Khảo sát và đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

114 484 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VIỆN CƠNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MƠI TRƢỜNG  VÕ THỊ KIM NHUNG KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG ĐIỀN, THÔN VINH HUỀ, XÃ VẠN PHÚ, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun Ngành: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT MƠI TRƢỜNG GVHD: ThS. TRẦN NGUYỄN VÂN NHI Nha Trang, tháng 07 năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Thời gian 15 tuần thực hiện đồ án tốt nghiệp đã trôi qua, em cũng đã hoàn thành đồ án, đó là kết quả xứng đáng với năng lực và sự cố gắng của mình. Để có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay, trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trƣờng Đại học Nha Trang, đặc biệt là các thầy cô công tác tại bộ môn Công nghệ Môi trƣờng, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trƣờng đã tận tình giảng dạy chúng em trong suốt 4 năm vừa qua. Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình với đề tài: “Khảo sát và đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”, em đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của cô Trần Nguyễn Vân Nhi bộ môn Công nghệ Môi Trƣờng – Viện Công nghệ Sinh học và Môi trƣờng – Trƣờng Đại học Nha Trang, sự chỉ bảo của công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và tổ chức sự kiện Thiên Minh, cùng với sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban quản lý và các anh chị trong tập thể công ty, em mới có thể thực hiện và hoàn thành đồ án trong thời gian đƣợc giao. Vì vậy, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng các anh chị đã giúp đỡ em thực hiện đề tài này. Em kính chúc quý thầy cô và các anh chị luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực hiện VÕ THỊ KIM NHUNG ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xi MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) . 3 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đánh giá tác động môi trƣờng 3 1.1.2. Khái niệm cơ bản về đánh giá tác động môi trƣờng 4 1.1.3. Mục tiêu và lợi ích của đánh giá tác động môi trƣờng 5 1.1.4. Nội dung của đánh giá tác động môi trƣờng 6 1.1.5. Đánh giá tác động môi trƣờng và chu trình dự án 6 1.1.6. Tình hình thực hiện Đánh giá tác động môi trƣờng ở Việt Nam 7 1.1.6.1. Những kết quả đạt đƣợc 8 1.1.6.2. Những tồn tại cần khắc phục 11 1.1.6.3. Quy định về việc thẩm định ĐTM ở Việt Nam 11 1.2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT LÀM CĂN CỨ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐTM VÀ LẬP BÁO CÁC ĐTM CỦA DỰ ÁN 12 1.2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật 12 1.2.2. Các văn bản liên quan đến dự án 14 1.2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 14 1.3. MÔ TẢ SƠ LƢỢC VỀ DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƢ HỒ CHỨA NƢỚC ĐỒNG ĐIỀN 15 1.3.1. Giới thiệu chung 15 iii 1.3.2. Chủ dự án 15 1.3.3. Vị trí địa lý của dự án 15 1.3.3.1. Tọa độ địa lý 15 1.3.3.2. Phạm vi ranh giới của dự án 15 1.3.4. Nội dung của dự án 16 1.3.4.1. Mục tiêu của dự án 16 1.3.4.2. Khối lƣợng và quy mô các hạng mục dự án 16 1.3.4.3. Tiến độ thực hiện dự án 23 1.3.4.4. Vốn đầu tƣ 23 1.3.4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 24 1.4. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THIÊN MINH 24 1.4.1. Thông tin chung 24 1.4.2. Lĩnh vực hoạt động 24 1.4.3. Hồ sơ năng lực 24 1.4.4. Các hợp đồng dự án đã và đang thực hiện 25 CHƢƠNG 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 28 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 28 2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.3.1. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát và lấy mẫu hiện trƣờng hiện trƣờng 28 2.3.2. Phƣơng pháp thống kê 29 2.3.3. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm 29 2.3.4. Phƣơng pháp liệt kê 29 2.3.5. Phƣơng pháp so sánh 29 2.3.6. Phƣơng pháp đánh giá nhanh 29 2.3.7. Phƣơng pháp tham vấn cộng đồng 29 iv 2.3.8. Các phƣơng pháp tính toán khác đƣợc áp dụng trong đề tài 29 v CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên và môi trƣờng 33 3.1.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất 33 3.1.1.2. Điều kiện về khí tƣợng 33 3.1.1.3. Điều kiện thủy văn 34 3.1.1.4. Hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng vật lý 35 3.1.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học 37 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực. 37 3.1.2.1. Kinh tế – xã hội 38 3.1.2.2. Hệ thống giao thông 38 3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 38 3.2.1. Đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án 38 3.2.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 38 3.2.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 39 3.2.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 70 3.2.2. Tác động do các rủi ro sự cố 80 3.3. BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ, GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 83 3.3.1. Biện pháp khống chế giảm thiểu các tác động xấu 83 3.3.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 83 3.3.1.2. Khống chế và giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn hoạt động 86 3.3.2. Biện pháp phòng ngừa ứng phó đối với các rủi ro, sự cố môi trƣờng 89 3.3.2.1. An toàn lao động 89 3.3.2.2. Phòng chống khả năng sụt lún và tắc nghẽn mƣơng thủy lợi 90 vi 3.3.2.3. Phòng chống cháy nổ và phòng chống sét 90 3.4. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 91 3.4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 91 3.4.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 95 3.4.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 95 3.4.2.2. Trong giai đoạn hoạt động 96 3.5. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 96 3.5.1. Ý kiến của UBND xã Vạn Phú 96 3.5.2. Ý kiến phản hồi của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của UBND xã Vạn Phú. 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 KẾT LUẬN 98 KIẾN NGHỊ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Bảng kê tọa độ ranh giới Dự án 15 Bảng 1.2. Khối lƣợng xây dựng hệ thống giao thông nội bộ 17 Bảng 1.3. Khối lƣợng xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa 18 Bảng 1.4. Bảng khối lƣợng dỡ bỏ và nắn dòng đoạn mƣơng thủy lợi qua khu đất dự án 18 Bảng 1.5. Khối lƣợng xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng trong phạm vi dự án 19 Bảng 1.6. Khối lƣợng xây dựng hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt 19 Bảng 1.7. Tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc 20 Bảng 1.8. Khối lƣợng xây dựng trƣờng mẫu giáo 21 Bảng 1.9. Khối lƣợng xây dựng trụ sở thôn 22 Bảng 1.10. Khối lƣợng xây dựng 2 sân cầu lông 23 Bảng 1.11. Tổng kinh phí đầu tƣ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 23 Bảng 1.12. Các dự án đầu tƣ Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và tổ chức sự kiện Thiên Minh đã và đang thực hiện 25 Bảng 1.13. Các báo cáo ĐTM Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và tổ chức sự kiện Thiên Minh đã và đang thực hiện 26 Bảng 1.14. Các đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và tổ chức sự kiện Thiên Minh đã và đang thực hiện 27 Bảng 2.1. Các hệ số a,c,d,f của công thức Martin 31 Bảng 2.2. Phân loại cấp độ bền vững khí quyển theo Pasquill, 1961 31 Bảng 3.1. Nhiệt độ và độ ẩm không khí 34 Bảng 3.2. Lƣợng mƣa và số giờ nắng trong các năm 34 Bảng 3.3. Kết quả phân tích mẫu không khí tại khu vực dự án [xem phụ lục] 35 Bảng 3.4. Kết quả phân tích nƣớc ngầm 36 Bảng 3.5. Kết quả phân tích nƣớc mặt 37 viii Bảng 3.6. Các hoạt động và nguồn gây tác động trong liên quan đến chất thải trong quá trình thi công xây dựng dự án 40 Bảng 3.7. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 41 Bảng 3.8. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng ở các khoảng cách khác nhau 43 Bảng 3.9. Nồng độ bụi do hoạt động của xe tải ở khoảng cách khác nhau 45 Bảng 3.10 Tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy múc 47 Bảng 3.11. Nồng độ bụi do khí thải của máy múc ở những khoảng cách khác nhau 47 Bảng 3.12. Tải lƣợng khí thải do hoạt động của xe tải 48 Bảng 3.13. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của xe tải ở những khoảng cách khác nhau. 49 Bảng 3.14. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị trên công trƣờng 50 Bảng 3.15. Hệ số chảy tràn của nƣớc mƣa 52 Bảng 3.16. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên – vật liệu xây dựng ở các khoảng cách khác nhau 54 Bảng 3.17. Nồng độ bụi do hoạt động xe tải vận chuyển nguyên – vật liệu xây dựng 56 Bảng 3.18. Tải lƣợng chất ô nhiễm của xe tải trong quá trình vận chuyển nguyên – vật liệu 58 Bảng 3.19. Nồng độ ô nhiễm khí thải của xe tải theo khoảng cách khác nhau 58 Bảng 3.20. Mức ồn từ các thiết bị thi công 59 Bảng 3.21. Tải lƣợng chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt 61 Bảng 3.22. Nồng độc các chất ô nhiễm sinh ra trong nƣớc thải sinh hoạt 61 Bảng 3.23. Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khỏe con ngƣời 66 Bảng 3.24. Đánh giá tổng hợp tác động môi trƣờng trong quá trình thi công xây dựng dự án 69 Bảng 3.25. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trƣờng liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự án 70 ix Bảng 3.26. Các nguồn gây tác động môi trƣờng không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của Dự án 71 Bảng 3.27. Lƣợng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông trong một ngày 71 Bảng 3.28. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới 72 Bảng 3.29. Dự báo tải lƣợng ô nhiễm do các phƣơng tiện giao thông 72 Bảng 3.30. Tải lƣợng chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động dự án 73 Bảng 3.31. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 74 Bảng 3.32. Mức ồn của các loại xe cơ giới 76 Bảng 3.33. Tác động của các chất ô nhiễm không khí 76 Bảng 3.34. Tác động của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 77 Bảng 3.35. Tóm tắt các tác động môi trƣờng tổng hợp trong giai đoạn hoạt động của dự án 79 Bảng 3.36. Độ tin cậy của các phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 82 Bảng 3.37. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án 93 [...]... ồn 15 1.3 MÔ TẢ SƠ LƢỢC VỀ DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƢ HỒ CHỨA NƢỚC ĐỒNG ĐIỀN 1.3.1 Giới thiệu chung Tên dự án: Khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền” Địa điểm dự án: Thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 1.3.2 Chủ dự án Đơn vị chủ dự án: UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ liên hệ: 469 Đƣờng Hùng Vƣơng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 058.3.840847... 18/04/2011 quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng, trong đó quy định dự án xây dựng khu dân cƣ với quy mô sử dụng cho 500 ngƣời hoặc 100 hộ trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, UBND huyện Vạn Ninh cần tiến hành xây dựng báo cáo ĐTM cho dự án Vì vậy, việc đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án Khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền... tƣ và tổ chức sự kiện Thiên Minh, em thực hiện đồ án tốt nghiệp với tên đề tài: “ Khảo sát và đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án xây dựng khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa  Đề tài đƣợc thực hiện với các mục tiêu nhƣ sau: - phân tích, dự báo, đánh giá có khoa học những tác động tích cực, tiêu cực của dự án có khả năng gây ra cho môi. .. cần thiết nhằm dự đoán, phân tích các tác động về mặt môi trƣờng, từ đó đƣa ra các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa các tác động tiêu cực của dự án, góp phần nhanh chóng đƣa dự án vào quá trình thực hiện Trong khu n khổ của chƣơng trình Đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án Khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa do UBND huyện Vạn Ninh thực... và các khu công nghiệp đến năm 2020 1.2.2 Các văn bản liên quan đến dự án - Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép tiến hành lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình Khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền, huyện Vạn Ninh - Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền làm đại diện chủ đầu tƣ lập dự án Khu tái định cƣ hồ chứa. .. thành dự án Khả thi Xây dựng cụ thể các biện pháp giảm thiểu Giám sát và đánh giá Giám sát các tác động, rút ra bài học cho dự án tiếp theo Thiết kế và công nghệ Thực hiện Thực hiện các biện pháp giảm thiểu Hình 1.1 Vai trò ĐTM trong các giai đoạn của chuy trình dự án 1.1.6 Tình hình thực hiện Đánh giá tác động môi trƣờng ở Việt Nam Ở Việt Nam, đánh giá tác động môi trƣờng lần đầu tiên đƣợc giới thiệu vào... trong đó Đánh giá tác động môi trƣờng” đƣợc xem là công cụ để quản lý và kiểm soát môi trƣờng đối với các dự án đầu tƣ Chính vì thế hiện nay đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) đã trở thành khâu quan trọng trong công tác quản lý môi trƣờng và là khâu tất yếu trong việc xét duyệt các Dự án đầu tƣ Huyện Vạn Ninh nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk và huyện Ninh Hòa, phía... UBND tỉnh Khánh Hòa Theo dự án đầu tƣ, hồ chứa nƣớc Đồng Điền thuộc xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh là công trình thủy lợi đầu mối cấp II, với dung tích toàn bộ khoảng 95 triệu mét khối, dự kiến diện tích chiếm đất khoảng 500 ha Trong tình hình đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 cho phép triển khai thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công trình Khu tái định cƣ Hồ chứa. .. và giám sát môi trƣờng - Đƣa ra các kết luận và kiến nghị phù hợp 1.1.5 Đánh giá tác động môi trƣờng và chu trình dự án  Chu trình dự án được khái quát theo 6 bước chính - Hình thành dự án - Nghiên cứu tiền khả thi - Nghiên cứu khả thi - Thiết kế và công nghệ - Thực hiện - Giám sát và đánh giá 7  Vai trò của ĐTM trong các giai đoạn của chu trình dự án ĐTM đƣợc thực hiện song song với công tác xây dựng. .. Xác định, dự báo và đánh giá tác động của một dự án, một chính sách đến môi trƣờng [17] - Theo Ngân hàng Thế giới (WB) và một số tổ chức quốc tế sử dụng thuật ngữ đánh giá môi trường (EA): đánh giá môi trƣờng bao gồm các nội dung xem xét về môi trƣờng đối với các dự án hoặc chƣơng trình hoặc chính sách [17] - Theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam do Quốc Hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 định . của mình với đề tài: Khảo sát và đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa , em đã nhận đƣợc. Trong khu n khổ của chƣơng trình Đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án Khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa do UBND huyện Vạn Ninh. tƣ và tổ chức sự kiện Thiên Minh, em thực hiện đồ án tốt nghiệp với tên đề tài: “ Khảo sát và đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án xây dựng khu tái định cƣ hồ chứa nƣớc Đồng Điền, thôn Vinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Khảo sát và đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Khảo sát và đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền, thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Từ khóa liên quan