Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

122 1,765 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:38

0 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN CẢI CÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “ MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LƯU TRỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. Nguyễn Văn Hàm HÀ NỘI - 2006 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 2 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” 10 1.1. Quan niệm, đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính 10 1.1.1. Quan niệm về thủ tục hành chính 10 1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính 12 1.1.3. Phân loại thủ tục hành chính 13 1.2. Một số vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 14 1.2.1. Về cải cách thủ tục hành chính 14 1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 19 CHƢƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND CÁC QUẬN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24 2.1. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại UBND các quận trƣớc khi áp dụng cơ chế “một cửa” 24 2.1.1. Quy trình giải quyết hồ sơ và những hạn chế 24 2.1.2. Thí điểm các mô hình theo hình thức “một cửa” ở một số UBND quận thuộc thành phố Hà Nội 27 2.2. Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận 33 2.2.1.Sự chỉ đạo của thành phố và UBND các quận 33 2.2.2. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận 38 2.2.2.1. Tổ chức công tác tuyên truyền 38 2.2.2.2. Thành lập và ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa giải quyết 39 2.2.2.3. Bố trí địa điểm làm việc và chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật 41 2.2.2.4. Bố trí và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa 44 2.2.2.5. Quy định về phí và lệ phí 47 2.2.2.6. Giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức theo cơ chế “một cửa” 49 2.3. Nhận xét về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của thành phố Hà Nội 58 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 68 3.1. Nâng cao nhận thức và sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền 68 3.2. Hoàn thiện thể chế 69 3.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, ngành chức năng 72 3.4. Bố trí nơi làm việc khoa học và hiện đại hóa cơ sở vật chất 75 3.5. Điều chỉnh nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 78 3.6. Cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 87 3.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 90 3.8. áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 92 3.9. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát 95 3.10. Nâng cao vai trò của công tác văn thư, lưu trữ 96 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thủ tục hành chính là cơ sở và điều kiện cần thiết để cơ quan nhà nước giải quyết công việc của dân và các tổ chức theo pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản và đề ra các chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn vấn đề cải cách thủ tục hành chính nhưng trên thực tế thủ tục hành chính mà các cơ quan nhà nước áp dụng trong qúa trình giải quyết công việc của công dân, tổ chức vẫn còn một số hạn chế cơ bản sau: - Thủ tục hành chính còn đòi hỏi qúa nhiều giấy tờ, nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, không rõ ràng. - Thủ tục hành chính ở các cơ quan còn thiếu thống nhất, tuỳ tiện thay đổi và thiếu công khai. Những hạn chế đó khiến thủ tục hành chính trở thành một trở ngại trong việc thực hiện các quyền lợi hợp pháp của người dân, giao lưu hợp tác với nước ngoài. Mặt khác, gây ra tệ cửa quyền, sách nhiễu, tệ quan liêu giấy tờ trong guồng máy hành chính và tạo thuận lợi cho tham nhũng phát triển, làm giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Trước thực trạng nêu trên, cải cách thủ tục hành chính trở thành yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay và được xác định là khâu đột phá của cải cách nền hành chính nhà nước. Ngày 04/9/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, UBND Thành phố Hà Nội cũng như tại UBND các quận đã có những hoạt động tích cực để triển khai theo đúng thời gian quy định. Sau gần 3 năm thực hiện đã đem lại những hiệu qủa tích cực như rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức nhà nước, hạn chế những 3 tiêu cực trong qúa trình thực thi công vụ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đã đạt được thì việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của thành phố Hà Nội cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định như hệ thống thể chế và cơ chế phối hợp còn yếu, một số quy định chưa nhất quán, quy trình giải quyết hồ sơ giữa các quận hiện nay còn thiếu thống nhất… Thực tế đó đòi hỏi phải có sự tổng kết, đánh giá để rút ra những ưu điểm, nhược điểm của cơ chế này nhằm đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Song trên thực tế, chúng ta mới chỉ tiến hành sơ kết việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong phạm vi từng địa phương và toàn quốc chứ chưa có tổng kết. Hơn nữa, rõ ràng ở mỗi cấp hành chính do phân cấp có những đặc điểm khác nhau dẫn đến việc triển khai cơ chế “một cửa” là không hoàn toàn giống nhau giữa các cấp, song chúng ta lại chưa có tổng kết riêng về tình hình thực hiện của từng cấp. Bên cạnh đó, việc sơ kết chủ yếu được thực hiện trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, mà độ chính xác của một số báo cáo chưa phản ánh đầy đủ, cụ thể tình hình thực tế nên việc khảo sát, nghiên cứu thực tế để từ đó đưa ra những đánh giá khách quan, đầy đủ nhằm đề xuất những giải pháp khả thi là việc làm cần thiết. Từ những lý do đó, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Uỷ ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội cho luận văn thạc sĩ khoa học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Tổng hợp kết qủa triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của thành phố Hà Nội. - Đề xuất một số giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu qủa của cơ chế “một cửa” 4 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của thành phố Hà Nội. - Cải cách thủ tục hành chính – một trong những nội dung cơ bản của cải cách thể chế bao gồm nhiều vấn đề. Tuy nhiên, trong luận văn này chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Ngoài ra, cơ chế “một cửa” hiện nay được áp dụng tại nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, địa phương như UBND các cấp, các cơ quan thuế, cơ quan hải quan…nhưng với yêu cầu của đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở một loại hình cơ quan là UBND các quận của thành phố Hà Nội với những nội dung được quy định trong Quyết định 181/2003/QĐ-TTg. 4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Với ý nghĩa là khâu “đột phá khẩu” của cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính là vấn đề mà nhiều đề tài nghiên cứu tập trung khai thác. Hầu hết các khía cạnh của vấn đề đã được khai thác và giải quyết tương đối triệt để và tuỳ góc độ nghiên cứu, người nghiên cứu đã giải quyết vấn đề này theo những hướng khác nhau. - Về lý luận, những đề tài tiếp cận theo hướng này đã nghiên cứu và giải quyết vấn đề cải cách thủ tục hành chính một cách khá toàn diện. Tuy nhiên ít đề tài phân tích sâu, thường tiếp cận theo hướng vận dụng lý thuyết chung của cải cách hành chính sau đó mới đi vào phân tích những vấn đề của cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù còn một số điểm chưa được giải quyết thoả đáng song theo quan điểm của chúng tôi về hướng nghiên cứu lý luận của cải cách thủ tục hành chính đã được giải quyết tốt và khi thực hiện đề tài luận văn này, chúng tôi có thể kế thừa và dựa trên những kết qủa nghiên cứu trước đó về mặt lý luận để giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu của chúng tôi. 5 - Ở một góc độ khác nhiều nhà nghiên cứu lại tiếp cận theo hướng so sánh giữa lý luận và thực tiễn công tác cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam với một số nước trên thế giới. Theo hướng nghiên cứu này, các đề tài chẳng những đã cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam mà còn giới thiệu và so sánh nội dung này với một số quốc gia khác trên thế giới. Từ đó cung cấp cho những người nghiên cứu cái nhìn mới và rộng mở hơn về cải cách thủ tục hành chính. - Một số đề tài khác tiếp cận theo hướng vận dụng lý luận vào thực tiễn nhằm làm sáng tỏ lý luận hoặc vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề của thực tiễn và đưa ra một số đề xuất. Đây cũng là hướng nghiên cứu mà nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý nhà nước, hành chính và một số chuyên ngành khác có liên quan lựa chọn làm đề tài niên luận, khóa luận và luận văn. Những đề tài này phần lớn hướng vào việc mô tả, phân tích tình hình thực tế cải cách thủ tục hành chính ở một cơ quan cụ thể, nêu thực trạng, kết qủa thực hiện và vận dụng lý thuyết để đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Bản thân tôi trong thời gian học đại học cũng đã từng thực hiện một số đề tài về vấn đề này, cụ thể là niên luận năm thứ 3: “Cải cách thủ tục hành chính ở UBND quận Ba Đình”, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: Mô hình “Một cửa, tiến tới một dấu- bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở UBND quận Ba Đình”; đề tài nghiên cứu khoa học “Dịch vụ hành chính công- Giải pháp mới trong cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Hà Nội” và đề tài khoá luận tốt nghiệp: “Dịch vụ hành chính công ở thành phố Hà Nội qua thí điểm ở một số cơ quan, đơn vị”. Trên cơ sở lý luận đã được trang bị và kinh nghiệm thực hiện những đề tài nghiên cứu trước đây và với tính cấp thiết của vấn đề, hướng nghiên cứu của chúng tôi trong đề tài này là phân tích tình hình triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” hiện đang áp dụng tại UBND các quận của 6 thành phố Hà Nội, xác định những ưu, nhược điểm để từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần giúp các cơ quan tăng cường hiệu qủa của cải cách thủ tục hành chính thông qua việc áp dụng cơ chế “một cửa”. Với đề tài này, chúng tôi không đi sâu vào việc phân tích lý luận chung của cải cách thủ tục hành chính do những vấn đề này đã được giải quyết tương đối triệt để trong các đề tài khác mà tập trung chủ yếu vào thực tiễn cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của thành phố Hà Nội. Điểm khác biệt của đề tài so với các đề tài khác cũng tiếp cận theo hướng nghiên cứu này trước hết ở thời điểm thực hiện đề tài. Đề tài của chúng tôi lấy mốc thời gian là từ 01/01/2004 đến nay- tức là thời điểm UBND các quận chính thức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” theo quy định tại Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg. Do đó, nội dung vấn đề là hoàn toàn mới so với các đề tài cũng nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính nhưng được thực hiện trước thời điểm nêu trên. Mặt khác, theo khảo sát của chúng tôi những đề tài nghiên cứu về tình hình triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” theo Quyết định 181 chỉ giới hạn trong một cơ quan cụ thể. Còn với đề tài này, phạm vi nghiên cứu có chúng tôi được mở rộng hơn và khái quát hơn là UBND các quận của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, trong luận văn chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện các giải pháp này trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan. Là những giải pháp được đề xuất trên cơ sở nghiên cứu lý luận chuyên ngành, khảo sát thực tiễn và tìm hiểu kinh nghiệm của các địa phương khác trong nước và một số quốc gia khác vì vậy những giải pháp chúng tôi nêu ra cũng có thể coi là một nét mới trong đề tài nghiên cứu này của chúng tôi. 5. Tài liệu tham khảo Khi thực hiện đề tài, chúng tôi đã tham khảo các khối tài liệu chính sau: - Các văn bản của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. - Giáo trình, báo cáo tham luận, tài liệu hội thảo, các sách tham khảo, tài liệu chuyên đề. 7 - Luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học - Kỷ yếu hội thảo, các tạp chí chuyên ngành, báo, tài liệu trên các Website - Hệ thống văn bản liên quan đến việc xây dựng, triển khai thực hiện, báo cáo kết qủa giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND các quận. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài tiếp cận phương pháp của phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, lấy học thuyết Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng làm cơ sở lý luận. Về phương pháp cụ thể: - Phương pháp điều tra, khảo sát: là đề tài vận dụng lý luận vào thực tiễn, do đó điều tra, khảo sát là phương pháp quan trọng mà chúng tôi sử dụng để thực hiện đề tài. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại một số UBND quận trong đó tập trung chủ yếu vào quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”. Trong qúa trình khảo sát, chúng tôi cũng chú ý đến phương pháp phỏng vấn sâu, tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên và các cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính của UBND các quận. Ngoài ra, chúng tôi cũng phỏng vấn một số người dân đến làm thủ tục để khai thác thêm thông tin và xác minh trên thực tế những vấn đề chúng tôi đề cập đến trong đề tài. - Phương pháp phân tích, so sánh: Sau khi thu thập tài liệu, khảo sát thực tế, chúng tôi tiến hành phân tích thông tin, lựa chọn những thông tin có giá trị để đảm bảo cho luận văn có tính chính xác và độ tin cậy cao. Mặt khác, cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần của Quyết định 181/2003/QĐ-TTg hiện nay đang được tiến hành sâu rộng ở nhiều cấp, nhiều cơ quan và nhiều địa phương do đó việc khảo sát và so sánh kết qủa thực hiện giữa các cơ quan, các cấp, các địa phương sẽ tạo cơ sở để đánh giá chính xác và khách quan hơn đối với đối tượng nghiên cứu của luận văn này. - Phương pháp tổng hợp: Những kết qủa thu hoạch trong qúa trình điều tra, khảo sát và toàn bộ các tư liệu, tài liệu đã thu thập, chúng tôi tiến hành tổng hợp, phân 8 tích, đánh giá khái quát về thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND các quận để từ đó có cơ sở đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa của công tác này. 7. Đóng góp của đề tài Là đề tài vận dụng lý luận vào thực tiễn do đó những vấn đề chúng tôi nghiên cứu trong luận văn này sẽ góp phần củng cố và làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận của cải cách thủ tục hành chính. Qua việc khảo sát, tổng kết tình hình triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính của UBND các quận tại thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ cung cấp cho những người quan tâm đến vấn đề này những kiến thức thực tế và chứng minh tính hiệu qủa của việc cải cách thủ tục thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Theo đó, với những cơ quan có đặc điểm tương đồng, chủ yếu là các UBND cấp quận, huyện có thể vận dụng những điểm phù hợp vào thực tiễn cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Với những ý nghĩa đó chúng tôi thiết nghĩ luận văn này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực hành chính học, văn thư, lưu trữ và trong thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước. 8. Bố cục của luận văn Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm có ba chương: - Chƣơng 1: Một số vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” Giới thiệu khái quát một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. - Chƣơng 2: Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của thành phố Hà Nội Trong chương này chúng tôi khái quát những công việc mà UBND các quận đã tiến hành để triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, trong đó nội dung [...]... cứu của đề tài, chúng tôi chỉ nghiên cứu một nội dung của cải cách thủ tục hành chính là thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức ở các cơ quan hành chính nhà nước mà cụ thể là tại UBND các quận của thành phố Hà Nội 1.2.2 Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cơ chế một cửa về thực hiện thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân, ... nghiên cứu loại thủ tục hành chính áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp quận để giải quyết những công việc thuộc quan hệ của cơ quan nhà nước đối với công dân và các tổ chức xã hội 1.2 Một số vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 1.2.1 Về cải cách thủ tục hành chính Với quan niệm về thủ tục hành chính như trên thì thủ tục hành chính phức tạp đồng nghĩa với cách thức giải... thế được mọi vấn đề của cải cách hành chính nhưng việc thực hiện cơ chế này là hết sức có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan nhà nước 24 CHƢƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND CÁC QUẬN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại UBND các quận trƣớc khi áp dụng cơ chế một cửa 2.1.1 Quy trình... dài của công cuộc cải cách nền hành chính nước ta * Yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính Cải cách hành chính là một yêu cầu có tính khách quan, là khâu quan trọng trong qúa trình cải cách nền hành chính nhà nước Để thực hiện thành công cải cách thủ tục trong giai đoạn mới theo yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra cần tuân thủ một số yêu cầu sau: 17 - Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống thủ tục hành. .. 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính thì có thể phân loại thủ tục hành chính theo đối tượng quản lý hành chính nhà nước Theo đó, thủ tục hành chính được xác định cho từng lĩnh vực quản lý nhà nước và được phân chia theo cơ cấu chức năng của bộ máy quản lý hiện hành Ví dụ, thủ tục trong xây dựng cơ bản, thủ tục trước bạ, thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục hải quan, thủ tục vay... cách hành chính theo mô hình Một cửa, tiến tới một dấu” 29 Tại UBND quận Cầu Giấy, ngày 20/8/1999 UBND Quận đã ban hành Quyết định số: 693/QĐ-UB về việc phê chuẩn đề án cải cách thủ tục hành chính Bản Đề án quy định nhiều vấn đề quan trọng mà trước hết là khái niệm về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một đầu mối”: Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một đầu mối” là việc hình thành. .. Nhằm thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính loại bỏ những khâu bất hợp lý, gây phiền hà cho nhân dân, ngăn chặn tệ cửa quyền, tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật, Thành uỷ chỉ đạo Thành phố tập trung xây dựng đề án cải cách thủ tục hành chính thực hiện một đầu mối ở cấp thành phố để giải quyết các yêu cầu của công dân và tổ chức Ngày 8/4/1998, UBND Thành phố đã ban hành Chương trình số 870/CTrUB... hành chính + Nhóm II: gồm những thủ tục hành chính liên ngành, thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của một cơ quan hành chính sau khi có sự thỏa thuận của một hay một số cơ quan hành chính cùng cấp + Nhóm III: gồm những thủ tục hành chính liên thông giữa hai hoặc ba cấp hành chính (những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của một cơ quan hành chính, chuyển lên cơ quan hành chính. .. thí điểm chính là nền tảng và là điều kiện thuận lợi để UBND các quận thực hiện cơ chế một cửa theo tinh thần của Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2.2 Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các quận 2.2.1 Sự chỉ đạo của Thành phố và UBND các quận Sau khi Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành và... các quận xây dựng đề án về việc thực hiện quy chế theo cơ chế một cửa trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Bộ 34 Nội vụ và kết hợp kinh nghiệm thực tiễn trong qúa trình thực hiện thí điểm trước đây Đặc biệt, ngày 11/11/2003, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 156/2003/QĐ-UB về việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của Thành phố Hà . thủ tục hành chính 13 1.2. Một số vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 14 1.2.1. Về cải cách thủ tục hành chính 14 1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ. là thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND các quận của thành phố Hà Nội. - Cải cách thủ tục hành chính – một trong những nội dung cơ bản của cải cách. 1: Một số vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Giới thiệu khái quát một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội, CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND CÁC QUẬN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm