Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

34 3,884 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐỀ TÀI: Người viết: Họ và tên Địa phương, tháng 3 năm 2015 1 MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi) PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3 1. Lý do chọn đề tài 4 2 3 4 5 PHẦN II. NỘI DUNG 1 2 3 4 PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN 2 Được sự quan tâm của Phòng giáo dục – Đào tạo - Huyện uỷ huyện aaa - Tỉnh Uỷ và Trường Chính trị Tỉnh bbb cho phép tôi được tham gia nhập học lớp Trung cấp lý luận khố 18 tại trường Chính trị tỉnh . Trong suốt thời gian học tập, được sự giúp đỡ tận tình của Trường Chính trị tỉnh về nơi ăn chốn ở . Đặc biệt là sự quan tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức toàn bộ chương trình của khố học. Sự quan tâm giúp đỡ ấy, đến hôm nay đ trang bị cho tơi nắm vững thm nhiều kiến thức lý luận khoa học về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiều vấn đề về kinh tế , chính trị, an ninh quốc phịng, văn hoá – x hội để vận dụng tốt hơn trong quá trình thực hiện công tác được Đảng và nhân dân giao phó. Đến với những điều quý báu đó của Ban Giám hiệu, quý thầy cô giáo, các anh chị kí túc xá , các anh chị nuôi của Trường Chính trị với lịng biết ơn vô hạn và xin chân thành cám ơn thầy Phạm Tương Phùng là người trực tiếp hướng dẫn tiểu luận tốt nghiệp, lnh đạo Phòng giáo dục – Đào tạo huyện aaa, tập thể CB – GV – CNV Trường Tiểu học xxx đ gip đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành chương trình khố học. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn ! Học viên 3 LỜI MỞ ĐẦU Giáo dục là một hoạt động rộng lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ - quyền lợi của cả nhân dân trong xã hội, đồng thời tác động rất lớn đến tình hình phát triển đất nước. Như các kì Đại hội Đảng đã xác định điều đó, đặc biệt Đại hội Đảng lần X đã nêu :”phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Chấn hưng nền giáo dục Việt Nam làm cho giáo dục cùng khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu.” Giáo dục hiện nay đã, đang là một vấn đề bức xúc làm cho toàn xã hội quan tâm lo lắng. Do vậy, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo cho các ngành, các cấp, phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để Giáo dục & đào tạo thực sự là “Quốc sách hàng đầu”. Chính vì thế, trong những năm qua ngành Giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “ Dân chủ-Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”; “ Cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức – tự học và sáng tạo…”; Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ và năng lực nhằm thực hiện bằng được chủ trương lớn của ngành trong thời gian tới là tiếp tục phát triển toàn diện cả về quy mô, chất lượng hiệu quả; đồng thời đa dạng hóa, cân đối cơ cấu loại hình giáo dục, nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người học và xã hội. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu quan trọng của ngành trong mỗi năm học, chúng ta có thể khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác quản lý trường học, trong đó:” Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học của mỗi nhà trường của cán bộ quản lý có ý nghĩa quan trọng đến kết quả giáo dục” . Xây dựng kế hoạch là khâu then chốt không thể thiếu được của người làm công tác quản lý. Có thể nói: Quản lý mà không có kế hoạch thì không thể gọi là quản lý. Vì có xây dựng được kế hoạch chỉ đạo thì mới cân đối được yêu cầu công tác với khả năng chỉ đạo, mới điều hoà được thời gian chỉ đạo đối với từng mặt công tác và từng lĩnh vực công tác khác nhau. Có kế hoạch chỉ đạo sẽ tạo cho người cán bộ quản lý cách làm việc khoa học thấy được toàn bộ công việc cả 4 năm, thấy rõ được việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, tránh được lối làm việc tuỳ tiện và chắp vá. Có thể nói việc xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn chỉnh, khoa học là có thể nắm chắc thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ . Xuất phát từ quan điểm trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu học năm học 2007 – 2008 “ làm Tiểu luận tốt nghiệp. 5 I / NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1/ Cơ sở pháp lý 1.1 Căn cứ các văn bản Căn cứ Chỉ thị số 39 / BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT ngày 31/7/2007 về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2007-2008; Công văn số 8323/GDTH của BGD&ĐT ký ngày 08/8/2007 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008 đối với giáo dục Tiểu học; Công văn số 128/GDTH của Sở GD& ĐT Ninh Thuận ký ngày 14/9/2007 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008 đối với Giáo dục Tiểu học. Quyết định số 844/ QĐ của UBND huyện 123456 ngày 29/6/2007 về việc giao chỉ tphát triển giáo dục năm học 2007-2008, Công văn số 98/PGD của Phòng Giáo dục & Đào tạo ,ngày 24/9/2007 về việc thống nhất thực hiện chuyên môn năm học 2007-2008 và tình hình thực tế tại đơn vị Trường Tiểu học xxx 1.2. Căn cứ vị trí, tính chất, nhiệm vụ bậc tiểu học Bậc tiểu học là bậc học nền tảng cho việc hình thành nhân cách ở học sinh về tri thức khoa học, về tự nhiên – xã hội , kĩ năng hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng, phát huy những tình cảm, thói quen và đức tính tốt đẹp ban đầu trong mỗi học sinh . Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới cơ cấu, tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học. Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, thầy cô giáo và xã hội. Ngành giáo dục đã có nhiều cuộc vận động nhằm chấn hưng nền giáo dục đó là làm cho toàn xã hội nhận thức rõ phải học thật , thi thật, 6 người học phải có kiến thức thật, và cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở – mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học. Đổi mới mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Khắc phục tình trạnh quá tải, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông đảm bảo phù hợp tâm, sinh lý lứa tuổi. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Thực hiện miễn giảm việc đóng góp và cấp học bổng cho học sinh nghèo, các đối tượng chính sách. Phát triển hệ thống hướng nghiệp, dạy nghề đa dạng hóa loại hình. Tăng tỷ lệ lao động được dạy nghề. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, huy động nhiều nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội cho sự nghiệp giáo dục. Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường Tiểu học bbb năm học 2007- 2008 đã đề ra : Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, đòi hỏi phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám hiệu một cách linh hoạt, sáng tạo, phối hợp tốt với các đoàn thể trong trường, nhất là tổ chức Công đoàn, ngay từ khâu lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Quán triệt đầy đủ vị trí sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tính chất nhiệm vụ của ngành, của tỉnh nói chung và của Trường Tiểu học bbb nói riêng, công tác xây dựng kế hoạch năm học phải đảm bảo các nguyên tắc sau : Kế hoạch phải quán triệt đường lối quan điểm về giáo dục bậc tiểu học của Đảng và Nhà nước. 7 Kế hoạch phải có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn thể hiện tinh thần phấn đấu cao. Biết chủ động vận dụng theo cách riêng của mình. Có tác dụng chỉ đạo hành động và đem lại hiệu quả thiết thực. Kế hoạch phải toàn diện, cân đối có trọng tâm. Khi xây dựng kế hoạch phải mở rộng dân chủ đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, nhưng khi thực hiện phải đảm bảo ý thức tổ chức kỷ luật cao. Sau khi được quần chúng tham gia, đóng góp ý kiến, thông qua hội nghị CB/CNVC và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch trở thành pháp lệnh, mọi thành viên trong trường phải nghiêm túc chấp hành. Chống mọi biểu hiện tự do vô nguyên tắc trong việc chỉ đạo và thực hiện kế hoạch. 2/ Cơ sở thực tiễn Trường Tiểu học bbb được đặt tại thôn dddd thuộc xã Thanh Mai huyện HHHHHHHHHH toàn xã có 605 hộ là dân tộc Raglây, sống chủ yếu bằng nghề nông, trình độ dân trí còn thấp nhưng có truyền thống đoàn kết, bác ái ; việc tiếp thu những tiến bộ khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi còn rất hạn chế; việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình chưa cao, cha mẹ học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con em minh đa phần khoán trắng cho nhà trường đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường . Thực tiễn trong thời gian qua, ngành giáo dục Bác Ai nói chung, Trường Tiểu học bbb nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, song cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2007 – 2008 cần đảm bảo các mục đích, yêu cầu sau ; Một là : Nội dung kế hoạch phải xuất phát từ căn cứ yêu cầu nhiệm vụ năm học của ngành và thực tế của cơ sở. Phải căn cứ vào khả năng kinh tế – xã hội của địa phương để có biện pháp khai thác khả năng đó, đồng thời căn cứ vào mặt mạnh, mặt yếu trong năm qua để có giải pháp cải tiến, điều chỉnh trong quá 8 trình quản ly, chỉ đạo, điều hành cho khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Hai là : Phải xác định rõ nội dung chỉ đạo cần tập trung vào các chuyên đề của năm học như : Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học; nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa mới; biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện các cuộc vận động : “ Hai không” với 4 nội dung; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức – tự học và sáng tạo” ; “ Học tập và làm theo tấm gương về đạo đức Hồ Chí Minh”… Ba là : Kế hoạch phải thực hiện tính toàn diện bao gồm : Quy mô trường lớp, phát triển và duy trì cả số lượng và chất lượng dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh; xây dựng trang thiết bị trường học, xây dựng phong trào thi đua , xây dựng kế hoạch kiểm tra, xây dựng công tác tham mưu và phối kết hợp – công tác quản lý. Theo từng chủ đề, theo từng đợt thi đua. II / THỰC TRẠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 / Đặc điểm tình hình 1.1 Thuận lợi : ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2007 –- 2008 - Được Đảng, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh và Hội khuyến học quan tâm giúp đỡ. - Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhiệt tình, an tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. - 100% giáo viên có trình độ 12/12 và đã được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng giảng dạy chương trình và sách giáo khoa mới , giáo viên có ý tự học tập 9 để nâng cao kỹ năng tay nghề, yêu thương tôn trọng và giúp đỡ mọi đối tượng học sinh. - Học sinh ngoan, lễ phép, đoàn kết bạn bè, giúp đỡ nhau trong học tập. 1.2 Khó khăn : - Trường học được đóng trên địa bàn vùng núi.kinh tế còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn thiếu thốn việc quan tâm đến việc học tập của con em còn rất hạn chế. - Đối với học sinh :99% là con em dân tộc Rar lay, đời sống còn thiếu thốn nên còn phải giúp gia đình như: cuốc cỏ, chăn bò, trông em … cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập . - Đối với giáo viên: đa phần là giáo viên ở đồng bằng lên giảng dạy, nhà cách xa trường hơn 10km nên cũng ảnh hưởng đến giờ giấc chuyên môn. 1.3. Đội ngũ CB – GV – CNV - Tổng số : 28 . Trong đó : + BGH : 02 + GV đứng lớp : 21 + Tổng phụ trách Đội : 01 + Kế toán : 01 + Thư viện : 01 + Y tế học đường : 01 + Bảo vệ : 01 - Trình độ đào tạo : 10 [...]... cáo kết quả học tập của các em 02 lần/năm Báo cáo kịp thời cho nhà trường, tổ chức vận động học sinh bỏ học giữa chừng ra lớp Theo dõi, kiểm tra việc đi học hàng ngày của các em Lập sổ theo dõi học sinh bỏ học , tìm hiểu nguyên nhân , lý do cụ thể của từng em để có biện pháp huy động học sinh đi học Lập sổ theo dõi phổ cập GDTH, đúng đủ, khoa học, chính xác, để tiện cho việc theo dõi huy động học. .. TDTT Môi trườing( những hoạt động này cần phối hợp ) - Trần Văn Huệ – Tổ trưởng tổ văn phòng : xây dựng hoạt động chung theo tuần, tháng năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; Tham gia đánh... 1.4 Học sinh Toàn trường ( Khối I đến khối V ) : 253/143 nữ được chia làm 14 lớp 1.5 Cơ sở vật chất - Phòng học gồm 10 phòng (cấp 2) ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2007 –- 2008 - Phòng làm việc: 02 phòng - Bàn ghế học sinh : 150 bộ - Bàn ghế giáo viên : 10 bộ - Bàn ghế văn phòng : 02 bộ Đảm bảo cho công tác dạy và học của trường 2/ Hiệu quả giáo dục năm học 2006 – 2007 2.1 Học sinh * Học lực : 11 Kết... viên đạt thành tích xuất sắc, học sinh tiên tiến xuất sắc và cấp học bổng cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn 5 Công tác quản lý Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vu năm học Nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai hóa các mặt hoạt động của nhà trường thông qua các kỳ họp hội phụ huynh học sinh, họp hội đồng sư phạm nhà trường hàng tháng đảm bảo đúng... 1 1 Kĩ thuật - - - 1 1 Thể dục 1 2 2 2 2 21 Hoạt động tập thể 2 2 2 2 2 - Từ lớp 1 đến lớp 5 áp dụng học chương trình an toàn giao thông với 6 bài chính khóa, dạy vào tiết sinh hoạt tập thể của tuần 8, 9, 10, 11, 12, 13 - Tổ chức sinh hoạt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : 1 tháng 1 lần Mỗi lần 04 tiết - Thực hiện chương trình các môn học từ lớp 1 đến lớp 5, thực hiện qui định tối thiểu về các... 30/2005/QĐ-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh 4/ Công tác duy trì phong trào PCTH 4.1/Nội dung : 22 - Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Vận động đầy đủ trẻ trong độ tuổi ra lớp và đi học đúng độ tuổi Riêng trẻ 6 tuổi ra lớp1 đạt 100% - Làm công tác PCGDTH và tổ chức các lớp học linh hoạt. .. công tác này Luôn có có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Thông qua sinh hoat Đội, Sao nhi đồng học sinh thực hiện tốt về an toàn giao thông, phòng chống các tội phạm Ngay từ đầu năm học trường đã tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết về phòng chống ma tuý, không vi phạm pháp luật trong trường học Xuyên suốt năm học vừa qua không có trường hợp nào vi phạm... trình bậc tiểu học : 100% - Hạnh kiểm : 100% học sinh thực hiện đầy đủ 6/ Hoạt động các ban ngành đoàn thể 6.1/ Công đoàn a- Nội dung : Nhà rường phối hợp và tạo điều kiện tốt cho Công đoàn trường hoạt động có hiệu quả những nhiệm vụ như: - Thực hiện tốt phong trào thi đua 2 tốt “Dạy tốt – học tốt - Phối hợp thực hiện phương châm “ Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm “ và cuộc vận động “ Nói... quả Tổng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 số Tuyển sinh đầu cấp 74 74 Duy trì sỹ số 252/263 68 53 48 42 41 Học sinh lên lớp thẳng 218/252 51 47 41 38 41 Học sinh giỏi cấp huyện / / / / / / Học sinh giỏi cấp trường 24 10 7 5 1 1 Học sinh tiên tiến 91 28 21 13 12 17 41 / / / / 41 34 17 6 7 4 Hòan thành chương trình bậc tiểu học Học sinh thi lại trong hè * Hạnh kiểm : - Khối I đến Khối V : 100% học sinh... tình ủng hộ Kế hoạch phải được xây dựng một cách dân chủ, công khai và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị Từ đó tôi tin chắc rằng với quyết tâm cao của hội đồng sư phạm nhà trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, sự quản lý sát sao của Ban Giám hiệu chắc chắn kế hoạch sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả nhằm xây dựng trường trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc của huyện . tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học của mỗi nhà trường của cán bộ quản lý có ý nghĩa quan trọng đến kết quả giáo dục” . Xây dựng kế hoạch là khâu then chốt không thể thiếu được của. hoạt động của Trường Tiểu học năm học 2007 – 2008 “ làm Tiểu luận tốt nghiệp. 5 I / NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1/ Cơ sở pháp lý 1.1 Căn cứ các văn bản Căn cứ Chỉ thị số 39 / BGD&ĐT của. dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh; xây dựng trang thiết bị trường học, xây dựng phong trào thi đua , xây dựng kế hoạch kiểm tra, xây dựng công tác tham mưu và phối kết hợp – công
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

Từ khóa liên quan