Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

117 1,002 3
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  DƯƠNG ĐỨC CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà Nội, tháng 1/2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  DƯƠNG ĐỨC CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 603130 LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Hoàng Bá Thịnh Hà Nội, tháng 1/2013 4 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 7 DANH MỤC BẢNG 7 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 9 MỞ ĐẦU 11 1.1. Lý do chọn đề tài 11 1.2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 13 1.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 14 1.4. Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu 15 1.5. Phương pháp nghiên cứu 16 1.6. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 18 1.7. Hạn chế của Luận văn 21 1.8. Cấu trúc luận văn 21 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 22 1.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu và cách tiếp cận vấn đề 22 1.2. Cơ sở thực tiễn 34 CHƯƠNG 2. NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ LÒNG HIẾU THẢO TRONG GIA ĐÌNH NGÀY NAY 45 2.1. Nguồn cung cấp thông tin về lòng Hiếu thảo cho thanh niên 45 2.2. Nhận thức về lòng Hiếu thảo trong gia đình truyền thống 47 2.2.1. Nhận thức và lựa chọn ứng xử thể hiện lòng Hiếu thảo trong gia đình truyền thống 49 5 2.2.2. Nhận thức về việc thờ cúng tổ tiên trong gia đình truyền thống 53 2.2.3. Thái độ ứng xử trong gia đình truyền thống 57 2.3. Nhận thức về lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện đại 58 2.3.1. Nhận thức về hành động không thể hiện lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện đại 60 2.3.2. Nhận thức về việc thờ cúng tổ tiên trong gia đình hiện đại 66 2.3.3. Thái độ ứng xử trong gia đình hiện đại 70 2.4. Hành vi biểu hiện lòng Hiếu thảo của thanh niên trong gia đình hiện nay 73 2.4.1. Hành vi ứng xử với các thành viên trong gia đình 76 2.4.2. Hành vi chăm sóc người lớn tuổi trong gia đình 79 2.4.3. Thờ cúng tổ tiên và tham gia các công việc quan trọng trong gia đình 83 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI VỀ LÒNG HIẾU THẢO CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY 89 3.1. Quá trình biến đổi của nhận thức về lòng Hiếu thảo trong gia đình 89 3.1.1. Biến đổi nhận thức qua thái độ và cách ứng xử 89 3.1.2. Biến đổi nhận thức qua hành vi chăm sóc ông bà, cha mẹ 92 3.1.3. Biến đổi nhận thức qua quan niệm về sự nối dõi tông đường 93 3.2. Các yếu tố tác động đến quá trình biến đổi lòng Hiếu thảo 94 3.2.1. Yếu tố kinh tế 95 3.2.2. Yếu tố văn hoá 97 6 3.2.3. Sự quan tâm không đúng mức của gia đình, nhà trường 98 3.2.4. Khoảng cách, suy nghĩ và lối sống khác biệt giữa các thế hệ 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 Khuyến nghị 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 111 7 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ XHCN Xã hội chủ nghĩa XHH Xã hội học PVS Phỏng vấn sâu TLN Thảo luận nhóm GĐTT Gia đình truyền thống GĐHĐ Gia đình hiện đại DANH MỤC BẢNG Bảng 2-1. Nguồn cung cấp thông tin về lòng Hiếu thảo 45 Bảng 2-2. Tiêu chí về lòng Hiếu thảo trong GĐTT (tỷ lệ %) 48 Bảng 2-3. Tương quan giữa giới tính và tiêu chí Phải có con trai nối dõi tông đường (tỷ lệ %) 53 Bảng 2-4. Tương quan giữa nghề nghiệp với tiêu chí Coi trọng việc thờ cúng tổ tiên (tỷ lệ %) 55 Bảng 2-5. Tương quan giữa Giới tính với Tiêu chí tham gia đầy đủ vào công việc của dòng họ và cộng đồng (tỷ lệ %) 56 Bảng 2-6. Tiêu chí về lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện đại (tỷ lệ %) 59 Bảng 2-7. Tương quan giữa nghề nghiệp với tiêu chí Không nhất thiết phải giúp đỡ anh em trong gia đình khi gặp khó khăn (tỷ lệ%) 62 Bảng 2-8. Tương quan giới tính với lựa chọn Không nhất thiết phải có con trai nối dõi tông đường (%) 64 8 Bảng 2-9. Tương quan nghề nghiệp với tiêu chí Không nhất thiết phải tham gia đầy đủ vào các công việc của dòng họ và cộng đồng (tỷ lệ %) 68 Bảng 2-10. Những biểu hiện lòng Hiếu thảo của thanh niên ( tỷ lệ %): 74 Bảng 2-11. Tương quan giữa giới tính và hành vi ứng xử của thanh niên (tỷ lệ %) 77 Bảng 2-12. Tương quan giữa số lượng thế hệ trong gia đình và hành vi ứng xử của thanh niên (tỷ lệ %) 78 Bảng 2-13. Tương quan giữa nghề nghiệp và tiêu chí Gửi tiền cho cha mẹ định kỳ (tỷ lệ %) 80 Bảng 2-14. Tương quan giữa số thế hệ và tiêu chí chăm sóc, dành thời gian cho ông bà, cha mẹ (tỷ lệ %) 81 Bảng 2-15. Tương quan độ tuổi và tiêu chí mua quà biếu (tỷ lệ %) 83 Bảng 2-16. Tương quan giữa nghề nghiệp và tiêu chí tham gia hiếu hỉ của gia đình lớn (tỷ lệ %) 84 Bảng 2-17. Tương quan giữa nhóm tuổi với tiêu chí tham gia giỗ tổ và các việc hệ trọng của dòng họ (tỷ lệ %) 86 Bảng 3-1. Tỷ lệ lựa chọn các tiêu chí biến đổi Lòng Hiếu thảo trong gia đình (tỷ lệ %) 90 Bảng 3-2. Tiêu chí thay đổi về việc chăm sóc ông bà, cha mẹ (tỷ lệ %) 92 Bảng 3-3.Yếu tố tác động biến đổi lòng Hiếu thảo của thanh niên (tỷ lệ %) 95 9 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2-1. Tiêu chí chăm sóc ông bà cha mẹ và giúp đỡ anh chị em (tỷ lệ %) 49 Biểu đồ 2-2: Tương quan giữa nhóm tuổi với tiêu chí chăm sóc ông bà, cha mẹ khi ốm và khi về già (tỷ lệ %) 50 Biểu đồ 2-3: Tương quan giữa trình độ học vấn với tiêu chí giúp đỡ anh chị em khi gặp khó khăn (tỷ lệ %) 51 Biểu đồ 2-4. Tiêu chí Phải có con trai để nối dõi tông đường (tỷ lệ %) 52 Biểu đồ 2-5. Tỷ lệ lựa chọn tiêu chí về việc thờ cúng tổ tiên (tỷ lệ %) 54 Biểu đồ 2-6. Tương quan giữa nhóm tuổi với nhận thức về thái độ ứng xử (tỷ lệ %) 57 Biểu đồ 2-7. Tiêu chí Không nhất thiết phải chăm sóc ông bà cha mẹ và giúp đỡ anh chị em khi gặp khó khăn (tỷ lệ %) 60 Biểu đồ 2-8. Tương quan giữa nghề nghiệp và tiêu chí Không chăm sóc ông bà cha mẹ khi ốm đau và khi về già (tỷ lệ %) 61 Biểu đồ 2-9. Tiêu chí Không nhất thiết phải có con trai nối dõi tông đường (tỷ lệ %) 63 Biểu đồ 2-10. Tương quan giữa nghề nghiệp với tiêu chí Không nhất thiết có con trai nối dõi tông đường (tỷ lệ %) 65 Biểu đồ 2-11. Tiêu chí “Không cần chú trọng vào việc thờ cúng tổ tiên” và “Không nhất thiết tham gia vào việc của dòng họ, cộng đồng” (tỷ lệ %) 66 Biểu đồ 2-12. Tương quan giữa trình độ học vấn với tiêu chí Không nhất thiết tham gia việc họ (tỷ lệ %) 69 10 Biểu đồ 2-13. Tiêu chí Không nhất thiết phải nghe lời, lễ phép và kính trọng ông bà, cha mẹ (tỷ lệ %) 70 Biểu đồ 2-14. Tương quan giữa nhóm tuổi với tiêu chí Không nhất thiết phải nghe nghe lời ông bà cha mẹ (tỷ lệ %) 71 Biểu đồ 2-15. Tương quan giữa nghề nghiệp và sự tham gia giỗ chạp (tỷ lệ %) 85 Biểu đồ 3-1.Thay đổi nhận thức về tiêu chí Không nhất thiết phải có con trai nối dõi tông đường (tỷ lệ %) 94 11 MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Xã hội Việt Nam hiện nay đang ở trong thời kì quá độ của sự chuyển hoá từ cơ chế cũ của nền kinh tế tiểu nông và kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Những biến đổi xã hội trong bối cảnh của công cuộc đổi mới và nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến các tổ chức hệ thống và thiết chế xã hội. Trong bối cảnh đó, gia đình, với tư cách là một thiết chế xã hội đặc thù, đang được đặt ra với vị trí mang tầm chiến lược quốc gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây dựng gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với mọi lớp người.” [7, tr.5] Những năm gần đây, vấn đề gia đình thực sự đang là mối quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Tổ chức xã hội và mọi người dân. Nền kinh tế thị trường đang trực tiếp tác động tới nhiều mặt của đời sống gia đình, làm hủy hoại và rạn nứt các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trên các phương diện văn hoá, lối sống và đạo đức. Gia đình đang trong quá trình biến đổi và chuyển hoá về mọi phương diện. Trong đời sống gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên được hình thành bởi hai thành tố cơ bản: hôn nhân, huyết thống và gắn kết nhau bằng mối ràng buộc kinh tế. Các nghiên cứu tâm lý-xã hội những năm gần đây cho thấy, có 3 nhóm yếu tố tác động mạnh mẽ đến quan hệ hôn nhân và các mối quan hệ chủ đạo trong gia đình, đó là tâm lý- đạo đức; sinh học và vật [...]... nghiên cứu là xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung vào các phần chính sau đây: - Nhận thức của thanh niên về giá trị lòng Hiếu thảo trong gia đình truyền thống và gia đình hiện đại; - Thái độ ứng xử của thanh niên về giá trị của lòng Hiếu thảo; - Những hành vi thường biểu hiện lòng Hiếu thảo của nhóm thanh niên; - Các tác động kinh tế xã hội dẫn đến sự biến đổi của. .. nghiên cứu về giá trị lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện nay Chỉ ra những biến đổi trong nhận thức, thái độ ứng xử và hành vi thông qua mối quan hệ biện chứng giữa các khía cạnh của lòng Hiếu thảo trong gia đình đối với thanh niên qua khảo sát thanh niên một vùng ven đô 14 1.4 Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng và quá trình biến đổi trong nhận thức của thanh niên. .. đình hiện nay( GĐHN) như thế nào? Từ sự thay đổi về nhận thức dẫn đến sự biến đổi về mức độ và biểu hiện hành vi để thể hiện lòng Hiếu thảo của thanh niên đối với các thành viên trong gia đình như thế nào? Các yếu tố nào tác động biến đổi của lòng Hiếu thảo từ mô hình gia đình truyền thồng đến mô hình gia đình hiện đại? 18 1.6.2 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết 1: Tầng lớp thanh niên vùng ven đô có... mới, từ đó đưa ra các kiến giải nhằm củng cố và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình vào sự phát triển chung của xã hội Chính vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích một cách khoa học về những biến đổi của lòng Hiếu thảo trong giai đoạn hiện nay là một đòi hỏi thực tiễn và bức thiết Lý do đó đã thôi thúc tác giả lựa chọn đề tài Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ Hiếu trong gia đình hiện nay. .. là nhận thức về thái độ, cung cách ứng xử và hành vi của các thành viên trong gia đình đối với nhau và được xem xét theo chiều cạnh từ GĐTT đến GĐHĐ 32 1.1.2.6 Khái niệm vùng ven đô Các nhà nghiên cứu phát triển đô thị đã đưa ra một số định nghĩa khác nhau về vùng ven đô, song có thể tóm tắt các điểm chung nhất như sau: về mặt địa lý vùng ven đô được hiểu là khu vực cận kề với thành phố Vùng ven đô. .. quy hoạch đô thị và các biện pháp quản lý hành chính Trong nghiên cứu này, xã Xuân Đỉnh được xác định là vùng ven đô, do đây là một xã thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội, và vì vị trí địa lý của nó giáp với phường Xuân La, thuộc quận Tây Hồ, nội thành Hà Nội Một số đặc trưng cơ bản của vùng ven đô: - Về kinh tế: Khác với nông thôn, vùng ven đô bao gồm toàn diện hơn các hoạt động kinh tế, như các... thanh niên về lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện nay 1.4.2 Khách thể nghiên cứu Nhóm thanh niên trong các gia đình khu vực ven đô Hà Nội hiện nay (sẽ trình bày rõ hơn ở mục 6.2 Phương pháp thu thập, sử dụng và phân tích thông tin dưới đây) 1.4.3 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: Nghiên cứu này được thực hiện trong 12 tháng, từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 11 năm 2012 Phạm vi không gian nghiên cứu: Địa... ứng xử và hành vi của thanh niên đối với những chuẩn mực, khuôn mẫu về lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện nay Qua đó xem xét quá trình xã hội hóa về vai trò giới có ảnh hưởng như thế nào đối với việc biến đổi về lòng Hiếu thảo trong gia đình hiện nay 25 1.1.2 Thao tác hoá một số thuật ngữ và khái niệm sử dụng trong nghiên cứu 1.1.2.1 Khái niệm gia đình Luật hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ... thành nên các giá trị mới của nó 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu Các tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu gồm: các nghiên cứu về hai mô hình gia đình truyền thống và hiện đại, được thực hiện trong nước và nước ngoài, những nghiên cứu về thanh niên trong thời gian qua, những nghiên cứu về sự biến đổi hệ giá trị trong gia đình Những đánh giá ban đầu của nghiên cứu. .. tế - xã hội Nhân tố tác động biến đổi về nhận thức, thái độ và hành vi của lòng hiếu thảo Ảnh hưởng của kinh tế thị trường Truyền thống của gia đình Ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa Phương Tây Nhận thức, thái độ ứng xử và hành vi của thanh niên về lòng hiếu thảo Sự khác biệt giữa các thế hệ Tuổi 20 Đặc điểm nhân khẩu học Giới tính Trình độ học vấn Nghề nghiệp Số lượng thành viên và thế hệ trong gia đình . QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  DƯƠNG ĐỨC CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân. CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 603130. thức của thanh niên vùng ven đô về chữ Hiếu trong gia đình hiện nay. Do nội hàm của chữ Hiếu là rất rộng nên trong khuôn khổ Luận văn, tác giả chỉ đi sâu đề cập đến khía cạnh về lòng Hiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, CHƯƠNG 2. NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ LÒNG HIẾU THẢO TRONG GIA ĐÌNH NGÀY NAY, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI VỀ LÒNG HIẾU THẢO CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn