Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

129 7,909 53
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 12:43

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI XÃ HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công tác xã hội Hà Nội-2014 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI XÃ HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thu Hoa Hà Nội-2014 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 4 BẢN CAM ĐOAN 5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN …………6 MỞ ĐẦU 9 1. Lý do chọn đề tài 9 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 11 2. 1. Nghiên cứu trên thế giới 11 2.2. Nghiên cứu trong nƣớc 15 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 20 3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 20 3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 21 4. Đối tƣợng và Khách thể nghiên cứu 21 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 21 Vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo 21 4.2. Khách thể nghiên cứu 21 5. Phạm vi nghiên cứu 22 6. Câu hỏi nghiên cứu 22 7. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 22 7.1.Mục đích nghiên cứu 22 7.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 22 8. Giả thuyết nghiên cứu 23 9. Phƣơng pháp nghiên cứu 23 9.1. Phƣơng pháp phân tích tài liệu 23 9.2.Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 24 9.2.1. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu 24 9.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin. 24 4 10. Cấu trúc luận văn 24 NỘI DUNG CHÍNH 25 Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 25 1.1. Các khái niệm công cụ 25 1.1.1. Khái niệm vai trò và vai trò xã hội 25 1.1.2.Khái niệm vai trò của nhân viên công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo. 26 1.1.2.1. Khái niệm công tác xã hội. 26 1.1.2.2. Khái niệm vai trò của công tác xã hội. 28 1.1.2.3. Khái niệm vai trò của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo. 28 1.1.3. Khái niệm và tiêu chuẩn đánh giá, xác định đói nghèo. 29 1.1.3.1. Quan niệm của các tổ chức và chuyên gia quốc tế về đói, nghèo. 29 1.1.3.2. Quan niệm của Việt Nam về đói, nghèo. 29 1.1.3.3.Các tiêu chí xác định chuẩn đói, nghèo của Việt Nam. 32 1.1.4.Khái niệm xóa đói giảm nghèo. 36 1.2. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu. 36 1.2.1.Lý thuyết hệ thống 36 1.2.2. Lý thuyết vai trò 39 1.3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 41 1.3.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên 41 1.3.2. Tình hình kinh tế- xã hội của xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. 41 Chƣơng 2: Hoạt động công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 47 2.1. Các quan điểm về xóa đói giảm nghèo. 47 2.1.1. Chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về xóa đói giảm nghèo. 47 2.1.2.Quan điểm của Chính quyền địa phƣơng về xóa đói giảm nghèo. 50 5 2.2.Thực trạng đói nghèo tại địa phƣơng. 53 2.3. Một số hoạt động trợ giúp của công tác xã hội trong hoạt động xóa đói giảm nghèo. 56 2.3.1 Hoạt động hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ sử dụng vốn vay. 56 2.3.2. Hoạt động đào tạo nghề và tạo việc làm. 61 2.4.Tác động của các hoạt động trợ giúp công tác xã hội lên đời sống của các hộ gia đình nghèo đƣợc hỗ trợ. 68 2.4.1. Đáp ứng nhu cầu vốn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo 66 2.4.2 Giúp các gia đình nghèo phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập 67 2.4.3. . Nâng cao vai trò phụ nữ, tạo cơ hội cho các gia đình vƣơn lên thoát nghèo. 68 2.4.4. Nâng cao nhận thức của ngƣời dân. 69 2.4.5. Nâng cao khả năng quản lý tài chính, chi tiêu trong gia đình 70 Chƣơng 3: Vai trò của công tác xã hội trong việc đẩy mạnh và phát huy hiệu quả xóa đói giảm nghèo. 75 3.1. Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo tại địa phƣơng. 75 3.2. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại xã Hải Phong. 77 3.3. Các nhân tố cản trở. 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 1. Kết luận 95 2. Khuyến nghị 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC ……………………………Error! Bookmark not defined. 6 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp “Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong huyện Hải hậu tỉnh Nam Định)” bên cạnh sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, sự động viên tinh thần của gia đình, thầy cô, bạn bè và các cán bộ đang làm việc tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Để có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu này, trƣớc tiên tôi xin chân thành cảm ơn Nhà trƣờng cùng các thầy cô giáo Khoa Xã hội học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến TS. Phạm Thị Thu Hoa, Phó phòng Đào tạo sau Đại học - đã tận tình hƣớng dẫn, luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, ủng hộ, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu và hoàn thành luận văn của mình. Xin gửi lời cảm ơn đến các cô, chú, anh, chị làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã Hải Phong đã cung cấp số liệu, thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để tôi nghiên cứu, khảo sát nhằm thu thập thông tin cho bài viết của mình. Mặc dù đã rất cố gắng, song do còn hạn chế về khả năng nên luận văn của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của quý Thầy cô và những cá nhân quan tâm đến đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nam Định,ngày 24 tháng 9 năm 2013 Học viên thực hiện Bùi Văn Dƣơng 7 BẢN CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn đã viết là do bản thân thực hiện, không sao chép, cắt ghép các nghiên cứu của ngƣời khác, nếu sai phạm tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định. Nam Định, ngày 24 tháng 9 năm 2013 Học viên Bùi Văn Dƣơng 8 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1.1: Tình hình biến động dân số và lao động của xã Hải Phong 40 Bảng 1.2: Tình hình phát triển giáo dục của xã Hải Phong .43 Bảng 2.1: Thực trạng kinh tế các hộ gia đình của xã Hải Phong 53 9 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghèo đói là một phạm trù lịch sử xuất hiện và tồn tại song song với loài ngƣời từ khi xã hội loài ngƣời đạt đến trình độ phát triển nhất định của lực lƣợng sản xuất tạo ra những sản phẩm thặng dƣ, sự nảy sinh sự bất bình đẳng trong chiếm hữu tƣ liệu sản xuất dẫn đến sự phân hóa thành những tầng lớp khác nhau. Trong lịch sử loài ngƣời, nghèo đói là vấn đề lớn mà chƣa nƣớc nào giải quyết triệt để. Xóa đói giảm nghèo là cuộc đấu tranh gay go phức tạp để thực hiện thành công cần thực hiện các chính sách tăng trƣởng kinh tế đi đôi với công bằng xã hội. Xóa đói giảm nghèo vƣơn lên làm giàu chính đáng là một chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trƣơng lớn của Đảng, Nhà nƣớc ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cƣ; đồng thời thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Những năm qua, việc tập trung thực hiện thành công Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội và các chƣơng trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để ngƣời nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các huyện, xã nghèo đƣợc tăng cƣờng; đời sống ngƣời nghèo đƣợc cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo cả nƣớc đã giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 9,45% năm 2010. Thành tựu giảm nghèo của nƣớc ta thời gian qua đƣợc cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nam Định là một tỉnh lớn với hơn 2 triệu dân nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Theo quy hoạch năm 2008 thì Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ[29, tr1]. Cuộc sống của ngƣời dân chủ yếu phụ thuộc vào nông 10 nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Năm 2006 tỷ lệ hộ nghèo là 18,3% đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo là 10,57%.Tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhƣng vẫn còn cao, số hộ cận nghèo còn lớn.Do vậy xoá đói giảm nghèo đƣợc coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hải Phong là một xã nằm phía Tây của huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Chƣơng trình xoá đói giảm nghèo của tỉnh Nam Định đƣợc phát động từ những năm đầu thập kỷ 90, cùng với các cấp chính quyền, uỷ đảng, ban ngành đoàn thể, xã Hải Phong đã tổ chức triển khai thực hiện trở thành phong trào trong toàn xã. Qua hơn 15 năm thực hiện đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi, tỷ lệ đói nghèo năm 1995 là 30,12% đến năm 2010 là 6,57% [23, tr5], hàng năm giảm hơn 1 %. Cùng với việc hỗ trợ tín dụng, phần lớn các hộ nghèo đƣợc hƣớng dẫn cách làm ăn, đƣợc hƣởng các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục Từ năm 2010, thực hiện theo đề án 32( Quyết định Số: 32/2010/QĐ- TTg) về việc phê duyệt đề án công tác xã hội giai đoạn 2010- 2020 đào tạo kiến thức công tác xã hội cho cán bộ cơ sở thì công tác xóa đói giảm nghèo có đƣợc bƣớc phát triển mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, nhiều hộ gia đình nghèo đã thoát nghèo và vƣơn lên làm giàu. Vì những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu “Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định)” nhằm tìm hiểu vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó, đƣa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, rào cản và phát huy những mặt thuận lợi để nâng cao hiệu quả trong hoạt động giảm nghèo. [...]... vị thế của người đó Đồng thời họ cũng nhận được những quyền lợi xã hội tương ứng với việc thực hiện vai trò của họ Mỗi cá nhân có vô vàn vai trò, có bao nhiêu mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu vai trò xã hội [30, tr1] 25 1.1.2.Khái niệm vai trò của nhân viên công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo 1.1.2.1 Khái niệm công tác xã hội Ngành Công tác xã hội đã bắt đầu từ rất sớm trong lịch sử xã hội loài... và hệ thống xã hội, công tác xã hội can thiệp ở các điểm tƣơng tác giữa con ngƣời và môi trƣờng của họ Nhân quyền và công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề nghiệp công tác xã hội 1.1.2.3 Khái niệm vai trò của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo Hiện tại chƣa có khái niệm về công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo một cách cụ thể, mỗi ngƣời có một cách hiểu khác nhau Tác giả xin đƣa... (ILO) đã đƣa Công tác xã hội vào nội dung của bảo đảm xã hội Sau khoảng 100 năm phát triển, ngành công tác xã hội hiện tại đóng vai trò không thể thay thế trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội của các nƣớc phát triển Vị thế của Nghề Công tác xã hội, cũng nhƣ của các cán bộ xã hội trong các xã hội phát triển là hết sức quan trọng đối với xã hội, gia đình và từng cá nhân Cán bộ xã hội có mặt trong hầu... đã đƣợc nêu ra trong đề án 32 của Chính phủ vì quan niệm này đã bao trùm toàn bộ các khía cạnh và phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và có liên quan trực tiếp đến vấn đề mà tôi nghiên cứu 1.1.2.2 Khái niệm vai trò của công tác xã hội Từ khái niệm vai trò và khái niệm công tác xã hội, tôi đƣa ra cách hiểu về vai trò của công tác xã hội nhƣ sau: Vai trò của công tác xã hội là tập hợp các chuẩn... Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu ít đề cập đến đến vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo, đây là một vấn đề mới, một khía cạnh mới cần nghiền cứu để đáp ứng yêu cầu của chƣơng trình xóa đói giảm nghèo hiện nay Chính vì vậy tôi đi sâu nghiên cứu một trƣờng hợp cụ thể tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định để đánh giá hiệu quả của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo 3 Ý nghĩa... phải đảm trách trƣớc xã hội Khái niệm vai trò xã hội Trong thực tế xã hội, mỗi ngƣời có một vị trí và vai trò xã hội nhất định Do đó, có thể nói vai trò xã hội của một cá nhân là khái niệm xã hội học xác định những gì cá nhân ấy phải làm ở một không gian và thời gian nhất định theo những qui tắc chuẩn mực mà xã hội đã đặt ra “Khái niệm vai trò xã hội bắt nguồn từ khái niệm vai diễn trên sân khấu Vai. .. phát triển của các chính sách xã hội, các luật lệ xã hội Tuy nhiên ở Việt Nam, công tác xã hội thƣờng đƣợc nghĩ nhƣ là một việc làm từ thiện Để cho thấy công tác xã hội không phải là công việc đơn giản nhƣ công tác từ thiện, cần có cái nhìn đầy đủ ý nghĩa về công tác xã hội 26 Có khá nhiều định nghĩa khác nhau về công tác xã hội, dƣới đây là một số định nghĩa về công tác xã hội Theo Hiệp hội Quốc gia... nào? Những tác động của những hỗ trợ đó lên cuộc sống của ngƣời nghèo nhƣ thế nào? Vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo đang diễn ra nhƣ thế nào? Có những nhân tố nào cản trở? Có những đề xuất, khuyến nghị gì để tăng cƣờng vai trò của công tác xã hội và nhân viên công tác xã hội trong hoạt động xóa đói giảm nghèo? 7 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 7.1.Mục đích nghiên cứu Trên... chính trị - xã hội của người làm công tác xã hội cũng như vị trí của hoạt động công tác xã hội trong đời sống xã hội Vai trò của công tác xã hội là can thiệp vào cuộc sống của cá nhân, gia đình, nhóm ngƣời có cùng vấn đề, cộng đồng và các hệ thống xã hội nhằm hỗ trợ thân chủ đạt đƣợc sự thay đổi về mặt xã hội, giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ với con ngƣời và để nâng cao an sinh xã hội Để đạt... Vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo 4.2 Khách thể nghiên cứu Các gia đình nghèo đƣợc hỗ trợ Cán bộ công tác xã hội có trách nhiệm làm xóa đói giảm nghèo có liên quan đến các lớp tập huấn công tác xã hội trong đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010- 2020 (Quyết định Số: 32/2010/QĐ-TTg) 21 5 Phạm vi nghiên cứu Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc tiến hành từ . tác xã hội trong xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định) ” nhằm tìm hiểu vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó,. CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong huyện Hải hậu tỉnh Nam Định) ”. HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI XÃ HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Lý do chọn đề tài, Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, Chương 2: Hoạt động công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, Chương 3: Vai trò của công tác xã hội trong việc đẩy mạnh và phát huy hiệu quả xóa đói giảm nghèo., KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm