THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG SỬA CHỮA Ô TÔ

44 391 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 07:23

    !"# $%&&' ()*  + ,-*, (-./-012. 345 %6744&&89)'-:#; <=>2?@!:-A)/74  2/2 -" &%/'2;  B)4&?) !% " -/:74*!;=! B2=>% 4"-674&"(".42 C  $D:5/'EF"7G' :*! ".#*-5H ;1B) ")*'" !* I, (.E: !J) @? 2/K3/!)*' &% 5H ;42  ".7"L/M/E/*/4K6J 5#)/*N>C&OOL P"; >5H:&O"!*!/2L/M /E/*/4K6J5#)/*N> &* ! ,7" '*5! :@/QRSF; =!47T HA&//Q 5H-%2J  5  ?42" -':#UVE: ".L/M/E/*/4K6J5#)N>W>5 H2% .7"/XVSRSFYZ;1T$-." " %5H 3"9-[/4/QJT. %5H !&5C:;     C  3E-B)""'$ &)   :-&C* 35H: :5 - '5 $.*'&:E5 2 )C :;&C':Q-& ! 2': C-:5C' &45':CG J\XX-2?&]//2) J9;\E:%5H5C5H+  !"#$#$%&'()$*+ 1. ^F7F\;_W`aabY->cd "RLN; 2. VX\;>:P>NKW`aaeY-->cd  ; 1E:f*:5'" 37K '"C" 5HJ C5-/E:5E O:;  "##$%&'(,-.%/(01( 1. V.NT=EWfggIY-4 (=>hX .'//"-NX; 1:A*&  3JC&OL "# $;1T$-A.674- 4&(=>:-A 3J'// C 2&//Q"E"'6744  (=>;i/E%%5jC: 3 J2."L( !; 2. X#=kWfgglY- 4L74 >EN> !=>-1.NSXi*mE; 1E::5*/ 3"5 $1. Si* mE-:5 :A5 3Q:OLO:  K 4-5 3)*'" !*  %%674]/]&%@ 9C- )5H 3"7"5)L74[OL! 25HGC-A  3#DC)'E2 L74" 3'9; 3. >:PNJ_.WfgglY-=8 , ( 2"./=>"$-N= >EN; 15H:AG 3 !674  ( %n*, ( "- 3.! ([B;1T$G 38 /"./  !J /); 4. >:PX#oWfg``Y-VE7" .: @/QSR SF-o!/SINS`-1.X 9_.;  >75H+>5 3JOL7"; VE 3. 7":@VQSRSF;>5  3E*' (!7" :;>5 3J T.:-J:5E;1  3L5 - JDC '//p,7": @VQSRSF;  V.$5H?,fggeqfg`g;  V 9//5H7.+ • V 9///rC/'OC/"":-8* !L/7JHC/% 5674/ 9//@3/* ?@7" ):-/ 9//5H :5L,& !; • V 9///E7J+V 9//"W"5"" #*2C: 3J  32f/ 9//" :Y-/ 9//7K)s/ 9//t*;  u • _B v!"7"): mX)# 6J-&&D !'7Qw,5H; • m":) Q,7".:-.' 7":5E"&:5E:7"& ))C  $:5:. &)/L/E7" 2) 3' () 7"- ?&".# ".".:"[.7.; • X% 3*"7"/" $!2"r'] 7";  "#234#$5)$+6$7# 1. VX\;>:P=,X[W`aaaY- !"#$%&' (#)'*-X>EW*`fx`aaaY; dA*"JC&OL" # $T$' " %6744 (=>W?,`aea:Yp.6 74-4&-59(&J'//&//Q" E"'4(=>; 2. X\;=j=>".W`aaaY-+,-#./)012 ()"#3#4*-X>EW*fx`aaaY; d5"'"Q &(=>-5   !"Q &=> ?&E5 -E 2?&59H- T$5 3J'//2 3HL74 3J 955; 3. X;\>:PX#X]:=EWfgggY-5+) !$6 3#4#*X>EW*`fx`aaaY; d542/E4- JT."L74J4:(=>"$&- ? & '//2"4(=>; 4. VX\;>:PymjqoENT $W`aaaY-()7 899:&;63#4*-X>EW*bx`aaaY; d/EOLL74O: ( = >2 C:G 3]['OL-:L74] [&':; 89:;<=>; X?J%5HA5(/Q5C: 3@ & * &5-:5C5H)55&J   325;&J%5H%5O: .  -&%5H%&    3Q: J:?-? 5H;>:5ED': JT.:C :5E /'27"&:@)'E5 H/'H#/-: ) )'E 2"/'H#/;%L:'A5H: 2[/4/QJT.5-."'"J%5 H;42n5HJC+  "#0?(,-(@$A'(#B%2C+(@,-2DAE   • >55-45-E*'  ( -O:  &7"/ 9. & 5-B):@/QSRSF; • S-E*' (DCM/E/*&;   • d*'!" !-)*'DC M/E /*/4K6J".fggzqfg``; • \XX !674"".5:&J)@  "- !J)@&&A' (  " L/M /E/*/4 KJ H-42  " ". 7":@/QSRSF;   • k'// !p  J\XX/K3/!)*' -."9/2"7"/7":; • k'//7"/ 2p,3L7"/ %- T$'2J5\XX7"/%; • S#)'E !JT.7"/5H C;  '(,-2DA(@$A'(#B% SL/.:@/QSRSF%C: 3JC 8T..:-B)C: 3' (!\XX!". 7":F"' !s5%L:'A5H UVE:".L/M /E/*/4K6J5#)N>W>5H2%.: @VQSRSFYZ2G5C?&L 74JH A 32 J#DC':C; FGH>IJ;K;  L#2A'%(@$A'(#B% X"I,QE:\XX !&C)-:'  (C!;\:@?\XXjF"   !!7"/"-7"/ 9.# / C-)(7"/: 3"D 9* - \XX 3 2tL  ;=%L:  .: 9.!2%( !:@/QSR SF%'AC: 3J2. -2:: ! :@\XX"J,? -5 'A 5H  :!45]/7"/:5L/M/E/*/4 K6J5#)N>&:@/QSR SFC: 3 J\XX!".7"%-? &   !':/K3/2 7"::, 3L-'J5\XX".7" %;  MA2NO(@(@$A'(#B% 12 GC5H%* 35H* .J\XX! ".7"/:5L/M /E /*/4K6J5#)N> 2%:@/QSR SF;  $3P0A(@$A'(#B%  V.2 +7"/L/M/E/*/4K6J W2%.:@/QSRSFY  V.+X# $L/M/E/*/4K6J 5#)N>  V.$+".fggzhfg``  V.7 +,)'5 \XX  !)- *7"@45C/-7"7"/C/-L# :5; QIR  $NS(@4$"42$%2$/4TU.AV%    <.')''=>+12 3*J5 %%".L/M/E/*/4K6J 5#)N>%%7":@/QSR SF%- X'AL/)'rT`IE r-s*`I / 3/ "`I:5 -)8*:V SRSF;  <.')'?#()&'+X"%.:@/Q SRSF%'C: 3%%7": 7P ";    XL/'"*J'"{F)- ./-  5H" ! !&75 - $1.NX 9_.;  XL/*7":@/QSRSFC/  $NS(@4$"4WX.Y0D4$Z(25#$TU.AV%  <.')'1@7+12@*%'*5* L/ 3L/*9C/HC/7.)'; X"%*5*-']T" D*5D;  <.')'(+()1+\ A*5*F"7.)' [/ D//K3/%' "*  *,-$  2/44*"7)";  <.')''A'+\674/ 9//7:L)H2 /E@3/-"8674/ 9//"/ 9/ /2 -:./"%/ELP; [\\]: >"/Q& 3-$'9-44-74)')2-7 49 T-%n-74?[-$(Q%C&L 3)*4 + N|}>k `+ouo~•>}d€>=•N‚>N\ƒNX„•>X…=†>N•V SN‡~-VNˆ>VN‰„; N|}>kf+XNŠX‹Œ>kXƒ1•>kŽyN‚>N\ƒNX„•>X…1•> N•ŒX1•>k>N•VSN‡~=†VNˆ>VN‰„VN‘X’>k\“yN”y•X•; N|}>kw+_•X\‰1•c~–X=†S„•>>kN—; IRE^:R=_;!`;: \aHb> c!>\`R=_  $5($d"#$2A-(2V   !"#$%#&!'(  B)4 7">E 9 ('"-4-)//%p.4 5+@##T-.",-, (; XK:  !- &2 3DL/ F" !+  (W,-'AC2]M:'DC 7"-'C/  ./,h*C /Y "B[BW'-,AC'Q "' DC7"?&'./ C/,h@ ##TY;  3() X"*4> !% "JC%  & /"   ; \"&j& Bn!  &-L/-*".; 1*!>E   9-".# ".9)'C-".&p"*  3&'9;  C!7  ˜##T+>E  9  & 2,:'#T !%;  X,,+(:™/&' ( /!674&'TDA-:'DC 7"?&' (!vC/;  X, (+X, ( 45/ "".#%-2J" #/ , (&@#-B)@##T)'C -&287E]*!/;_45:t.  3'455. 38; ) *+',-%.  '!46 S+oJ".)H"7">NXš 5 # $(p!9*& 3H; 9+S>NXš W)YH"%n" 9* ,5W'Y7sH,5W'Y; 1B2+m"L74".# $ 5E: 3" 4C,-'- D\ XX%* 3H" W)Yv!: 3 HQt-*›/-7P '"  3%;  D&EFGF/ S+\*7 J)[ ) *>N/'J.-7">NXš #-6.>NXš- (A- 37K2Q -": 9+=:@v7JJ)[)' (/* E"9.">NX_; 1B2+1E:4B'O> !5]/>NXš " t 3 H&jC.; \"".&"%@H&CL;  ())@> S+1E:".>NXš":[.*! >NX_/4C)p tACC .H":CW6@CY; 9 +S>NXš, W'YACCn.W: Y>NX_ :.>NXš"',":>NX_ 'W,Y?&"H"'W,Y;  H89I40J!"#)5C S +o>NXš:#@H 7 3>NX_  3 3  3 "&" $C#W,Y2 82"H%; 9+1E: 4t/*! 3 H-:#//O* 3.H 74"  & L!: 3HF"45>NX_; 1B2+k]/ >NXšt-2" 3 3H 4/›'-B)74v./" ;\" 32&C!+X 5.J >NX_-''/E)@*";  H899K(>"#)5C S+>NXš AC: C#QAC": 2 !>NX_tACF"!.&-?&' (!: 74; 9+=tACF"D !,:'n'  ( /!::":>NX_" 3 H:@F"; 1B2 +k]/">NXš'O 3 HF"4 5?$-:/K 3/!* &2/ : 744/; \"-&7PCA C";  $/4)$e%0D4$Z(4$MA ) /01  B)4 X"OL 9.*+>L/M&7#4 " !"-""E"*; XF"„_^+>L/M&" !"; XF"fe-4`- 9fL  9.=>fggI+>L/M && 3 "A @=>"B "B )p5A@=> 3"'5F":# //L;  186:'@L  X L/  $ ]" !+L/ $7E" !  "%Q $7E*!&7#4L/M"  Xv*"+Xv*" ,-%L/M)p(5 "9-7"&QL/M';  >,'DC7"/ !).+,'DC ! DCM"-& 3'DC&DCM '7Q&% !L/M&9L/M9J;  XEOx".( !L/M +  $7E( !L/ M&EO%&L/M'- 3. EO $7E".%&L/Mn,;   !DCML/M+ - &-)'"0J:n,: .L/M& !&QL/M; [...]... 2.2.1 Thực trạng ngành nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô 2.2.1.1 Thực trạng chung của các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội  Phân tích dữ liệu thứ cấp Để đánh giá được thực trạng hoạt ô ng nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội trước tiên tác giả tìm... hình nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô ở Viết Nam như sau Có hai khả năng trong mối quan hệ gián tiếp của hai ngành hàng này là:  Khi nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm dẫn đến ngành nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô giảm vì nhu cầu sửa chữa giảm  Khi nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng thì dẫn đến ngành nhập khẩu và phân phối phụ. .. 3,450,065,000 VND và năm 2011, đạt doanh thu ngành là 3,216,809,000 VND, đạt tô c ô tăng trưởng âm (giảm) Như vậy sự tác ô ng của chính sách tiền tệ đến hoạt ô ng kinh doanh của doanh nghiệp giống với sự tác ô ng của CSTT đến ngành nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô, nó đều tác ô ng đến đầu vào và đầu ra của công ty, CSTT tác ô ng theo cả 2... thuộc lớn vào việc nhập khẩu ô tô của nước ta, mà việc nhập khẩu ô tô thì do nhiều yếu tô tác ô ng, yếu tô quan trọng nhất là các chính sách mà nhà nước ban hành Tình hình nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô không ô n định, tăng giảm thất thường, đó là do chính sách tiền tệ của nhà nước ta luôn thay ô i theo sự thay ô i của nền kinh tế”... tư, mở rộng sản xuất,… CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC Ô NG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN HOẠT Ô NG NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG SỬA CHỮA Ô TÔ 2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN DOANH NGHIỆP 2.1.1 Bối cảnh 2.1.1.1 Bối cảnh kinh tế vĩ mô  Giai đoạn: trong năm2007- đầu 2008 Từ cuối năm 2006 đến giữa đầu năm 2007, nền kinh tế VN nổi lên khi VN chính thức... Chính sách tiền tệ tác ô ng lớn đến ngành nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô như phân tích ở trên, vì vậy công ty Cổ phần Kỹ nghệ Kingtech không thể tránh khỏi sự tác ô ng này Mặc dù trong quá trình hoạt ô ng kinh doanh, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của sự biến ô ng của chính sách tiền tệ nhưng vẫn không có... ngành  Phân tích dữ liệu thứ cấp Căn cứ vào bảng 2.2 dưới đây đã chỉ ra mối quan hệ giữa tỷ giá với tình hình nhập và phân phối khẩu phụ tùng sửa chữa ô tô, ta có thể phân tích tác ô ng của CSTT đến hoạt ô ng của các doanh nghiệp trong ngành như sau: Bảng 2.2: Mối quan hệ giữa tỷ giá với tình hình nhập và phân phối khẩu phụ tùng sửa chữa ô tô Năm 12/2007... hối đoái là hai công cụ tác ô ng nhiều nhất đến ngành nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô • Nguyễn Văn Quân – phòng kinh doanh công ty Cổ phần Kỹ nghệ Kingtech “CSTT là nhân tô tác ô ng nhiều đến hoạt ô ng kinh doanh của ngành này, nó làm cho nhu về ô tô của người dân thay ô i, nó làm cho việc giải quyết đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp... khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô tăng, do nhu cầu sửa chữa tăng, hay do nhập khẩu ô tô cũ nguyên chiếc nhưng cũ tăng thì sẽ tăng nhu cầu sửa chữa, nhưng cũng có khả năng là tăng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc thì ngành lắp ráp ô tô trong nước giảm khi đó cũng làm giảm nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô giảm  Nhưng trên thực tế thì xảy ra... thứ hai, khi nhập khẩu ô tô tăng thì ngành nhập khẩu và phân phối phụ tùng sửa chữa ô tô phát triển mạnh mẽ, số lượng nhập khẩu và phân phối ngành hàng này liên tục tăng, nó tăng theo tỷ lệ thuận với tăng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc Ngành hàng này vẫn phát triển ngay cả khi nền kinh tế đi xuống do khi nền kinh tế đi xuống thì nhu cầu mua ô tô của người
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG SỬA CHỮA Ô TÔ, THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG SỬA CHỮA Ô TÔ, THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG SỬA CHỮA Ô TÔ

Từ khóa liên quan