Kinh nghiệm xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả_SKKN chủ nhiệm THPT

32 2,757 24
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 13:28

Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 1 MỤC LỤC A. MỞ ðẦU…………………………………………………………………. Trang I. ðặt vấn ñề ……………………………………………………………… 2 II. Phương pháp tiến hành ……………………………………………… 3 2.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của ñề tài …………………………….…… 3 2.1.1. Cơ sở lí luận của ñề tài ……………………………………………… 3 2.1.2. Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………… 3 2.2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp………………… 4 B. NỘI DUNG …………………………………………………………… 4 I. Mục tiêu ……………………………………………………………… 4 II. Mô tả giải pháp của ñề tài …………………………………………… 4 2.1. Các biện pháp thực hiện……………………………………………… 4 2.1.1. Vai trò của GVCN…………………………………………………… 4 2.1.2. Công tác tổ chức lớp…………………………………………………… 5 2.1.2.1. GVCN kháo sát học sinh………………………………………………… 5 2.1.2.2. GVCN xếp chỗ ngồi…………………………………………………… 5 2.1.2.3. GVCN tiến hành bầu ban cán sự lớp – xây dựng một tập thể tự quản… 6 2.1.3. Công tác thi ñua khen thưởng ………………………………………… 8 2.1.4. Công tác giáo dục học sinh cá biệt …………………………………… 9 2.1.4.1. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn ñến học sinh cá biệt………………………… 9 2.1.4.2. Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt………………………………… 10 2.1.4.3. Công tác phối hợp……………………………………………………… 14 2.1.5 Thường xuyên kiểm tra và xem sổ ñầu bài…………………………… 15 2.1.6. Rèn luyện học sinh tính trung thực……………………………………. 15 2.1.7. GVCN tổ chức sinh hoạt giờ chủ nhiệm………………………………. 15 2.1.7.1. Tổ chức có chất lượng giờ sinh hoạt hàng tuần………………………… 15 2.1.7.2. Tổ chức cho học sinh rèn luyện ý thức tự giác bằng sổ tự cập nhật…… 16 2.1.8. Quan tâm, ñộng viên tới ñối tượng học sinh nghèo……………………. 18 2.1.9. Tổ chức các hoạt ñộng tình nguyện cho học sinh……………………… 19 2.2. Khả năng áp dụng……………………………………………………… 20 2. 3. Lợi ích kinh tế - xã hội………………………………………………… 20 2.3.1. Những thành tích trong các phong trào thi ñua do nhà trường phát ñộng 20 2.3.2. Kết quả về học lực và hạnh kiểm……………………………………… 23 C. KẾT LUẬN …………………………………………………………… 23 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………. 32 Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: CÁCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG NỀN NẾP MỘT LỚP HỌC CÓ HIỆU QUẢ A. MỞ ðẦU I. ðẶT VẤN ðỀ 1.1. Thực trạng Trường THPT Lý Trọng nằm trên ñịa bàn thuộc xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình ðịnh. ða số học sinh tập trung từ bốn xã (Hoài Châu, Hoài Sơn, Hoài Châu bắc và Hoài Phú), nền kinh tế của bốn xã này còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ ñến chất lượng học tập của học sinh, trong ñó Hoài Sơn thuộc xã miền núi nên ñiều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều gia ñình ñi làm ăn xa bỏ mặc con mình ở nhà học sao thì học, một số phụ huynh ít quan tâm tới việc học tập của con em mình. Cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay thì vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là vô cùng quan trọng trong việc giáo dục học sinh. Chính vì vậy mà công tác chủ nhiệm là một vấn ñề ñược ñề cao và cũng ñược quan tâm hàng ñầu. Một lớp học ổn ñịnh về nền nếp thì mang lại hiệu quả rất cao về mọi mặt từ học tập cho ñến các hoạt ñộng phong trào do nhà trường phát ñộng trong các ñợt thi ñua. Công tác tổ chức lớp thể hiện một năng lực và nghệ thuật của người GVCN. Nếu không khéo sẽ làm hỏng cả một thế hệ của các em, ñồng thời cũng là một gánh nặng cho gia ñình và xã hội. Trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tại Trường THPT LÝ TỰ TRỌNG, huyện HOÀI NHƠN, tỉnh BÌNH ðỊNH, cụ thể trong hai năm học 2010-2011 và 2011-2012 ban ñầu tôi ñã gặp không ít những khó khăn nhưng với lòng nhiệt tình, yêu nghề, yêu học sinh, tôi ñã cố gắng tìm mọi cách ñể làm sao giúp các em học sinh của mình tiến bộ và ñưa tập thể lớp dần dần ñi lên và ban ñầu ñạt ñược nhiều thành công trong công tác chủ nhiệm của mình. Bằng những kinh nghiệm tích lũy của bản thân trong việc giáo dục học sinh của lớp chủ nhiệm, tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với ñề tài : "CÁCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG NỀN NẾP MỘT LỚP HỌC CÓ HIỆU QUẢ" 1.2. Ý nghĩa Với ñề tài này hy vọng ít nhiều sẽ góp phần giúp cho các GVCN có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác chủ nhiệm của mình, dần dần ñưa lớp chủ nhiệm tiến bộ và ñạt ñược những thành quả quan trọng trong công tác thi ñua dạy và học. Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu Một số biện pháp giúp học sinh lớp chủ nhiệm 10A5 (Năm học: 2010 - 2011),11A5 (Năm học: 2011 - 2012) thông qua giờ sinh hoạt lớp, các buổi hoạt ñộng ngoại khóa. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 2.1.1. Cơ sở lý luận ðối với học sinh THPT, hầu hết các em bước sang giai ñoạn phát triển toàn diện về thể chất. Nên ñặc ñiểm tâm lý của các em rất dễ bị kích ñộng do những yếu tố xã hội bên ngoài, các em thường tự khẳng ñịnh mình là người lớn chứ không phải là học sinh THPT nữa, cho nên các em thấy mình có quyền giải quyết các vấn ñề theo kiểu người lớn, tự quyết ñịnh cho bản thân mà không nghe theo sự giáo dục của người khác kể cả cha mẹ. Một số em nghĩ rằng thầy cô sẽ không làm gì ñược mình ngoài việc nhắc nhỡ, hâm dọa, mời phụ huynh … từ ñó mà các biểu hiện cá biệt dần dần xuất hiện. ðối với thầy cô làm công tác chủ nhiệm trước hết phải hiểu biết về tâm lý lứa tuổi của các em ñể có các giải pháp xử lý tình huống cho thích hợp. Trong lớp học có rất nhiều ñối tượng học sinh: học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh yếu kém. ðối với học sinh khá, giỏi thường các em rất có ý thức, nghe lời thầy cô, các em sẽ thấy hối hận khi mình lỡ vi phạm và các em sửa ñổi những khuyết ñiểm của mình một cách tự giác rất nhanh. Nhưng ñối với học sinh yếu, kém (học sinh chậm tiến) khi vi phạm các em sửa ñổi rất chậm, thậm chí không hề sửa ñổi mà vi phạm ngày càng tăng lên dẫn ñến học lực ngày càng sa sút và kết quả phải lưu ban hoặc bỏ học giữa chừng. Do ñó giáo viên khi làm công tác chủ nhiệm phải nắm rõ các ñối tượng của lớp mình ñể có hướng giáo dục cho phù hợp. Làm thay ñổi thái ñộ học tập của học sinh từ “xấu” chuyển sang “tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và giảm tỷ lệ bỏ học hàng năm. 2.1.2. Cơ sở thực tiễn Lúc ñầu mới nhận lớp, tôi không thể nào yên tâm ñược vì lớp tôi nhận chủ nhiệm là lớp cuối của hệ A, có rất nhiều học sinh cá biệt, ý thức học tập lại không có, ham chơi thường xuyên bỏ học ñể giao du với thanh niên bên ngoài hút thuốc, uống rượu, ñi xe máy, bỏ học ñể chơi game, thường xuyên không thuộc bài và làm bài tập về nhà Do ñó ñối tượng học sinh này gây ảnh hưởng thường xuyên ñến kết quả thi ñua của tập thể lớp trong phong trào thi ñua chung của toàn trường. Tuần nào lớp tôi cũng nhận cờ trắng thi ñua của trường cả. ðứng trước thực trạng như vậy, thiết Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 4 nghĩ vai trò của GVCN không thể xem nhẹ, nhất là trong việc giáo dục học sinh cá biệt. Mỗi thầy cô giáo với tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của mình bằng mọi cách phải giúp các em có ñược nhận thức ñúng ñắn trong lao ñộng, học tập.Mục ñích quan trọng của việc giáo dục học sinh là giúp các em thay ñổi thái ñộ học tập của mình từ “xấu” chuyển sang “tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và giảm tỷ lệ bỏ học hàng năm. Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin ñề cập ñến: "CÁCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG NỀN NẾP MỘT LỚP HỌC CÓ HIỆU QUẢ" 2.2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp • Phương pháp phân tích tổng hợp. • Phương pháp thực nghiệm. • Phương pháp xử lý số liệu thu ñược. B. NỘI DUNG I. MỤC TIÊU Với ñề tài nêu trên, bản thân tôi muốn làm thế nào ñể giúp cho những học sinh của tôi từng bước thay ñổi thái ñộ của mình trong học tập theo hướng tích cực. Giúp các em biết tự tôn trọng bản thân mình và xác ñịnh ñược việc học sẽ phục vụ chính bản thân các em và tạo ñiều kiện ñể giúp ñỡ gia ñình, góp phần xây dựng quê hương, ñất nước. Giúp các em thấy ñược công lao to lớn của các bậc làm cha, làm mẹ nuôi con ăn học; sự vất vả của các thầy cô trong việc truyền ñạt tri thức và giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho các em. Từ ñó các em biết mình sẽ làm gì ñể thay những lời tri ân ñầy ý nghĩa. Bên cạnh phần nào giúp cho các thầy cô quan tâm hơn về vai trò, trách nhiệm của mình ñối với nghề nghiệp, ñặc biệt là trong công tác chủ nhiệm. Nghề dạy học là một nghề thiêng liêng cao cả, không phải ai cũng làm ñược như cố Thủ tướng Phạm Văn ðồng ñã nói “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. ðồng thời giúp cho một số ít thầy cô xóa ñi tư tưởng kỳ thị, phân biệt ñối với những học sinh không ngoan mà phải xác ñịnh “Tất cả vì ñàn em thân yêu” ñể góp phần xây dựng môi trường học tập “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ðỀ TÀI 2.1. Các biện pháp thực hiện 2.1.1. Vai trò của GVCN Ngày nay, hòa vào sự phát triển vượt bật của thời ñại mới, kèm theo những tệ nạn mà tuổi trẻ dễ dàng bị ảnh hưởng, thì vai trò của gia ñình, nhà trường, xã hội trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh là vô cùng quan trọng. Trong nhà trường người gần gũi, quan tâm và thân thiết nhất với học sinh là GVCN, Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 5 vì thế người GVCN ñóng một vai trò hết sức quan trọng và ñặc biệt ñối với việc giáo dục học sinh trở thành những công dân có ích cho ñất nước. Xã hội càng phát triển thì sẽ có những nảy sinh, ñặt ra những yêu cầu mới mẻ cho công tác chủ nhiệm, ñòi hỏi người GVCN phải có lòng nhiệt tâm, tận tụy và sáng tạo trong công việc, luôn phải cải tiến nội dung và phương pháp, ñiều kiện và yêu cầu cho từng ñối tượng học sinh và tập thể học sinh. Phải nâng cao chất lượng “Công tác chủ nhiệm lớp”. Một trong những chức năng cơ bản của người GVCN là chức năng quản lý, giáo dục học sinh và tập thể học sinh. GVCN có trách nhiệm ñiều hành, dẫn dắt sự phát triển của tập thể học sinh, của từng thành viên trong tập thể ñó và có trách nhiệm với nhà trường về chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Vì vậy GVCN cần phải có phương pháp, kế hoạch hoạt ñộng cụ thể và phải luôn ñổi mới các phương pháp ñó sao cho phù hợp với ñặc ñiểm tâm sinh lý học sinh của từng năm, với yêu cầu mới của xã hội, ñể ñào tạo thế hệ công dân mới có ích cho ñất nước. 2.1.2. Công tác tổ chức lớp Trong công tác chủ nhiệm, tôi luôn bỏ ra nhiều thời gian, rất vất vả trong việc theo dõi, quản lý lớp. Do ñó việc ñầu tiên tôi thường làm là phải làm tốt công tác tổ chức lớp, thực hiện một số công việc như sau: 2.1.2.1. GVCN khảo sát học sinh Sau khi nhận lớp chủ nhiệm , GVCN tiến hành khảo sát ñể nắm ñược những thông tin có liên quan ñến hoàn cảnh, ñời sống gia ñình của các em. Qua ñó giúp GVCN biết ñược hoàn cảnh từng ñối tượng học sinh, trong số ñó dễ dàng nhận ra ñược những học sinh sẽ rơi vào trường hợp học sinh cá biệt ñể kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, biết ñược những học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn dẫn ñến nguy cơ bỏ học cao ñể báo lên Hội khuyến học nhà trường kịp thời giúp ñỡ. Sau khi nắm ñược những thông tin của học sinh, GVCN sẽ phân luồng ñối tượng, xem những học sinh nào có thể dẫn ñến sa sút về học tập và sẽ trở thành học sinh cá biệt sau ñó lập sổ ñể theo dõi dành riêng cho những ñối tượng học sinh này. ( Xem phụ lục 1 trang 25) 2.1.2.2. GVCN xếp chỗ ngồi Sau khi tiến hành khảo sát xong, GVCN phải xem trước học bạ của từng học sinh trong năm học trước ñể nắm ñược học lực, hạnh kiểm của từng học sinh, sau ñó tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Khi sắp chỗ ngồi nên chia ñều những học sinh có học lực khá, giỏi ngồi xen lẫn với những học sinh có học lực trung bình. Nếu thấy trong lớp có nh ững học sinh bị ghi trong học bạ là hạnh kiểm chưa tốt hoặc học sinh lưu ban Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 6 nên xếp chỗ ngồi cho các em ở những dãy bàn ñầu ñể tiện quan sát, theo dõi. Sau khi xếp chỗ ngồi xong GVCN lập sơ ñồ lớp và dán tại bàn giáo viên ñể giáo viên bộ môn tiện theo dõi. Lưu ý: Nếu trong lớp ñã có học sinh cá biệt thì không nên cho các em ngồi gần nhau. Không nên cho các em tùy tiện chọn chỗ ngồi, vì những học sinh ham chơi, hay ñùa giỡn thường thích ngồi gần nhau. 2.1.2.3. GVCN tiến hành bầu Ban cán sự (BCS) lớp- xây dựng một tập thể tự quản Xây dựng ñội ngũ cán bộ lớp, cán bộ ðoàn: Chọn lựa, bồi dưỡng ñược lớp trưởng xứng ñáng l con chim ñầu ñàn của lớp, có phong cách chỉ huy và giao tiếp tốt, cùng với một ban cán bộ lớp gương mẫu có khả năng tổ chức và có tinh thần trách nhiệm cao. Giáo viên chủ nhiệm ñịnh hướng cho tập thể lớp lựa chọn ñội ngũ cán bộ lớp, cán bộ ðoàn có ñầy ñủ uy tín, năng lực, năng nổ trong mọi hoạt ñộng của nhà trường, xung kích trong hoạt ñộng phong trào của ðoàn, của lớp và chịu trách nhiệm trước tập thể. Phân công rõ chức danh gắn liền với trách nhiệm của từng người và phân công cụ thể từng mảng công việc cho từng thành viên trong ban cán sự lớp, ban chấp hành chi ðoàn ñảm nhiệm. Ban cán sự lớp và ban chấp hành chi ðoàn phải có nhiệm vụ ñề ra phương hướng, kế hoạch hoạt ñộng của chi ðoàn và của tập thể lớp trong từng tuần, từng tháng và cả năm học dựa trên những chủ trương của nhà trường và sự chỉ ñạo của GVCN. DANH SÁCH CÁN BỘ ðOÀN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 1. Lê Hòa Thiên Bí Thư Cùng phối hợp với lớp trưởng ñôn ñốc, quản lí chung các hoạt ñộng, phong trào của ðoàn, của lớp một cách chặt chẽ, không ñược lơ là. Nếu ai có sai phạm thì nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm thì báo với GVCN xử lí theo ñúng quy chế, không nương tay, nhẹ tay. 2. Lê Tuấn Kiệt Phó bí thư Hợp tác giúp Bí thư hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ñược giao. 3. Nguyễn Thị Kim Thúy Ủy viên Hợp tác giúp Bí thư hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ñược giao. Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 7 DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP 11 A5 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 1. Phan Thị Thảo Sương Lớp trưởng ðôn ñốc, quản lí chung các hoạt ñộng, phong trào của lớp một cách chặt chẽ, không ñược lơ là. Nếu ai có sai phạm thì nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm thì báo với GVCN xử lí theo ñúng quy chế, không nương tay, nhẹ tay. 2. ðỗ Ngô Thị Ân Lớp phó học tập Theo dõi ghi sổ ñầu bài chính xác và cẩn thận, nhắc nhỡ các bạn học bài và làm bài tập thật tốt. 3. Lê Hồng Tú Cờ ñỏ trường Theo dõi trừ ñiểm các lớp khác phải công bằng, ñúng lẽ phải, gương mẫu, nhưng cũng theo dõi lớp mình ñể nhắc nhở thực hiện. 4. Phạm Thị Ngọc Thúy Cờ ñỏ lớp Có nhiệm vụ rất quan trọng, theo dõi lớp về mọi mặt, nhắc nhở các thành viên thực hiện, nếu cờ ñỏ lớp khác trừ ñiểm không ñúng thì ñấu tranh ñể bảo vệ quyền lợi cho lớp, không lơ là, buông xuôi. 5. Trung Thị Kim Trinh Lớp phó văn thể mỹ Quan tâm tới các hoạt ñộng văn nghệ của lớp, chép bài hát, tập hát cho các thành viên trong lớp, nếu ai không thực hiện thì nhắc nhở, tiếp tục tái phạm thì ghi tên và báo cho lớp trưởng, bí thư và GVCN ñể có biện pháp xử lí hợp lí. 6. Nguyễn Thị Mỹ Quyên Thủ quỹ Thu tiền quỹ của lớp và chi trả một cách hợp lý, tuyệt ñồi phải trung thực. 7. Trần Thị Tuyết Trinh Tổ trưởng tổ 1 Theo dõi chặt chẽ, không ñược xuê xoa, bỏ qua, theo dõi chính xác, không ñể xảy ra tình trạng tranh cãi về ñiểm số, suốt buổi học theo dõi tổ bạn. Song cũng phải nhắc nhở các thành viên tổ mình thực hiện. 8. Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tổ trưởng tổ 2 Tương tự như trên 9. Nguyễn Văn Chương Tổ trưởng tổ 3 Tương tự như trên 10. Trần Thị Phương Mỹ Tổ trưởng tổ 4 Tương tự như trên Lưu ý: Tránh trường hợp học sinh không ñủ năng lực nhưng GVCN vẫn bắt bu ộc phải làm lớp trưởng hoặc lớp phó, từ ñó làm ảnh hưởng ñến tinh thần học tập của các em và tạo ñiều kiện cho những mầm móng học sinh cá biệt xuất hiện. Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 8 GVCN tổ chức họp BCS lớp, ðoàn nhằm ñưa ra quy chế phối hợp cho từng chức danh ñể hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. Các thành viên trong BCH chi ðoàn, chi Hội có nhiệm vụ phối hợp, giúp ñỡ BT Chi ðoàn trong mọi hoạt ñộng ðoàn của tập thể. Nhiệm vụ chung của tập thể lớp: tự quản giờ học vắng giáo viên, giờ truy bài, giờ học trên lớp, giờ sinh hoạt tập thể hàng tuần, các hoạt ñộng ngoại khoá khác, …15 phút ñầu giờ ban cán sự giải bài tập cho lớp. Xây dựng tập thể lớp vững mạnh, tập thể biết ñoàn kết, giúp ñỡ nhau cùng tiến bộ, các thành viên trong lớp biết phê bình và tự phê bình. Mỗi thành viên trong lớp phải biết và có tinh thần xây dựng tập thể lớp, giúp cho ban cán sự lớp và ban chấp hành chi ðoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà GVCN, nhà trường, ðoàn trường, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam giao phó. Tổ chức tập huấn cho ñội ngũ cán bộ lớp, cán bộ ðoàn, ban cán sự lớp xử lí các tình huống thường xuyên và ñột xuất như: giờ học vắng giáo viên, sinh hoạt 15 phút ñầu giờ, tổ chức các giờ học trên lớp có chất lượng cao, tổ chức học tổ, học nhóm ở nhà và tại trường, các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá…. Làm cho ñội ngũ cán bộ lớp, cán bộ ðoàn hiểu ñược vị trí vai trò của mình ñối với tập thể lớp. Phải biết theo dõi, ñôn ñốc các thành viên trong lớp trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi hoạt ñộng của nhà trường, của ðoàn trường. Biết giúp ñỡ các thành viên yếu kém. Phải báo cáo kịp thời cho GVCN các tình huống xấu, bất thường xảy ra trong lớp mà ban cán sự lớp không giải quyết ñược hoặc ngoài phạm vi giải quyết của mình. GVCN ñóng vai trò tham mưu, ñộng viên, cổ vũ và giúp ñỡ các em nhiệt tình tham gia xây dựng tập thể lớp vững mạnh. Có hình thức khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng xây dựng tập thể lớp, thi ñua và trong học tập, ñồng thời nghiêm khắc với các sai phạm của học sinh. 2.1.3. Công tác thi ñua khen thưởng 2.1.3.1. GVCN cùng với lớp ñưa ra chỉ tiêu phấn ñấu cụ thể về hạnh kiểm và học lực của lớp : Cụ thể sau ñây là bảng chi tiêu của 11 A5 vào ñầu năm học: 2011-2012 HỌC LỰC HẠNH KIỂM NĂM HỌC SS GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM TỐT KHÁ TB YẾU 2011-2012 51 2 23 26 0 0 24 25 2 0 ðể ñạt ñược những mục tiêu ñề ra như trên, GVCN xây dựng “Nội quy thi ñua của lớp”, ñược xây dựng trên cơ sở nội quy thi ñua của ban thi ñua nhà trường. Cụ thể “ Nội dung thi ñua” ( Xem phụ lục 2, trang 26) Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 9 Ngoài ra GVCN ñịnh hướng cho tập thể lớp bầu ra một ban cán sự bộ môn có năng lực và nhiệt tình ñể giải bài tập 15 phút ñầu giờ, và giải ñáp những thắc mắc cũng như giúp ñỡ học sinh yếu bộ môn. DANH SÁCH BAN CÁN SỰ BỘ MÔN CỦA LỚP 11 A5 STT Họ và tên Nhiệm vụ 1 ðoàn Thị Thanh Thủy Giải bài tập toán ñại số 2 Lê Thị Hiệp Giải bài tập toán hình 3 Lê Thị Mai Chi Giải bài tập sinh 4 Trần ðức Thái Giải bài tập lý 5 Ngô Thị Hồng Ân Giải bài tập hóa 6 Phan Thị Thảo Sương Giải bài tập Anh Sau khi xây dựng xong nội quy lớp, GVCN phổ biến trước lớp cho tất cả học sinh ñều biết và thống nhất thực hiện. Sau ñó GVCN phát cho mỗi học sinh một bảng nội quy và bắt buộc các em phải giữ bảng nội quy này và thường xuyên mang theo trong suốt năm học ñể làm cơ sở xử lý học sinh vi phạm, nếu học sinh vi phạm nhẹ có thể bắt học sinh ñọc lại bảng nội quy trước lớp hoặc học thuộc bảng nội quy 2.1.3.2. Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt nội quy của lớp và không vi phạm những ñiều cấm - Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị nội dung bản cam kết theo mẫu, và tiến hành cho học sinh viết cam kết, có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh.(Xem phụ lục 3 trang 28) Lưu ý: GVCN ñóng vai trò hết sức quan trong trọng việc rèn luyện, giáo dục học sinh nên trong các buổi 15 phút ñầu giờ GVCN phải thường xuyên ñến lớp ñể theo dõi tình hình. Bên cạnh ñó tác phong của GVCN cũng rất cần thiết như: ñầu tóc, trang phục, lên lớp ñúng giờ, những gì nói với học sinh thì phải thực hiện bằng ñược tránh tình trạng dễ dãi qua loa, phải xử lý học sinh ñúng quy ñịnh ñã ñặt ra dù cho học sinh ñó vô tình hay cố ý vi phạm. Từ ñó giúp học sinh học hỏi ñược phong cách, tác phong trước tiên từ người GVCN. 2.1.4. Công tác giáo dục học sinh cá biệt 2.1.4.1. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn ñến học sinh cá biệt Qua thăm dò khảo sát thì có nhiều nguyên nhân dẫn ñến học sinh cá biệt như sau: Các em ñi học do gia ñình ép buộc , do tác ñộng của xã hội, bị bè bạn không tốt lôi kéo, sự kích ñộng của phim ảnh, các trò trơi bạo lực từ game, chưa có sự quan tâm của cha mẹ ñến việc học của con cái, do gia ñình khá giả chỉ biết cung cấp tiền cho con mà không quan tâm ñến kết quả học tập của con mình dẫn ñến tính ỷ lại, do hoàn cảnh gia ñình khó khăn, phải làm thêm giúp gia ñình nên thường xuyên bỏ học, học lực sa sút, do cha mẹ ly hôn, dẫn ñến buồn chán, do lớp học có quá nhiều học sinh y ếu, kém… Giáo viên: Hồ Thị Thu Trang SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 10 Ghi chú: Sổ theo dõi học sinh cá biệt (Xem phụ lục 4, trang 29) Bên cạnh ñó cũng có thể do một số nguyên nhân xuất phát từ giáo viên như: a. ðối với giáo viên bộ môn Do học yếu kém nên giáo viên bộ môn phân biệt trong cư xử,thường xuyên gọi trả bài, cho nhiều ñiểm kém, so sánh giữa học sinh này với học sinh khác, hoặc hâm dọa sẽ cho ở lại lớp … làm cho học sinh mất ñi niềm tin dẫn ñến bi oan, chán chường, không muốn học những môn ñó… b. ðối với giáo viên chủ nhiệm Trong quá trình giáo dục học sinh cá biệt còn sử dụng tùy tiện các phương pháp không phù hợp và chưa khoa học, xử lý học sinh trong lớp không công bằng, xử lý không ñến nơi, ñến chốn, chỉ nhắc nhỡ mà không có biện pháp cưỡng chế, học sinh vi phạm lỗi nhẹ cũng mời phụ huynh, chưa kết hợp với phụ huynh, chưa thông báo kịp thời với phụ huynh, có thái ñộ kỳ thị ñối với học sinh yếu, kém (cá biệt), không thường xuyên theo dõi lớp mà chỉ giao cho lớp trưởng quản lý, phạt học sinh vi phạm quá nặng, chỉ nói mà không thực hiện… c. ðối với học sinh cá biệt thường có các biểu hiện sau Bỏ học, cúp tiết, thường ñi học trễ, không ñồng phục, phù hiệu, mang dép lê… ñầu tóc, tác phong không ñúng, mất trật tự trong giờ học, không chú ý nghe thầy cô giảng dạy, thiếu văn hóa (nói tục), ñùa giỡn, chọc gẹo người khác quá mức, sách vỡ không ñầy ñủ, thường xuyên không chép bài, mê chơi game, lôi kéo, rủ rê bè bạn, ñi học về nhà không ñúng giờ, thường nói dối, không giữ vệ sinh trường lớp. Ví dụ: Ăn kẹo singum ……… 2.1.4.2. Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt a. Tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh Ngoài những thông tin mà GVCN tìm hiểu về học sinh cá biệt, bên cạnh cần phải tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh ñó ñể biết những ñối tượng mà học sinh này ñang chơi chung với nhau như thế nào. Có thể GVCN tìm hiểu thông qua lớp trưởng, các học sinh khác trong lớp, thông qua phiếu khảo sát… Có những học sinh ít giao tiếp với bạn bè chỉ thích chơi game mà học tập giảm sút, nên khuyến khích các học sinh khác trong lớp thường xuyên tiếp xúc ñể có biện pháp giúp ñỡ bạn, giúp các em sống trong môi trường ñoàn kết, gắn bó giúp ñỡ lẫn nhau trong bất kỳ trường hợp nào. GVCN có thể giáo dục các em bằng cách nêu gương ñiển hình giúp các em t ự nhận thấy những khuyết ñiểm của mình ñể từng bước sửa chữa. GVCN nên gặp riêng từng học sinh ñể trao ñổi, giải thích cho các em hiểu những sai [...]... hơn ñ i v i th h tr ð c bi t quan tâm nhi u hơn ñ i v i nh ng h c sinh ñư c coi là cá bi t nh m xây d ng môi trư ng s ng có văn hóa, lành m nh, b ích Trên ñây là m t s kinh nghi m t th c t c a tôi trong công tác Xây d ng m t l p h c có hi u qu ”, tôi th y ñ tài này có tính kh thi Tôi hy v ng r ng ñ tài này có th là tài li u ñ giúp m t s GVCN tham kh o và v n d ng vào l p mình ñ ñưa l p ch nhi m c a... h c sinh có bi u hi n cá bi t tái ph m N u trư ng h p h c sinh nào vi ph m nhi u l n mà không có s ti n b rõ r t thì GVCN l p biên b n k lu t c nh cáo trư c l p như sau: (Xem ph l c 6, trang 31) Ngoài vi c x lý h c sinh vi ph m, GVCN c n ph i có hình th c bi u dương, khen thư ng ðây là hình th c r t có ý nghĩa, h c sinh cá bi t thông thư ng v n khó tính, khó d y n u GVCN thiên v l p t c s có s ph n... VI C T T, hàng tu n dán t i b ng tin c a l p ( m i t có 1 b n tin cu i l p h c) Cu i tu n có bình ch n nh ng câu chuy n hay v ý th c h c t p, bi t vươn lên trong h c t p mà các em sưu t m ñư c có t ng thư ng khuy n khích s nhi t tình và sáng t o c a các em Ho c GVCN có th l ng vào ho t ñ ng này b ng cách cho h c sinh k v nh ng công vi c mà các b n có ti n b trong l p th c hi n Tôi cũng thư ng chú ý... nghi p ñ cho ñ tài ñư c hoàn thi n hơn Trư ng THPT Lý T Tr ng, Bình ð nh Trang 23 Giáo viên: H Th Thu Trang SKKN 2012 - 2013 II KI N NGH - ð i v i trư ng THPT Lý T Tr ng: C n nhân r ng "CÁCH T CH C XÂY D NG N N N P M T L P H C CÓ HI U QU "cho các l p trong ph m vi c a trư ng th c hi n Hoài Châu B c, ngày 10 tháng 3 năm 2013 Ngư i vi t H Th Thu Trang Trư ng THPT Lý T Tr ng, Bình ð nh Trang 24 Giáo viên:... Hoài Nhơn, t nh Bình ð nh trư ng TPPT Lý T Tr ng, huy n 2.3 K t qu thu ñư c sau khi th c hi n ñ tài sáng ki n kinh nghi m Sau khi áp d ng các phương pháp giáo d c h c sinh c a l p ch nhi m trong công tác Xây d ng m t l p h c có hi u qu ”, các em h c sinh trong t p th l p 11A5 c a tôi ch nhi m ñã có tinh th n ñoàn k t, hi u nhau và thương yêu nhau hơn Do ñó l p tôi ñã gh t hái nhi u thành công không nh... cái c a h M i quan h có tác ñ ng hai chi u này nh m h n ch b t m c c m, t ti các em, giúp các em gi m b t tâm lý lo s khi ti p xúc v i GVCN c Ph i h p v i GVBM GVCN thư ng xuyên g p GVBM ñ n m b t tình hình h c t p và ñ o ñ c c a các em thông qua ñó giáo viên có th theo dõi thái ñ h c t p c a các em t ng môn h c ñ có hư ng b i dư ng, rèn luy n thêm cho các em v ki n th c Trư ng THPT Lý T Tr ng, Bình... nh ng sai ph m 2.1.7 GVCN t ch c sinh ho t gi ch nhi m 2.1.7.1 T ch c có ch t lư ng gi sinh ho t ch nhi m hàng tu n Trư ng THPT Lý T Tr ng, Bình ð nh Trang 15 Giáo viên: H Th Thu Trang SKKN 2012 - 2013 T ch c có ch t lư ng gi sinh ho t ch nhi m hàng tu n và các bu i sinh ho t t p th V i mô hình l p t qu n, ñây là nh ng cơ h i r t có ý nghĩa ñ th thách và rèn luy n ý th c và kh năng t qu n c a các em... l c v i gia ñình: Trư ng THPT Lý T Tr ng, Bình ð nh Trang 25 Giáo viên: H Th Thu Trang SKKN 2012 - 2013 PH L C 2 ( N I QUI L P) TRƯ NG THPT LÝ T TR NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc L P 11A5 N I QUY L P I.V n n n p tác phong: +Th c hi n nghiêm túc tác phong c a ngư i h c sinh, ñi h c ñúng gi Khi ñ n l p ph i có ñ y ñ sách v , có lôgô, b ng tên, c p ñ ng d ng c... n u vi ph m s b k lu t +Không t t p các hàng quán, gây g ñánh nhau N u x y ra ñánh l n s tr 30 ñi m /1trư ng h p, b h ñ o ñ c và m i ph huynh ñ n làm vi c( n u có x y ra), có biên b n k lu t thôi h c có th i h n + B ti t và b bu i h c không có lý do -20 ñi m/ hs.(h c sinh ngh quá 45 bu i/ năm s b ñu i h c h n.) +Ph i v sinh cá nhân s ch s , g n gàng, không ñư c mang ñ trang s c ñi ñ n trư ng +Tham... n lý ñư c mình, mà còn giúp tôi thư ng xuyên hi u ñư c con mình là ai Trư ng THPT Lý T Tr ng, Bình ð nh Trang 17 Giáo viên: H Th Thu Trang SKKN 2012 - 2013 + PH2: T ngày có s c p nh t, chúng tôi không ph i nh c nh gì, mà xem ra ý th c h c t p c a cháu t giác hơn h n Cháu h c hành ti n b trông th y Qua các kh o nghi m trên, có th k t lu n:Vi c ghi s báo bài, s c p nh t th c s ñem l i nhi u tác d ng giáo . thân trong việc giáo dục học sinh của lớp chủ nhiệm, tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với ñề tài : "CÁCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG NỀN NẾP MỘT LỚP HỌC CÓ HIỆU QUẢ" 1.2. Ý nghĩa . phương pháp giáo dục học sinh của lớp chủ nhiệm trong công tác Xây dựng một lớp học có hiệu quả , các em học sinh trong tập thể lớp 11A5 của tôi chủ nhiệm ñã có tinh thần ñoàn kết, hiểu nhau. Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình ðịnh Trang 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: CÁCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG NỀN NẾP MỘT LỚP HỌC CÓ HIỆU QUẢ A. MỞ ðẦU I. ðẶT VẤN ðỀ 1.1. Thực trạng Trường THPT Lý Trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả_SKKN chủ nhiệm THPT, Kinh nghiệm xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả_SKKN chủ nhiệm THPT, Kinh nghiệm xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả_SKKN chủ nhiệm THPT

Từ khóa liên quan