Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

200 1,073 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 07:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM o0o LÊ THỊ KIM HOA NGHIÊN CỨU SƠ CHẾ VÀ THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN RONG NHO TƢƠI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ MỸ TRANG NHA TRANG, 06/2014 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án này Trƣớc tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Nha Trang và các thầy cô trong khoa Công nghệ Thực phẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và trang bị cho tôi kiến thức chuyên môn để tôi có thể tự tin bƣớc vào công việc sau này. Lòng biết ơn chân thành đến cô Th.S. Nguyễn Thị Mỹ Trang – khoa Công nghệ Thực phẩm đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài và lời cảm ơn đến thầy TS. Vũ Ngọc Bội - trƣởng khoa Công nghệ Thực phẩm đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đề tài này. Xin cảm ơn các thầy, cô ở các phòng thí nghiệm của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, phòng Công nghệ Sinh học, phòng thí nghiệm Hóa sinh - Vi sinh, Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thí nghiệm thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 2 1.1. TỔNG QUAN VỀ RONG BIỂN 2 1.1.1. Giới thiệu chung về rong biển 2 1.1.2. Tổng quan về sử dụng rong biển 2 1.2. TỔNG QUAN VỀ RONG NHO BIỂN 5 1.2.1. Giới thiệu về rong nho biển 5 1.2.2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dƣỡng của rong nho 8 1.2.3. Cách thu hoạch, sơ chế, bảo quản và sử dụng rong nho biển 11 1.2.4. Một số ứng dụng của rong nho 13 1.2.5. Tình hình nghiên cứu rong nho biển trên thế giới 16 1.2.6. Tình hình nghiên cứu rong nho Việt Nam 18 1.3. TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU BAO BÌ BẢO QUẢN 20 1.4. TỔNG QUAN VỀ BẢO QUẢN RAU QUẢ 21 1.4.1. Các biến đổi rau quả tƣơi nói chung sau khi thu hoạch 21 1.4.2. Các phƣơng pháp bảo quản rau quả tƣơi 25 CHƢƠNG II: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU 28 2.1.1. Nguyên liệu chính 28 2.1.2. Nguyên liệu phụ 28 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.2.1. Phƣơng pháp phân tích hóa học 28 2.2.1.1. Xác định hàm lƣợng vitamin C bằng phƣơng pháp chuẩn độ Iod 29 2.2.1.2. Xác định hàm lƣợng protein bằng phƣơng pháp kejhdalh 29 iii 2.2.1.3. Xác định hàm lƣợng tro bằng phƣơng pháp xác định tro toàn phần. 29 2.2.1.4.Xác định hàm lƣợng ẩm bằng phƣơng sấy ở nhiệt độ cao 29 2.2.1.5.Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng hoạt tính chống oxi hóa tổng 29 2.2.2. Phƣơng pháp xác định chỉ tiêu hóa lý 30 2.2.2.1.Xác định tỷ lệ hƣ hỏng theo phƣơng pháp cân để đánh giá tỷ lệ hƣ hỏng 30 2.2.2.2.Xác định tỷ lệ hao hụt khối lƣợng theo phƣơng pháp cân để đánh giá tỷ lệ hao hụt khối lƣợng 30 2.2.2.3.Xác định màu sắc bên ngoài của rong bằng phƣơng pháp phân tích màu sắc thông qua phần mềm xử lý hình ảnh Image J 30 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích vi sinh 31 2.2.4. Phƣơng pháp đánh giá cảm quan 31 2.2.5. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 36 2.2.5.1. Quy trình sản xuất dự kiến 36 2.2.5.2.Bố trí thí nghiệm xác định các thông số của quy trình bảo quản 37 2.3. THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT SỬ DỤNG 43 2.4. PHƢƠNG PHAP XỬ LÝ SỐ LIỆU 44 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 3.1. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH SƠ CHẾ RONG NHO 45 3.1.1. Xác định số lần rửa 45 3.1.3. Xác định dung môi rửa 50 3.1.4. Xác định thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc 58 3.2. XÁC ĐỊNH LOẠI BAO BÌ THÍCH HỢP CHO BẢO QUẢN RONG NHO TƢƠI 67 3.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN RONG NHO 71 iv 3.4. THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN RONG NHO TƢƠI THEO QUY TRÌNH ĐÈ XUẤT 73 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hƣớng dẫn sử dụng và tiềm năng sử dụng rong biển 4 Hình 1.2. Rong nho biển (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) 6 Hình 1.3. Thu hoạch Caulerpa lentillifera 11 Hình 1.4. Nƣớc ép trái cây từ rong nho 15 Hình 1.5. Sản phẩm rong nho khô đóng hộp 15 Hình 1.6 . Đậu hủ dầu hào với rong nho 15 Hình 1.7 . Chè rong nho, táo đỏ 15 Hình 1.8. Món gỏi từ rong nho 15 Hình 1.9. Sushi 15 Hình 2.1. Hình ảnh về rong nho nguyên liệu 28 Hình 2.2. Hình ảnh phần mềm xử lý màu sắc Image J 30 Hình 2.3. Sơ đồ quy trình nghiên cứu sơ chế và bảo quan rong nho tƣơi 36 Hình 2.4. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác đinh số lần rửa phù hợp cho rong nho tƣơi 39 Hình 2.5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định dung môi rửa phù hợp cho rong nho tƣơi 41 Hình 2.6. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc phù hợp cho rong nho tƣơi 42 Hình 2.7. Sơ đồ bố trí thí nghiệm chọn bao bì bảo quản phù hợp cho rong nho tƣơi 43 Hình 3.1. Ảnh hƣởng của số lần rửa đến chất lƣợng cảm quan của rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 45 Hình 3.2. Ảnh hƣởng của số lần rửa đến cƣờng độ màu xanh lục của rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 46 Hình 3.3. Hình ảnh rong nho bảo quản ở nhiệt độ lạnh ngày thứ 2 49 vi Hình 3.4. Hình ảnh rong nho bảo quản ở nhiệt độ phòng ngày thứ 2 49 Hình 3.5. Ảnh hƣởng của dung môi rửa đến chất lƣợng cảm quan của rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 50 Hình 3.6. Ảnh hƣởng của dung môi rửa đến cƣờng độ xanh lục của rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 51 Hình 3.7. Ảnh hƣởng của dung môi rửa đến tỷ lệ rong nho hƣ hỏng theo thời gian bảo quản 51 Hình 3.8. Ảnh hƣởng của dung môi nƣớc rửa đến hoạt tính chống oxi hóa tổng của rong nho theo thời gian bảo quản 52 Hình 3.9. Ảnh hƣởng của dung môi rửa đến hàm lƣợng vitamin C có rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 52 Hình 3.10 . Ảnh hƣởng của thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc đến chất lƣợng cảm quan của rong nho theo thời gian bảo quản 59 Hình 3.11. Ảnh hƣởng của thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc đến màu xanh lục của rong nho theo thời gian bảo quản 59 Hình 3.12 . Ảnh hƣởng của thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc đến tỷ lệ hƣ hỏng của rong nho theo thời gian bảo quản 60 60 Hình 3.13 . Ảnh hƣởng của thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc đến tỷ lệ hao hụt khối lƣợng của rong nho theo thời gian bảo quản 60 Hình 3.14 . Ảnh hƣởng của thời gian làm ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc đến hàm lƣợng hoạt tính chống oxi hóa tổng của rong nho theo thời gian bảo quản 61 Hình 3.15. Ảnh hƣởng của bao bì bảo quản đến màu sắc rong nho theo thời gian bảo quản 68 Hình 3.16. Quy trình sơ chế và bảo quản rong nho tƣơi 71 Hình 3.17. Hình ảnh rong nho sau khi sơ chế 74 Hình 3.18. Hình ảnh rong sau khi bảo quản bao bì PA hút chân không 16 ngày 74 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Thành phần khoáng và dinh dƣỡng của rong nho 9 Bảng 1.2. Thành phần kim loại nặng trong nƣớc và trong rong nho 10 Bảng 1.3. Lipit trong rong nho 10 Bảng 1.4. Các axit béo không no trong rong nho 10 Bảng 2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các sản phẩm thực phẩm dùng trực tiếp không qua xử lý nhiệt trƣớc khi sử dụng 31 Bảng 2.2. Thang điểm cảm quan chuẩn 32 Bảng 2.3. Thang điểm cảm quan của rong nho sau khi làm ráo và tách nƣớc 33 Bảng 2.4. Hệ số quan trọng (K) của rong nho làm ráo, ly tâm tách nƣớc 34 Bảng 2.5. Thang điểm cảm quan của rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 34 Bảng 2.6. Hệ số quan trọng (K) của rong nho theo thời gian bảo quản 35 Bảng 2.7. Phân cấp chất lƣợng sản phẩm theo TCVN 3215-79 35 Bảng 3.1. Kết quả đánh giá tỷ lệ rong nho hƣ hỏng theo thời gian bảo quản 45 Bảng 3.2. Kết quả đánh giá chất lƣợng cảm quan của rong nho tƣơi ngày thứ 2 bảo quản ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ lạnh 49 Bảng 3.3. Bảng kết quả đánh giá tỷ lệ hƣ hỏng của rong nho bảo quản ở 2 loại bao bì theo thời gian bảo quản 67 Bảng 3.4. Bảng kết quả đánh giá tỷ lệ hao hụt khối lƣợng của rong nho bảo quản ở 2 loại bao bì theo thời gian bảo quản 68 Bảng 3.5. Bảng kết quả hàm lƣợng hoạt tính chống oxi hóa tổng của rong nho bảo quản ở 2 loại bao bì theo thời gian bảo quản 69 Bảng 3.6. Bảng kết quả hàm lƣợng vitamin C của rong nho bảo quản ở 2 loại bao bì theo thời gian bảo quản 69 Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của quá trình sơ chế rong nho 72 Bảng 3.8. Kết quả đánh giá cảm rong nho tƣơi sau khi sơ chế xong 73 Bảng 3.9. Bảng đánh giá chất lƣợng của rong nho tƣơi theo thời gian bảo quản 74 Bảng 3.10. Kết quả phân tích thành phần hóa học rong nho tƣơi bảo quản 16 ngày 74 1 MỞ ĐẦU Rong nho là loại rong biển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngƣời nuôi trồng và có giá trị dinh dƣỡng cao bởi trong thành phần có chứa nhiều iod, nhiều loại vitamin nhóm A, nhóm B, vitamin C;…. đặc biệt có hoạt chất Caulepin và Caulerpicin giúp cho điều hòa huyết áp và tăng cƣờng tiêu hóa, kích thích sự thèm ăn , do vậy mà ngƣời ta còn gọi rong nho là “sâm” biển. Hiện rong nho đã đƣợc du nhập về trồng tại Việt Nam. Hiện đƣợc nuôi trồng để đáp ứng nhu cầu trong nƣớc và hƣớng tới xuất khẩu. Tuy thế, quá trình nuôi trồng, chế biến thực tế cho thấy rong nho tƣơi bán ở thị trƣờng hiện vẫn bị nhiễm khuẩn và chất lƣợng không đồng đều. Do vậy, việc nghiên cứu để chuẩn hóa chất lƣợng rong nho là cần thiết. Trong quá trình chế biến rong nho, công đoạn sơ chế còn ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng. Đƣợc sự đồng ý của cô ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang, tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tƣơi” với mục đích tìm đƣợc chế độ sơ chế và theo dõi sự biến đổi rong nho trong quá trình bảo quản tƣơi. Nội dung của đồ án 1) Xác định các thông số thích hợp cho quá trình sơ chế rong nho tiền bảo quản. 2) Xác định loại bao bì thích hợp cho quá trình bảo quản rong nho tƣơi. 3) Đề xuất quy trình sơ chế và bảo quản rong nho tƣơi. Ý nghĩa khoa học : Nghiên cứu phƣơng pháp sơ chế, bảo quản rong tƣơi hiệu quả sẽ góp phần tăng thêm phƣơng pháp bảo quản rong nho sau này. Ý nghĩa thực tiễn đề tài: sản phẩm rong nho thƣờng sử dụng ở dạng tƣơi nên việc nghiên cứu kỹ thuật kéo dài thời gian bảo quản rong nho tƣơi sẽ đem lại lợi ích cao hơn về giá trị dinh dƣỡng, giá trị sử dụng cũng nhƣ giá trị thƣơng mại. Do vậy đề tài có ý nghĩa thực tiễn. Do thời gian nghiên cứu có hạn nên báo cáo đồ án của tôi có thể còn nhiều hạn chế, tôi rất mong nhận đƣợc các ý kiến góp ý từ quý thầy cô để bài báo cáo của tôi thêm hoàn thiện. 2 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1. TỔNG QUAN VỀ RONG BIỂN 1.1.1. Giới thiệu chung về rong biển Rong biển hay còn gọi là tảo biển có tên khoa học là Marine-Algae hay Marine plant. Rong biển là loại thủy sinh có đời sống gắn liền với nƣớc, chúng có thể là đơn bào, đa bào sống thành quần thể. Chúng có kích thƣớc hiển vi hoặc có khi dài hàng chục mét. Hình dạng của chúng có thể là hình cầu, hình sợi, hình phiến lá hay hình thù rất đặc biệt [9]. Tùy thuộc vào thành phần cấu tạo, thành phần sắc tố, đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh sản mà rong biển đƣợc chia thành 6 ngành sau đây:  Ngành rong Lục (Chlorophyta)  Ngành rong Trần (Englenophyta)  Ngành rong Giáp (Pyrophyta)  Ngành rong Khuê (Bacillareonphyta)  Ngành rong Kim (Chysophyta)  Ngành rong Vàng (Xantophyta)  Ngành rong Nâu ( Phacophyta)  Ngành rong Đỏ (Rhodophyta)  Ngành rong Lam (Cyanophyta) Trong đó, có 3 ngành có giá trị kinh tế cao là ngành rong lục, rong nâu và rong đỏ. Rong biển thƣờng phân bố ở vùng nƣớc mặn, nƣớc lợ, cửa sông, vùng triều sâu, vùng biển cạn.… Rong đỏ và rong nâu là hai đối tƣợng đƣợc khai thác với số lƣợng lớn và đƣợc ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống. Đối với rong lục thì loại tảo Cholorella đƣợc xếp vào loài tảo kỳ diệu, có tốc độ sinh khối cực nhanh, đang đƣợc nghiên cứu phục vụ con ngƣời [9]. 1.1.2. Tổng quan về sử dụng rong biển Theo Cục Thủy sản và nuôi trồng Thủy sản, ngành công nghiệp rong biển cung cấp một loạt các sản phẩm có tổng giá trị ƣớc tính hàng năm 5.5-6 tỷ USD, [...]... thấy đƣợc việc nghiên cứu sơ chế, bảo quản rong tƣơi vẫn chƣa thuecj sự hiệu quả Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho tƣơi là vấn đề cấp thiết, cần đƣợc quan tâm và nghiên cứu, bởi những những lợi ích mà rong nho tƣơi mang lại là rất lớn 1.2.6 Tình hình nghiên cứu rong nho Việt Nam Công trình nghiên cứu rong biển Việt Nam (1969), tác giả Phạm Hoàng Hộ đã phân loại và mô tả 484... tại Trƣờng Sa đó là bảo quản dạng tƣơi từ 8-10 ngày bằng phƣơng pháp sục khí trong 16-24 giờ [36] Nhƣ vậy, việc nghiên cứu bảo quản rong nho tƣơi ở Việt Nam rất ít và hiệu quả bảo quản vẫn chƣa cao do rong nho chỉ mới du nhập và trồng ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây, chính vì vậy các nghiên cứu trong nƣớc về đối tƣợng này vẫn còn rất hạn chế chủ yếu mới dừng lại ở việc nghiên cứu các mô hình nuôi... uống từ rong nho, rong nho muối, rong nho đóng hộp… nhƣng có lẽ đơn giản và phổ biến nhất là món rong nho tƣơi thƣởng thức nhƣ một món rau sống… Trong vài năm gần đây, rong nho đƣợc đƣa vào thực đơn của nhà hàng Sản phẩm đƣợc phân phối chủ yếu đến Hà Nội, tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận [31] 15 Một số sản phẩm từ rong nho Hình 1.4 Nước ép trái cây từ rong nho Hình 1.6 Đậu hủ dầu hào với rong nho Hình... phƣơng pháp bảo quản rong tƣơi này chỉ phù hợp áp dụng ở trong nƣớc, nhƣng sẽ khó khăn trong quá trình vận chuyển, phức tạp, chi phí cao, nên phƣơng pháp bảo quản này cũng chƣa thực sự tối ƣu Và hiện nay, các nhà khoa học ở Nhật Bản và Philipin đã tiến hành một số nghiên cứu về bảo quản rong nho trong các túi PE nhƣng thời gian bảo quản chỉ mới kéo dài trong khoảng 7-10 ngày.[5] Nhƣ vậy, nghiên cứu này... nuôi sau đó thu hái rong Trong các lồng lƣới nuôi rong nho biển các thân đứng đạt yêu cầu sẽ đƣợc chọn cắt, phần còn lại bao gồm thân bò và phần rong non vẫn giữ lại để trong túi lƣới và thả nuôi lại để khai thác lần sau [11] 1.2.3.2 Công nghệ sơ chế và bảo quản rong nho biển Công đoạn xử lý sau thu hoạch là giữ cho rong nho đạt độ cứng Rong nho khi khai thác sẽ đƣợc cắt riêng và chỉ lấy phần thân... có thể thực hiện nên nghiên cứu này chƣa thành công [17] Theo Trono 1988, bảo quản C lentillifera đã thành công khi bảo quản trong nƣớc muối cho lô hàng từ Philippines sang Nhật Bản và Đan Mạch, đã kéo dài thời gian bảo quản 3-4 tháng [17] Một phƣơng pháp bảo quản thƣờng áp dụng ở Nhật nữa là cho rong vào trong chai nƣớc biển và giữ lạnh ở nhiệt độ 5-10oC, rong sẽ giữ đƣợc tƣơi trong khoảng 3 tháng... làm tăng thời hạn bảo quản chừng khoảng trên dƣới 1 tuần Bảo quản lạnh Thực phẩm nói chung và rau quả nói riêng đƣợc bảo quản trong môi trƣờng có nhiệt độ từ 20-240C (giới hạn nóng-lạnh) đến nhiệt độ gần điểm đóng băng của dịch bào trong nguyên liệu gọi là bảo quản lạnh Bảo quản lạnh có thể kéo dài thời gian bảo quản vì ở nhiệt độ môi trƣờng bảo quản càng thấp thì càng có tác dụng ức chế cƣờng độ của... Cách thu hoạch, sơ chế, bảo quản và sử dụng rong nho biển 1.2.3.1 Cách thu hoạch rong nho biển Hình 1.3 Thu hoạch Caulerpa lentillifera Thời gian thu hoạch rong nho biển phụ thuộc vào tốc độ tăng trƣởng của nó, việc thu hoạch có thể tiến hành 2 tháng sau khi bắt đầu lần đầu tiên nuôi trồng, khi rong nho đã làm thành một thảm dày trên đáy ao Ở thời kì rong nho đạt chất lƣợng cao lúc đó rong có màu xanh... mát trƣớc khi vận chuyển ra thị trƣờng, rong nho có thể giữ đƣợc trạng thái tƣơi trong 4-5 ngày [18] Rong nho tƣơi đƣợc đóng gói trong bao nhựa có trọng lƣợng từ 100-200g Chúng có thể giữ tƣơi đƣợc khoảng 7 ngày trong môi trƣờng lạnh và ẩm ƣớt Ngoài ra, rong nho còn có thể đƣợc bảo quản trong khi vận chuyển bằng cách ƣớp muối Theo phƣơng thức bảo quản này, rong nho có thể nhanh chóng phục hồi lại hình... rau sạch cho nhu cầu trong nƣớc, nhất là các khu vực ven biển (Nguồn tin: Viện Hải dƣơng học) [33] Năm 2012-2013, Viện hải dƣơng học Nha Trang đã phối hợp với UBND huyện Trƣờng Sa thực hiện đề tài nghiên cứu với nội dung ”Chuyển giao kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong nho biển cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa” Kết quả của việc nghiên cứu bảo quản rong nho biển phù hợp với điều . tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tƣơi” với mục đích tìm đƣợc chế độ sơ chế và theo dõi sự biến đổi rong nho trong quá trình bảo quản tƣơi. Nội dung của. trình sơ chế rong nho tiền bảo quản. 2) Xác định loại bao bì thích hợp cho quá trình bảo quản rong nho tƣơi. 3) Đề xuất quy trình sơ chế và bảo quản rong nho tƣơi. Ý nghĩa khoa học : Nghiên cứu. ráo và tỷ lệ ly tâm tách nƣớc 58 3.2. XÁC ĐỊNH LOẠI BAO BÌ THÍCH HỢP CHO BẢO QUẢN RONG NHO TƢƠI 67 3.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN RONG NHO 71 iv 3.4. THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN RONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi, Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi, Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

Từ khóa liên quan