Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

114 1,131 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: luËn v¨n th¹c sü khoa häc n«ng nghiÖp Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Thái Nguyên, năm 2013 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 Tác giả i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đinh Ngọc Lan, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ tôi về chuyên môn trong suốt thời gian thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Tập thể các thầy cô giáo trong Phòng QLĐT Sau Đại học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để tôi thực hiện tốt đề tài này. Đồng thời xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Phú Lương, các ban ngành đoàn thể và các xã của huyện đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác và học tập cũng như cơ sở nghiên cứu để tôi thực hiện đề tài này một cách tốt nhất. Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình người thân, anh em, bạn bè những người luôn ủng hộ, động viên tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, công tác và thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, đồng nghiệp và bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 Tác giả ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 2 2.1. Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận văn 3 3.1. Ý nghĩa khoa học 3 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 4. Giới hạn của luận văn 3 Chương 1 4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1. Khái niệm hộ 4 1.1.2. Hộ nông dân 5 1.1.3. Kinh tế hộ nông dân 7 1.1.4. Phân loại hộ nông dân 10 1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển kinh tế hộ nông dân 11 1.1.6. Quan điểm về phát triển kinh tế hộ nông dân 15 1.2. Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở các nước trên thế giới và những bài học kinh nghiệm 19 1.2.2. Tình hình và kết quả phát triển kinh tế hộ nông dân nước ta 23 Chương 2 30 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 30 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 30 2.2. Địa điểm, thời gian và nội dung nghiên cứu 30 2.2.1. Địa điểm 30 2.2.2. Thời gian 30 2.2.3. Nội dung 30 2.3. Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1. Quan điểm nghiên cứu chung 30 2.3.2. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế 31 Chương 3 35 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Vài nét cơ bản về huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên 35 3.1.1. Vị trí địa lý 35 3.1.2. Địa hình 37 3.1.3. Khí hậu 37 3.1.4. Thuỷ văn 37 3.1.5. Các nguồn tài nguyên 38 3.1.6. Tình hình quản lý và sử dụng đất 39 iii 3.1.7. Tình hình dân số và lao động 42 3.1.8. Tình hình về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục 43 3.1.9. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện 46 3.1.10. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân ở vùng nghiên cứu 50 3.2. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương 52 3.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương từ năm 2010-2012 52 3.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra 55 3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp của hộ 71 3.3.1. Ảnh hưởng trình độ học vấn, nguồn gốc và thành phần dân tộc của chủ hộ nông dân 71 3.3.2. Ảnh hưởng quy mô các yếu tố sản xuất đến thu nhập về nông lâm - nghiệp của hộ nông dân .73 3.3.3. Ảnh hưởng của yếu tố thị trường đến sản xuất của hộ 74 3.3.4. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sản xuất của hộ 76 3.4. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương hiện nay 77 3.4.1. Điểm mạnh 77 3.4.2. Điểm yếu 78 3.4.3. Cơ hội 79 3.4.4. Thách thức 79 3.5. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế hộ huyện Phú Lương 79 3.5.1. Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương 79 3.5.2. Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Phú Lương năm 2020 82 3.6. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương 85 3.6.1. Quy hoạch phát triển theo lãnh thổ và đô thị hóa 87 3.6.2. Nhóm giải pháp về đất đai 89 3.6.3. Nhóm giải pháp về vốn 91 3.6.4. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 92 3.6.5. Nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật 93 3.6.6. Nhóm giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 96 3.6.7. Nhóm giải pháp về chính sách 96 3.6.8. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân và bền vững 98 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 100 1. Kết luận 100 2. Kiến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TT Ký hiệu viết tắt Nghĩa 1 ANQP An ninh quốc phòng 2 ATK An toàn khu 3 BCH Ban chấp hành 4 BHYT Bảo hiểm y tế 5 BQ Bình quân 6 CN-TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 7 CT/TW Chỉ thị Trung ương 8 ĐVT Đơn vị tính 9 FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 10 GPMB Giải phóng mặt bằng 11 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 12 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo 13 GCĐ Giá cố định 14 GD&LĐXH Giáo dục và lao động xã hội 15 HTX Hợp tác xã 16 HĐND Hội đồng nhân dân 17 KH Kế hoạch 18 KCN Khu công nghiệp 19 KHCN Khoa học công nghệ 20 KHKT Khoa học kỹ thuật 21 LĐ Lao động 22 NTM Nông thôn mới 23 NN Nông nghiệp 24 NK Nhân khẩu 25 NLN Nông lâm nghiệp 26 PTNT Phát triển nông thôn 27 PTTH Phát thanh truyền hình 28 SKSS/KHHGĐ Sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình 29 SL Số lượng 30 TT Thị trấn 31 THCS Trung học cơ sở 32 TLSX Tư liệu sản xuất 33 TN Thu nhập 34 TNVN Tiếng nói Việt Nam 35 UBND Ủy ban nhân dân 36 XDCB Xây dựng cơ bản v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1. Diện tích, Dân số, mật độ dân số huyện Phú Lương chia theo xã, phường, thị trấn năm 2012. .36 Bảng 3.2. Phân loại độ dày tầng đất của huyện năm 2012 38 Bảng 3.3. Đất đai và tình hình sử dụng đất đai của huyện năm 2012 40 Bảng 3.4: Đất đai và tình hình sử dụng đất đai của huyện năm 2012 42 Bảng 3.5: Tình hình dân số và lao động của huyện qua 3 năm 42 Bảng 3.6. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2010 - 2012 46 Bảng 3.7. So sánh một số chỉ tiêu chung của huyện Phú Lương và tỉnh Thái Nguyên năm 2012 50 Bảng 3.8. Một số chỉ tiêu về kinh tế hộ nông dân của huyện qua 3 năm 54 Bảng 3.9. Đặc điểm chung về hộ nông dân điều tra năm 2012 55 Bảng 3.10. Phân bổ đất đai của nông hộ điều tra năm 2012 57 Bảng 3.11. Một số chỉ tiêu về lao động và nhân khẩu của hộ nông dân điều tra năm 2012 58 Bảng 3.12. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi của các hộ nông dân năm 2012 58 Bảng 3.13. Trình độ học vấn của chủ hộ điều tra ở vùng nghiên cứu năm 2012 59 Bảng 3.14. Vốn sản xuất bình quân của nông hộ năm 2012 61 Bảng 3.15. Vốn bình quân hộ nông dân năm 2012 61 Bảng 3.16. Tổng giá trị sản phẩm từ sản xuất Nông - Lâm nghiệp của hộ gia đình năm 2012 63 Bảng 3.17. Chi phí sản xuất nông - lâm nghiệp của hộ nông dân năm 2012 65 Bảng 3.18. Tổng thu nhập từ sản xuất Nông -Lâm nghiệp ở hộ điều tra 66 Bảng 3.19. Tổng thu nhập từ sản xuất ngoài Nông-Lâm nghiệp của các hộ 68 Bảng 3.20. Thu nhập của hộ nông dân năm 2012 70 Bảng 3.21. Thu nhập bình quân theo lao động và nhân khẩu 70 Bảng 3.22. Ảnh hưởng của chủ hộ nông dân tới kết quả sản xuất 72 Bảng 3.23. Thu nhập về sản xuất NLN của hộ nông dân phân theo nguồn lực 73 Bảng 3.24. Phương thức tiêu thụ một số sản phẩm của hộ nông dân vùng nghiên cứu năm 2012 75 Bảng 3.25. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sản xuất của hộ nông dân năm 2012 76 Bảng 3.26. Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của huyện đến năm 2015 tầm nhìn 2020 82 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Bản đồ hành chính huyện Phú Lương 35 Hình 3.2. Cơ cấu sử dụng đất huyện Phú Lương năm 2012 41 Hình 3.3. Tình hình dân số và lao động huyện Phú Lương 43 giai đoạn 2010 - 2012 43 Hình3.4: Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Phú Lương Giai đoạn 2010 – 2012 (theo giá cố định 1994) 53 Hình 3.5. Quy mô vốn bình quân của các nhóm hộ theo thu nhập 62 Hình 3.6. Tổng thu từ sản xuất Nông lâm nghiệp 64 Hình 3.7. Thu nhập từ Nông – lâm nghiệp của hộ nông dân 68 vii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc “Đổi mới” do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI đã đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và không ngừng phát triển trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công cuộc “Đổi mới” đã đạt những thành tựu to lớn. Từ một nước thiếu lương thực triền miên phải nhập khẩu với số lượng hàng triệu tấn mỗi năm, giá trị xuất khẩu nông sản không đáng kể, Nông nghiệp Việt Nam đã vươn lên đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước và trở thành nước xuất khẩu nông sản có vị thế quan trọng trên thế giới. Có được những chuyển biến mới trong lĩnh vực nông nghiệp phải kể đến quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang sản xuất kinh tế hàng hóa cá thể trong đó việc phát triển kinh tế hộ gia đình là một mắt xích quan trọng. Kinh tế hộ gia đình là một loại hình kinh tế tương đối phổ biến và được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nhất là trong nông nghiệp. Ở Việt Nam, kinh tế hộ gia đình lại càng có ý nghĩa to lớn, bởi vì nước ta bước vào nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường trên nền tảng gần 80% dân số đang sinh sống ở nông thôn và điểm xuất phát để tạo cơ sở vật chất tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa lại đi từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, quản lý theo kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Đặc biệt để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thì phát triển kinh tế hộ là 1 trong 11 nội dung chính của chương trình. Kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam có nhiều ưu việt, nhưng cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định về nhiều mặt. Hiện nay, có hiện tượng một bộ phận hộ gia đình thu nhập cao, tập trung ở thành thị, mức sống và nhu cầu 1 [...]... tâm Kinh tế hộ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế huyện Phú Lương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, do vậy tôi quyết định chọn: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên làm đề tài nghiên cứu của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập chung nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế. .. ý nghĩa đối với các hộ nông dân nước ta trong tình hình hiện nay 1.1.3 Kinh tế hộ nông dân Hộ nông dân là thực thể kinh tế văn hóa xã hội chủ yếu ở nông thôn, vì vậy cần phải hệ thống lý thuyết về phát triển kinh tế hộ nông dân làm nền tảng cho việc phân tích, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế nông thôn Sau các công trình nghiên cứu về kinh tế nông dân của C.Mác và V.I.Lênin đã xuất... nông dân - Phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để phát triển kinh tế nông hộ - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương trong những năm tới 3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận văn 3.1 Ý nghĩa khoa học - Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế hộ và những chính sách liên quan đến phát triển kinh tế hộ. .. tế hộ nông dân của huyện Phú Lương, và đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương phát triển nâng cao đời sống cho cộng đồng nông dân miền núi trong tiến trình xây dựng nông thôn mới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được thực trạng phát triển của kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra 3 - Phân tích được ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả sản xuất của hộ nông. .. hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân, có thể khẳng định: Hộ nông dân sản xuất tự cấp tự túc muốn phát triển kinh tế cần phải phá vỡ kết cấu kinh tế khép kín của hộ để chuyển sang sản xuất với quy mô lớn và chính sách kinh tế là tiền đề, là môi trường để đầu tư, đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để kinh tế hộ nông dân hoạt động có hiệu quả 1.1.6 Quan điểm về phát triển kinh tế hộ nông dân * Quan... nông dân trong giai đoạn hiện nay và một vài nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xây dựng nông thôn mới trong đó giải pháp kinh tế là chủ yếu tại 3 xã: Yên Ninh, Động Đạt, Vô Tranh thuộc 3 vùng sinh thái khác nhau của huyện để đánh giá tình hình phát triển kinh tế. .. nhiều lần so với những hộ dân sống ở nông thôn Đây là vấn đề cần được quan tâm giải quyết để hạn chế sự chênh lệch trong mặt bằng chung phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vấn đề đặt ra là tiếp tục phát triển kinh tế hộ như thế nào? Thực trạng, xu hướng phát triển của kinh tế hộ hiện nay? Các mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ trong quá trình... vào phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề khai thác các tiềm năng kinh tế và sử dụng các nguồn lực của hộ nông dân chưa triệt để Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; đặc biệt là phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn - nông dân trong thời kỳ mới, vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân đang được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các ngành và. .. sống vất chất và đời sống tinh thần, cả phát triển kinh tế và phát triển xã hội theo hướng văn minh nhân loại Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định Trong đó bao gồm cả sự tăng lên về quy mô sản lượng và tiến bộ mọi mặt của xã hội hình thành cơ cấu kinh tế hợp lí - Phát triển bền vững: Phát triển bền vững là sự phát triển kinh tế xã hội với mức... nghĩa thực tiễn Kết quả của luận văn là cơ sở để các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo tỉnh và địa phương đưa ra các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại Phú Lương nói riêng và người dân nông thôn nói chung 4 Giới hạn của luận văn Do thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ tiến hành tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ nông . tế huyện Phú Lương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, do vậy tôi quyết định chọn: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên Ngành: Phát triển nông thôn Mã. hình phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương 52 3.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương từ năm 2010-2012 52 3.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn