Biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở trường THPT số 1 bắc Hà

33 1,390 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:05

1. LÝ do chọn đề tài: Mở đầu Luật Giáo dục, điều 2,4.2 đã ghi rõ: Giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưàng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiễn thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh và mục tiêu giáo dục là Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưàng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2010 cũng nhấn mạnh: Bồi dưàng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình và tự tôn dân tộc, lí trưởng xã hội, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghịêp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học và công nghệ . Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 2 (Khóa VIII), Nguyên tổng Bí thư Đỗ Mười nêu rõ: Giáo dục, đào tạo phải theo hướng cân đối giữa Dạy người; Dạy chữ; Dạy nghề , trong đó Dạy người là mục tiêu cao nhất. Hơn nữa, trong Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường THPT giai đoạn 2008 - 2013 xác định: “tăng cường sự tham một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo và “Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đâ dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh với mục tiêuXây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội . Đề tỡi: Biện pháp quản lý HĐ GDNGLL ở tr−ờng THPT số 1 Ngô Thị Nghi - Hiệu trưởng THPT số 1 1 Đó là những giá trị đạo đức cơ bản và năng lực nghề nghiệp cần có ở con người lao động của thời kì Công nghiệp hoá (CNH), Hiện đại hoá (HĐH). Những giá trị đạo đức và năng lực nghề nghiệp của người lao động được hình thành không chỉ bằng giờ học trên lớp mà còn được rèn luyện, củng cố và phát triển thông qua các họat động giáo dục, trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐ GDNGLL) có vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐ NGLL) là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. HĐ GDNGLL với nội dung, hình thức đa dạng và phong phú sẽ là phương thức để thực hiện nguyên lí giáo dục của Đảng Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội”, góp phần hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở bậc trung học phổ thông. Bảo Yờn là một trong 9 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai. Phớa Đông huyện Bảo Yờn giỏp huyện Quang Bành tỉnh Hà Giang, phớa Tõy giỏp huyện Văn Bàn, phớa Nam giỏp huyện Lục Yờn và Văn Yờn tỉnh Yờn Bỏi, phớa Bắc giỏp huyện Bảo Thắng, huyện Bắc Hà. Trung tõm huyện lỵ cỏch Lào Cai 75 km về phớa Tõy Nam. Bảo Yờn cú vị trớ địa lý tương đối thuận lợi: tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua ga Bảo Hà của huyện Bảo Yờn, là mảnh đất cú hai dũng sụng: sụng Hồng và sụng Chảy chảy qua địa bàn huyện, Quốc lộ 70, Quốc lộ 279 nối Lào Cai với nhiờự tỉnh, thành phố và rộng mở trong giao thụng, giao lưu, hội nhập. Tuy nhiờn, trong 18 xó, thị trấn của huyện Bảo Yờn cú 8 xó thuộc diện đặc biệt khú khăn theo chương trành 135 của Chớnh phủ, giao thụng từ huyện về cỏc xó, từ cỏc xó về thụn bản cũn nhiều khú khăn. Bảo Yờn cú 13 dõn tộc anh em sinh sống, trong đó cú 12 thành phần là đồng bào dõn tộc thiếu số, chiếm 74,2% dõn số toàn huyện. Nhõn dõn cỏc dõn tộc trong huyện chủ yếu sống ở vựng nụng thụn, sản xuất nụng, lõm nghiệp là chớnh. Kinh tế - Văn hoỏ - Xó hội ở cỏc xó vựng đồng bào dõn tộc cũn chậm phỏt triển, tỷ lệ hộ dõn tộc thiểu số nghốo cao, chiếm 39% so với hộ dõn tộc thiểu số toàn huyện. Đời sống của nhõn dõn toàn huyện Bảo Yờn núi chung cũn thấp. Do nhiều nguyờn nhõn khỏc nhau, một số nhà trường hiện nay chỳ trọng đến giỏo dục văn hoỏ, đạo đức thuần tuý, xem nhẹ cụng tỏc giỏo dục toàn diện, rốn kỹ năng sống, trau rồi những tành cảm, phẩm chất đạo đức thẩm mĩ, bồi dưàng tõm hồn, nhõn cỏch, lý tưởng, ước mơ Chớnh và chưa coi trọng đúng mức “dạy người” nờn một bộ phận học sinh, thanh niờn thờ ơ với thời cuộc, chạy theo bằng cấp, giảm sỳt về đạo đức, đua đũi, bị lụi cuốn vào lối sống thực dụng và cỏc tệ nạn xó hội. Phần lớn học sinh ở cỏc trường trung học phổ thụng đặc biệt là học sinh người dõn tộc thiểu số trờn địa bàn huyện Bảo Yờn ớt tham gia cỏc hoạt động ngoài giờ lờn lớp, kỹ năng sống chưa tốt. Thực tiễn cho thấy, ở cỏc trường trung học phổ thụng cú chất lượng giỏo dục tốt đều là những trường thực hiện tốt giỏo dục toàn diện. Cỏc nhà trường khụng chỉ tổ chức tốt hoạt động dạy học, lao động hướng nghiệp, dạy nghề mà cũn quan tõm, tổ chức hiệu quả hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp. Qua theo dừi, khảo sỏt, trao đổi với đồng nghiệp làm cụng tỏc quản lý ở cỏc trường bạn, từ thực tế cụng tỏc ở trường trung học phổ thụng số 1 huyện Bảo Yờn tụi rất trăn trở trước thực trạng tổ chức quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp hiện nay ở cỏc trường trung học phổ thụng, tụi tõm huyết và lựa chọn đề tài “Biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp ở trường trung học phổ thụng số 1 huyện Bảo Yờn”. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIấN CỨU: 2.1. Mục đích nghiờn cứu Đề xuất một số biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo định hướng giỏo dục kỹ năng sống, gúp phần thực hiện mục tiờu giỏo dục toàn diện cho học sinh ở trường THPT huyện Bảo Yờn. 2.2. Nhiệm vụ nghiờn cứu 2.2.1. Hệ thống hoỏ lý luận về quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp, về giỏo dục kỹ năng sống ở trường THPT. 2.2.2. Phõn tớch thực trạng biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo định hướng giỏo dục kỹ năng sống ở trường THPT huyện Bảo Yờn. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIấN CỨU: 3.1. Đối tượng nghiờn cứu Biện phỏp quản lý HĐ GDNGLL ở trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn là khỏch thể nghiờn cứu. 3.2. Khỏch thể nghiờn cứu Quỏ trành quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp của trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn. 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIấN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 4.1. Giới hạn đối tượng nghiờn cứu Biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp của trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn. 4.2. Giới hạn địa bàn nghiờn cứu Nghiờn cứu thực trạng HĐGDNGLL ở trường THPT số 1 Bảo Yờn 4.3.Khỏch thể khảo sỏt Khảo sỏt, lấy số liệu từ cỏn bộ quản lý, giỏo viờn, cha mẹ học sinh và học sinh ở cỏc trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu đề tài nghiờn cứu đề xuất được cỏc biện phỏp quản lý hoạt động ngoài giờ lờn lớp cú tớnh khả thi thà hiệu quả hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lp trng THPT s 1 huyn Bo Yn s c nừng cao, ỏp ng c yu cu gio dc ton din, mc tiu gio dc. M u Chng 1 Cơ sở lí luận v quản lý hot động giáo dục ngoi gi lờn lớp ở các trng trung hc ph thông 1.1. Sơ lợc lịch sử vn nghiờn cu Tỡm hiu lch s khoa hc giỏo dc nhõn loi chỳng ta thy rng, hot ng dy hc c nghiờn cu mt cỏch cú h thng t rt sm nhng hot ng GDNGLL dng nh cha nhn c nhiu quan tõm ca cỏc nh khoa hc. Tuy nhiờn, cng cú mt s nghiờn cu ó cp ti vn ny: - Rable (1494 -1553) l mt trong nhng i biu xut sc ca ch ngha nhõn o Phỏp v t tng giỏo dc thi kỡ Phc hng. ễng ũi hi vic giỏo dc phi bao hm cỏc ni dung: trớ dc, c dc, th cht v thm m. ễng ó cú sỏng kin t chc cỏc hỡnh thc giỏo dc nh ngoi vic hc lp v nh, cũn cú cỏc bui tham quan cỏc xng th, cỏc ca hng, tip xỳc vi cỏc nh vn, cỏc ngh s, c bit l mi thỏng mt ln thy v trũ v sng nụng thụn mt ngy. - A.S. Makarencụ - nh s phm ni ting ca nc Nga Xụ Vit vo thp niờn 20, 30 ca th k XX ó núi v tm quan trng ca cụng tỏc giỏo dc hc sinh ngoi gi lờn lp: Tụi kiờn trỡ núi rng cỏc vn giỏo dc, phng phỏp giỏo dc khụng th hn ch trong cỏc vn ging dy, li cng khụng th cho quỏ trỡnh giỏo dc ch thc hin trờn lp hc, m ỏng ra phi l trờn mi một vuụng ca t nc chỳng ta ngha l trong bt k hon cnh no cng khụng c quan nim rng cụng tỏc giỏo dc ch c tin hnh trong lp hc. Cụng tỏc giỏo dc ch o ton b cuc sng ca tr . Nằm trong đặc điểm chung của khoa học giáo dục thế giới, nghiên cứu về hoạt động GDNGLL ở Việt Nam cũng đã được đề cập tới song chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nội hàm cơ bản của khái niệm đã được thể hiện qua một số văn kiện chính trị của Đảng, các văn bản pháp qui và các bài viết của các nhà lãnh đạo đất nước. Trong Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường tháng 9 năm 1945 của Hồ Chủ Tịch, có đoạn: “…Nhưng các em cũng nên, ngoài giờ học ở trường, tham gia vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sĩ và để giúp đà một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước . Trong “Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc , Người lại nhắc tới một khía cạnh khác của nội hàm khái niệm: Trong lúc học, cũng cần làm cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng học. Ë trong nhà, trong trường, trong xã hội chúng đều vui đều học . Nghị quyết 14/TW ngày 11 tháng 01 năm 1979 của Bộ chính trị về cải cách giáo dục đã khẳng định: Nội dung giáo dục ở các trường phổ thông trung học mang tính chất toàn diện và kỹ thuật tổng hợp nhưng có chú ý hơn đến việc phát huy sở trường và năng khiếu cá nhân. ë trường phổ thông trung học, cần coi trọng giáo dục thẩm mỹ (âm nhạc, mỹ thuật, ), giáo dục và rèn luyện thể chất, hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và luyện tập quân sự . Nhìn chung, để đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục của Đảng, đã có nhiều nghiên cứu xoay quanh việc xác định khái niệm “Hoạt động GDNGLL” cũng như những nghiên cứu nhằm tổ chức có chất lượng hoạt động GDNGLL trong nhà trường. Có thể chia ra hai hướng chính sau: * Hướng thứ nhất: Các nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận nhằm xác định nội hàm của khái niệm “hoạt động GDNGLL”, xác định mục tiêu, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, hình thức của hoạt động GDNGLL, CNH – HĐH. * Hướng thứ hai: Một số bài viết về kinh nghiệm thực tiễn của một số trường THPT tổ chức hoạt động GDNGLL mà tác giả là giáo viên cán bộ quản lý trường phổ thông. Qua hệ thống các nghiên cứu nói trên, cho thấy các tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu cơ bản về hoạt động GDNGLL, nghiên cứu thực nghiệm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn nhằm xây dựng quy trình tổ chức và đổi mới nội dung phương pháp hoạt động GDNGLL. Các nghiên cứu về quản lí hoạt động GDNGLL hầu như chưa được thực hiện. Tại địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Yờn nói riêng, qua tìm hiểu chúng tôi thấy chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động GDNGLL. Chính vì vậy, trong điều kiện công tác của bản thân, chúng tôi cho rằng cần có sự nghiên cứu cơ bản về thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL ở trường THPT huyện Bảo Yờn, tỉnh Lào Cai, từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động GDNGLL ở các trường THPT trên địa bàn huyện. 2. Mét số kh¸i niÖm chủ yếu của đề tài skkn: 1.2.1. Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục. a. Khái niệm quản lí Có nhiều cách định nghĩa khác nhau, song chúng ta có thể hiểu một cách khái quát như sau: Quản lý là một quá trình tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong một tổ chức, nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích đã đề ra . Do vậy thực tế quản lý ở trường học chính là sự tác động một cách khoa học, cụ thể của chủ thể quản lý đến hệ thống giáo dục trong nhà trường, nhằm làm cho hệ vận hành giáo dục đạt đến một trạng thái mới phù hợp và có chất lượng hơn. 1.2.2. Khái niệm quản lý nhà trường. Quản lí nhà trường là quản lí vi mô, nó là hệ thống con của quản lí vĩ mô: QLGD, quản lý nhà trường. Nhà trường là đối tượng cuối cùng và cơ bản nhất của quản lý giáo dục. Quản lý nhà trường thực chất là quản lý quá trình lao động sư phạm của thầy, hoạt động học tập – tự giáo dục của trò diễn ra trong quá trình dạy học – giáo dục. Có thể nói rằng quản lý nhà trường thực chất là quản lý quá trình dạy học – giáo dục. Nói tóm lại: Quản lí nhà trường là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. 1.2.3. Hoạt động GDNGLL ở trong trường THPT. Hoạt động GDNGLL là một hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp. Đây là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản, được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trường, hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với các hoạt động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ. Hoạt động GDNGLL được khẳng định tại điều 24 Điều lệ THPT (ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2000), là một trong hai hoạt động giáo dục trong nhà trường: Hoạt động Dạy-Học trên lớp và hoạt động GDNGLL; từ đó người nghiên cứu đề xuất mô hình dưới đây: Biểu đồ : Quan hệ giữa dạy học trên lớp và hoạt động GDNGLL Quá trình s− phạm trong nhà tr−ờng Hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động GDNGLL Nhân cách học sinh Phát triển toàn diện Chương 2 Thực trạng qu¶n lý hoạt ®éng gi¸o dôc ngoài giờ lên lớp ë trường trung học phổ th«ng số 1 huyÖn BẢO YấN 2.1. Thực trạng giáo dục trung học phổ thông huyện Bảo Yên Phải nói rằng, giai đoạn từ 2001 đến 2010, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưàng nâng chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn đã có những bước tiến đáng kể. Chất lượng giáo viên và cơ cấu bộ môn, loại hình đào tạo giáo viên đã và đang đáp ứng được yêu cầu của người học, ngang tầm với nhiệm vụ của cấp học THPT. 2.1.1. Đánh giá mặt mạnh, yếu; thuận lợi, khó khăn của giáo dục THPT số 1 huyện Bảo Yờn trong những năm gần đây. a. Mặt mạnh - Về qui mô trường lớp ổn định. - Chất lượng, hiệu quả giáo dục đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Mục tiêu giáo dục được giữ vững. - Các điều kiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến: Tăng cường cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành các bộ môn, bồi dưàng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giáo viên, tăng cường NSNN và các khoản thu cho nhà trường. b. Mặt yếu - Nhìn chung chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. - Trong giảng dạy còn thiên nhiều về lí thuyết, chưa quan tâm đến thực hành, thiếu sự liên thông giữa các bậc học trên địa bàn huyện. Phương pháp dạy học đôi chỗ thiên về truyền thụ một chiều, chưa phát huy tính chủ động sáng tạo và tích cực của học sinh. - Giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ ở một số nội dung học chưa có điều kiện thực hành nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. - Tâm lí khoa cử vẫn còn nặng nề, các kỳ thi vẫn còn căng thẳng, nhiều ỏp lực, số học sinh cú nguyện vọng đi lao động, học nghề cũn ớt. - Công tác quản lí giáo dục còn có những hạn chế và bất cập. 2.1.2. Thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL ở trường huyện Bảo Yờn. THPT số 1 2.1.2. 1. Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động GDNGLL. Để xác định những yếu tố ảnh hưởng tới quản lí hoạt động GDNGLL trong các nhà trường, chúng tôi đã tiến hành điều tra, xin ý kiến của các đối [...]... Chơng 1: Cơ sở lí luận v quản lý hot động giáo dục ngoi gi lờn lp ở các trng trung hc ph thụng 5 1. 1 S lc lch s vn nghiờn cu 5 1. 1 .1 ở nc ngoi Error! Bookmark not defined 1. 1.2 ở Vit Nam Error! Bookmark not defined 1. 2 Mt s khỏi nim ch yu ca vn nghiờn cu 7 1. 2 .1 Khỏi nim qun lớ, qun lớ giỏo dc 7 1. 2.2 Khỏi nim qun lý nh trng 7 1. 2.3 Hot ng GDNGLL trong trng THPT. .. 3.2 xut mt s bin phỏp Error! Bookmark not defined 3.2 .1 Bin phỏp 1: Thnh lp Ban ch o hot ng GDNGLL 17 Đề ti: Biện pháp quản lý HĐ GDNGLL ở trờng THPT số 1 3.2.2 Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch cho hot ng GDNGLL 19 3.2.3 Bin phỏp 3: Tuyờn truyn, giỏo dc cỏn b giỏo viờn v hot ng GDNGLL v qui nh tiờu chun thi ua i vi vic tham gia t chc cỏc hot ng GDNGLL ca giỏo viờn .20 3.2.4 Bin phỏp 4: Ch o t... Error! Bookmark not defined Chơng 3: biện pháp quản lý hot động giáo dục ngoi gi lờn lớp ở các trng trung hc ph thông huyện Triệu sơn, tnh thanh hoá 17 3 .1 Nhng cn c xut bin phỏp qun lý hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Error! Bookmark not defined 3 .1. 1.C s lý lun Error! Bookmark not defined 3 .1. 2 C s phỏp lý Error! Bookmark not defined 3 .1. 3 C s thc tin Error! Bookmark not defined... trng, nú cú nh hng khụng nh n cht lng t chc cỏc hot ng GDNGLL ca nh trng õy l vn cỏc nh trng cn lu tõm Chng 3 biện pháp quản lý hot động giáo dục ngoi gi lờn lớp ở các trng trung hc ph thông huyện BO YN 3 .1 Bin phỏp 1: Thnh lp Ban ch o hot ng GDNGLL * Ni dung: vic qun lý hot ng GDNGLL cú kt qu, cỏc trng THPT cn thit phi thnh lp mt Ban ch o cỏc hot ng GDNGLL di s ch trỡ ca Hiu trng (hoc Phú Hiu trng) *... cc hn hc sinh khu vc nụng thụn, hc sinh vng 2, vng 3 trong qun lớ hot ng GDNGLL 2 .1. 2.3 Mc nh hng ca v trớ a lý nh trng n qun lý hot ng GDNGLL GDNGLL cỏc khu vc khỏc nhau Biu 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% thun li Bỡnh thng Khú khn 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% thun li Bỡnh thng Khú khn ti: Bin phỏp qun lý H GDNGLL trng THPT s 1 Khu vc th trn Khu vc nụng thụn Mt thc t chỳng ta u ghi nhn l khu vc dõn... ng xó hi, nhõn o, t 43,6 46,2 8,4 1, 8 0 Ni dung v hỡnh thc hot ng khe sinh sn v thnh niờn ) 6 thin Cỏc din n theo chuyờn (Din n Thanh niờn vi ng, ng vi thanh 7 niờn; tip la truyn thng ) Nghe núi 22,4 31, 6 25,3 16 ,4 4,3 chuyn thi s; k chuyn tm gng o c H Chớ Minh Nghe bỏo cỏo v cỏc vn ni cm m 8 d lun xó hi ang quan tõm (Vn 17 ,2 21, 3 41, 5 15 ,9 4 ,1 14,6 19 ,8 38,2 19 ,8 7,6 66,4 24,7 8,9 0 0 theo tng... khú khn ca giỏo dc THPT huyn Triu Sn trong nhng nm gn õy .9 2.3 Thc trng qun lớ hot ng GDNGLL cỏc trng THPT huyn Triu Sn, tnh Thanh Hoỏ .9 2.3 .1 Nhng yu t nh hng ti qun lý hot ng GDNGLL .9 2.3.2 Thc trng hot ng GDNGLL trong cỏc trng THPT huyn Triu Sn, tnh Thanh Hoỏ Error! Bookmark not defined 2.3.3 Phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng t chc, qun lý hot ng GDNGLL cỏc trng THPT huyn Triu Sn,... sinh hot di c 62,5 28,4 6,3 2,8 0,0 Ni dung v hỡnh thc sinh hot cui 47,2 42,0 8,3 1, 2 1, 3 Ni dung v hỡnh thc hot ng tun Ngụ Th 3 Tp luyn v hi din vn ngh 36,4 57 ,1 4,0 2,5 0 4 Tp luyn v thi u th dc th thao 37,6 51, 2 8,5 4,7 0 th; CLB búng ỏ; CLB toỏn hc tui 22,7 17 ,3 56,2 1, 6 2,2 ti: Bin phỏp qun lý H GDNGLL trng THPT s 1 Cỏc hỡnh thc sinh hot CLB (CLB 5 tr ), cỏc bui ngoi khoỏ (Vn; toỏn; sc Ngụ Th... 7 1. 2.3 Hot ng GDNGLL trong trng THPT 7 1. 2.4 Cỏc bin phỏp qun lý hot ng GDNGLLError! Bookmark not defined 1. 2.5 Trng hc thõn thin, hc sinh tớch ccError! Bookmark not defined Kt lun chng I Error! Bookmark not defined Chơng 2: Thc trng quản lý hot động giáo dục ngoi gi lờn lớp ở các trng trung hc ph thông huyện triệu sơn, tnh thanh hoá 8 2 .1 Khỏi quỏt v cỏc c im Kinh T - Xó Hi, huyn Triu... 95,7 4,3 0 55,8 44,2 0 3.2.3 72,7 27,3 0 47,3 52,7 0 3.2.4 62,4 37,6 0 38,6 50,0 12 ,4 3.2.5 82,5 17 ,5 0 63,7 36,3 0 3.2.6 54,7 45,3 0 31, 2 60,6 8,2 3.2.7 84,6 15 ,4 0 45,2 54,8 0 Qua bng kho sỏt cho thy, i a s ỏnh giỏ cao tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp qun lý hot ng GDNGLL m chỳng tụi ó xut Nh vy, qun lý hot ng GDNGLL, cỏc nh trng nờn s dng cỏc bin phỏp trờn, ng thi cng l t liu tham kho cho . thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL ở trường THPT huyện Bảo Yờn, tỉnh Lào Cai, từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động GDNGLL ở các trường THPT trên địa bàn huyện. 2. Mét số kh¸i niÖm. 3 trong quản lí hoạt động GDNGLL. 2 .1. 2.3. Mức độ ảnh hưởng của vị trí địa lý nhà trường đến quản lý hoạt động GDNGLL GDNGLL ở các khu vực khác nhau. Biểu đồ 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% thuận. tạo trong nhà trường. 1. 2.3. Hoạt động GDNGLL ở trong trường THPT. Hoạt động GDNGLL là một hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp. Đây là một trong hai hoạt động giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở trường THPT số 1 bắc Hà, Biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở trường THPT số 1 bắc Hà, Biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở trường THPT số 1 bắc Hà, Lí do chn ti:, Một s khái niệm ch yu ca ti skkn:, PHần kt luận v kin nghị, Một s kin nghị

Mục lục

Xem thêm