Một số giải pháp nhằm nân cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương

115 501 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:41

ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I TRƢƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  TRẦN THỊ THÙY DUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI DƢƠNG LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ DU LỊCH H Ni, 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ==================== TRẦN THỊ THUỲ DUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI DƢƠNG Chuyên ngnh: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGUYÊN HỒNG Hà Nội, 2013 1 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 5 DANH MỤC CÁC BẢNG 6 DANH MỤC SƠ ĐỒ 7 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 8 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 11 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 11 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 12 5. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 13 6. Kết cấu luận văn 16 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH 17 1.1. Du lịch và kinh doanh du lịch 17 1.1.1. Một số khái niệm 17 1.1.2. Đặc điểm kinh doanh du lịch 18 1.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 20 1.2.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp du lịch 20 1.2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp du lịch 20 1.2.1.2. Phân loại doanh nghiệp du lịch 21 1.2.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 23 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 25 1.2.3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 25 1.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực 26 1.2.3.3. Một số chỉ tiêu khác 28 1.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 30 1.3.1. Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 30 2 1.3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 31 1.3.2.1. Nhóm các nhân tố khách quan 32 1.3.2.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 34 1.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh thƣờng áp dụng trong doanh nghiệp du lịch 36 Tiểu kết chƣơng 1 37 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI DƢƠNG 38 2.1. Khái quát về Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng và các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh 38 2.1.1. Khái quát vể Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 38 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 38 2.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng. 41 2.1.2. Tác động của các nhân tố đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thƣơng mại Đại Dƣơng 45 2.1.2.1. Các nhân tố khách quan 45 2.1.2.2. Các nhân tố chủ quan 54 2.2. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 61 2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trƣờng khách của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 61 2.2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm 61 2.2.1.2. Đặc điểm về thị trƣờng khách hàng 63 2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng từ năm 2008 đến năm 2012. 65 2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 65 2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực 67 3 2.2.2.3. Một số chỉ tiêu khác 72 2.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh các nghiệp vụ của Công ty TNHH Du lịch và Thƣơng mại Đại Dƣơng 75 2.3. Một số kết luận về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng giai đoạn 2008 - 2012 76 2.3.1. Những ƣu điểm và nguyên nhân 76 2.3.1.1. Ƣu điểm 76 2.3.1.2. Nguyên nhân 77 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 77 2.3.2.1. Những hạn chế 77 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 79 Tiểu kết chƣơng 2 80 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI DƢƠNG . 81 3.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 81 3.1.1. Mục tiêu 81 3.1.2. Phƣơng hƣớng 82 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 84 3.2.1. Nhóm các giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh 84 3.2.1.1. Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty 84 3.2.1.2. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn, đầu tƣ có hiệu quả 87 3.2.1.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trƣờng, thu hút khách hàng 88 3.2.1.4. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công nhân viên 90 3.2.1.5. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động kinh doanh 92 3.2.1.6. Triển khai chính sách Marketing – mix phù hợp với mỗi đoạn thị trƣờng mục tiêu 93 4 3.2.1.7. Tăng cƣờng hoạt động liên doanh, liên kết 97 3.2.2. Nhóm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí kinh doanh 98 3.2.2.1. Xây dựng định mức chi phí trong hoạt động kinh doanh 98 3.2.2.2. Triển khai kiểm tra giám sát tiết kiệm chi phí 99 3.2.2.3. Khuyến khích tiết kiệm chi phí 99 3.2.2.4. Gắn trách nhiệm vật chất 100 3.3. Một số kiến nghị với Nhà nƣớc và các cơ quan hữu quan 101 Tiểu kết chƣơng 3 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 5 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ocean Tours Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng HTKT Hỗ trợ kỹ thuật KD Kinh doanh KS Khách sạn CSVCKT Cơ sở vật chất kỹ thuật O.B.R Ocean Beach Resort 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ocean Tours 42 Bảng 2.2 Cơ cấu vốn của Ocean Tours 55 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động của Ocean Tours năm 2012 58 Bảng 2.4 Bảng phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 66 Bảng 2.5 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn (đã loại trừ phần vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản dở dang) 68 Bảng 2.6 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng lao động 70 Bảng 2.7 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật 71 Bảng 2.8 Bảng phân tích hiệu quả kinh doanh lƣu trú 72 Bảng 2.9 Bảng phân tích hiệu quả kinh doanh lữ hành 73 Bảng 2.10 Bảng so sánh kết quả kinh doanh các nghiệp vụ của Ocean Tours năm 2011 và năm 2012 75 Bảng 3.1 Bảng kế hoạch hoạt động kinh doanh Ocean Tours 81 7 DANH MỤC SƠ ĐỒ Ký hiệu Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ocean Tours 61 8 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề ti Ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization-WTO). WTO đã mang lại những cơ hội, thách thức đối với kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam. Ngành du lịch là một bộ phận trong tổng thể của kinh tế và nó cũng chịu tác động chung của sự gia nhập này. Chính sách mở cửa thông thoáng hơn để doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài đầu tƣ vào du lịch Việt Nam đã mang lại một môi trƣờng cạnh tranh với nhiều bất lợi cho các doanh nghiệp du lịch trong nƣớc, đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố và nâng cao hơn nữa vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu doanh nghiệp cần phải thực hiện trong công tác thực hiện mục tiêu này. Ở Việt Nam, chiến lƣợc phát triển cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam không ngừng đƣợc nghiên cứu, bổ sung, hƣớng đến hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động du lịch luôn diễn biến phức tạp theo hai khuynh hƣớng phát triển hoặc là tụt hậu. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị tốt nguồn nội lực để chủ động đón nhận những thách thức và cơ hội mới. Nhƣng còn rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ về quy mô, kém về quản lý, chất lƣợng nhân sự chƣa cao vẫn đang tham gia vào cỗ máy du lịch đang hoạt động đã dẫn đến hệ quả tất yếu là một ngành du lịch non trẻ, chứa đầy sự mâu thuẫn. Khắc phục tình trạng trên cần cả quá trình lâu dài đƣợc thực hiện chắc chắn và từng bƣớc giải quyết triệt để từng vấn đề. Trực tiếp nhất chính là ở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Để tạo ra môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần vào phát triển du lịch bền vững, ngoài bản thân doanh nghiệp, cần có sự hỗ trợ từ các bên liên quan. Có nhƣ vậy, doanh nghiệp du lịch không đơn phƣơng trên chặng đƣờng phát triển của mình và của toàn ngành. Kết quả kinh doanh có lãi và tối đa hoá lợi nhuận luôn luôn là mục tiêu sống còn của các doanh nghiệp. Để đạt đƣợc mục tiêu đó đòi hỏi doanh nghiệp có [...]... Nội dung chính của Luận văn đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 16 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH. .. tiêu để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch - Đánh giá tầm quan trọng của nâng cao hiệu quả kinh doanh trong một doanh nghiệp cụ thể - Triển khai áp dụng vào Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng cùng với việc nghiên cứu thực trạng và đƣa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Dƣới góc độ nghiên cứu khoa học du lịch, đối tƣợng... xuất kinh doanh phù hợp Về phía Nhà nƣớc sẽ dễ dàng hơn trong công tác phân loại quản lý doanh nghiệp 1.2.2 Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Để hiểu rõ bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng cần phân biệt hai khái niệm hiệu quả và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh a, Kết quả kinh doanh Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh. .. cứu của đề tài là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Luận văn nghiên cứu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Về phạm vi nghiên cứu bao gồm: - Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung đánh giá phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu thực tiễn hoạt động kinh doanh của. .. lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp - Chỉ tiêu ngày tour bình quân/khách : NTBQ  NK K Trong đó : NTBQ là ngày tour bình quân/khách Chỉ tiêu này cho biết chuyến đi của khách có độ dài bao nhiêu ngày 1.3 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 1.3.1 Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. .. kinh doanh của doanh nghiệp Đối với ngƣời lao động: Hiệu quả kinh doanh là động lực thúc đẩy kích thích ngƣời lao động hăng say làm việc, luôn quan tâm đến kết quả lao động của mình Nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống của ngƣời lao động, thúc đẩy tăng năng suất lao động và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả kinh doanh của. .. kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng, tập trung nghiên cứu hai lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là kinh doanh lữ hành và kinh doanh lƣu trú 11 - Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thƣơng mại Đại Dƣơng trong thời gian 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012 và đề xuất các giải pháp đến năm 2020 4 Phƣơng pháp nghiên cứu... nhà quản lý đƣa ra những biện pháp mang tính sát thực để tăng cƣờng hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về vốn, lao động, tài nguyên vào quá trình kinh doanh của doanh nghiệp Do vậy, việc phân tích hiệu quả kinh doanh từ đó đƣa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch có vai trò vô cùng quan trọng Đối với ngành du lịch và nền... kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch 20 - Doanh nghiệp du lịch là một tổ chức có chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch, là đơn vị kinh tế cơ sở của ngành du lịch, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch trên thị trƣờng và tạo ra thu nhập quốc dân - Doanh nghiệp du lịch là một hệ thống mở có quan hệ chặt chẽ với môi trƣờng kinh. .. chính sách, chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn, phù hợp với bối cảnh hiện tại sẽ tạo đà thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Nhƣ vậy lợi nhuận đạt đƣợc khi và chỉ khi hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả Chú trọng vào nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là hoạt động mấu chốt để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả Nhƣ vậy, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh có ý nghĩa vô cùng . của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 17 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ. nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 84 3.2.1. Nhóm các giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh 84 3.2.1.1. Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty. 1.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 30 1.3.1. Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 30 2 1.3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nân cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương, Một số giải pháp nhằm nân cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương, Một số giải pháp nhằm nân cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương, Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH, Chương 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG, Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn