Đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam

132 656 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM NGUYÊN LONG ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH BÁO CHÍ Hà Nội, 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM NGUYÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH : BÁO CHÍ MÃ SỐ: 60 32 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS - TS DƯƠNG XUÂN SƠN Hà Nội, 2009 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: 01-06 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI TNVN 07-39 - Quá trình  07 1.2 15 1.3. -  1.4.  18 23 1.4.1.  1.4.1.1.  1.4.1.2. phát thanh 1.4.1.3.  1.4.2.  các   trình phát thanh  1.4.3. Quá     23 23 24 27 28 30 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ - ĐÀI TNVN 40-85  các  40 :   2.1.1.2.   (     :   - Nông thôn;   &    40 40 42 2.1.2. : 2.1.2.1.  2.1.2.2.  2.1.2.3.  54 54 63 67 2.1.3 các ình   2.1.3.2. Nguyên nhân 69 69 70 2.2. : 73 2.2.1.  73 2.2.2.  2.2.3.    2.2.4.    78 79 83 Chƣơng 3. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI TNVN 86-115   86 3.2. các  trình  : 88 3.2.1. Gquy các    3.2.1.3. G phát sóng   89 89 91 93 3.2.các : 94 3.2.2.1.  3.2.2.2.  94 97 3.2.3. G  3.2.3.1.  3.2.3.2.     3.2.3.3.       - VOV1: ng:  99 99 100 102 102 107 109 109 PHẦN KẾT LUẬN   -   116-120 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 121-124 125 DANH MU ̣ C CC CH VIT TT Tên viê ́ t tă ́ t Tên đâ ̀ y đu ̉ BTV    CNH -       -        CT    CTV      CQTT       HTX       NQL       PV  PTTT  TNVN      VOV1                VOV2          VOV3         VOV4        VOV5        VOVaS              VOVNews  VOVTV          SOS  SR          SEP                XHCN  WTO          DANH MU ̣ C BA ̉ NG BIÊ ̉ U SƯ ̉ DU ̣ NG TRONG LUÂ ̣ N VĂN STT TÊN BA ̉ NG BIÊ ̉ U TRANG 01 1.1            25 02 1.2   -         26 03 1.3.1  2003 34 04 1.3.2  37 05 2.1                42 06 2.2  72 07 2.3              1 73 08 2.4  75 09 3.1             1 90 - 1 -       Ng -         -                        V                   2        .      - -           , Ngày 04/02/20        -CP   - - - - Khoa giáo (VOV2)- Thông tin -               (VOVTV);  -  -            3                      -  - át  Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN                       - -  - -  - -         - -                [...]... cận của các công trình nghiên cứu và tư liệu liên quan 7 Kết cấu luận văn: Luận văn Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN bao gồm: Phần mở đầu, Phần kết luận và 03 chương chính: Chương 1: Tổng quan về Đài Tiếng nói Việt Nam và các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN Chương 2: Thực trạng vận hành của các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN Chương. .. 3: Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN * Tài liệu tham khảo - phụ lục 6 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI 1.1 Đài TNVN - Quá trình hình thành và phát triển: 1.1.1 Sự ra đời và phát triển của loại hình báo phát thanh: Công nghiệp hóa trong thế kỷ XIX thúc đẩy các ngành kỹ thuật phát triển đã... những giải pháp trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN Vì vậy, Luận văn Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN là một công trình khoa học mới, độc lập, có kế thừa những kết quả nghiên cứu của các đề tài và công trình khoa học cũng như sách, báo, tạp chí… có liên quan.v.v 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1./... đời và phát triển của Chương trình phát thanh kinh tế trực tiếp (Tọa đàm trực tiếp); Từ những ưu điểm, hạn chế của Chương trình phát thanh kinh tế trực tiếp trên Hệ Thời sự - Chính trị Tổng hợp (VOV1) đề xuất phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN Từ lợi thế riêng có của phát thanh là khả năng thông tin, trao đổi một cách... đổi mới nội dung, cách thức thông tin trong các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN thời gian qua, đồng thời nêu lên những tồn tại cần khắc phục, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN trong thời gian tới; 3.2./ Nhiệm vụ nghiên cứu: - Thứ nhất, nghiên cứu khái quát về quá trình phát triển, đổi mới của Đài TNVN nói. .. nói chung và các chương trình phát thanh kinh tế nói riêng; Vai 4 trò của công tác thông tin các vấn đề liên quan đến kinh tế trong đời sống chính trị, xã hội… - Thứ hai, nghiên cứu về thực trạng sản xuất các chương trình phát thanh kinh tế thời gian qua và sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng sao cho phù hợp - đặc biệt là sau khi sáp nhập các chương trình thuộc Ban Kinh tế Khoa học và Công... ngoài ở Việt Nam -VOV6: Hệ chương trình đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài Song song với việc tăng thời lượng, mở thêm hệ chương trình phát thanh mới, chất lượng nội dung và hình thức thể hiện các chương trình phát thanh, tác phẩm phát thanh không ngừng được đổi mới mạnh mẽ theo lộ trình phát thanh hiện đại Trong một thời gian dài, Đài TNVN đã phấn đấu theo mục tiêu đổi mới cả về nội dung và hình... chuyên mục , tiế t mục… nhằ m đáp ứng nhu cầ u thông tin về kinh tế của thính giả” 1.4.2 Vị trí của các chương trình phát thanh kinh tế trên hệ thống các chương trình phát thanh của Đài TNVN: Trong hệ thống các chương trình phát thanh của Đài TNVN hiện nay, các chương trình phát thanh kinh tế giữ vị trí, vai trò quan trọng, không thể thiếu của Hệ thời sự chính trị tổng hợp (VOV1) Tại Đại hội Đảng toàn... thông tin là: đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung các chương trình trên sóng phát thanh cùng với đổi mới mạnh mẽ công nghệ phát thanh theo hướng hiện đại 12 hóa làm trục xoay trọng tâm cho toàn bộ hoạt động của Đài TNVN, đó là: tăng thời lượng chương trình, mở ra nhiều hệ chương trình mới Trong 20 năm đổi mới này, Đài TNVN đã 07 lần đều chỉnh, bổ sung, mở thêm hệ chương trình phát thanh (bao gồm... lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu: 5.1./ Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn là những luận cứ góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) của Đài TNVN 5.2./ Ý nghĩa thực tiễn: Từ những giải pháp Luận văn nêu ra, sẽ là tài liệu tham khảo cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình . TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM NGUYÊN LONG ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM LUẬN VĂN.   Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN  chính: Chương 1:  .  Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài TNVN  
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ TRÊN ĐÀI TNVN HIỆN NAY, 1 Những đóng góp của chương trình phát thanh kinh tế:, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH KINH TẾ CỦA ĐÀI TNVN, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm