Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 - SGK Sinh học 11 nâng cao

19 1,758 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:20

Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO THANH HOá Trờng THPT BA ĐìNH - HUYệN NGA SƠN ! "#$%&$'&$$&$()*%% Họ và tên tác giả: Mai Văn Thuận Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Tổ Sinh - Công nghệ SKKN thuộc môn: Sinh học SKKN thuộc năm học: 2011 - 2012 "!+,- ./0123343 516789:; % ' 1 <   $   (   =    >  .?6@A30B67C@ ! .?6@1D1EFG230B67C@ " #$%&'(')*+,$ " !$%*-.',/0 " "$%*-123$ " 4$52367%*-$ " ##$89:1;%*-.<)=/123$ 4 2 !$:1;%*-/,>?@$ 4 "$:1;%*-<)AB$ 4 4$:1;%*-<C?D*$ E ###$F2)G*+>$ H #$8,>F $ I !$:1;%*-/,>?@$ I "$:1;%*-<)AB$ J 4$:1;%*-<C?D*$ !! $C? ?$ !E !$K%F ?$ !E "$=8F ?$ !H .?6@*23:FH60;7CIFB3@ !I !$'$ !I "$L+MG$ !I J@KL N*2A>)<'2,3,+B OP''*?@$QK@R)'KSC 1;B*,2',T1;*UK@,B2*V> )B138.K%1;B123WSB =8$ F 31N'@RB?,A'KS? ,3,+BG*+)MXVR*KS*K,K%/$/ 3KN',?Y3+8>)6,?VZRB'2 YK@1[/?CG*+*.$\*.G37 *?@ K%123',!G*+G6$ ',?F ?B*AKS=123 ',%*-B/]B?[FBR ?^. C:1;%*-.*CK@1[=K% F=*C RR=Z($$$B%13&RP?PB  O699B_?_)B2/A.G*+$ 3 L`K',.+ ?B?A= *12B= '$/3 123)8',?=/>> 2*.&*%8$523a%*-1b1,*+C=/ 'cV>&?V'S$LA@a?dF_? O6,?V AB==%*-123F =$%*-,BeB8,RMOV1,> 6,,Z.=8$N,%*-S'Ra? ].K13 AS'RB'f*-Ng1b1,@68GB 61;>6,$ K%%*-C',13G?VV1B?V 6,B$$$/3B1;K%%*-6Ngh.FA S*-6V@K%123Bia?>*VY6,; C?,89AS.$Fj6UAK%k SBAS@K%88BGB*G*+$$$ __]',? =8)K%%*-*KS<'$ K3B.C1W%*-.*C>123ZF? 'c>?@Bl'3 K13RFB2B6-1Km K%F$/O'R1B*+,T  !"#$ %&'%('%%'%)*+,-+&& J@!,L @MNO:P:FH69QR7C3;1 %@M7S.TR:;UVW %*-.',K%1b*2V112367O% *-$O%*-8,h,?A= O ,hGB>.R'*KSC 67(  1K@12%*-?gB/]B'KS*-B*-UB686CB^K 3B%*-.R=B AB'B.RF=$ +<'2B1Fa>9%*-.C?VK%*AT %*->B Af%*-?A= f%*-$5FaR >2)%*-.CT%*-*%+B%*-*+n>SB$$$ '@M7S3XY6UZ[G.89 123B%*->6,123FG',F AB _MV1>%68B*`6 ',><?$ F_M,3.='G*UB.F<'2+>T> 4 )*2B>3'B>C^B3 ?B ?A= B='B$$$ K3B%*-=/123*KS',?V;BK%  B,g',>BK%123$..C*KS:1; KN123,8KN&G8<)=/123$L.R', =*C?123?@?,KN*.P<?$LA@ /%*-.',!K%123RF?'2  =8$ <@[G.89\]6UNM7S3XY6UN16..89@ <@%@C^._R.89N16.@ M<31F%*-1K@FK@1[)BY*.1;%*- ,6,$L+=8',?=a1h@= >%68)6,Bc9>B*CY*.= '2V167%*-$ /,%*-.c',*X_?*KSV1)6, $N%*-B]/6,3'2>)6,`1; K13BB/??A' @ ?%68)6,$ <@'@C^._RU1`Y01a6 \/F R',FC P*+C)$5F ,?;*RBV1'F%*-,/?C>6, $Y*.=/1h1h&,=/FBFl'3 ?V FB=*.3*KS9'FK132)$ =/123,h8*+d%*-V16, 8S'RB'2a=*C?,1 n<BY ?RGBY8'V16,WS@ Y*AKS,  :1;'@)$ +?`K% Bh.FkS)6U123  *2K  ?3   oaa1B  ?3     C  'p qr5nsatB B$$$/ %*-,8123] =8%@  :1;+68nG3BA>B?GNa*-1W$/3 KN8.u9:1;?3R,',?)6U  *2=/123$ @*.D6b6UNcZd6UNM7S.TR3XY6U9`9e.fF9QREF`3XV6.Z[G.89@ %@cZd6UNM7S.V6.3.;6.e1263.g9hi1@ ?V%*-6Ng>*F> $iYV1B.C'%*-,6,`Y 5 h$ ',:1;%*-8123>?@hZ( ?VA*C?T nv,j6UK@*8?68><?B%68$ n :1;%*-8*KS= ?K;BK% $ ia*+ F.C'F/>,=/ $.?VA'FT,,%*-3B/6,3a% *-w.BF'%*-B$$$ n8j?)=/:1;d',>?,P',u 9*KSYa%*-$L.',u9'R'TSB =Bu9<R$$$,u9,*VK,'%*-$ '@cZd6UNM7S3XY6Ue.fF9Q6U9j&3k6Ue23@ +?`'R'B<SB)A?N_,N *C?A?kV1'@)B)6,B$$$K'2.(c= 7? ABG?2*KS<?>$/3 : 1;%*-<,3.+K8+?`N,R AV1BF=B$$$/?;',=BS :1;%*-<,3Bh'K(?VA*C?T x%*-*KS.R=$ xN/6,3_8',?e<?B* y,G*+B'?]31;$ x ?)<,3d*%h',=B '_a?,P8)*VSa%*-B'%*-B,  %*-B*VX*C@B ?A' %*-$ 8',?6U'AB*VX*C_<V1$ xZ<,3KN',6K@3CV1$/3B g'K(%*-aK@?&B'N1[1_3C.F_ >?V'$ <@cZd6UNM7S3XY6Ue.fFe1lh3XR)7`6.U1`@ <@%@m6..ni6U9.F6U a=*C?*?@*B?;*',2*V'F *C8KN,KN123*+d=/123,$ * h8*8?68RRMB,1 B';DKNM3$v 2*.+?`/>,K%>*g.+3*$ K%>*G*12TNB,NfR>B R>f*==B*D8'f=Ff=j 6UF/??fS*@F*$ >*g 6 '2&G8<T*hNB86,?@,N A$$$  @=*C?*.B :1;%*-*g8*8?68 *>*KSO3h*.$%*-*X*KS',K% B ;123/g*KS',K% C?$.P.C', 8j?)=/C?n*$=.BY.8 9**KS>BY.CC?*KSu9)q '%*-B<RBSB=B$$$t$L1b&G8 <)=/123$ @C?67/>B=%*-KN123 .C>C?n**12B'-z*KS8/>_  ?=,8F'B.C*<389 >,S.?$L-NgC?*KS?>*VY 6BC*89FM'UBF*)B*`6  **KS8u9,*VBK13',.3'B/ *KS8*V/8?)?*B$$$ <@'@>o3NjZ[6U\;13H^6.H63.g9^.d90d7`6.U1` ./(/&/0&12$$$ 34 526,,33h*+V1,A%&%*- 3.w?VAV1$+68G.R',/>_  ?=BC'2*+3${12,3B*+3h M'= $/3KN1W&?VAV1@?>*V 6BC$ ./(/(/0(12$5678496  52,33h%B@?>*VCB6%$ 83*V>*C<RB'FB$$$*CzAV 1K%R$+68GB*<3',/>_ ? =z*$ ./(/./0.12$:;34$5696/ 52,3.*V>2%12@3h86B CB1;,<R*CG3?A= %*-?V B'$L<3R',+*+*C.%&F'*KS%*- *X.>O, ./(/%/0%12$<=#$7>  7 FG)126,,3',1F%*-,dB ?;; C)B/6,3V1Sd%*-*C* ?>*V,u9/6,3>=%*-$ ./(/)/0)12$$ >?@';3 L<3',12.3hB12,3*Pp891; >,u9,1 B3*VF*VX>g,?@BY *C6V1BY6/>C ,/6,3?, 8j?',%*-${'@B.CF ?V%*-@2? V1|B*%8$126,>2+,.K@ 1[*C.N*CSB A.,>?V $ @.p93X[6U9QR0B67C6U.1a69gF@ =/8123BG389K13SB =B$$$)?.P3$+.=  ?7T,?/>'(38V'PB ,.@$ '%*-B123a%*-,%*-',; kS123B',K% *CF K%123]',8 . =8$ K%#8VK%/!!<  ,BG3.+V1.891;K% %*-?V. =8$ @1D1^.`^0;3k9.g93.p9.1q6@ %@cZd6UNM7S.V6.3.;6.e1263.g9hi1@ r%s5}~•€##n•‚ƒ#„…†qv‡#E!t 2A&1 @ ?[+/>8&F q'*83?h?B'6p*.<3?&]'^tB/ .E!$!BE!$",?;##n$pT{F.O/ >8R,0 2A(18'NT."/>T8676,:,8 1Km$ 2A.1%*-+/>8R&FB+  &C$*.pT<6 8676,:,81Km$ 2A%18'NBjV1<6 8676, :,81KmB2"&C$ 8 2A)1Y1G 68GBX36,',8676, :B81Km0 2AD18'NBMz6,'$ + &1E=F"GHIJ o1ZF6U 16.ND6\]6U\;Y3c 16.ND6N16.Znt6U [1Z1q6 F6,:TB 1K%MdB^ +F.T<)q<3B YB$$tB<bqpGBa^tB<6P q1<<3B?B^tB'q<36pB^t UFS6Uj9 9fG9Y6 Y6,:*%6V %=1Km<3?|T<BbB'B )B^ 1qFNFB3 N16.ND6 BY  !  C?| 2G+$ W3',FTF`<2$ A971lh 9.F6U n.FSG13+ n,,ABA?| n2A'KS?VN_ R13Xu7j1 0i19Y6 6Unv1 O3*KSR2A?,KN??AB@? =8$L`6 K%G3?8MGA'KS '@<3A@,GB2*KSA2$ r's5}~•€!$ˆ‚‡}‰‡Š#…#qv‡#E"t 9 />8 R&F 81Km 8676,: L21  -A<3   G 8 L`*C?  P*A@ KN 2"&1K#=F"GH 2A&1<'@,E.?8'$ 2A(13h=/E"$!S@V1?;!n $*.BY.?,3h,, @%*-3+=//,2G,ZB+ (C$ 2A.18'.?,,$ 2A%1L21 .?/6,3=8$.?MzB6$ 2A)1%*-'*C*ABj>$ `^`6s!DEC6,: "D6,1Km 4D6,8 En‹G HD":qWt IDE*26,: ŒDZ JD>`<Fq"t •n>`<Fq"t '@cZd6UNM7S3XY6Ue.fF9Q6U9j&3k6Ue23@ rsŽ‹n••v‡#EHn#„‘’†{L“ ” 2A&1T.C%*-./>;,/> 8OR&*V*<3T .$ %/ 2A(1T=%*-BX3T x<6 F;,;z0 x;,,;0 xL•>,*•0 10 + (1+J=$$LG vGq"t 6,?|2G 1 2Gqt 8?< 3< 2 3 4 5 3< p.V6.3.;6..[3^.B6 8 9 3<4'h Xq"t 6,?|*26,: 6 L26,:A. 8?< 7 p.V6.3.;6.3w1^.x1 [...]... 11D-40 học sinh) – dạy có sử dụng phối hợp các sơ đồ trong các khâu của quá trình dạy học cả trên lớp và giao bài tập về nhà + Lớp đối chứng (11I -4 5 học sinh, 11E-42 học sinh) – dạy không sử dụng sơ đồ - Thời lượng : 4 tiết gồm các bài: + Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật + Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật + Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật + Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật -. .. hóa để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 SGK Sinh học 11 – nâng cao tại trường THPT Ba Đình Nga Sơn Thông qua kiểm tra, đánh giá, tôi nhận thấy: - Đa số GV cho rằng: Trong dạy học hiện nay cần có sự đổi mới phương pháp, phương pháp sơ đồ hoá là một trong phương pháp tích cực, lấy HS làm trung tâm, đề cao vai trò tích cực chủ thể người học, nhưng không coi nhẹ vai trò chỉ đạo của người dạy - Sử dụng sơ đồ. .. giá kết qua : Thông qua các bài kiểm tra 2 Kết quả thực nghiệm Kết qua bài kiểm tra được thể hiện trong bảng 6 Bảng 6: Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm Bài thực nghiệm Kết quả thực nghiệm Lớp thực nghiệm (11A, Lớp đối chứng (11I, 11D) – 86 học sinh 11E) – 87 học sinh Giỏi Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật Bài 45: Sinh. .. nghiệm: - Phương pháp dạy được kết hợp giữa các phương pháp khác nhau nhưng có điểm mới đó chính là dùng sơ đồ trong cả ba khâu chính: Dạy bài mới, kiểm tra-đánh giá, giao bài tập về nhà Không khí học tập sôi nổi, tích cực hơn, hiệu qua hơn - Tỉ lệ khá và giỏi chiếm tỉ lệ chủ yếu Tỉ lệ trung bình ở mức thấp hơn và không có HS yếu PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN Tôi đã sử dụng phương pháp sơ đồ. .. mảnh Sinh sản hữu tính Trinh sinh Tự thụ tinh Thụ tinh chéo Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Thụ tinh trong Đẻ trứng thai Sơ đồ 9: Các hình thức sinh sản ở động vật Đẻ con 16 V KIỂM NGHIỆM 1 Phương pháp thực nghiệm - Dựa vào tình hình thực tế trường THPT Ba Đình, tôi chọn 4 lớp (11A, 11I, 11E, 11D) có chất lượng học lực khá tương đương nhau và tiến hành dạy để kiểm nghiệm + Lớp thực nghiệm (11A-46 học sinh, ... phương thức, một phương pháp dạy học không thể thiếu Đồng thời việc phải có nhận thức rằng không có một phương tiện hay công cụ nào có tính tối ưu tuyệt đối Phải biết sử dụng phối hợp với các phương pháp và phương tiện khác - Cần có kỹ năng thiết kế sơ đồ, có tính linh hoạt trong việc đưa nội dung bài học dưới dạng sơ đồ hoá Khi soạn bài cần phải sắp xếp nội dung một cách hợp lí khoa học, lôgíc từ... tinh kép 15 Sơ đồ 7: Các hình thức sinh sản ở thực vật Đáp án: 1 – Sinh sản vô tính 4 – Sinh sản sinh dưỡng 2 – Sinh sản hữu tính 5 – Tự thụ phấn 3 – Sinh sản bằng bào tử 6 – Thụ phấn chéo 3.2.5 Dạng 5: Bài tập thành lập sơ đồ theo yêu cầu, điều kiện Ví dụ 1: Dựa nội dung đã học về sinh sản vô tính ở động vật, thiết lập sơ đồ về các hình thức sinh sản vô tính ở động vật (mức độ 1-thực hiện... lôgíc từ đó lập ra một sơ đồ phù hợp nhất, trong đó thể hiện được mối liên hệ giữa các kiến thức bài giảng - Cần có trình độ sử dụng CNTT cơ bản trong quá trình thiết kế và giảng dạy hiệu qua nhất - Trong quá trình giảng dạy, tôi đã tích cực vận dụng phương pháp sơ đồ hóa, đó là vấn đề mà tôi cảm thấy tâm đắc và thấy rằng nó có tính khả thi cao, ứng dụng không chỉ cho một bài trong chương trình... cho nhiều bài khác ở khối lớp khác và có thể vận dụng cho một số môn học khác trong trường THPT Tuy nhiên do thời gian có nhiều hạn chế, tài liệu tham khảo ít và vốn kinh nghiệm chưa có nhiều, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để phương pháp sơ đồ hoá được vận dụng phổ biến vào chương trình dạy học và để đề tài được hoàn thiện hơn Nga Sơn, ngày... 8,8 44,3 45, 2 1,7 65,4 15,9 0 11, 5 45, 5 41,8 1,2 19,3 62,8 17,9 0 14,2 41,1 41,7 3,0 21,8 64,1 14,1 0 13,7 39,3 44,1 2,9 17 * Tại lớp đối chứng: - Khi tiến hành giảng dạy 4 tiết không dùng sơ đồ hóa trong tất cả các khâu thì chỉ có số ít HS có khả năng phân tích để thấy được bản chất của kiến thức Tư duy của hầu hết HS còn phổ biến giản đơn, không có tính hệ thống trong trình bày các kiến thức - . vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Tổ Sinh - Công nghệ SKKN thuộc môn: Sinh học SKKN thuộc năm học: 2 011 - 2012 "!+ ,- ./0123343 516789:; % ' 1 <   $   (. AB'B.RF=$ +<'2B1Fa>9% *- .C?VK%*AT % *- >B Af% *- ?A= f% *- $5FaR >2)% *- .CT% *- *%+B% *- *+n>SB$$$ '@M7S3XY6UZ[G.89 123B% *- >6,123FG',F. THANH HOá Trờng THPT BA ĐìNH - HUYệN NGA SƠN ! "#$%&$'&$$&$()*%% Họ và tên tác giả: Mai Văn Thuận Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Tổ Sinh - Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 - SGK Sinh học 11 nâng cao, Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 - SGK Sinh học 11 nâng cao, Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 - SGK Sinh học 11 nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn