CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

116 441 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 12:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THU HÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Hà Nội, 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THU HÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Phong Hà Nội, 2010 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 9 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 10 5. Cơ sở lí luận và phƣơng pháp nghiên cứu 10 6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn 11 7. Kết cấu của luận văn 11 CHƢƠNG 1: TIẾP CẬN NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm cơ bản về xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình tại Việt Nam 1.1.1 Một số quan niệm về xã hội hóa 12 1.1.2 Xã hội hóa sản xuất các chƣơng trình truyền hình 13 1.2 Những quan điểm về đào tạo nhân lực nghề báo hình tại Việt Nam 1.2.1 Quan điểm về chất lƣợng trong giáo dục đại học 20 1.2.2 Quan điểm về đào tạo nhân lực làm báo hình tại các trƣờng Đại học Việt Nam 23 1.3 Xu thế XHHSXCTTH tại VN và vấn đề đổi mới phƣơng pháp đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trƣờng Đại học 25 CHƢƠNG 2 KHẢO SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THEO PHƢƠNG THỨC XHH 2.1 Mục đích và phƣơng pháp tiến hành khảo sát 31 2.2 Khảo sát công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trƣờng Đại học 2.3 Khảo sát quá trình hợp tác thực hiện chƣơng trình truyền hình theo phƣơng thức xã hội hóa của các cơ sở đào tạo báo chí. 2.3.1 Đặc điểm của chƣơng trình Thế hệ Tôi – VTV6, Đài THVN 33 44 2.3.2 Năng lực thực hiện chƣơng trình Thế hệ Tôi của các trƣờng tham gia hợp tác sản xuất 49 CHƢƠNG 3 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRONG XU THẾ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 3.1 Những vấn đề còn tồn tại của công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trƣờng ĐH 68 3.2 Một số đề xuất, kiến nghị 72 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT BC Báo chí ĐH Đại học ĐHKHXH&NV Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQGtpHCM Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ĐTH Đài Truyền hình HV Học viện HVBCTT Học viện Báo chí Truyên truyền PTTH Phát thanh truyền hình THVN Truyền hình Việt Nam TW Trung ương SXCTTH Sản xuất chương trình truyền hình XHH Xã hội hóa XHH SXCTTH Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình VN Việt Nam 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Truyền hình là một loại hình quan trọng trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Với khả năng truyền tải nội dung thông tin bằng hình ảnh, âm thanh sinh động, truyền hình có sức mạnh thu hút hang triệu công chúng khắp hành tinh. Tốc độ phát triển của ngành truyền hình thế giới và Việt Nam nói chung hoà nhịp với dòng chảy mạnh mẽ của truyền thông đại chúng. Ngành truyền hình càng phát triển thì yêu cầu đặt ra đối với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm truyền hình ngày càng cấp thiết. Đây là vấn đề không mới nhưng luôn quan trọng và cần thiết. Thực tiễn phát triển sinh động của ngành truyền hình không ngừng hình thành nên những quan điểm mới, những nội dung mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ Truyền hình tại các trường Đại học là góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền hình Việt Nam. Hằng năm, các cơ sở đào tạo báo chí trên cả nước đã cung cấp một số lượng lớn đội ngũ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực báo chí nói chung và ngành truyền hình nói riêng. Cử nhân ngành báo chí để làm việc trong lĩnh vực truyền hình cần phải được đào tạo bài bản về lí luận, tư duy và các kĩ năng chuyên ngành, có khả năng nhanh chóng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp. Ngành truyền hình của nước Việt Nam chính thức được xây dựng và phát triển đến nay hơn 40 năm. Đội ngũ nhân lực làm truyền hình đầu tiên là một bộ phận của Bộ Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, được cử sang Cu Ba, Cộng hòa Dân chủ Đức học tập từ cuối những năm 60 của thế kỉ trước, gấp rút chuẩn bị cho việc thành lập ngành truyền hình Việt Nam. Ngày 7 tháng 9 năm 1970, buổi phát hình thử nghiệm đầu tiên của Vô tuyến truyền hình Việt Nam đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển của ngành. Ngoài Đài truyền hình Việt Nam, 63 tỉnh thành đều có Đài Phát thanh – 2 Truyền hình. Bên cạnh đó là Đài truyền hình Kĩ thuật số VTC thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hàng trăm kênh Truyền hình của các Bộ, ngành, các tổ chức báo chí truyền thông trên cả nước. Đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam lên tới con số hàng ngàn người. Ngành truyền hình luôn là ngành hấp dẫn đối với người lao động, tuy nhiên để có thể đáp ứng được yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của ngành thì cần thiết phải có hệ thống đào tạo bài bản, chính quy và hiện đại. Nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ báo hình góp phần hiện thực hóa mục tiêu “đào tạo gắn với nhu cầu xã hội” của các cơ sở đào tạo nhân lực báo chí. Cho đến nay, truyền hình Việt Nam đã tiến một bước dài, phát triển với tốc độ nhanh trong khi công tác đào tạo lại chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của ngành. Cả nước hiện có 4 trường Đại học có Khoa, Bộ môn đào tạo về Báo chí truyền thông là hai Khoa Báo chí và Truyền thông thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Phát thanh – Truyền hình thuộc Học viện Báo chí và tuyên truyền, Bộ môn Báo chí truyền thông thuộc trường Đại học Khoa học Huế. Quy mô cũng như năng lực đào tạo về truyền hình tại 4 cơ sở này lại không đồng đều, hình thức đào tạo cũng không giống nhau. Ngoài ra còn có các cơ sở đào tạo khác có năng lực đào tạo thấp hơn, ngắn hạn hơn, thiên về kĩ thuật viên như Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình Hà Nam, Cao Đẳng Truyền hình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Như vậy, thực chất nước ta chưa có một trường đào tạo chuyên sâu về Truyền hình bậc đại học.Điều này dẫn đến một tình trạng là đội ngũ nhân lực làm việc trong ngành vừa thừa lại vừa thiếu. Một số lượng lớn cử nhân tốt nghiệp ngành báo chí nhưng không thể đáp ứng yêu cầu không việc trong lĩnh vực truyền hình, thiếu kiến thức chuyên môn sâu, khả năng hòa nhập môi trường làm việc đầy áp lực, phải chuyển sang lĩnh vực khác. Trong khi đó, cánh cửa các Đài truyền hình mở rộng tiếp nhận lực lượng không nhỏ nhân lực từ các ngành học khác như Ngoại ngữ, Ngoại thương, 3 Kinh tế, Luật, Văn hóa… Đội ngũ này chưa được đào tạo qua trường lớp chính quy về nghiệp vụ báo chí nên các cơ quan truyền hình vẫn phải tiến hành tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, để “đào tạo lại” nguồn nhân lực. Chính vì vậy, điều tiên quyết là cần phải tập trung đầu tư đào tạo được nhân lực đúng chuyên ngành báo chí truyền hình để ngày càng hạn chế sự lãng phí nguồn chất xám cũng như kinh tế của đất nước. Xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình tại Việt Nam trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức không nhỏ đối với công tác đào tạo nghiệp vụ truyền hình tại các trường Đại học. Từ năm 2007, Truyền hình Việt Nam có chiến lược đẩy mạnh xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình. Một số kênh như VTV6, VTV1 … đã hợp tác cùng với các cơ sở đào tạo báo chí như Khoa Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hà Nội, Khoa Phát thanh – Truyền hình (Học viện Báo chí Tuyên truyền), Trường Cao đẳng Truyền hình trong việc sản xuất chương trình truyền hình theo phương thức xã hội hóa … Ngoài ra, việc các cơ sở đào tạo báo chí tham gia hợp tác thường xuyên hay định kì cùng với các Đài Truyền hình,các công ty truyền thông đã không còn là mới. Thực tế cho thấy, các trường đại học đào tạo cử nhân Báo chí truyền thông tham gia thực hiện chương trình truyền hình theo phương thức xã hội hóa dựa trên nguồn lực tự thân của chính mình (kiến thức trong chương trình đào tạo, cơ sở vật chất hiện có, đội ngũ nhân lực là cán bộ và sinh viên vốn là đối tượng chính của quá trình đào tạo). Vì vậy, quá trình tiến hành khảo sát, phân tích hoạt động hợp tác này cũng góp phần vào việc nhìn nhận, đánh giá công tác đào tạo nghiệp vụ truyền hình tại những cơ sở đào tạo. Những kết quả thu được cũng như những vấn đề còn tồn tại từ việc hợp tác này cần phải được nhìn nhận một cách khoa học, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm. Mục đích của việc làm này là nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đào tạo nghiệp vụ truyền hình tại các 4 trường Đại học, đóng góp cho sự phát triển của ngành truyền hình nói riêng và nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung. Tính cạnh tranh ngày càng gay gắt ngay trong hoạt động đào tạo. Uy tín, vị thế của mỗi đơn vị đào tạo chính là chất lượng của nguồn nhân lực được đào tạo từ đây, là khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Cũng như bất kì ngành nghề khác, quá trình đào tạo của các đơn vị đào tạo nghiệp vụ truyền hình cần đẩy mạnh xu thế đáp ứng nhu cầu xã hội thay vì dừng lại ở quan điểm cung cấp nhân lực cho ra xã hội bằng những gì mình có. Đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy – học, tăng cường liên kết, hợp tác để đạt được hiệu quả cao nhất, được xã hội đánh giá cao nhất là mục tiêu của mỗi cơ sở đào tạo. Tất cả những yếu tố trên khiến việc đánh giá nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trở thành vấn đề cấp thiết. Đây không phải là một vấn đề mới nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa hoạt động truyền thông, Với những lí do trên, chúng tôi thực hiện luận văn với đề tài: “ Công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình”. Mục tiêu của luận văn không chỉ dừng ở việc hệ thống lại những quan điểm lý luận về đào tạo đội ngũ nhân lực làm truyền hình trong yêu cầu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đặt vấn đề đào tạo trong xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình tại Việt Nam mà còn đóng góp những kiến nghị cho hoạt động thực tiễn. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở Việt Nam, ngành Truyền hình xuất hiện muộn hơn nhiều so với thế giới. Truyền hình được coi là một vũ khí tích cực trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành thành tố quan trọng của hoạt động báo chí cách mạng nói chung. Chính vì vậy, đội ngũ người làm truyền hình Việt Nam cũng [...]... 3 chương: Chương I: Tiếp cận những quan điểm về đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế xã hội hóa sản xu t chương trình truyền hình Chương II: Khảo sát công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trường Đại học qua việc thực hiện các chương trình truyền hình theo phương thức xã hội hóa Chương III: Đề xu t, kiến nghị nhằm đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trường Đại học trong xu thế. .. là từ phía chính các cơ sở đào tạo Đề tài Công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế xã hội hóa sản xu t chương trình truyền hình cũng nằm trong hướng nghiên cứu này Luận văn tiến hành khảo sát, tìm hiểu công tác đào tạo nghiệp vụ báo chí truyền hình 5 trong bối cảnh ngành truyền hình Việt Nam xu t hiện một xu thế mới – xã hội hóa sản xu t các chương trình truyền hình Đây có thể coi là một... trong xu thế xã hội hóa sản xu t các chương trình truyền hình 11 CHƢƠNG 1 TIẾP CẬN NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HÓA SẢN XU T CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm cơ bản về xã hội hóa sản xu t chƣơng trình truyền hình tại Việt Nam 1.1.1 Một số quan niệm về xã hội hóa Xã hội hóa là một khái niệm quen thuộc của lĩnh vực Xã hội học, Nhân học Trong luận... quá trình thực hiện xu thế này cần phải được định hướng dựa trên lập trường của quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam,vì sự phát triển và tiến bộ xã hội 1.1.2 Xã hội hóa sản xu t các chƣơng trình truyền hình Xã hội hóa sản xu t chương trình truyền hình là sự huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động sản xu t chương trình truyền hình Biểu hiện quan trọng nhất của xã hội hóa sản xu t chương trình. .. học đào tạo báo chí, cho Đài Truyền hình và các công ty truyền thông, các nhà nghiên cứu về truyền thông, đào tạo nghiệp vụ … về việc tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ truyền hình Đồng thời đóng góp cho việc tổ chức hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị, tổ chức sử dụng nguồn nhân lực báo chí truyền hình trong xu thế đào tạo theo nhu cầu xã hội 7 Cấu trúc của luận văn... hợp tác riêng sao cho phù hợp nhất, thuận lợi nhất trong quá trình sản xu t  Thứ nhất: Đài Truyền hình mua các chương trình trọn gói Ở đây có nghĩa là các đơn vị sẽ sản xu t hoàn chỉnh các chương trình ở tất cả các khâu, Đài truyền hình sẽ có nhiệm vụ phát sóng các chương trình đó  Thứ hai: Các đơn vị bán chương trình cho Đài Truyền hình sẽ tham gia trong một số các khâu của quá trình sản xu t các chương. .. chương trình truyền hình chính là quá trình tham gia sản xu t các chương trình truyền hình của các cá nhân, tổ chức khác ngoài Đài Truyền hình Theo TS Trần Đăng Tuấn – Nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 25 (Nha Trang – Khánh Hòa): Xã hội hóa sản xu t truyền hình chính là “Sự tham gia vào quá trình sản xu t chương trình từ... pháp đào tạo nghề báo hình cần phải có những bước đi khoa học, vừa mang tính đột phá trong mỗi giai đoạn, vừa có tính chiến lược lâu dài… Tóm lại ,công tác đào tạo nghiệp vụ báo chí truyền hình đang đứng trước những cơ hội và thách thức về nâng cao chất lượng trong thời kì mới Một trong những xu thế phát triển của truyền thông tác tác động tác công tác đào tạo nghiệp vụ truyền hình đó là XHHSXCTTC Tuy... luận văn: - Nhận diện công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại một số trường ĐH trong sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đại chúng, của ngành truyền hình VN - Khẳng định xu thế XHH SXCT là một xu thế tất yếu của ngành truyền hình VN Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực báo làm báo hình tại các trường ĐH - Chỉ ra đặc điểm của hoạt động hợp tác giữa ĐTH và các trường:... truyền hình Bản chất của xã hội hóa không phải vì tiền, mà là việc lôi kéo nhiều đơn vị, tổ chức tham gia vào quá trình sản xu t chương trình, nhằm giảm tải cho nhà Đài cũng như tạo ra hiệu quả tốt nhất cho các chương trình truyền hình Và nó sẽ thu hút được quan tâm và ủng hộ của công chúng” Khái niệm xã hội hóa sản xu t chương trình truyền hình còn hàm chứa cả mục tiêu xây dựng một nền truyền hình . hình quan trọng trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Với khả năng truyền tải nội dung thông tin bằng hình ảnh, âm thanh sinh động, truyền hình có sức mạnh thu hút hang triệu công. triển sinh động của ngành truyền hình không ngừng hình thành nên những quan điểm mới, những nội dung mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ. tích, nghiên cứu, nhiều hội thảo khoa học được tổ chức bởi tầm quan trọng của vấn đề. Có thể hình dung khi phương thức XHH SXCTTH phát triển thì sẽ nảy sinh ra hai vấn đề: một là lực lượng thực
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, CHƯƠNG 1 TIẾP CẬN NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAM, 1 Khái niệm cơ bản về xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình tại Việt Nam, 2 Những quan điểm về đào tạo nhân lực nghề báo hình tại Việt Nam, 3 Xu thế XHHSXCTTH tại VN và vấn đề đổi mới phƣơng pháp đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trƣờng Đại học, CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THEO PHƢƠNG THỨC XHH, 2.2 Khảo sát công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trƣờng Đại học, 3 Khảo sát quá trình hợp tác thực hiện chƣơng trình truyền hình theo phƣơng thức xã hội hóa của các cơ sở đào tạo báo chí., CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRONG XU THẾ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, 1 Những vấn đề còn tồn tại của công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại các trƣờng ĐH, 2 Một số đề xuất, kiến nghị, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm