Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12

35 2,066 6
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:18

Phần I : Lí do chọn đề tài . Chương trình sinh học THPT nói chung và Chương trình sinh học THPT 12 nói riêng nội dung lý thuyết rất nhiều, song phần bài tập vận dụng rất ít và không có nội dung hướng dẫn giải nên rất khó đối với học sinh đặc biệt là HS ở vùng sâu, vùng xa. Thêm vào đó trong phân phối chương trình chỉ trang bị lí thuyết, không có tiết rèn luyện bài tập, ngay cả trong sách bài tập sinh học các dạng toán sinh cũng không có nhiều hoặc thậm chí không có. Chương trình sinh học lớp 12 thời gian dành cho phần bài tập quần thể giao phối và quần thể tự phối rất ít nhưng ngược lại trong các đề thi tỉ lệ điểm của phần này không nhỏ (đối với đề thi tốt nghiệp 2 câu, đối với thi đại học 3 câu. Theo cấu trúc đề thi của bộ 2011). Khối lượng kiến thức nhiều, nhiều bài tập áp dụng, trong khi đó thời gian hạn hẹp giáo viên khó có thể truyền đạt hết cho học sinh do đó học sinh rất dễ gặp khó khăn, lúng túng khi gặp những bài tập này, đặc biệt đối với học sinh các trường THPT ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều học sinh vận dụng lý thuyết để giải bài tập một cách mơ hồ, lúng túng, không cơ sở khoa học. Bên cạnh đó các em cũng không có tâm huyết với môn sinh học này như các môn học tự nhiên khác. Vì vậy để làm rõ những điểm cần lưu ý trong quá trình giải bài tập, giúp học sinh yên tâm, tự tin hơn trong quá trình làm bài, thay đổi cách nhìn nhận của các em về môn học này nhằm giúp các em yêu thích môn này hơn tôi mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12” 1 Phần II : Nội dung A. Lý thuyết I. Quần thể là gì? Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định, có thể sinh sản tạo ra thế hệ mới Vế mặt di truyền học có hai loại quần thể: quần thể giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối) và quần thể tự phối (nội phối) II. Các đặc trưng di truyền của quần thể Về mặt di truyền , mỗi quần thể được đặc trưng bởi vốn gen, tần số tương đối của các alen, tần số kiểu gen và tần số kiểu hình 1. Vốn gen: Là tổ hợp toàn bộ các alen của tất cả các gen có trong quần thể đó 2. Tần số tương đối của các alen: Là tỷ lệ phần trăm loại giao tử mang alen đó tính trên tổng số các loại giao tử được sinh ra 3. Tần số kiểu gen: Là tỷ lệ phần trăm số cá thể mang loại kiểu gen đó tính trên tổng số cá thể trong quần thể 4. Thành phần kiểu gen: Là tỷ lệ phần trăm giữa các loại gen khác nhau trong quần thể III. Quần thể tự phối. - Tự phối là tự thụ phấn ở động vật hoặc tự thụ tinh của động vật lưỡng tính hoặc giao phối cận huyết của động vật đơn tính. Do vậy kiểu gen của bố mẹ giống nhau. - Tự phối qua nhiều thế hệ làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp, do đó không làm thay đổi tần số alen của quần thể - Quá trình tự phối làm cho quần thể dần dần phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau IV. Quần thể giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối) 2 - Là quần thể trong đó có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do của các cặp bố mẹ. Do vậy kiểu gen của bố mẹ có thể giống hoặc khác nhau - Kết quả của ngẫu phối làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp. do vậy quần thể có tính đa hình về kiểu gen và kiểu hình - Tần số các alen cũng như tần số các kiểu gen trong quần thể ngẫu phối có khuynh hướng duy trì không đổi trong những điều kiện nhất định(Quần thể có kích thước lớn, giao phối ngẫu nhiên và tự do, không có di – nhập gen, không có đột biến nếu có tỷ lệ đột biến thuận phải bằng đột biến nghịch, không xảy ra CLTN) B. Các phương pháp giải bài tập trong di truyền quần thể 1. Xác định tần số alen và tần số kiểu gen của một gen trong quần thể 1.1. Xác định tần số kiểu gen Xét một gen có 2 alen A và a sẽ tồn tại 3 loại kiểu gen AA, Aa, aa. Gọi N là tổng số cá thể Gọi D là tổng số cá thể mang kiểu gen AA Gọi H là tổng số cá thể mang kiểu gen Aa Gọi R là tổng số cá thể mang kiểu gen aa. Ta có N = D +H +R Gọi tần số tương đối của kiểu gen AA là d Gọi tần số tương đối của kiểu gen Aa là h Gọi tần số tương đối của kiểu gen aa là r ta có tần số tương đối của các kiểu gen AA = d = D/N Aa = h = H/N aa = r = R/N 1.2. Xác định tần số alen Từ tần số tương đối của các kiểu gen. có thể tính được tần số tương đối của các alen. Vì mỗi gen của cá thể trong quần thể mang hai alen. Gọi tần số alen A là P A , tần số alen a là q a ta có: P A = (2D+H) /2N = d + h/2 q a = (2R+H)/2N = r + h/2 + Định luật Hacđi – Vanbec - nếu một lôcut (gen) có 2 alen ta có P A + q a = 1. Sự kết hợp ngẫu nhiên của trứng và tinh trùng: (P A + q a ) (P A + q a ) sẽ tạo sự phân bố kiểu gen: P 2 (AA) + 2pq (Aa) +q 2 (aa) = 1 3 Nếu ở một lôcut có nhiều alen khác nhau thì sự phân bố của quần thể sẽ tuân theo quy luật giao phối. Ví dụ lôcut có 3 alen : A 1 , A 2 , A 3 P A1 + q A2 + r A3 = 1. Sự kết hợp ngẫu nhiên sẽ tạo sự phân bố kiểu gen trong quần thể là: P 2 A1A1 + q 2 A2A2 + r 2 A3A3 + 2pq A1A2 + 2pr A1A3 + 2rq A2A3 = 1 Nếu các gen nằm trên NST giới tính thì tần số của một trong hai alen không bao giờ bằng 0.5 2. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể 2.1. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ sau n lần tự thụ. Ở quần thể tự phối xét một gen có 2 alen A và a. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu có dạng : xAA: yAa : zaa ( với x + y + z = 1 ) Nếu gọi x là thể đồng hợp trội (AA). Nếu gọi y là thể dị hợp (Aa) Nếu gọi z là thể đồng hợp lặn (aa) Gọi n là số thế hệ tự phối, tỷ lệ các kiểu gen sau n lần tự thụ là AA = xAA + y[1-(0,5) n /2] aa = zaa + y[1-(0,5) n /2] Aa= y/2 n 2.2. Xác định thành phần kiểu gen của thế hệ P: Cho thành phần kiểu gen của quần thể qua n thế hệ tự phối là x n BB + y n Bb + z n bb Thành phần kiểu gen của thế hệ P: Bb = n n 2 1 y       = y BB = x n - 2 y. 2 1 y n       − = x (với y = n n 2 1 y       ) bb = z n - 2 y. 2 1 y n       − = z (với y = n n 2 1 y       ) 2.2. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể giao phối: Dạng thứ 1 : Cách tính tần số của các alen trong quần thể : * Để tính tần số alen trong quần thể khi biết được tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen ở dạng số lớn ta nên đưa về dạng tỉ lệ phần trăm hoặc ở dạng thập phân để dễ tính và áp dụng công thức tổng quát : P2 AA : 2pqAa : q 2 aa = 1 Cách tính tần số p,q : p = p 2 +pq; q = q 2 + pq a. Hai alen nằm trên NST thường 4 a.1 Trội hoàn toàn: Thí dụ A là trội hoàn toàn so với a. Nếu hai alen là trội hoàn toàn thì những cá thể có kiểu gen đồng hợp AA hay dị hợp Aa đều có kiểu hình trội. Như vậy không thể tính được số cá thể trội có kiểu gen là AA hay Aa. Mà chỉ có thể mang tính trạng lặn mới biết chắc chắn kiểu gen là aa do đó căn cứ trên các cá thể man tính trạng lặn để tính tần số của gen. Nếu quần thể có sự cân bằng kiểu gen thì.Tần số của kiểu gen aa là q 2 ta có: q = p = 1-q. a.2 Trội không hoàn toàn : Dạng này chỉ cần biết tỉ lệ kiểu hình thì ta biết được tỉ lệ kiểu gen, khi tính tần số ta áp dụng công thức trên. b. Hai alen nằm trên NST giới tính. b.1 Trội lặn hoàn toàn. *Ở đa số các loài động vật con đực đều là tao tử chỉ mang một alen trên NST X là đã biểu hiện thành tính trạng do đó chỉ cần căn cứ trên số cá thể, cái trong quần thể để tính tần số của các gen (với điều kiện tần số của các alen ở 2 giới đực cái như nhau ). Xét một gen có 2 alen trên NST A và a . Ở giới có cặp NST XX có các loại kiểu gen là: X A X A , X A X a , X a X a . Ở giới có cặp NST XY có các loại kiểu gen là: X A Y, X a Y b.2 Trội không hoàn toàn. Dạng này thường có nhiều kiểu gen và kiểu hình vì một số gen chỉ liên kết trên NST giới tính X không có alen trên Y nên con đực chỉ cần một alen đã biểu hiện thành kiểu hình. 2.2. Dạng thứ 2 : + Biết tấn số tương đối của các alen, xác định cấu trúc di truyền của quần thể, tỉ lệ kiểu hình : + Chứng minh cấu trúc của quần thể cân bằng hay chưa cân bằng di truyền Cách giải + Lập bảng tổ hợp giữa giao tử đực và cái theo tần số tương đối đã cho ta suy ra kết quả về tần số di truyền và tần số kiểu hình. + Trạng thái cân bằng của quần thể được biểu thị qua tương quan : p2p2 = (2pq : 2) 2 + Điều kiện để quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền : Cho ngẫu phấn đến lúc tần số 5 tương đối của alen không đổi. Dạng 3: Xác định số kiểu gen và số kiểu giao phối a. Gen nằm trên NST thường - Xét một gen có n alen, sự tổ hợp các alen tạo ra các kiểu gen khác nhau trong quần thể giao phối là: Số kiểu gen đồng hợp là : n Số kiểu gen dị hợp là: C 2 n số kiểu gen trong quần thể là : n + C 2 n = (1 + n)n/2 - Xét x gen khác nhau, các gen phân ly độc lập, gọi r là số alen của một gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: [r(r+1)/2] x - Xét x 1 , x 2, x n gen khác nhau, các gen nằm trên cùng một cặp NST, gọi r 1 , r 2 , r n là số alen tương ứng của các gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: r 1 r 2 r n (r 1 r 2 r n +1)/2 - Xét y kiểu gen khác nhau trong quần thể giao phối. số kiểu giao phối giữa các cặp bố mẹ khác nhau về kiểu gen sẽ tuân theo công thức: (1 +y)y/2 b. Gen nằm trên NST giới tính + Đối với cặp XX: - Xét một gen có n alen, sự tổ hợp các alen tạo ra các kiểu gen khác nhau trong quần thể giao phối là: Số kiểu gen đồng hợp là : n Số kiểu gen dị hợp là C 2 n số kiểu gen trong quần thể là : n + C 2 n = (1 + n)n/2 - Xét x gen khác nhau, các gen phân ly độc lập, gọi r là số alen của một gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: [r(r+1)/2] x - Xét x 1 , x 2, x n gen khác nhau, các gen nằm trên cùng một cặp NST, gọi r 1 , r 2 , r n là số alen tương ứng của các gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: r 1 r 2 r n (r 1 r 2 r n +1)/2 + Đối với cặp XY: - Xét một gen có n alen, sự tổ hợp các alen tạo ra các kiểu gen khác nhau trong quần thể giao phối là: 6 Số kiểu gen là : n - Xét x gen khác nhau, các gen phân ly độc lập, gọi r là số alen của một gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: r x - Xét x 1 , x 2, x n gen khác nhau, các gen nằm trên cùng một cặp NST, gọi r 1 , r 2 , r n là số alen tương ứng của các gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: r 1 r 2 r n C. Vận dụng giải các bài toán về di truyền quần thể I. Quần thể tự phối I.1. Bài tập tự luận Bài 1: Giả định rằng: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (I 0 ) có thành phần kiểu gen: 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa = 1. Biết gen A quy định tính trạng không có tua trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng có tua. Hãy xác định cấu trúc di truyền và tỷ lệ kiểu hình của quần thể ở thế hệ thứ 3 (I 3 ) trong trường hợp quần thể tự thụ phấn. I 0 : 0,4 AA +0,4 Aa + 0,2 aa = 1 I 3 : 3 1 0,4 0,4. 2 0,4 2     −  ÷     +         AA + 3 1 0,4 2 Aa + 3 1 0,4 0,4. 2 0,2 2     −  ÷     +         aa = 0,575AA + 0,05Aa + 0,375aa TLKH: 0,625 không tua: 0,375 có tua. Bài 2: a. Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn (I 3 ) là: 0,35AA + 0,1Aa + 0,55aa =1. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát I o ? b. Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát (I o ) có cấu trúc di truyền: I o : 0.8Aa + 0.2aa = 1. Cấu trúc di truyền của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn (I 3 ) như thế nào? a. Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể P là Aa = n n 2 1 y       = y => y = 3 2 1 1,0       = 0,8 7 AA = x n - 2 y. 2 1 y n       − = x (với y = n n 2 1 y       ) => x = 0,35 - 2 8,0. 2 1 8,0 3       − = 0 aa = z n - 2 y. 2 1 y n       − = z (với y = n n 2 1 y       ) => z = 0,55 - 2 8,0. 2 1 8,0 3       − = 0,2 Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ P là 0,8Aa + 0,2aa = 1. b. Tỉ lệ thể dị hợp Aa ở thế hệ (I 3 ) = 3 2 1 8.0       = 0.1 - Tỉ lệ thể đồng hợp AA ở thế hệ (I 3 ) = 2 2 1 .8.08.0 3       − = 0.35 - Tỉ lệ thể đồng hợp aa ở thế hệ (I 3 ) = 0.2 + 2 2 1 .8.08.0 3       − = 0.55 Vậy cấu trúc di truyền ở QT (I 3 ) là: I 3 = 0.35AA + 0.1Aa + 0.55aa =1. Bài 3: Ở quần thể bướm, gen quy định màu thân gồm 3 alen: C, C 1 , C 2 , trong đó C( thân đen) trội hoàn toàn so với C 1 ( thân nâu), C 1 trội hoàn toàn so với C 2 ( thân xám). Qua nghiên cứu một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền xác định được: tỉ lệ bướm có thân đen chiếm 64%, thân nâu chiếm 32%, còn lại là thân xám. a. Cho bướm thân đen giao phấn với bướm thân nâu. Tính xác suất để sinh ra bướm cái có thân xám ? b. Từ một quần thể bướm qua 3 thế hệ tự phối có cấu trúc di truyền 0,35 C 1 C 1 + 0,1 C 1 C 2 + 0,55 C 2 C 2 . Xác định cấu trúc của quần thể ở thế hệ ban đầu (P) ? - Gọi p là tần số tương đối của alen C. - Goi q là tần số tương đối của alen C 1 - Gọi r là tần số tương đối của alen C 2 Thân đen Thân nâu Thân xám Kiểu gen Kiểu hình CC +CC 1 + CC 2 = p 2 + 2pq+ 2pr = 0, 64 C 1 C 1 + C 1 C 2 = q 2 + 2qr 0, 32 C 2 C 2 r 2 = 0,04 8 Từ bảng trên ta có: r 2 = 0,04 => r = 0,2 Vậy q = 0,4 => p = 0,4 Xác suất sinh bướm thân xám = (2. 0, 4.0.2/ 0,64).(2.0,4.0,2/0,32).1/4.1/2 b. Tỷ lệ thể đồng hợp trội C 1 C 1 trong quần thể P là C 1 C 2 = n n 2 1 y       = y => y = 3 2 1 1,0       = 0,8 C 1 C 1 = x n - 2 y. 2 1 y n       − = x (với y = n n 2 1 y       ) => x = 0,35 - 2 8,0. 2 1 8,0 3       − = 0 C 2 C 2 = z n - 2 y. 2 1 y n       − = z (với y = n n 2 1 y       ) => z = 0,55 - 2 8,0. 2 1 8,0 3       − = 0,2 Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ P là 0,8C 1 C 2 + 0,2C 2 C 2 = 1. Bài 4: Một loài thực vật thụ phấn tự do có gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, thu được 61,44% hạt tròn, đỏ; 34,56% hạt tròn, trắng; 2,56% hạt dài, đỏ; 1,44% hạt dài, trắng. a. Hãy xác định tần số các alen (A,a,B,b) và tần số các kiểu gen của quần thể nêu trên. b. Nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ ra trồng thì tỉ lệ kiểu hình hạt mong đợi khi thu hoạch sẽ như thế nào? Bài giải a. Xét từng tính trạng trong quần thể: +Dạng hạt: 96% tròn: 4%dài → tần số alen a=0,2; A=0,8 →cấu trúc kiểu gen qui định hình dạng hạt là: 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa. +Màu hạt: 64% đỏ: 36% trắng →tần số: B=0,4; b=0,6. 9 → cấu trúc kiểu gen qui định màu hạt là: 0,16BB: 0,48Bb: 0,36bb Tần số các kiểu gen của quần thể là (0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa) x (0,16BB: 0,48Bb: 0,36bb) +AABB= 0,1024 +AABb= 0,3072 +AaBB= 0,0512 +AaBb= 0,1536 +AAbb= 0,2304 +Aabb= 0,1152 +aaBB= 0,0064 +aaBb= 0,0192 +aabb= 0,0144 b. Các hạt dài, có tần số kiểu gen là: 1aaBB: 3aaBb. - TS: B= (2+3)/8 ; b= 3/8 - Tỉ lệ phân li kiểu hình : 55/64 hạt dài đỏ(aaB-): 9/64 dài trắng (aabb). Bài 5: Trong một quần thể lúa có tần số cây bị bệnh bạch tạng là 100/40000. Biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. a) Hãy tính tần số alen và xác định cấu trúc di truyền của quần thể? b) Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc qua 4 thế hệ thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào? Giải a) Gọi p là tần số của alen A; q là tần số của alen a Theo bài ra ta có : q 2 = 100/40000 = 0,0025 => q = 0,0025 = 0,05 (a) => p = 1- 0,05 = 0,95 (A) Cấu trúc di truyền của quần thể đã cho là : 0,95 2 AA + 2x 0,95x 0,05Aa + 0,05 2 aa = 1  0,9025AA + 0,095Aa + 0,0025aa = 1 b) Quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua 4 thế hệ thì : Thể Aa = 0,095 x (1/2) 4 = 0,0059 Thể AA = (0,095 - 0,0059)/2 + 0,9025 = 0,94705 Thể aa = (0,095 - 0,0059)/2 + 0,0025 = 0,04705 - Cấu trúc di truyền của quần thể là : 10 [...]... các dạng bài tập di truyền quần thể, tìm tần số alen, tần số kiểu gen trong quần thể, đặc biệt các em nhận ra ngay khi nhìn vào cấu trúc của quần thể là cân bằng hay chưa Với một chút đóng góp của bản thân, tôi đã giúp các em không còn thấy ngại khi làm bài tập sinh học đặc biệt phần bài tập di truyền quần thể các em tỏ ra rất thích Tuy nhiên, thời gian tiến hành làm đề tài không nhiều, còn hạn chế về. .. trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng b) Sau khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, do điều kiện sống thay đổi, những cá thể có kiểu gen aa trở nên không có khả năng sinh sản Hãy xác định tần số các alen của quần thể sau 5 thế hệ ngẫu phối Bài giải - Tần số alen của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền: PA = 1/2 (0,6 + 0,8) = 0,7; qa = 0,3 - Cấu trúc di truyền của quần thể ở... ban đầu ở phần cái tần số alen A là 0,8 Phần đực tần số alen a là 0,4 a Xác định cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt cân bằng di truyền? b Giả sử 1/2 số cơ thể dị hợp không có khả năng sinh sản, vậy cấu trúc di truyền của quần thể tiếp theo như thế nào? Bài giải a Tần số alen của quần thể khi đạt cân bằng là PA = (0,8 + 0.6 ) : 2 = 0,7  qa = 0,3  Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt cân bằng... cái đen + Số mèo cái tam thể + số mèo đực đen]/ tổng số alen trong quần thể q= [2x số mèo cái vàng + số mèo cái tam thể + số mèo đực vàng]/tổng số alen trong quần thể Tổng số alen D trong kiểu gen của mèo cái đen và mèo đực đen : 311+ 2(227) + 54 = 919 Tổng số alen trong quần thể : 353 + 2(338)= 1029 Do đó : Tần số của alen D : 919 : 1029 = 0,893 Tần số của alen d : 1-0,893 = 0,107 II.1 Bài tập trắc... học 12 cơ bản và SGV cơ bản 34 3 Trần Thị Thanh Bình, Lê Hồng Điệp, Lê Đình Trung, (2009), Rèn luyện kỹ năng sinh học 12, NXBGD Việt Nam 4 Ngô Văn Hưng (chủ biên), (2010), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học lớp 12, NXBGD Việt Nam 5 Huỳnh Quốc Thành, (2010), Phương pháp giải các dạng toán khó Sinh Học 12, NXB ĐHQG Hà Nội 6 Vũ Văn Vụ (Tổng biên tập) , SGK sinh học 12 nâng cao và. .. Trong một quần thể mèo ở luân ôn người ta ghi được số liệu về các kiểu hình như sau: Loại Đen Vàng Tham thể Tổng số Mèo cái 277 7 54 338 Mèo đực 311 42 0 353 Tính tần số alen D và d trong điều kiện quần thể ở trạng thái cân bằng Giải Quy ước gen : XDXD: Lông đen Mèo đực XDY : Lômg đen Mèo cái XDXd: Tam thể XdY : Lông vàng XdXd : Lông vàng Gọi p là tần số của alen D, q là tần số của alen d : p = [2 x Số. .. quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng Hacdi-Vanbec có 4000 cá thể, trong đó có 3960 cá thể lông xù Biết rằng, tính trạng này do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định và lông xù trội hoàn toàn so với lông thẳng a Tính số cá thể lông xù không thuần chủng có trong quần thể b Nếu trong quần thể nói trên xảy ra đột biến gen làm 1% alen A thành alen a thì sau một thế hệ ngẫu phối tỉ lệ cá thể lông... với hai lớp: 12B 2, 12B3 trong đó sử dụng các dạng bài tập này để hướng dẫn các em ôn thi HSG và ĐH đối với lớp 12B 3 Kết quả như sau: Trước khi tiến hành thử nghiệm: Sĩ số 12 B3 47 12 B2 47 Sau khi thử nghiệm: 12 B3 Sĩ số 47 Giỏi 0 0 Khá T.Bình Yếu 18(38,3%) 20(42,6%) 6 (12, 8%) 18(38,3%) 20(42,6%) 6 (12, 8%) Kém 3(6,3%) 3(6,3%) Giỏi 3(6,3%) Khá T.Bình Yếu 20(42,6%) 21(44,7%) 3(6,31%) Kém 0 33 12 B2 47... chuyên môn và số lượng tài liệu tham khảo nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thi u sót do vậy đề tài có thể có thi u sót Tôi rất mong được sự đóng góp của đồng nghiệp để đề tài được hoàn thi n Tôi xin chân thành cảm ơn! Tài liệu tham khảo 1 Nguyễn Minh Công, Vũ Đức Lưu, Lê Đình Trung, (2001), Bài tập di truyền( sách dùng cho các trường ĐH và CĐ), NXBGD 2 Nguyễn Thành Đạt (Tổng biên tập) , SGK sinh học. .. 20(42,6%) 6 (12, 8%) 3(6,3%) Sau một thời gian áp dụng đề tài này trong giảng dạy tôi thấy số lượng giỏi, khá, trung bình đã có tăng lên mặc dù chưa nhiều, số lượng yếu, kém giảm tuy vẫn còn Nhưng đối với tôi, điều quan trọng hơn cả là đã giúp các em thấy bớt khó khăn trong việc học tập bộ môn sinh, tạo niềm vui và hưng phấn mỗi khi bước vào tiết học môn sinh, đã tích luỹ một số kĩ năng để giải bài tập: xác . Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12 1 Phần II : Nội dung A. Lý thuyết I. Quần thể là gì? Quần thể. gen thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể sẽ là: r 1 r 2 r n C. Vận dụng giải các bài toán về di truyền quần thể I. Quần thể tự phối I.1. Bài tập tự luận Bài 1: Giả định rằng: Một quần thể thực. trúc di truyền của quần thể 2.1. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ sau n lần tự thụ. Ở quần thể tự phối xét một gen có 2 alen A và a. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu có dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12, Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12, Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn