố khách quan và chủ... động bên trong của công ty Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của Công ty Vì vậy cần phải đặc biệt chú trọng và quan tâm đến để từ đó có thể đề ra các biện pháp và sách lược để đưa Công ty phát triển Do đó cần phải phân tích các yếu tố như: Thực trạng tài chính của Công ty, thực trạng nguôn nhân lực của Công ty, thực trạng cơ cấu tổ chức của công ty +)Thực... doạ Trong hoàn cảnh đó chiến lược kinh doanh chính là điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng được thời cơ kinh doanh, chủ động tìm giải pháp vượt qua các hiểm nguy, cạm bẫy của thị trường Thứ ba, chiến lược kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp Thứ tư, vấn đề xây dựng, thực hiện chiến lược kinh doanh tạo ra nền tảng vững chắc để doanh nghiệp đề ra các chính... xí nghiệp thi công xây lắp công trình viến thông , công ty TST_VNPT Phó tổng giám đốc : Hoàng Văn Quân Trình độ chuyên môn -Cử nhân quản trị kinh doanh - Kinh nghiệm công tác : 2000-2009: Giám đốc trung tâm kinh doanh thiết bị Viễn thông , Phó tổng giám đốc – Công ty phát triển công nghệ và thương mại HTD Page 30 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh Cùng với sự phát triển chung của phương tiện... sự phát triển của nhóm ngành công nghệ thông tin Môi trường kĩ thuật công nghệ phát triển hết sức mạnh mẽ , sự ra đời của các công nghệ tiên tiến luôn luôn cập nhật và thay đổi khiến cho cuộc sống Page 31 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV :Lê Thị Quỳnh phong phú hơn ,tọa điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mọi mặt : làm giảm thời gian , nhân công sản xuất , thúc đẩy quá trình kinh doanh và phát triển. .. Là các công ty hiện không có ở trong ngành nhưng có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trong ngành đó Đối thủ mới tham gia trong ngành có thể là yếu tố làm giảm lợi nhuận của công ty Những trở ngại cho việc tham gia vào một ngành kinh doanh là: * Sự ưa chuộng sản phẩm của công ty: Đó là sự ưa thích của người mua đối với sản phẩm của các công ty hiện đang hoạt động trong ngành, những công ty này... vực kinh doanh chính : Viến thông :  Phân phối thiết bị và chuyển giao công nghệ viễn thông  Tích hợp giải pháp và phát triển hệ thống viễn thông  Cung cấp thiết bị đầu cuối viễn thông  Triển khai lắp đặt các thiết bị công trình viễn thông  Đo ,kiểm bảo trì , bảo dưỡng hệ thống , công trình viễn thông Công nghệ thông tin  Phát triển phần mềm hệ thống  Phần mềm quản lý doanh nghiệp  Tư vấn và triển . đánh giá việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST trong thời gian qua và những chiến lược kinh doanh mà Công ty sẽ sử dụng trong thời gian. vụ và công nghệ VNST Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST Em xin cảm ơn cô giáo: P.GSTS Đoàn Thu Hà và các. Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST , 1 công ty mới thành lập, nhận thấy vấn đề cần phải có một chiến lược kinh doanh nên em đã quyết định chọn đề tài : Hoàn thiện chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST, Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST, Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và công nghệ VNST

Từ khóa liên quan