biện pháp thi công công trình cấp II ,5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhà làm

25 896 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:35

THUY T MINHẾ BI N PHÁPỆ Thi công I. C S L P BIÊN PHÁP THI CÔNGƠ Ở Ậ  H s m i th u xây l pồ ơ ờ ầ ắ công trình .  Các tiêu chu nẩ k thu t TCVN.ỹ ậ  i u ki n và n ng l c nhà th u .Đề ệ ă ự ầ  K t h p v i tham quan th c t t i hi n tr ng.ế ợ ớ ự ế ạ ệ ườ  C I M CHUNG C A GÓI TH UĐẶ Đ Ể Ủ Ầ : 1 khái quát chung: Công trình c p II ,5 t ngấ ầ k t c uế ấ khung ch u l c trên n nị ự ề móng c cọ ép t ng di n tích nhà làm vi c 1759 ổ ệ ệ m 2 .B c chi l aậ ụ ử : b c II –ậ tiêu chu nẩ 2622-78. Tr c khiướ thi công công trình chính là nhà làm vi c 5 t ng thì c n phá d gi i phóng m t b ng m t s nhàệ ầ ầ ỡ ả ặ ằ ộ ố c n m trong khu v c thi công. Bi n pháp phá d c th c chúng tôi trình bày ph n thuy t minh ũ ằ ự ệ ỡ ụ ể đượ ở ầ ế phá d .ỡ Công trình cđượ xây d ngự n m trong trung tâm thành ph Nam nh m t chính ti p giáp ng Tr n ằ ố Đị ặ ế đườ ầ Nh t Du t chi u r ng lòng ng r ng 12m chi u r ng v a hè 7m .Nên i u ki n h t ng k thu t t ng ậ ậ ề ộ đườ ộ ề ộ ỉ đề ệ ạ ầ ĩ ậ ươ i thu n l i nhđố ậ ợ ư : H th ng i n bao g m các c t và dây cáp trên tr c hè ng, t i khu v c hè có tr m bi n áp r t thu n ệ ố đệ ồ ộ ụ đườ ạ ự ạ ế ấ ậ ti n cho vi c cung c p i n.ệ ệ ấ đệ H th ng cung c p n c s ch thành ph d c theo hè ng.ệ ố ấ ướ ạ ố ọ đườ H th ng tông tin liên l c thu n l i, các ng tr c thông tin n m trên v trí hè ng.ệ ố ạ ậ ợ đườ ụ ằ ị đườ 2. c i m c a gói th uĐặ để ủ ầ Sau khi nghiên c u h s m i th u c ng v i tham quan th c t , nhà th u rút ra nh ng c i m chính ứ ồ ơ ờ ầ ộ ớ ự ế ầ ữ đặ để c a gói th u nh sau:ủ ầ ư Gói th u xây l p trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS c a t nh Nam nh làầ ắ ố ủ ỉ Đị công trình nhà cao t ng n m ầ ằ trong lòng thành ph , i u ki nố đề ệ thi công ch t h p. Nh ng ph i m b o an toàn v sinh lao ng, phòng ậ ẹ ư ả đả ả ệ độ ch ng cháy n và v sinh chung c a thành ph . Do v y m b o ch t l ng và ti n công trình, ố ổ ệ ủ ố ậ đểđả ả ấ ượ ế độ chúng tôi ã l p bi n pháp thi công chi ti t cùng các yêu c u k thu t kèm theo trong thuy t minh bi n đ ậ ệ ế ầ ĩ ậ ế ệ pháp thi công. 3. K t lu nế ậ Nhà th u chúng tôi là n v có b dày nhi u n m kinh nghi m trong l nh v cầ đơ ị ề ề ă ệ ĩ ự thi công nhà cao t ng v i ầ ớ i ng cán b k s , k thu t giàu kinh nghi m, công nhân lành ngh . H th ng máy móc ph c v thi độ ũ ộ ĩ ư ĩ ậ ệ ề ệ ố ụ ụ công ng b tiên ti n hi n i nh máy épđồ ộ ế ệ đạ ư c cọ thu l c,ỷ ự máy xúc, v n th ng …Nhà th u chúng tôi t tin ậ ă ầ ự kh ng nh có n ng l c và kinh nghi m thi công gói th u này.ẳ đị đủ ă ự ệ để ầ III.BI N PHÁP T CH C THI CÔNG CHUNGỆ Ổ Ứ 1.Qu n lý chung c a Công ty.ả ủ T t c m i ho t ng c a công tr ng c t d i s ki m tra, giám sát ch t ch c a Công ty. Ti n ấ ả ọ ạ độ ủ ườ đượ đặ ướ ự ể ặ ẽ ủ ế và bi n phápđộ ệ thi công chi ti t, bi n pháp vế ệ ề An toàn lao ngđộ ph i c Công ty phê duy t tr c khi ả đượ ệ ướ ti n hành thi công. Công ty s giám sát toàn b quá trình thi công qua các báo cáo hàng tu n, hàng thángế ẽ ộ ầ g i v , ng th i c cán b xu ng công tr ng theo dõi, ki m tra th c t quá trình thi công & cùng v i ử ề đồ ờ ử ộ ố ườ ể ự ế ớ Ban ch huy công tr ng gi i quy t nh ng v n v ng m c phát sinh v iỉ ườ ả ế ữ ấ đề ướ ắ ớ Ch u tủ đầ ư & T v nư ấ thi t ế kế. 2.T ch cổ ứ thi công ngoài hi n tr ng:ệ ườ Ban ch huy công tr ngỉ ườ : G m có Cán b c a Công ty & cácồ ộ ủ cán b giúp vi c ch oộ ệ ỉ đạ thi công công trình. 'Ch huy tr ng công tr ng'ỉ ưở ườ : i di n cho nhà th u công tr ng, có trách nhi m i u hành toàn b dĐạ ệ ầ ở ườ ệ đề ộ ự án - i u ti t các n vđề ế đơ ị thi công v ti n , quan h tr c ti p v iề ế độ ệ ự ế ớ ch u tủ đầ ư gi i quy t các v n liên để ả ế ấ đề quan n vi c thi công.đế ệ B ph n v t tộ ậ ậ ư : B ph n v t t cho d án này là r t quan tr ng, b i d án có nhi u ch ng lo i v t t . ộ ậ ậ ư ự ấ ọ ở ự ề ủ ạ ậ ư B ph n này m b o cung c p k p th i, y v t t choộ ậ đả ả ấ ị ờ đầ đủ ậ ư công trình, không c làm nh h ng t i đượ ả ưở ớ ti n ế độ thi côngcông trình. Nhi m v chính c a c quan cung ng v t t là t và nh n hàng nh : (Các ệ ụ ủ ơ ứ ậ ư đặ ậ ư ch ng lo iủ ạ v t li u xây d ngậ ệ ự , bán thành ph m, các chi ti t, c u ki n, trang thi t b ph c v thi công công ẩ ế ấ ệ ế ị ụ ụ trình). Sau ó c n c vào ti n thi công c p phát v t t , trang thi t b cho vi c thi công ( áp ng theo đ ă ứ ế độ ấ ậ ư ế ị ệ Đ ứ b n ti n cung c p v t t và thi t b cho công trình).ả ế độ ấ ậ ư ế ị i ng cán b k thu tĐộ ũ ộ ỹ ậ : G m 2 k s có kinh nghi m chuyên ngành ph trách khiồ ĩ ư ệ ụ công trình lên cao s ẽ có 1 ng i ph trách trên và 1 ng i ch u trách nhi m t ng th u có thâm niên nhi u n mườ ụ ở ườ ị ệ ổ ể đề ề ă thi công công trình t ng t tr c ti p thi công các h ng m c công vi c. Ch o thi công h ng m c c a ươ ự ự ế ạ ụ ệ ỉ đạ ạ ụ ủ mình. Ch u trách nhi m tr c ch huy tr ng,ị ệ ướ ỉ ưở ch u tủ đầ ư v các v n liên quan n vi c thi công nh : ề ấ đề đế ệ ư Thay iđổ thi t kế ế, phát sinh công vi c, thay i v t t ,ệ đổ ậ ư v t li uậ ệ a vào thi công công trình, t ch c ki m đư ổ ứ ể tra k thu t v.v th ng nh t ch ng trình nghi m thu, bàn giao v i Ch u t . Ch u trách nhi m t ch c ỹ ậ ố ấ ươ ệ ớ ủ đầ ư ị ệ ổ ứ l pậ h s hoàn côngồ ơ , thanh quy t toán theo giai o n và toàn b công trình.ngoài ra còn có các 3 k thu tế đ ạ ộ ĩ ậ viên ph trách chi ti t công vi cụ ế ệ i ng công nhânĐộ ũ : Các i ng công nhân k thu t lành ngh có tay ngh cao, s l ng tham độ ũ ỹ ậ ề ề đủ ố ượ gia thi công xây d ngự công trình nh : Các i thư độ ợ bê tông, th c tợ ố thép, th côp pha, th xây, th trang tríợ ợ ợ n i th t, th i n, th n c Trong m i giai o n, c i u n công tr ng k p ti n thi công.ộ ấ ợ đệ ợ ướ ỗ đ ạ đượ đề đế ườ để ị ế độ S t ch c thi côngơ đồ ổ ứ C A NHÀ TH UỦ Ầ 672px 3. B trí t ng m t b ngố ổ ặ ằ thi công: T p tin:Clip image002.gifậ T p tin:Clip image002.gifậ B trí t ng m t b ngố ổ ặ ằ thi công d a trên t ng m t ự ổ ặ b ngằ xây d ngự b n v thi t kả ẽ ế ế k thu t thi công, trình t thi công các h ng m c ra, có chú ý n các ĩ ậ ự ạ ụ đề đế yêu c u và các quy nh v an toàn thi công, v sinh môi tr ng, ch ng b i, ch ng n, ch ng cháy, an ầ đị ề ệ ườ ố ụ ố ồ ố ninh, m b o không gây nh h ng n ho t ng c a các khu v c xung quanh.đả ả ả ưở đế ạ độ ủ ự Trên t ng m t b ng th hi n c v tríổ ặ ằ ể ệ đượ ị xây d ngự các h ng m c, v trí các thi t b máy móc, các bãi t p ạ ụ ị ế ị ậ k t cát á s i, bãi gia côngế đ ỏ c p phaố , c tố thép, các kho xi m ngă , c t thép, d ng cố ụ ụ thi công, các tuy n ế ng t m thi công, h th ng ng i n, n c ph c v thi công, h th ng nhà , lán tr i t m cho cán đườ ạ ệ ố đườ đệ ướ ụ ụ ệ ố ở ạ ạ b , công nhân viên(Xem b trí trên t ng m t b ng xây d ng).ộ ố ổ ặ ằ ự V trí t máy móc thi t b :ị đặ ế ị V trí t các lo i thi t b nh c n v n th ng, máy tr n v a ph i phù h p, nh m ị đặ ạ ế ị ư ầ ậ ă ộ ữ ả ợ ằ t n d ng t i a kh n ng máy móc thi t b , d ràng ti p nh nậ ụ ố đ ả ă ế ị ễ ế ậ v t li uậ ệ , d di chuy n.ễ ể Bãi cát á, s i, g ch:để đ ỏ ạ V trí các bãi cát, á, s i là c ng trong quá trìnhị đ ỏ ơ độ thi công nh m gi m kho ng ằ ả ả cách t i các máy tr n, máy v n chuy n.ớ ộ ậ ể Bãi gia công c p phaố , c tố thép: C p pha c dùng là c p pha thép k t h p c p pha g . Các bãi này ố đượ ố ế ợ ố ỗ c tôn cao h n xung quanh 10-15cm, r i 1 l p á m t cho sach s , thoát n c. T i các bãi này c p đượ ơ ả ớ đ ạ ẽ ướ ạ ố pha g c gia công s b , t o khuôn. C p pha thép c ki m tra làm s ch, n n th ng, bôi d u m , ỗ đượ ơ ộ ạ ố đượ ể ạ ắ ẳ ầ ỡ lo i b các t m b h h ng. Bãi gia công c t thép c làm lán che m a ho c có b t che khi tr i m a.ạ ỏ ấ ị ư ỏ ố đượ ư ặ ạ ờ ư Kho tàng: Dùng ch ađể ứ xi m ngă , v t t qúy hi m, ph gia. Các kho này c b trí các khu t tr ng ậ ư ế ụ đượ ố ở đấ ố sao cho thu n ti n cho vi c xu t v t t choậ ệ ệ ấ ậ ư thi công, chúng có c u t o t nhà khungấ ạ ừ thép, l p tôn thu n ợ ậ l i cho vi c l p d ng, di chuy n.ợ ệ ắ ự ể Nhà ban ch huy công tr ng:ỉ ườ c b trí v trí trung tâm thu n ti n cho vi c ch oĐượ ố ở ị để ậ ệ ệ ỉ đạ thi công c a ủ công tr ng, C u t o t nhà khungườ ấ ạ ừ thép, l p tôn thu n l i cho vi c l p d ng, di chuy n.ợ ậ ợ ệ ắ ự ể Nhà cho cán b , công nhân viên:ở ộ c b trí xung quanh công tr ng các khu t tr ng, các nhà Đượ ố ườ ở đấ ố này b trí sao cho an toàn ít b nh h ng quá trìnhố ị ả ưở thi công, c u t o t nhà khungấ ạ ừ thép ho c g , l p tôn ặ ỗ ợ thu n l i cho vi c l p d ng, di chuy n.Doậ ợ ệ ắ ự ể công trình n m v trí ch t h p nên trên công tr ng ch b trí ằ ở ị ậ ẹ ườ ỉ ố n i ngh tr a cho công nhân n i n s c b trí khu t khác.ơ ỉ ư ơ ă ở ẽ đượ ố ở đấ i n ph c vĐệ ụ ụ thi công: Nhà th u ch ng làm vi c v iầ ủ độ ệ ớ Ch u tủ đầ ư, c quan ch c n ng s t i xin u ơ ứ ă ở ạ để đấ i n thi công (làm các th t c, h p ng mua i n). Dây i n ph c v thi công c l y t ngu n i n đệ ủ ụ ợ đồ đệ đệ ụ ụ đượ ấ ừ ồ đệ n c u dao t ng t t i phòng tr c là lo i dây cáp m m b c cao su có kích th c 3x16+1x10. Dây d n đế ầ ổ đặ ạ ự ạ ề ọ ướ ẫ t c u dao t ng n các ph t i nh máy tr nừ ầ ổ đế ụ ả ư ộ bê tông, th ng t i là lo i cáp m m b c cao su có kích ă ả ạ ề ọ th c 3x10+1x6. H th ng cáp m m cao su n u i qua ng xe ch y ph i t trong ngướ ệ ố ề ế đ đườ ạ ả đặ ố thép b o v vàả ệ chôn sâu ít nh t 0,7m. Ngoài ra còn b trí 03 máy phát i n d phòng 250kVA ph c v cho thi công khi ấ ố đệ ự ụ ụ m t i n.ấ đệ m b o an toàn trong quá trình s d ng i n, t i c u dao t ng b trí t i nhà tr c công tr ng có l p Để đả ả ử ụ đệ ạ ầ ổ ố ạ ự ườ ắ aptômát ng t i n khi b ch p, quá t i.để ắ đệ ị ậ ả N c ph c vướ ụ ụ thi công: Nhà th u ch ng làm vi c v iầ ủ độ ệ ớ Ch u tủ đầ ư và C quan ch qu n xin c p ơ ủ ả để ấ n c thi công. N c c l y t ngu n n c g n công công tr ng , u h ng n c nhà th u l p ngướ ướ đượ ấ ừ ồ ướ ầ ườ đầ ọ ướ ầ ắ đồ h o xác nh l ng n c s d ng. N c t ngu n c p c d n n ch a t i cácồ đ để đị ượ ướ ử ụ ướ ừ ồ ấ đượ ẫ đế ứ ạ b ch aể ứ t m ạ trên công tr ng.Trong tr ng h p ngu n n c sinh ho t có s n t i công tr ng không ph c v ườ ườ ợ ồ ướ ạ ẵ ạ ườ đủđể ụ ụ thi công, chúng tôi ti n hành khoan gi ng,ế ế xây d ngự b l c n c, dàn m a, ti n hành ki m nh ch t ể ọ ướ ư ế ể đị ấ l ng n c m b o các quy nh v n c thi công theo qui ph m.ượ ướ đả ả đị ề ướ ạ Thoát n cướ thi công: Trong quá trình t ch c thi công, n c sinh ho t, n c m a và n c d trong quá ổ ứ ướ ạ ướ ư ướ ư trình thi công (n c ngâmướ ch ng th mố ấ sàn, n c r a c t li u) c thu v ga và thoát vào m ng thoát ướ ử ố ệ đượ ề ạ n c c a khu v c qua h th ng rãnh t m. Toàn b rác th i trong sinh ho t và thi công c thu gom v nướ ủ ự ệ ố ạ ộ ả ạ đượ ậ chuy n i úng n i quy nh m b o v sinh chung và m quan khu v c công tr ng.ể đ đổđ ơ đị đểđả ả ệ ỹ ự ườ 3. BI N PHÁP KI M SOÁT CH T L NGỆ Ể Ấ ƯỢ 3.1) V t li uậ ệ ađư công trình Các v t t a vàoậ ư đư công trình ph i có ngu n g c rõ ràng, có nhãn mác và trong th i h n s d ng, m ả ồ ố ờ ạ ử ụ đả b o ch t l ng và TCVN. Tr c khi a vào công trình ph i trình m u cho cán b T v n giám sát, cán ả ấ ượ ướ đư ả ẫ ộ ư ấ bộ ch u tủ đầ ư xét duy t.để ệ M t s lo i v t t ch y u d ki n dùng choộ ố ạ ậ ư ủ ế ự ế công trình:  Cát: sông H ng ,sông lô.ồ  á: 1x2 tĐ đạ tiêu chu nẩ quy nh.đị  Xi m ngă : B m S n, Hoàng Th ch, Nghi S n ỉ ơ ạ ơ  C tố thép : Thép Thái Nguyên ho c lo i t ng ng tr lên.ặ ạ ươ đươ ở 3.2) Các qui ph m k thu t áp d ngạ ỹ ậ ụ Khi thi công d án này, chúng tôiự cAM k t s tuân th theo úngế ẽ ủ đ b n v thi t kả ẽ ế ế, các quy ph m vàạ tiêu chu nẩ Vi t Nam ang có hi u l c thi hành.ệ đ ệ ự CÁC Tiêu chu nẩ , QUY PH M C A VI T NAM MÀ CHÚNG TÔIẠ Ủ Ệ CAM K T ÁP D NG KHIẾ Ụ Thi công DỰ ÁN NÀY: *T CH CỔ Ứ Thi công TCVN 4055 :1985 *NGI M THUỆ Công trình xây d ngự TCVN 4091 :1985 *C cọ –PH NG PHAP THÍ NGHI M B NGƯƠ Ệ Ằ T i tr ngả ọ ÉP D C TR CỌ Ụ TCXD 269 : 2002 *Thi công VÀ NGHI M THU CÔNG TÁCỆ Bê tông N NỀ Móng TCVN 79 :1980 *K t c uế ấ G CH Á, QUI PH MẠ Đ Ạ Thi công VÀ NGHI M THUỆ TCVN 4085 :1985 *G CH P LÁT – YÊU C U K THU TẠ Ố Ầ Ỹ Ậ TCVN 4055 :1985 *K t c uế ấ BÊ T NG C TỐ Ố Thép TOÀN KH IỐ TCVN 6414 :1998 *Công tác hoàn thi nệ TRONG Xây d ngự TCVN 5674 :1992 *Bê tông, KI M TRA ÁNH GIÁ B NỂ Đ ĐỘ Ề TCVN 5440 :1991 *Xi m ngă POÓCL NGĂ TCVN 2682 :1992 *Xi m ngă – CÁC Tiêu chu nẩ K THU TỸ Ậ TCVN 139 :1991 *CÁT Xây d ngự , YÊU C U K THU TẦ Ỹ Ậ TCVN 1770 :1986 * Á D M, S I DÙNG TRONGĐ Ă Ỏ Xây d ngự , YÊU C U K THU TẦ Ỹ Ậ TCVN 1771 :1987 *Bê tông N NG-YÊU C U B O D NG MẶ Ầ Ả ƯỠ Ẩ TCVN 5592 :1991 *V AỮ Xây d ngự , YÊU C U K THU TẦ Ỹ Ậ TCVN 4314 :1986 *H NG D N PHA TR N VÀ S D NG V AƯỚ Ẫ Ộ Ử Ụ Ữ Xây d ngự TCVN 4459 :1987 *H TH NG C P N C BÊN TRONG, QUI PH MỆ Ố Ấ ƯỚ Ạ Thi công VÀ NGHI M THUỆ TCVN 4519 :1988 *H TH NG I N CHI U SÁNG TRONG NHÀỆ Ố Đ Ệ Ế TCVN 4125 :1985 *Tiêu chu nẩ NHÀ N C V G VÀ CÁC S N PH M T GƯỚ Ề Ỗ Ả Ẩ Ừ Ỗ TCVN 1231 :1979 *H TH NG TIÊUỆ Ố An toàn lao ngđộ TCVN 2287 :1978 *K t c u thépế ấ '–' GIA CÔNG L P RÁP VÀ NGHI M THU-YÊU C U K THU TẮ Ệ Ầ Ỹ Ậ TCXD 170 : 1989 3.3) Qui trình th c hi n, ki m tra t ng công vi cự ệ ể ừ ệ m b oĐể đả ả thi công các h ng m cạ ụ công trình úng k thu t, m thu t, gi m b t sai sót, nhà th u ra đ ỹ ậ ỹ ậ ả ớ ầ đề Qui trình th c hi n, kiêm tra t ng công vi c nh sau:ự ệ ừ ệ ư  B ph n k thu t c a Ban ch huy công tr ng xem xét ki m traộ ậ ỹ ậ ủ ỉ ườ ể b n vả ẽ tri n khaiđể ể thi công. Đề ra bi n pháp thi công, k ho ch thi công. N u phát hi n b n v b sai sót, b t h p lý ho c các c u ệ ế ạ ế ệ ả ẽ ị ấ ợ ặ ấ ki n c n ph i tri n khai chi ti t thì ph i báo cáo lên Ban ch huy công tr ng Công ty gi i quy t.ệ ầ ả ể ế ả ỉ ườ để ả ế  Sau khi nh n c báo cáo, Ban ch huy công tr ng công ty s ti n hành tri n khai chi ti t các ậ đượ ỉ ườ ẽ ế ể ế c u ki n, ra ph ng h ng s lý các sai sót và trình duy t v iấ ệ đề ươ ướ ử ệ ớ Ch u tủ đầ ư và T v nư ấ thi t kế ế, T v n giám sát xem xét gi i quy t. Các lo i v t t a vàoư ấ để ả ế ạ ậ ư đư thi công ( c bi t là v t t quí đặ ệ ậ ư hi m) c ng ph i trình duy t.ế ũ ả ệ  Khi ã c phê duy tđ đượ ệ b n vả ẽ, bi n pháp, các m u v t t nhà th u ti n hành tri n khaiệ ẫ ậ ư ầ ế ể thi công trong s ki m tra giám sát c a Ban ch huy công tr ng công ty, c a k thu t bên A, T v n ự ể ủ ỉ ườ ủ ỹ ậ ư ấ giám sát, T v nư ấ thi t kế ế.  Tr c khi chuy n b cướ ể ướ thi công, nhà th u s ti n hành ki m tra nghi m thu n i b . N i dung ầ ẽ ế ể ệ ộ ộ ộ ki m tra là kích th c hình h c, tim tr c, c t cao , ch c ch n kín khít c aể ướ ọ ụ ố độ độ ắ ắ ủ c p phaố , v trí s ị ố l ng, ng kính, kích th c hình h c c a c tượ đườ ướ ọ ủ ố thép, ki m tra c t li u choể ố ệ bê tông, n c thi công,ướ các chhi ti t chôn s n.ế ẵ  Sau khi ki m tra, nghi m thu n i b hoàn t t m i ti n hành nghi m thu v iể ệ ộ ộ ấ ớ ế ệ ớ Ch u tủ đầ ư, T v n ư ấ giám sát. IV. BI N PHÁP THI CÔNG CHI TI T C A CÔNG TRÌNHỆ Ế Ủ .1) 'Công tác tr c aắ đị công trình'''' Công tác tr c cắ đạ óng vai trò h t s c quan tr ng, nó giúp cho vi cđ ế ứ ọ ệ thi công xây d ngự c chính xác đượ hình dáng, kích th c v hình h c c aướ ề ọ ủ công trình, m b o th ng ng, nghiêngđả ả độ ẳ đứ độ k t c uế ấ , xác nh đị úng v trí tim tr c c a các công trình, c a các c u ki n và h th ng k thu t, ng ng, lo i tr t i thi uđ ị ụ ủ ủ ấ ệ ệ ố ỹ ậ đườ ố ạ ừ ố ể nh ng sai sót cho công tác thi công. Công tác tr c c ph i tuân th theo TCVN 3972-85.ữ ắ đạ ả ủ nh vĐị ị công trình: Sau khi nh n bàn giao c a Bên A v m t b ng, m c và c t c a khu v c. D a vàoậ ủ ề ặ ằ ố ố ủ ự ự b n ả vẽ m t b ng nh v , ti n hành o c b ng máy.ặ ằ đị ị ế đ đạ ằ nh v v trí và c t cao ± 0,000 c a các h ng m cĐị ị ị ố ủ ạ ụ công trình d a vào t ng m t b ng khu v c, sau ó làmự ổ ặ ằ ự đ v n b n xác nh n v i Bană ả ậ ớ qu n lý d ánả ự trên c s tác giơ ở ả thi t kế ế ch u trách nhi m v gi i pháp k thu tị ệ ề ả ỹ ậ v trí, c t cao ± 0,000. nh v công trình trong ph m vi t theo thi t k .ị ố Đị ị ạ đấ ế ế Thành l p l i kh ng chậ ướ ố ế thi công làm ph ng ti n cho toàn bươ ệ ộ công tác tr c cắ đạ .Ti n hành t m c ế đặ ố quan tr c choắ công trình. Các quan tr c này nh m theo dõi nh h ng c a quá trình thi công nắ ằ ả ưở ủ đế bi n ế d ngạ c a b n thân công trình.ủ ả Các m c quan tr c, thi t b quan tr c ph i c b o v qu n lý ch t ch , s d ng trênố ắ ế ị ắ ả đượ ả ệ ả ặ ẽ ử ụ công trình ph i có ả s ch p thu n c aự ấ ậ ủ ch u tủ đầ ư. Thi t b o ph i c ki m nh hi u ch nh, ph i trong th i h n s d ng ế ị đ ả đượ ể đị ệ ỉ ả ờ ạ ử ụ cho phép. Công trình c óng ít nh t là 2đượ đ ấ c cọ m c chính, các c c m c cách xa mép công trình ít nh t là 3 mét. ố ọ ố ấ Khi thi công d a vào c c m c tri n khai o chi ti t các tr c nh v c a nhà.ự ọ ố ể đ ế ụ đị ị ủ L p h s các m c quan tr c và báo cáo quan tr c th ng xuyên theo t ng giai o nậ ồ ơ ố ắ ắ ườ ừ đ ạ thi công công trình theo dõiđể bi n d ngế ạ và nh ng sai l ch v trí, k p th i có gi i pháp gi i quy t.' 2)công tác ữ ệ ị ị ờ ả ả ế ép c cọ 2.1Công tác chu n bẩ ị: a.Chu n b m t b ngẩ ị ặ ằ thi công: +Khu v c x pự ế c cọ ph i n m ngoài khu v c ép c c, ng i t ch x p c c n ch ép c c ph i b ng ả ằ ự ọ đườ đ ừ ỗ ế ọ đế ỗ ọ ả ằ ph ng không gh gh l i,lõm.ẳ ồ ề ồ + C cọ ph i v ch s n ng tâm khi ép ti n l i cho vi c cân ,ch nh .ả ạ ẵ đườ để ệ ợ ệ ỉ +Lo i b nh ngạ ỏ ữ c cọ không m b o yêu c u v k thu t.đả ả ầ ề ĩ ậ +Chu n b y các báo cáo k thu t c a công tác kh o sát a ch t,k t qu xuyên t nh….ẩ ị đầ đủ ĩ ậ ủ ả đị ấ ế ả ĩ + nh v và giácĐị ị móng công trình b.thi t bế ị thi công  Thi t b épế ị c cọ : Thi t b épế ị c cọ ph i có các ch ng ch , có lý l ch máy do n i s n xu t c p và c quan th m quy n ki m ả ứ ỉ ị ơ ả ấ ấ ơ ẩ ề ể tra xác nh n c tính k thu t c a thi t b .ậ đặ ỹ ậ ủ ế ị i v i thi t b épĐố ớ ế ị c cọ b ng h kích thu l c c n ghi các c tính k thu t c b n sau:ằ ệ ỷ ự ầ đặ ỹ ậ ơ ả + L u l ng b m d uư ượ ơ ầ + áp l c b m d u l n nh tự ơ ầ ớ ấ + Di n tích áy pittôngệ đ + Hành trình h u hi u c a pittôngữ ệ ủ + Phi u ki m nh ch t l ng ng h o áp l c u và van ch u áp do c quan có th m quy n c p.ế ể đị ấ ượ đồ ồ đ ự đầ ị ơ ẩ ề ấ Thi t b épế ị c cọ c l a ch n s d ng vàođượ ự ọ để ử ụ công trình ph i tho mãn các yêu c u sau:ả ả ầ + L c ép l n nh t c a thi t b không nh h n 1.4 l n l c ép l n nh t (Pự ớ ấ ủ ế ị ỏ ơ ầ ự ớ ấ ep ) max tác ng lênđộ c cọ do thi t ế kế quy nhđị + L c ép c a thi t b ph i m b o tác d ng úng d c tr cự ủ ế ị ả đả ả ụ đ ọ ụ c cọ khi ép nh ho c tác d ng u trên các đỉ ặ ụ đề m t bên c c khi ép ôm.ặ ọ + Quá trình ép không gây ra l c ngang tác ng vàoự độ c cọ + Chuy n ng c a pittông kích ho c t i cá ph i u và kh ng ch c t c épể độ ủ ặ ờ ả đề ố ế đượ ố độ c cọ . + ng h o áp l c ph i phù h p v i kho ng l c o.Đồ ồ đ ự ả ợ ớ ả ự đ + Thi t b épế ị c cọ ph i có van gi c áp l c khi t t máy.ả ữ đượ ự ắ + Thi t b épế ị c cọ ph i m b o i u ki n v n hành theo úng các quy nh vả đả ả đề ệ ậ đ đị ề an toàn lao ngđộ khi thi công. Giá tr áp l c o l n nh t c a ng h không v t quá hai l n áp l c o khi épị ự đ ớ ấ ủ đồ ồ ượ ầ ự đ c cọ . Ch nên huy ng ỉ độ kho ng 0,7 – 0,8 kh n ng t i a c a thi t b .ả ả ă ố đ ủ ế ị * ch n máy épọ c cọ : - C cọ có ti t di n là: 30 ´ 30 (cm) chi u dài m i o n 8.0 (m).ế ệ ề ỗ đ ạ - S c ch u t i c aứ ị ả ủ c cọ : P = 49,34 (KN) = 49,34 (T) - m b oĐể đả ả c cọ c ép n sâuđượ đế độ thi t kế ế, l c ép c a máy ph i tho mãn i u ki n: Pự ủ ả ả đề ệ ép min > 1.5 ´ 49,34 = 74,01 (T). - Ta ch n máy ép thu l c có l c nén l n nh t là: Pọ ỷ ự ứ ớ ấ ép = 150 (T). - Tr ng l ng i tr ng c a m i bên dàn ép:ọ ượ đố ọ ủ ỗ P ép > P ép min / 2 = 74,01/ 2 = 37,05 (T).  Dùng các kh i bêtông có kích th c 1.0 ´ 1.0 ´ 2.0 (m) có tr ng l ng 5 (T) làm i tr ng, m i ố ướ ọ ượ đố ọ ỗ bên dàn ép t 9 kh i bêtông có t ng tr ng l ng là 45 (T)đặ ố ổ ọ ượ - c bi t khi épĐặ ệ c cọ tr c 1 c aụ ủ công trình do v ng b t ng c a công trình bên c nh nên không th ướ ờ ườ ủ ạ ể ch t t i i x ng trên dàn ép mà ta ph i ch t t i b t i x ng nên có i u ki n d phòng s kh iấ ả đố ứ ả ấ ả ấ đố ứ đề ệ ự ố ố bê tông có th nhi u h n so v i tính toán.ể ề ơ ớ 2.2.Công tác chu n b :ẩ ị Chu n b m t b ng,d n d p và san b ng các ch ng ng i v t.ẩ ị ặ ằ ọ ẹ ằ ướ ạ ậ V n chuy nậ ể c cọ bêtông nđế công trình. i v i c c bêtông c n l u ý: vênh cho phép c a Đố ớ ọ ầ ư Độ ủ vành thép n i không l n h n 1% so v i m t ph ng vuông góc tr c c c. B m tố ớ ơ ớ ặ ẳ ụ ọ ề ặ bê tông u c c ph i đầ ọ ả ph ng. Tr c c a o n c c ph i i qua tâm và vuông góc v i 2 ti t di n u c c. M t ph ng bê tông u ẳ ụ ủ đ ạ ọ ả đ ớ ế ệ đầ ọ ặ ẳ đầ c c và m t ph ng ch a các mép vành thép n i ph i trùng nhau. Ch ch p nh n tr ng h p m t ph ng bêọ ặ ẳ ứ ố ả ỉ ấ ậ ườ ợ ặ ẳ tông song song và nhô cao h n m t ph ng mép vành thép n i không quá 1 mmơ ặ ẳ ố 2.3.Trình tự thi công. Quá trình ép c cọ trong hố móng g m các b c sau:ồ ướ a.Chu n b :ẩ ị - Xác nh chính xác v trí cácđị ị c cọ c n ép qua công tác nh v và giácầ đị ị móng. -N u tế đấ lún thì ph i dùng g chèn lót xu ng tr c m b o chân n nh và ph ng ngang trong ả ỗ ố ướ đểđả ả đếổ đị ẳ su t quá trình épố c cọ . -C u l p khung vào úng v tríẩ ắ đế đ ị thi t kế ế. -Ch t i tr ng lên khung .ấ đố ọ đế -C u l p giá ép vào khung ,d nh v chính xác và i u ch nh cho giá ép ng th ng.ẩ ắ đế ị ị đề ỉ đứ ẳ b. Quá trình thi công ép c cọ : B c 1ướ : Ép o nđ ạ c cọ u tiên Cđầ 1 , c u d ng c c vào giá ép, i u ch nh m i c c vào úng v tríẩ ự ọ đề ỉ ũ ọ đ ị thi t kế ế và i u ch nh tr c c c th ng ng.đề ỉ ụ ọ ẳ đứ th ng ng c a o nĐộ ẳ đứ ủ đ ạ c cọ u tiên nh h ng l n n th ng ng c a toàn b c c do ó o n đầ ả ưở ớ đế độ ẳ đứ ủ ộ ọ đ đ ạ c c u tiên Cọ đầ 1 ph i c d ng l p c n th n, ph i c n ch nh tr c c a Cả đượ ự ắ ẩ ậ ả ă ỉ để ụ ủ 1 trùng ví ng tr c c a kích đườ ụ ủ i qua i m nh v c c. sai l ch tâm không quá 1 cm.đ để đị ị ọ Độ ệ u trên c a CĐầ ủ 1 ph i c g n ch t vào thanh nh h ng c a khung máy N u máy không có thanh ả đượ ắ ặ đị ướ ủ ế nh h ng thì áy kích ( ho c u pittong ) ph i có thanh nh h ng. Khi ó uđị ướ đ ặ đầ ả đị ướ đ đầ c cọ ph i ti p xúc ch t ả ế ặ v i chúng.ớ Khi 2 m t masát ti p xúc ch t v i m t bênặ ế ặ ớ ặ c cọ C 1 thì i u khi n van t ng d n áp l c. Nh ng giây u tiênđề ể ă ầ ự ữ đầ áp l c u t ng ch m u, o n Cự đầ ă ậ đề đểđ ạ 1 c m sâu d n vào t m t cách nh nhàng v i v n t c xuyên ắ ầ đấ ộ ẹ ớ ậ ố không quá 1 cm/ s. Khi phát hi n th y nghiêng ph i d ng l i, c n ch nh ngay.ệ ấ ả ừ ạ ă ỉ B c2:ướ Ti n hành ép n sâuế đế độ thi t kế ế (ép o nđ ạ c cọ trung gian C 2 ): Khi ã ép o nđ đ ạ c cọ u tiên Cđầ 1 xu ng sâu theoố độ thi t kế ế thì ti n hành l p n i và ép các o n c c trung ế ắ ố đ ạ ọ gian C 2 . Ki m tra b m t hai u c a o n Cể ề ặ đầ ủ đ ạ 2 , s a ch a cho th t ph ng.ử ữ ậ ẳ Ki m tra các chi ti t m i n i o nể ế ố ố đ ạ c cọ và chu n b máy hàn.ẩ ị L p t o n Cắ đặ đ ạ 2 vào v trí ép. C n ch nh ng tr c c a Cị ă ỉ đểđườ ụ ủ 2 trùng v i tr c kích và ng tr c Cớ ụ đườ ụ 1 . Độ nghiêng c a Củ 2 không quá 1 %.Tr c và sau khi hàn ph i ki m tra th ng ng c aướ ả ể độ ẳ đứ ủ c cọ b ng ni vô ằ .Gia lên c c m t l c t o ti p xúc sao cho áp l c m t ti p xúc kho ng 3 – 4 KG/cmọ ộ ự ạ ế ự ở ặ ế ả 2 r i m i ti n hành ồ ớ ế hàn n i c c theo quy nh c aố ọ đị ủ thi t kế ế. Ti n hành ép o nế đ ạ c cọ C 2 . T ng d n áp l c nén máy ép có th i gian c n thi t t o l c ép th ng ă ầ ự để đủ ờ ầ ế ạ đủ ự ắ l c masát và l c kháng c a t m i c c c c chuy n ng.ự ự ủ đấ ở ũ ọ để ọ ể độ Th i i m u Cờ để đầ 2 i sâu vào lòng t v i v n t c xuyên không quá 1 cm/s.đ đấ ớ ậ ố Khi o n Cđ ạ 2 chuy n ng u thì m i choể độ đề ớ c cọ chuy n ng v i v n t c xuyên không quá 2 cm/s.ể độ ớ ậ ố Khi l c nén t ng t ng t t c là m iự ă độ ộ ứ ũ c cọ ã g p l p t c ng h n ( ho c g p d v t c c b ) c n ph i đ ặ ớ đấ ứ ơ ặ ặ ị ậ ụ ộ ầ ả gi m t c nén c c có kh n ng vào t c ng h n ( ho c ph i ki m tra d v t x lý ) và gi ả ố độ để ọ đủ ả ă đấ ứ ơ ặ ả ể ị ậ để ử ữ để l c ép không v t quá giá tr t i a cho phép.ự ượ ị ố đ Trong quá trình ép c cọ , ph i ch t thêm i tr ng lên khung s n ng th i v i quá trình gia t ng l c ả ấ đố ọ ườ đồ ờ ớ ă ự ép.Theo yêu c u,tr ng l ng i tr ng lên khung s n ng th i v i quá trính gia t ng l c ép.Theo yêu ầ ọ ượ đố ọ ườ đồ ờ ớ ă ự c u,tr ng l ng i tr ng ph i t ng 1,5 l n l c ép .Do c c g m nhi u o n nên khi ép xong m i o n c cầ ọ ượ đố ọ ả ă ầ ự ọ ồ ề đ ạ ỗ đ ạ ọ ph i ti n hành n i c c b ng cách nâng khung di ng c a giá ép lên,c u d ng o n k ti p vào giá ép.ả ế ố ọ ằ độ ủ ẩ ự đ ạ ế ế Yêu c u i v i vi c hàn n iầ đố ớ ệ ố c cọ :  Tr c c a o nụ ủ đ ạ c cọ c n i trùng v i ph ng nén.đượ ố ớ ươ  B m tề ặ bê tông 2 u cở đầ đọ c cọ ph i ti p xúc khít v i nhau, tr ng h p ti p xúc không khít ph i ả ế ớ ườ ợ ế ả có bi n pháp làm khít.ệ  Kích th c ng hàn ph i m b o so v iướ đườ ả đả ả ớ thi t kế ế.  ng hàn n i các o nĐườ ố đ ạ c cọ ph i có u trên c 4 m t c a c c theoả đề ả ặ ủ ọ thi t kế ế.  B m t các ch ti p xúc ph i ph ng, sai l ch không quá 1% và không có ba via.ề ặ ỗ ế ả ẳ ệ B c 3ướ : ép âm Khi ép o nđ ạ c cọ cu i cùng( o n th 4) n m t t,c u d ng o n c cố đ ạ ứ đế ặ đấ ẩ ự đ ạ ọ lõi(b ngằ thép) ch p vào u c c r i ti p t c ép lõi c c u c c c m n sâuụ đầ ọ ồ ế ụ ọ đểđầ ọ ắ đế độ thi t kế ế. o n lõi này s c kéo lên đ ạ ẽ đượ ti p t c cho c c khác.để ế ụ ọ B c 4ướ :Sau khi ép xong m tộ c cọ ,tr t h giá ép trên khung n v trí ti p theo ti p t c ép.Trong ượ ệ đếđế ị ế để ế ụ quá trình ép c c trênọ móng th nh t ,dùngứ ấ c n tr cầ ụ c u dàn th 2 vào v trí h móng th hai.ẩ đế ứ ị ố ứ Sau khi ép xong m tộ móng , di chuy n c h khung ép n dàn th 2 ã c t tr c h móng ể ả ệ đế đế ứ đ đượ đặ ướ ở ố th 2.Sau ó c u i tr ng t dàn 1 n dàn 2.ứ đ ẩ đố ọ ừ đế đế đế K t thúc vi c ép xong m tế ệ ộ c cọ : C cọ c công nh n là ép xong khi tho mãn hai i u ki n sau:đượ ậ ả đề ệ + Chi u dàiề c cọ c ép sâu trong lòng t không nh h n chi u dài ng n nh t dođượ đấ ỏ ơ ề ắ ấ thi t kế ế quy nh.đị + L c ép t i th i i m cu i cùng ph i t tr sự ạ ờ để ố ả đạ ị ố thi t kế ế quy nh trên su t chi u sâu xuyên l n h n ba l nđị ố ề ớ ơ ầ ng kính ho c c nhđườ ặ ạ c cọ . Trong kho ng ó v n t c xuyên không quá 1 cm/s.ả đ ậ ố Tr ng h p không t hai i u ki n trên , ph i báo cho chườ ợ đạ đề ệ ả ủ công trình và c quanơ thi t kế ế x lý. Khi để ử c n thi t làm kh o sát t b sung, làm thí nghi m ki m tra có c s k t lu n x lý.ầ ế ả đấ ổ ệ ể để ơ ở ế ậ ử C cọ nghiêng qúa quy nh ( l n h n 1% ) , c c ép d dang do g p d v t cát, v a sét c ng b t th ng, đị ớ ơ ọ ở ặ ị ậ ổ ỉ ứ ấ ườ c c b v u ph i x lý b ng cách nh lên ép l i ho c ép b sung c c m i (doọ ị ỡ đề ả ử ằ ổ ạ ặ ổ ọ ớ thi t kế ế ch nh ).ỉ đị Dùng ph ng pháp khoan thích h p phá d v t, xuyên qua cát , v a sét c ng ươ ợ để ị ậ ổ ỉ ứ Khi l c ép v a t tr sự ừ đạ ị ố thi t kế ế mà c cọ không xu ng c n a, trong khi ó l c ép tác ng lên c c ti pố đượ ữ đ ự độ ọ ế t c t ng v t quá l c ép l n nh t (Pụ ă ượ ự ớ ấ ep ) max thì tr c khi d ng ép ph i dùng van gi l c duy trì (Pướ ừ ả ữ ự ep ) max trong th i gian 5 phút.ờ Tr ng h p máy ép không có van gi thì ph i ép nháy t ba n n m l n v i l c ép (Pườ ợ ữ ả ừ đế ă ầ ớ ự ep ) max . c. Sai s cho phépố : T i v trí cao áy ài uạ ị đ đ đầ c cọ không c sai s quá 75mm so v i v tríđượ ố ớ ị thi t kế ế , nghiêng c a c c độ ủ ọ không quá 1% . d.Th i i m khoá uờ để đầ c cọ :'' Th i i m khoá uờ để đầ c cọ t ng ph n ho c ng lo t doừ ầ ặ đồ ạ thi t kế ế quy nh.đị M c ích khoá uụ đ đầ c cọ để Huy ngđộ c cọ vào làm vi c th i i m thích h p trong quá trình t ng t i c aệ ở ờ để ợ ă ả ủ công trình. m b o cho Đả ả công trình không ch u nh ng ị ữ độ lún l n ho cớ ặ lún không uđề . - Vi c khoá uệ đầ c cọ ph i th c hi n y ả ự ệ đầ đủ : + S a uử đầ c cọ cho úng cao đ độ thi t kế ế . + Tr ng h p l épườ ợ ỗ c cọ không m b o côn theo quy nh c n ph i s a ch a côn, ánh nhám cácđả ả độ đị ầ ả ử ữ độ đ m t bên c a l c c.ặ ủ ỗ ọ + bù xung quanhĐổ c cọ b ng cát h t trung, m ch t cho t i cao c a l pằ ạ đầ ặ ớ độ ủ ớ bê tông lót. + t l iĐặ ướ thép cho uđầ c cọ . - Bê tông khoá uđầ c cọ ph i có mác không nh h nả ỏ ơ mác bê tông c a àiủ đ móng và ph i có ph gia tr ngả ụ ươ n , m b o tr ng n 0,02ở đả ả độ ươ ở - Cho c cọ ngàm vào ài 10 cm thì u c c ph i n m cao – 1,55 m.đ đầ ọ ả ằ ở độ e. Báo cáo lý l ch épị c cọ . Lý l ch épị c cọ ph i c ghi chép ngay trong quá trìnhả đượ thi công g m các n i dung sauồ ộ :  Ngày úcđ c cọ .  S hi uố ệ c cọ , v trí và kích th c c c .ị ướ ọ  Chi u sâu épề c cọ , s t c c và m i n i c c .ố đố ọ ố ố ọ  Thi t b ép coc, kh n ng kích ép, hành trình kích,di n tích pítông, l u l ng d u, áp l c b m ế ị ả ă ệ ư ượ ầ ự ơ d u l n nh t.ầ ớ ấ  Áp l c ho cự ặ t i tr ngả ọ ép c cọ trong t ng o n 1m ho c trong m t t c c -l u ý khi c c ti p xúc ừ đ ạ ặ ộ đố ọ ư ọ ế v i l p t lót (áp l c kích ho c t i tr ng nén t ng d n ) thì gi m t c ép c c , ng th i c áp ớ ớ đấ ự ặ ả ọ ă ầ ả ố độ ọ đồ ờ đọ l c ho c l c nén c c trong t ng o n 20 cm.ự ặ ự ọ ừ đ ạ  Áp l c d ng épự ừ c cọ .  Lo i m uạ đệ đầ c cọ .  Trình t épự c cọ trong nhóm.  Nh ng v n k thu t c n tr công tác épữ ấ đề ỹ ậ ả ở c cọ theo thi t kế ế , các sai s v v trí và nghiêng.ố ề ị độ  Tên cán b giám sát t tr ngộ ổ ưở thi công. '* Trên ây là toàn b k thu t épđ ộ ĩ ậ c cọ cho ph n c c thí nghi m c ng nhầ ọ ệ ũ ư thi công c c i tràọ đạ .l u ý ph n ư ầ c c thí nghi m ph i ti n hành theo úngọ ệ ả ế đ tiêu chu nẩ c c thí nghiêm nhọ ư thi t kế ế quy nh và TCXD 269-đị 2002 .Sau khi c c thí nghi m t tiêu chu n thi t k và c n v t v n thi t k giám sát cho phép thì ọ ệ đạ ẩ ế ế đượ đơ ị ư ấ ế ế m i ti n hành thi công c c i trà.ớ ế ọ đạ 3. Bi n phápệ thi công ào t, l p t hđ đấ ấ đấ ố móng a.Công tác ào t đ đấ hố móng: Do thi t kế ế toàn bộ móng c a các h ng m củ ạ ụ công trình là móng c cọ ép, c t n n t móng – 1,75m, kh i ố ề đặ ố l ng ào t l n, n n nhà th u ch n gi i pháp ào t b ng máy k t h p v i s a th công. t ào 1 ượ đ đấ ớ ề ầ ọ ả đ đấ ằ ế ợ ớ ử ủ Đấ đ ph n c v n chuy n ra kh i côngtr ng v bãi th i, m t ph n l i xung quanh h móng và các ầ đượ ậ ể ỏ ườ đổ ề ả ộ ầ để ạ ố khu t ch a kh i công sau này l p t h móng, tôn n n.đấ ư ở để ấ đấ ố ề Máy ào s ào n cách cao đ ẽ đ đế độ thi t kế ế c a hủ ố móng (các uđầ c cọ ) kho ng 50 cm thì d ng l i và cho ả ừ ạ th công s a n cao thi t k .ủ ử đế độ ế ế Móng c ào theo vátđượ đ độ thi t kế ế tránh s t lđể ạ ở Trong quá trình thi công luôn có b ph n tr c c theo dõi ki m tra cao hộ ậ ắ đạ để ể độ ố móng. b.Công tác l p t hấ đấ ố móng: Công tác l p t hấ đấ ố móng c th c hi n sau khiđượ ự ệ bê tông ài móng vàđ gi ng móngằ ã c nghi m thu đ đượ ệ và cho phép chuy n b cể ướ thi công. Thi công l p t h móng b ng máy k t h p v i th công. t c ấ đấ ố ằ ế ợ ớ ủ Đấ đượ l p theo t ng t và m ch t b ng máy m cóc Mikasa n ch tấ ừ đợ đầ ặ ằ đầ đế độ ặ thi t kế ế. t l pĐấ ấ móng và cát tôn n n c chia thành t ng l p dày t 20-25cm, m ch t b ng máy m cóc nề đượ ừ ớ ừ đầ ặ ằ đầ đế ch t ,k t h p m th công các góc c nh.độ ặ ế ợ đầ ủ ở ạ 4. Bi n pháp, yêu c u cho công tác l p d ng, tháo dệ ầ ắ ự ỡ c p phaố . Gi i phápả c p phaố , dàn giáo cho d án là c p pha, dàn giáoự ố thép nh hình. Ngoài ra còn k t h p v i c pđị ế ợ ớ ố pha và cây ch ng g l p d ng cho cácố ỗ để ắ ự k t c uế ấ nh , l .ỏ ẻ Yêu c u k thu t c aầ ỹ ậ ủ c p phaố : C p phaố và à giáo cđ đượ thi t kế ế và thi công ph i m b o c ng, n nh, d tháo l p, không gây khóả đả ả độ ứ ổ đị ễ ắ kh n cho vi c t c tă ệ đặ ố thép, và mđổ đầ bê tông. [...]... Các công tác hoàn thi n khác : Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp cửa nhôm kính, váchngăn, đổ bê tông nền hè theo đúng bản vẽ thi t kế 13 thi công phá dỡ giải phóng mặt bằng Tất cả cáccông trình cũ nằm trên khu vực thi công nhà 5 tầng cần phá dỡ đều là đều là công trình cũ hỏng một số là nhà cấp 4 mái lợp ngói và tôn Một số là nhà mái bằng sàn mái là bê tông cốt thép đã thấm dột suống cấp. .. trong công tác cốt thép a -Biện pháp trong gia công Công tác gia công cốt thép cần phải được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn sát sao vì đây là công việc th ường xuyên sảy ra tai nạn Các biện pháp trong gia công cốt thép : - Công nhân bắt buộc phải sử dụng bảo hộ lao động trong khi thi công - Khi tời thép chú ý tới độ căng cho phép, nghiêm cấm t ời thép theo cảm tính Các đầu thép phải được cố định bằng thi t... phục vụ công tác vận hành máy phải được kiểm tra kỹ tr ước khi đưa vào s ử dụng - Tất cả công nhân khi thi công đổ bê tông phải đi ủng và gang tay để tránh s ự cố rò rỉ về điện - Khi thi công cần có rào chắn và biển báo nguy hiểm cấm ng ườ i qua lại Trên đây là toàn bộ những biện pháp kĩ thuật và tổ ch ức thi công cơ bản nhất mà nhà thầu dự kiến áp dụng trong quá trình thi công công trình Với trình độ... đọng, tắc nghẽn làm ô nhiễm khu vực d biện pháp đảm bảo an ninh trật tự công trường - Trướ c khi tiến hành thi công nhà thầu chúng tôi sẽ làm việc v ới công an Ph ường đăng kí tạm trú cho tất cả công nhân thi công trên công trườ ng để tiện quản lí cho địa ph ương và tránh tình trạng các đối t ượng xấu trà trộn vào công trường gây mất trật t ự công tr ường và khu v ực xung quanh - Cổng ra vào công trườ ng... vụ thi công mới được ra vào công trườ ng - xung quanh công trường có điện chiếu sáng bảo vệ vào ban đêm - Trướ c khi tiến hành khởi công chúng tôi sẽ làm biển báo cho nhân dân trong khu v ực biết được tên công trìnhquy mô tính chất công trình và nh ững tác động khi thi công có thể ảnh hưở ng đến môi trườ ng xung quanh 2 An toàn lao động TRONG Thi công a Đối với ngườ i lao động Tất cả công nhân công. .. liên kết với đáy dầm, cố định mép trên bằng các gông , cây chống xiên , bu lông - Kiểm tra tim dầm , chỉnh cao độ đáy dầm cho đúng thi t kế Ván khuôn sàn - Dùng ván khuôn thép đặt trên hệ dàn giáo chữ A chịu lực bằng thép và hệ xà gồ bằng gỗ, dùng tối đa diện tích ván khuôn thép định hình, v ới các diện tích còn lại thì dùng kết h ợp ván khuôn gỗ - Theo chu vi sàn có ván diềm ván diềm được liên kết. .. xi măng đúng quy trình cho đến hết thấm mới được thi công thép 12 Thi công hệ thống chống sét Hệ thống chống sét đóng vai trò hết sức quan trọng trong ngôi nhà, đặc biệt là nhà cao tầng nó bảo vệ cho công trình, thi t bị, con ngườ i trong ngôi nhà tránh được tác động của thi n nhiên - Hệ thống kim thu sét phải đúng tiêu chuẩn của kim thu sét khoảng cách các kim trên mái đặt theo đúng thi t kế Kim được... chỉ dẫn tại công trình - Đảm bảo an toàn cho người, tài sản của chủ đầu tư, giữ gìn mối quan hệ tốt v ới nhân dân địa ph ươ ng, chấp hành mọi nội quy,quy định về an ninh trật t ự trị an….trong công tr ường trên c ơ s ở chỉ đạo thống nhất của chủ đầu tư 3.CÔNG TÁC An toàn lao động ĐỐI V ỚI T ỪNG CÔNG VI ỆC C Ụ TH Ể 3.1 An toàn lao động với công tác ép cọc - Khi thi công phần ép cọc của công trình cần... phần bể ngầm sẽ được phá d ỡ bằng máy xúc gầu nghịch máy sẽ bóc các lớp móng lên đổ lên ô tô vận chuyển V BI ỆN PHÁP AN TOÀN, AN NINH TR Ậ T Ự MÔI TR Ư NG, C Ứ HO Ả T , Ờ U 1 V Ệ SINH MÔI TRƯỜNG AN NINH TRẬT TỰ a Biện pháp chống bụi khi thi công - Đây là công trình có cả phần phá dỡ công trình cũ nên biện pháp chống bụi khi thi công là rất quan trọng Dùng vải bạt che xung quanh, nh ững phần việc mang... chuyển + thời gian thi công b.2 Trộn bê tông bằng máy đặt tại công trường : Bê tông cho tất cả các kết cấu của công trình đều được trộn bằng máy trộn bê tông 500lít đặt tại hiện trườ ng Cấp phối (Xi măng, cát, đá ) phải đúng theo thi t kế – cấp phối được nhà thầu xây dựng, kiểm tra, đệ trình bên A phê duyệt Thời gian phải đủ để vật liệu được trộn đều (khoảng 2,5 phút với máy trôn 500lít) Trình tự đổ vật . chung: Công trình c p II ,5 t ngấ ầ k t c uế ấ khung ch u l c trên n nị ự ề móng c cọ ép t ng di n tích nhà làm vi c 1759 ổ ệ ệ m 2 .B c chi l aậ ụ ử : b c II –ậ tiêu chu nẩ 2622-78. Tr c khiướ thi. ế ọ đạ 3. Bi n pháp thi công ào t, l p t hđ đấ ấ đấ ố móng a .Công tác ào t đ đấ hố móng: Do thi t kế ế toàn bộ móng c a các h ng m củ ạ ụ công trình là móng c cọ ép, c t n n t móng – 1,75m, kh. v thi t kả ẽ ế ế. 13. thi công phá d gi i phóng m t ỡ ả ặ b ngằ T t c cácấ ả công trình c n m trên khu v cũ ằ ự thi công nhà 5 t ng c n phá d u là u là công ầ ầ ỡ đề đề trình c h ng m t s là nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp thi công công trình cấp II ,5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhà làm, biện pháp thi công công trình cấp II ,5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhà làm, biện pháp thi công công trình cấp II ,5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhà làm

Từ khóa liên quan