Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

35 3,414 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………  Họ và tên người viết TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐỀ TÀI: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Địa phương, tháng 3 năm 2015 - 1 - MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi) PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3 1. Lý do chọn đề tài 4 2 3 4 5 PHẦN II. NỘI DUNG 1 2 3 4 PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC - 2 - BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - 3 - MỤC LỤC Nội dung PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Đối tượng nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở khoa học của công tác chỉ đạo dạy và học trong trường Tiểu học. 1.1 Cơ sở pháp lý 1.2 Cơ sở lý luận 1.3 Cơ sở thực tiễn Chương II: Thực trạng của việc chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học - huyện - tỉnh 2.1 Vài nét về trường Tiêủ học Pha - huyện Than Uyên- tỉnh Lai Châu 2.2 Thực trạng về chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiêủ học Pha - huyện Than Uyên- tỉnh Lai Châu Chương III: Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu trong giai đoạn hiện nay. 3.1 Nhận thức. 3.2 Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học. 3.3 Các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học. PHẦN KẾT LUẬN 1. Kết luận chung 2. Một số kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 13 13 15 17 22 23 - 4 - 24 PHẦN MỞ ĐẦU - 5 - 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, giáo dục nhằm đào tạo con người - nguồn nhân lực đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục đã được Nghị quyết TW 2 khoá VIII chỉ rõ : "Nhằm xây dựng những con người và thế hệ trẻ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… ". Hơn nữa, đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng ta tiếp tục đề ra chủ trương "Giáo dục đào tạo là Quốc sách hàng đầu, sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững". Trong những năm qua kết quả đào tạo của nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt nhưng còn gặp nhiều khó khăn đó là : Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ, tay nghề còn hạn chế, chất lượng đại trà của học sinh còn thấp. Nguyên nhân của những tồn tại trên thì có nhiều xong chủ yếu phụ thuộc vào sự quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Đây là vấn đề trăn trở của bản thân tôi trong nhiều năm qua từ khi còn là Tổ trưởng chuyên môn rồi Bí thư Đoàn Thanh niên nay là Phó hiệu trưởng quản lý mảng dạy và học .(chuyên môn nhà trường ). - 6 - Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quá trình dạy học trong trường Tiểu học bằng việc làm cụ thể tại trường Tiểu học kết hợp với những kiến thức được trang bị ở trường Học viện quản lý giáo dục , xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan như đã trình bày trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài : "Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học để làm Tiểu luận tốt nghiệp khoá học. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy và học ở nhà trường trong giai đoạn mới. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : 3.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của hoạt động dạy và học của công tác quản lý quá trình dạy học trong nhà trường. 3.2. Phân tích thực trạng của biện pháp chỉ đạo quá trình dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Tiểu - huyện - tỉnh 3.3. Đề xuất những biện pháp và những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học tại trường Tiểu - huyện - tỉnh 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : 4.1. Khách thể nghiên cứu : Hoạt động dạy và học tại trường Tiểu - huyện - tỉnh - 7 - 4.2. Đối tượng nghiên cứu : - Nghiên cứu tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Tiểu . - Những biện pháp quản lý chỉ đạo quá trình dạy học trong trường Tiểu . 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận : - Dựa vào các văn kiện, Nghị quyết đại hội Đảng và các văn bản của Nhà nước. Đặc biệt là Luật giáo dục,NXB Chính trị quốc gia,năm 2005; Điều lệ trường Tiêủ học theo quyết định số51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 . - Các tạp chí, đề tài về giáo dục đào tạo. - Dựa trên lý luận được tiếp thu qua các bài giảng của các thầy cô giáo ở trường Học viện quản lý giáo dục . 5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn : - Phương pháp quan sát và khảo sát thực tế. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lý. 5.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ : - Tài liệu tính toán thống kê và các tài liệu có liên quan - 8 - PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1. Cơ sở pháp lí : * Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi rõ : "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa" (Điều 12 - Hiến pháp năm 1992). Vì vậy, giáo dục cũng được quản lý bằng pháp luật, bằng các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ và Sở giáo dục - đào tạo về nhiệm vụ năm học, các Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giáo dục như: - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - 9 - - Sách giáo khoa và hướng dẫn giảng dạy của môn học. - Quy chế đánh giá xếp loại học sinh phổ thông ban hành ngày 5/10/2006. - Quy chế đánh giá , xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). * Quản lý giáo dục nhằm mục đích hoàn thành mục tiêu của giáo dục đó là : "Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, nghề nghiệp, trung thành với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" (Điều 2 - Luật giáo dục). Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay được thể hiện trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX đó là : Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục được thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá xã hội hoá. Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh để nâng cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề. Thực hiện theo phương châm "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với đời sống xã hội". - 10 - [...]... giải pháp nhằm nâng cao quá trình chỉ đạo dạy học trong trường Tiểu học được cụ thể hoá trong chương III CHƯƠNG III BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Nhận thức : + Hiểu rõ cấu trúc hệ thống quản lý quá trình dạy học Tổ chức QLQTDH Hoạt động dạy học - 20 - Mục tiêu dạy học Đánh giá kết quả dạy học Phương pháp dạy học Kiểm tra HK1 Hình thức dạy học Nội... sở vật chất góp phần xây dựng nhà trường phát triển toàn diện Dựa trên cơ sở lý luận và pháp lý, phân tíh thực trạng của việc chỉ đạo quá trình dạy học trong trường Tiểu - huyện - tỉnh Xuất phát từ thực tiễn và nghiên cứu lý luận để quá trình dạy học đạt hiệu quả cao cần có các biện pháp cụ thể đó là : - Biện pháp chỉ đạo xây dựng nề nếp dạy học - Các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học. .. tài chỉ trình bày một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng như : Chỉ đạo xây dựng nề nếp, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức phong - 22 - trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" sử dụng biện pháp kinh tế sư phạm và tâm lý xã hội… 3.2 Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học : 3.2.1 Định hướng : Tổ chức xây dựng nề nếp dạy học là thực hiện chức năng quản lý, chính trong việc tổ chức quá trình dạy học. .. xuyên - Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, việc phục vụ a sắm các thiết bị phục vụ cho việc dạy và học không kịp thời - 19 - 2.2.5 Một số vấn đề đặt ra trong việc chỉ đạo quá trình dạy học : Qua phân tích thực trạng chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiêủ học Pha - huyện - tỉnh tôi thấy có những vấn đề đặt ra đó là : - Chỉ đạo xây dựng nề nếp dạy học - Các biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học nhằm nâng... dạy học Kiểm tra HK2 Điều kiện dạy học Kế hoạch dạy học Phương pháp học Kiểm tra CN Kết quả Hiệu quả Mối liên hệ ngoài + Hiểu rõ cấu trúc dạy học BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY Giáo viên chỉ đạo, tổ chức điều khiển quá trình dạy học (Cộng tác giúp đỡ) - 21 - HOẠT ĐỘNG HỌC Học sinh chủ động tích cực tự giác tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động học Phản ánh KQ từng bước KẾT QUẢ HỌC TẬP Quản lý quá trình dạy học ở. .. quản lý giáo dục… một trong những giải pháp quan trọng đó là : Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ xây dựng nề nếp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học trong nhà trường Tiểu học hiện nay - 13 - CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU - HUYỆN - TỈNH 2.1 Vài nét về trường Tiểu - huyện - tỉnh : Nhằm đáp ứng... dạy học, xã hội hoá các phương thức học tập + Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá kết quả - Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học : + Việc đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cốt lõi trong quá trình dạy học, nó là nhân tố quyết định cơ bản, trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học Quản lý chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học được xem như là một nhiệm vụ trung tâm yêu tiên trong chỉ. .. lượng dạy học 3.2.2 Các biện pháp chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học : Từ định hướng trên, người quản lý cần xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động dạy học và hoàn thiện tổ chức dạy học Trên cơ sở đó người quản lý phải xác định được các biện pháp chỉ đạo xây dựng nề nếp dạy học cụ thể sau : - Biến các văn bản pháp quy của ngành, quy chế của Nhà nước, nề nếp dạy học, những nội quy, quy định của nhà trường ... lý nhà trường Lấy việc chỉ đạo của quá trình dạy học làm trung tâm và nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giờ dạy trên lớp để xây dựng tốt nề nếp dạy học và coi đó là nhiệm vụ cấp bách lâu dài Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, nhiệm vụ nhà trường chúng tôi có một số thuận lợi và khó khăn sau : 2.2.1 Những thuận lợi trong quá trình dạy học : Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. .. một nhiệm vụ trung tâm yêu tiên trong chỉ đạo dạy học Vì vậy, cần phải thực hiện một cách nghiên túc, khoa học theo một quy trình chặt chẽ, sát thực, phù hợp, khách quan - Các bước chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học * Bước 1 : Bước chuẩn bị điều kiện cho việc chỉ đạo cải tiến phương pháp * Bước 2 : Chỉ đạo cải tiến phương pháp dạy học Đây là thực nghiệm, chỉ đạo điểm bước này cần tập trung vào : + Định . sở khoa học của công tác chỉ đạo dạy và học trong trường Tiểu học. 1.1 Cơ sở pháp lý 1.2 Cơ sở lý luận 1.3 Cơ sở thực tiễn Chương II: Thực trạng của việc chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu. III: Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu trong giai đoạn hiện nay. 3.1 Nhận thức. 3.2 Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học. 3.3 Các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học. PHẦN. giải pháp nhằm nâng cao quá trình chỉ đạo dạy học trong trường Tiểu học được cụ thể hoá trong chương III. CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

Từ khóa liên quan