Đánh giá hiệu quả của Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm

57 740 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 21:41

Chuyên đề tốt nghiệp Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC MỸ HÀO- VĂN LÂM Giảng viên hướng dẫn: TS ĐẶNG THỊ LỆ XUÂN Sinh viên thực hiện: TÔ DIỆU THÙY Mã sinh viên: CQ502569 Lớp: Kế hoạch 50A Khoa: Kế hoạch & Phát triển Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 2 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 5   !"#$ %&"' (') %*+!,-./!0) %1234-./!0% CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 33 “XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC MỸ HÒA – VĂN LÂM” 33 56!7./!0/'% 56!73%$ %56!7./!08%$ 956!7./!0:%; 56!7./!0<%; CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN 51 KẾT LUẬN 55 Tài liệu tham khảo: 56 GIỚI THIỆU CHUNG Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A Chuyên đề tốt nghiệp 1. Lý do chọn đề tài : Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Do điều kiện địa lý thuận lợi, có quốc lộ 5 chạy qua, nối Hà Nội – Hải Phòng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nên Hưng Yên có nhiều ưu thế để phát triển kinh tế, công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chính sách và biện pháp để đẩy nhanh CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn, trong đó có việc xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn nông thôn rất được chú trọng. Đến nay, tỉnh đã có 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động với kết quả ban đầu tương đối khả quan, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Phát triển công nghiệp nhành và mạnh nhất miền Bắc, tuy nhiên, trong quá trình phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn nông thôn của tỉnh cũng nảy sinh nhiều bất cập. Một trong những bất cập đó là tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí và chất thải rắn phát thải từ các khu công nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, năm 2005, Dự án “Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm” đã được triển khai. Dự án này mang lại hiệu quả như thế nào ? Dự án có thực sự khắc phục được tình trạng ô nhiễm ở các khu công nghiệp hay không ? có thực sự hiệu quả về kinh tế xã hội không? Xuất phát từ những câu hỏi trên em lựa chọn đề tài “ Đánh giá hiệu quả của Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm” . 2. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng và hiệu quả của dự án - Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để phát huy hiệu quả của dự án 3. Đối tượng nghiên cứu Khu công nghiệp, khu dân cư khu vực triển khai dự án và khu vực có liên quan, nhà máy xử lý rác thải URENCO Đại Đồng, các lý thuyết về dự án, đánh giá dự án, môi trường và xử lý chất thải. 4. Phạm vi nghiên cứu : - Về nội dung : Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào- Văn Lâm ( trong đó trọng tâm là đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải URENCO Đại Đồng ) - Về thời gian : nghiên cứu những diễn biến từ năm 2006 đến nay - Về không gian : nghiên cứu khu vực huyện Mỹ Hào – Văn Lâm 5. Phương pháp nghiên cứu : - Điều tra, nghiên cứu thực địa - Phương pháp phân tích chi phí – Lợi ích - Phương pháp so sánh Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A % 3 Chuyên đề tốt nghiệp - Phương pháp phân tích định tính Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A 9 4 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 1. Tổng quan về đánh giá hiệu quả của dự án: 1.1 Tổng quan chung về đánh giá hiệu quả của dự án: Mỗi dự án đầu tư phát triển thông thường sẽ được đánh giá hiệu quả ở 2 góc độ xuất phát từ 2 chủ thể khác nhau: - Đối với chủ thể là chủ đầu tư: Dự án được đánh giá hiệu quả ở khía cạnh tài chính. Chủ đầu tư chủ yếu chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà dự án đem lại là chính. Và đối với họ, một dự án không sinh lời lớn không phải là một dự án đáng để đầu tư tiền bạc và thời gian cho nó. Để đánh giá hiệu quả tài chính mà dự án mang lại, 3 chỉ tiêu thường được sử dụng nhất là: NPV –Giá trị hiện tại ròng, IRR – Tỉ suất hoàn vốn nội bộ, BCR – Tỉ số lợi ích -chi phí. Ngoài ra, khi các chỉ tiêu trên chưa đủ để quyết định đầu tư vào dự án nào, thì chủ đầu tư có thể sử dụng thêm các chỉ tiêu khác như: AV – Giá trị hiện tại hàng năm, t - thời gian thu hồi vốn động. - Đối với chủ thể là xã hội (đại diện là các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền): Dự án sẽ được đánh giá hiệu quả ở khía cạnh kinh tế xã hội và tác động môi trường. Xã hội quan tâm tới dự án chủ yếu ở 2 điểm: Dự án đó có đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội không? Và Dự án đó có tác động như thế nào tới môi trường? Các chỉ tiêu được sử dụng phổ biến trong đánh giá hiệu quả kinh tế là: ENPV – Giá trị hiện tại thuần kinh tế EIRR – Tỉ suất hoàn vốn nội bộ kinh tế EBCR – Tỉ số lợi ích chi phí kinh tế NPVA – Giá trị gia tăng hiện tại thuần Thời gian hoàn vốn kinh tế Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A  5 Chuyên đề tốt nghiệp Ngoài ra, còn các chỉ tiêu: việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước, góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,… Cụ thể hiện nay ở nước ta, các dự án đều được đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội thông qua hoạt động thẩm định dự án của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền. Hoạt động đánh giá tác động môi trường của dự án ở nước ta là rất ít. Chủ yếu các dự án được đánh giá tác động môi trường thuộc loại dự án bảo vệ môi trường, dự án xử lý nước thải, chất thải,… 1.2 Tổng quan về đánh giá hiệu quả của các dự án bảo vệ môi trường và các dự án xử lý chất thải ở các khu công nghiệp: Với Luật bảo vệ môi trường 2005 và các nghị định, thông tư liên quan tới bảo vệ môi trường và nhiều chính sách nhằm phát triển ngành kinh tế môi trường mới chớm nở ở nước ta, đang ngày càng có nhiều dự án mới về bảo vệ môi trường được xây dựng nối tiếp sự thành công của nhiều dự án cùng loại đã hoàn thành và đang đi vào hoạt động. Đặc biệt, với việc nhận thức ngày càng cao về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, hiện nay, hầu hết các khu công nghiệp trên cả nước đều có tối thiểu một nhà máy xử lý chất thải, cùng với các hệ thống xử lý chất thải của mỗi công ty trong khu công nghiệp, đã giải quyết đáng kể những vấn đề về môi trường tồn tại trong nhiều năm qua ở các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu chế xuất. 1.2.1 Các dự án bảo vệ môi trường và xử lý chất thải ở các khu công nghiệp Xu hướng quy hoạch trong những năm gần đây, và có thể là trong nhiều năm tới nữa, thường tại các khu công nghiệp sẽ có một dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, có một phần vốn nhà nước, và các doanh nghiệp sản xuất trong khu vực này sẽ đầu tư một hệ thống xử lý nước thải của riêng mình. Tuy mục đích chính của các nhà máy xử lý chất thải là phục vụ nhu cầu xử lý chất thải rất lớn của khu công nghiệp, nhưng hầu hết các dự án này đều được thiết kế với công suất đủ khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải của cả các khu dân cư trên địa bàn và các vùng lân cận. Công tác nghiên cứu xây dựng và thẩm định các dự án này luôn luôn được chú trọng và thu hút sự quan tâm của nhiều ban ngành và các tổ chức trong nhiều lĩnh vực khác. Bởi bản thân các dự án đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa rất lớn, mà nổi bật nhất là đảm bảo môi trường không bị xấu đi trong thời kì đô thị hóa nhanh chóng, công nghiệp bùng nổ, các chất thải chứa hàm lượng độc hại ngày càng gia Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A  6 Chuyên đề tốt nghiệp tăng chóng mặt. 1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án môi trường Để đánh giá hiệu quả của các dự án môi trường, ta có thể căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu về tác động môi trường. Trong đó, các chỉ tiêu đánh giá tác động môi trường là quan trọng nhất và thường các dự án môi trường chú trọng chủ yếu vào các chỉ tiêu này. Các chỉ tiêu tài chính và kinh tế chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong việc ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư. Hệ thống các chỉ tiêu tài chính và kinh tế xã hội đã được nêu ở mục 1.1.bên trên. Sau đây, tôi sẽ tóm lược hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tác động môi trường phổ biến của các dự án môi trường. Các chỉ tiêu này được phân thành từng nhóm chỉ tiêu như sau: - Các thành phần môi trường vật lý.Bao gồm: Khí quyển - Thủy quyển - Thạch quyển - Các tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái - Đánh giá tác động đến cơ sở hạ tầng - Tác động đến các cảnh quan :Di tích lịch sử, hang động, khu giải trí, - Chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng - Tác động đến các ngành nghề - Những sự cố, rủi ro có thể xảy ra - Đánh giá và dự đoán tác động đến các nguồn, tài nguyên không tái tạo - Đánh giá tổn thất chung của dự án 2. Một số vấn đề chung về Dự án và Đánh giá hiệu quả của dự án 2.1 Khái niệm dự án Theo luật đầu tư năm 2005: “ Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định” Dự án đầu tư còn có thể được xem xét từ nhiều góc độ: - Về mặt hình thức : Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Về góc độ quản lý : Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tưm lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong một thời gian dài. Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A $ 7 Chuyên đề tốt nghiệp - Về góc độ kế hoạch hóa : Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết của một công cuộc đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề để ra các quyết định đầu tư và tài trợ vốn. - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai Dự án phát triển Kinh tế- Xã hội được hiểu là một kế hoạch chi tiết về đầu tư phát triển nhằm đạt được mục tiêu cụ thể xác định trong khuôn khổ nguồn lực nhất định và thời gian nhất định. Dự án là công cụ để thực hiện các chương trình phát triển và thực hiện kế hoạch định hướng. Dự án được dùng phổ biến rỗng rãi cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với mỗi một lĩnh vực, dự án sẽ được cụ thể hóa một cách chi tiết hơn cho phù hợp với đặc điểm riêng có của lĩnh vực đó. 2.2 Đặc điểm của dự án Tuy mỗi dự án thuộc những lĩnh vực khác nhau có những đặc điểm riêng có của lĩnh vực đó nhưng nói chung dự án có những đặc điểm cơ bản như sau : Dự án có tính thống nhất: Dự án là một thực thể độc lập trong một môi trường xác định với các giới hạn nhất định về quyền hạn và trách nhiệm. Dự án có tính xác định : Dự án được xác định rõ ràng về mục tiêu phải đạt được, thời hạn bắt đầu và thời gian kết thúc cũng như nguồn lực cần có với một số lượng, cơ cấu, chất lượng và thời điểm giao nhận. Dự án có tính logic: Tính logic của dự án được thể hiện ở mối quan hệ biện chứng giữa các bộ phận cấu thành dự án. Một sự án thường có 4 bộ phận sau : - Mục tiêu của dự án : Một dự án thường có hai cấp mục tiêu : Mục tiêu phát triển và mục tiêu trực tiếp. Mục tiêu phát triển là mục tiêu mà dự án góp phần thực hiện. Mục tiêu phát triển được xác định trong kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của vùng. Mục tiêu trực tiếp là mục tiêu cụ thể mà dự án phải đạt được trong khuôn khổ nguồn lực nhất định và trong khoảng thời gian nhất định - Kết quả của dự án : là những đầu ra cụ thể của dự án được tạo ra từ các hoạt Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A ; 8 Chuyên đề tốt nghiệp động của dự án. Kết quả là điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu trực tiếp của dự án. - Các hoạt động của dự án : là những công việc do dự án tiến hành nhằm chuyển hóa các nguồn lực thành các kết quả của dự án. Mỗi hoạt động của dự án đều đêm lại kết quả tương ứng. - Nguồn lực cho dự án : là các đầu vào về vật chất, tài chính, lao động cần thiết để tiến hành các hoạt động của dự án. Nguồn lực là tiền đề tạo nên các hoạt động của dự án. Ngoài ra, dự án có tính khả thi( thể hiện ở hiệu quả cao và ứng dụng thực tiễn của dự án) và dự án có tính bền vững ( trên cả ba mặt kinh tế, xã hội, môi trường). 2.3 Phân loại dự án Tùy theo mục đích nghiên cứu mà người ta có thế phân loại dự án theo các tiêu thức nhau. - Nếu phân loại theo tính chất của dự án, người ta chia dự án thành các loại dự án: Dự án sản xuất kinh doanh, dự án phát triển kinh tế xã hội, dự án chuyển giao công nghệ, dự án nhân đạo, - Nếu phân loại theo nguồn vốn đầu tư có : dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn ODA, vốn đầu tư của chính phủ, vốn của khu vực tư nhân, vốn liên doanh, cổ phẩn - Nếu phân loại theo ngành, lĩnh vực đầu tư, có dự án thuộc ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, kết cấu hạ tầng, dịch vụ, - Nếu xét theo thời gian, chia dự án thành dự án ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. - Nếu xét theo quy mô, có dự án quy mô lớn, quy mô vừa và nhỏ. - Nếu phân loại dự án theo yêu cầu phân cấp quản lý nhà nước Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  Dự án nhóm A: Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuộc lĩnh vực bảo vệ an ninh, quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: sản xuất chất độc hại, chất nổ, hạ tầng Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A ) 9 Chuyên đề tốt nghiệp khu công nghiệp Các dự án có tổng mức đầu tư lớn : Trên 1.500 tỷ đồng : các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. Trên 1000 tỷ đồng : các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. Trên 700 tỷ đồng: các dự án đầu tư xây dựng công trình : công nghiệp nhẹ: sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông,lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông,lâm, thủy sản. Trên 500 tỷ đồng : các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác(trừ xây dựng nhu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác.  Dự án nhóm B: Từ 75 đến 1500 tỷ đồng : Các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp điện,khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy,xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở Từ 50 đến 1000 tỷ đồng: Các dự án xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. Từ 40 đến 700 tỷ đồng : các dự án xây dựng công trình: hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản. Từ 30 đến 500 tỷ đồng : các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. Dự án nhóm C: Tô Diệu Thuỳ Lớp: Kế hoạch 50A = 10 [...]... không tái tạo: tài nguyên rừng, hệ sinh thái, nguồn nước Đánh giá tổn thất chung của dự án : tổng hợp các chỉ tiêu, phân tích lợi hại, hiệu quả của dự án CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC MỸ HÒA – VĂN LÂM” 1 Giới thiệu chung về dự án : 1.1 Giới thiệu chung về khu vực triển khai dự án: Huyện Văn Lâm được xác định là một trong những... Hưng Yên và rác sinh hoạt của khu đô thị Phố nối, các khu dân cư thuộc 2 huyện Mỹ Hào, Văn Lâm (Hưng Yên) Mục tiêu ngắn hạn: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp - Loại hình dự án Hỗ trợ kỹ thuật: Lập nghiên cứu khả thi, đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải - Dự án - đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy và trang thiết bị xử lý chất thải rắn theo từng loại hình chất thải Mô tả... Mô tả dự án: Cơ quan đề xuất dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường Tên dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào - Văn Lâm Địa chỉ liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường Đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên - Mục tiêu của dự án Mục tiêu dài hạn: Tập trung, phân loại, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện đại cho các khu công nghiệp. .. tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Xây dựng khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt rắn cho khu vực dân cư thuộc 2 huyện Mỹ hào và Văn lâm, tập trung và xử lý chất thải cho các khu, cụm công nghiệp dọc đường 5 thuộc địa bàn Hưng Yên - Tổng vốn chương trình, dự án: 6 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương... trường và xã hội của dự án Đánh giá tác động của dự án đối với môi trường và xã hội 14-Kết luận và kiến nghị Kết luận về khả năng thực hiện dự án, các lợi ích tài chính, lợi ích kinh tế xã hội và tác động môi trường của dự án Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án Kiến nghị với nhà nước, bộ ngành và chính quyền sở tại 2.6 Đánh giá hiệu quả của dự án: Một dự án có... tiêu quan trọng nhất trong đánh giá dự án NPV >0 Dự án là dự án khả thi, chấp nhận dự án NPV . “ Đánh giá hiệu quả của Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm . 2. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng và hiệu quả của dự án - Đề xuất,. giá dự án, môi trường và xử lý chất thải. 4. Phạm vi nghiên cứu : - Về nội dung : Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào- Văn. Chuyên đề tốt nghiệp Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC MỸ HÀO- VĂN LÂM Giảng viên hướng dẫn: TS ĐẶNG THỊ LỆ XUÂN Sinh viên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả của Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm, Đánh giá hiệu quả của Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm, Đánh giá hiệu quả của Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm, CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN, “XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC MỸ HÒA – VĂN LÂM”, Sơ đồ 1: Quy trình xử lý chất thải

Từ khóa liên quan