Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên

101 1,044 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:20

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HÀ VĂN LUYỆN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ LỚP 10 CƠ BẢN THEO HƢỚNG TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN VẬT LÝ) Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÝ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Huy Sinh HÀ NỘI - 2013 2 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ĐC Đối chứng GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GV Giáo viên HV Học viên P Áp suất T Nhiệt độ THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm TTGDTX Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên V Thể tích 3 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Bảng phân loại các bài tập vật lí 8 Bảng 2.1. thống kê đặc điểm trạng thái vật chất 38 Bảng 3.1. Phân phối tần số, tần suất và tuần suất lũy tích 80 Bảng 3.2. Phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích 82 Bảng 3.3. Tổng hợp phân loại học viên theo kết quả điểm kiểm tra 84 Bảng 3.4. Tổng hợp các tham số đặc trƣng 85 4 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1. Chuyển động của các phân tử trong cấu tạo chất 37 Hình 2.2. Chuyển động nhiệt của các phân tử ở những nhiệt độ khác nhau 39 Hình 2.3: Quá trình đẳng nhiệt biểu diễn trên giản đồ P - V 41 Hình 2.4. Đƣờng đẳng tích trên giản đồ P – V 42 Hình 2.5. Đƣờng này đƣợc biểu diễn trên giản đồ (T-V) và giản đồ (P-V) 44 Hình 2.6. Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp trên các giản đồ P – T, P – V và V – T 45 Hình 3.1. Đồ thị đƣờng lũy tích - phiếu số 1 81 Hình 3.2. Đồ thị đƣờng lũy tích - phiếu số 2 83 Hình 3.3. Biểu đồ phân loại kết quả kiểm tra học sinh theo điểm sau lần kiểm tra thứ nhất 84 Hình 3.4. Biểu đồ phân loại kết quả kiểm tra học sinh theo điểm sau lần kiểm tra thứ hai 85 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1. Phân loại các bài tập vật lí 9 Sơ đồ 2.1. Phân loại các bài tập vật lí theo phƣơng thức cho điều kiện và phƣơng thức giải 47 Sơ đồ 2.2. Quá trình tiếp cận hoạt động giữa GV và HV ở TTGDTX 49 5 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục các bảng iii Danh mục các hình, sơ đồ iv Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1. Khái niệm về bài tập vật lí 4 1.1.2. Một số vấn đề lí luận về bài tập trong dạy học vật lí 4 1.1.3. Phân loại bài tập vật lí 8 1.1.4. Các phƣơng pháp giải bài tập vật lí 10 1.1.5. Một số phƣơng phƣơng pháp thông dụng để giải bài tập vật lí 12 1.1.6. Hƣớng dẫn hoạt động giải bài tập vật lí 14 1.2. Giới thiệu vấn đề tiếp cận hoạt động cơ bản trong lý luận dạy học 17 1.2.1. Tiếp cận hoạt động trong dạy học 17 1.3. Cơ sở thực tiễn 19 1.3.1. Tìm hiểu thực trạng hệ thống học viên học tại Trung TGDTX Ứng Hòa – Hà Nội 19 1.3.2. Nhận xét chung về nội dung chƣơng trình giảng dạy trƣớc đây (Nội dung trong sách giáo khoa của nhà nƣớc, qua tài liệu biên soạn nội bộ của các thầy,cô giáo ở Trung tâm GDTX) 26 1.3.3. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống bài tập vật lí ở trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 30 Tiểu kết chƣơng 1 34 Chƣơng 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƢƠNG CHẤT KHÍ VẬT LÍ LỚP 10 CƠ BẢN THEO HƢỚNG TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG 35 2.1. Vị trí và vai trò của chƣơng “Chất khí” trong chƣơng trình vật lý lớp 10 ban cơ bản 35 2.2. Cấu trúc nội dung kiến thức cơ bản chƣơng “Chất khí” vật lí lớp 10 ban cơ bản 36 6 2.3. Phân tích nội dung chi tiết kiến thức chƣơng “Chất khí ” vật lý 10 ban cơ bản 37 2.3.1. Nội dung chi tiết 37 2.4. Mục tiêu dạy học chƣơng “Chất khí” vật lí 10 ban cơ bản 45 2.5. Mục tiêu dạy bài tập chƣơng “Chất khí” vật lí 10 ban cơ bản 46 2.6. Phân loại bài tập chƣơng “Chất khí” vật lí 10 ban cơ bản 46 2.6.1. Các cơ sở phân loại bài tập vật lí 46 2.6.2. Phân loại bài tập chƣơng “Chất khí”- Vật lí 10 ban cơ bản cho TTGDTX 46 2.7. Xây dựng hệ thống bài tập chƣơng “chất khí” vật lí 10 ban cơ ban theo hƣớng tiếp cập hoạt động 48 2.7.1. Bài tập định tính 48 2.7.2. Bài tập định lƣợng 52 2.7.3. Bài tập đồ thị 56 2.7.4. Bài tập thí nghiệm 66 2.7.5. Bài tập trắc nghiệm khách quan 69 Tiểu kết chƣơng 2 73 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng và phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 74 3.1.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 74 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 75 3.1.3. Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 75 3.1.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 76 3.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 77 3.2.1. Kết quả định tính 77 3.2.2. Kết quả định lƣợng 78 3.3. Đánh giá chung về thực nghiệm sƣ phạm 86 Tiểu kết chƣơng 3 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 1. Kết luận 88 2. Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong chƣơng trình Vật lí 10 ban cơ bản, chƣơng “Chất khí” là một nội dung quan trọng. Bởi vì đây là những kiến thức mở đầu cho một môn học trìu tƣợng, khó, đầy hấp dẫn nhƣng lại ứng dụng vô cùng lớn trong khoa học kỹ thuật và đời sống, đó là môn “Nhiệt động lực học”. Chƣơng “Chất khí” cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về “Chuyển động nhiệt” của các phân tử, những khái niệm vô cùng quan trọng nhƣ áp suất, thể tích, nhiệt độ … Cũng trong chƣơng này học viên đƣợc tìm hiểu và áp dụng các định luật Bôi lơ – Ma ri ốt, Gay luy xác, Sác lơ và phƣơng trình Cla-pê-rôn trong chất khí lý tƣởng. Những kiến thức này đã mở ra cho học viên một không gian hoàn toàn khác so với cơ học cổ điển Newton. Bởi vì chúng ta không thể sử dụng đƣợc các định luật Newton để khảo sát chất khí lý tƣởng mà phải sử dụng các thông số trạng thái nhƣ áp suất ( P), thể tích ( V ), nhiệt độ ( T ). Học viên khi học nội dung này gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết các hiện tƣợng vật lí và bản chất của nó đều phải tƣởng tƣợng, nhƣng khi giải thích các hiện tƣợng đó phải biết vận dụng các định luật về NĐLH. Đối với học viên Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên (TTGDTX) là đối tƣợng có học lực trung bình và yếu ở các trƣờng trung học phổ thông (THPT) và các cán bộ xã chƣa có bằng cấp III tập hợp lại. Để học viên có thể nắm đƣợc nội dung của chƣơng “Chất khí”, ngoài việc hƣớng dẫn học viên học lí thuyết, giáo viên còn cần phải giao cho học viên tìm hiểu và giải những bài tập, những tình huống thực tế. Trên cơ sở đó học viên có thể vận dụng lí thuyết vào giải các bài toán thực tế khi gặp phải. Ngoài ra Giáo viên cần phải xây dựng một hệ thống bài tập cho chƣơng “Chất khí” một cách khoa học, phù hợp đối tƣợng, đồng thời đề ra một phƣơng pháp chung để hƣớng dẫn học viên giải các bài tập theo một tiêu chí nhất định. Muốn đạt đƣợc kết quả đó còn đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa 8 giáo viên và học sinh để tiếp cận từng vấn đề cụ thể trong hệ thống bài tập đã đƣợc xây dựng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu là : Xây dựng hệ thống bài tập chương “Chất khí” vật lí lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên . 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Tìm hiểu những căn cứ và vận dụng vào việc xây dựng hệ thống bài tập vật lí chƣơng “Chất khí”-Vật lí 10 cơ bản theo tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên . Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu và đƣa ra các căn cứ để xây dựng hệ thống bài tập vật lí với nội dung phù hợp với đối tƣợng học viên Trung tâm GDTX đảm bảo tính logic và những qui định về đào tạo. - Xây dựng đƣợc hệ thống bài tập và áp dụng có hiệu quả thuộc nội chƣơng “Chất khí”-Vật lí 10 cơ bản ở Trung tâm GDTX Ứng Hòa, Hà Nội. 3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đề ra ở mục 2. - Phạm vi tài liệu: Sách giáo khoa Vật lí 10 cơ bản và sách tham khảo vật lí xuất bản từ năm 2006 đến 2011 (theo chƣơng trình thay sách giáo khoa mới bắt đầu từ năm học 2006-2007) - Phạm vi thiết bị: các thiết bị trong danh mục thiết bị thí nghiệm vật lí Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên do bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo chƣơng trình và sách giáo khoa mới (bắt đầu từ năm học 2006-2007). 4. Mẫu khảo sát Chƣơng “Chất khí”-Vật lí 10 cơ bản áp dụng cho các học viên Trung tâm GDTX. 9 5. Vấn đề nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài. - Xây dựng hệ thống tập vật lí chƣơng “Chất khí” lớp 10 cơ bản. - Thực nghiệm sƣ phạm để khảo sát, đánh giá hệ thống bài tập đã xây dựng. 7. Giả thuyết khoa học Dựa trên cơ sở lý luận của đề tài: Giải bài tập vật lí là một vấn đề cần vận dụng những suy luận logic, công cụ toán học dựa trên cơ sở các định luật, các học thuyết để đƣa ra phƣơng thức giải. Trên cơ sở đó tác giả xây dựng hệ thống bài tập vật lí chƣơng “Chất khí” vật lí lớp 10 ban cơ bản theo hƣớng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm GDTX. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu - Tìm hiểu các cơ sở của lý luận dạy học kết hợp phân tích các nguồn tƣ liệu sẵn có nội dung chƣơng “Chất khí” vật lý lớp 10 THPT - Điều tra khảo sát các điều kiện thực tiễn nhƣ trình độ học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất, thói quen dạy và học theo truyền thống. Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống bài tập chƣơng “Chất khí” phù hợp với giáo viên và học viên của Trung tâm GDTX nhằm áp dụng cho thực nghiệm sƣ phạm để đánh giá hiệu quả của đề tài. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn đƣợc trình bày trong ba chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chƣơng 2: Xây dựng hệ thống bài tập chƣơng “Chất khí” vật lí lớp 10 cơ bản theo hƣơng tiếp cận hoạt động. Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm. 10 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Khái niệm về bài tập vật lí Theo X.E. Canmene và V.P. Ôrêkhốp “trong thực tế dạy học, bài tập vật lí đƣợc hiểu là một vấn đề đƣợc đặt ra mà trong trƣờng hợp tổng quát đòi hỏi những suy luận logic, những phép toán và thí nghiệm dựa trên cơ sở các định luật và các phƣơng thức vật lí…”. Trong các giờ học vật lí, mỗi vấn đề xuất hiện do nghiên cứu tài liệu giáo khoa trong các tiết học chính và bài tập đối với học sinh. Hiểu theo nghĩa rộng thì sự tƣ duy định hƣớng một cách tích cực hơn qua việc giải bài tập. Trong các tài liệu giáo khoa cũng nhƣ các tài liệu về phƣơng pháp dạy học bộ môn ngƣời ta thƣờng hiểu bài tập vật lí là những bài luyện tập đƣợc lựa chọn một cách phù hợp với mục đích chủ yếu là nghiên cứu các hiện tƣợng vật lí, hình thành các khái niệm, phát triển tƣ duy vật lí của học sinh và rèn kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh vào thực tiễn. Với những khái niệm trên, cả hai ý nghĩa khác nhau của bài tập vật lí là vận dụng kiến thức và hình thành kiến thức mới đều có mặt. Do đó, bài tập vật lí với tƣ cách là một phƣơng pháp dạy học giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ dạy học vật lí ở nhà trƣờng. 1.1.2. Một số vấn đề lí luận về bài tập trong dạy học vật lí 1.1.2.1. Vai trò của bài tập vật lí trong dạy và học Vật lí là môn học có tính tƣơng tác và ứng dụng rất cao trong đời sống và kỹ thuật. Khi dạy học đến một vấn đề nào đó, giáo viên cố gắng yêu cầu học viên vận dụng kiến thức vào những hiện tƣợng thực tế và áp dụng trong cuộc sống. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn là thƣớc đo mức độ sâu sắc và vững vàng của kiến thức mà học viên thu nhận đƣợc. [...]... của các nhà quản lí giáo dục đến nhu cầu của ngƣời dạy và của ngƣời học 1.3.3 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống bài tập vật lí ở trung tâm giáo dục thường xuyên 1.3.3.1 Nhận xét chung về hệ thống bài tập đã và đang sử dụng Hiện nay hệ thống bài tập vật lí 10 cơ bản đã và đang sử dụng đó là sách bài tập vật lí 10 cơ bản do NXBGD phát hành Tài liệu không chỉ dùng cho học sinh trung học phổ thông mà còn... tập vật lý Loại bài tập theo yêu cầu phát triển tƣ duy bài tập có nội dung cụ thể Bài tập có nội dung trừu tƣợng Bài tập dƣới dạng đề tài vật lí Bài tập kỹ thuật tổng hợp Bài tập luyện tập Bài tập sáng tạo Bài tập định tính Loại bài tập theo phƣơng thức cho điều kiện và phƣơng thức giải Bài tập định lƣợng Bài tập đồ thị Bài tập trắc nghiệm Bài tập luyện tập Sơ đồ 1.1 Phân loại các bài tập vật lí 15... trình hoạt động dạy học cho việc hƣớng dẫn học viên giải bài tập + Soạn thảo các câu hỏi hoặc lời hƣớng dẫn cụ thể sẽ sử dụng khi lên lớp tƣơng ứng với từng bƣớc của tiến trình hƣớng dẫn đã vạch ra 1.2 Giới thiệu vấn đề tiếp cận hoạt động cơ bản trong lý luận dạy học 1.2.1 Tiếp cận hoạt động trong dạy học 1.2.1.1 Dạy và học theo tiếp cận hoạt động Hoạt động dạy học dƣới góc nhìn của tiếp cận hoạt động. .. khăn và thuận lợi cơ bản của đối tƣợng học viên giáo dục thƣờng xuyên bậc trung học phổ thông ở lớp 10 - Về trình độ: Đa phần học viên trung TGDTX có nhận thức kém, sức học yếu và đặc biệt là lƣời học - Tâm lí: Học viên có ý thức kém, ham chơi, thích đua đòi, không thích học những môm khó Ví dụ môn Vật Lí… - Cơ sở vật chất: Nhìn chung cơ sở vật chất đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho học viên 1.3.1.3 Những... một hệ thống bài tập vật lí là những căn cứ để dựa vào đó giáo viên soạn cho mình một hệ thống bài tập riêng, giáo viên phải tự giải đƣợc các bài tập đó và dự đoán đƣợc những khó khăn, sai sót của học viên thƣờng gặp phải Hệ thống bài tập phải đảm bảo các tiêu chuẩn: - Thứ nhất là thông qua việc giải hệ thống bài tập, những kiến thức cơ bản, đã đƣợc xác định của đề tài phải đƣợc củng cố, ôn tập, hệ thống. .. luyện tập, tƣ duy bài tập sáng tạo Loại bài tập này bao gồm các dạng: Loại bài tập theo phƣơng thức cho bài tập định tính, bài tập định lƣợng, điều kiện và phƣơng thức giải bài tập đồ thị, bài tập thí nghiệm, bài tập trắc nghiệm khách quan 14 Có thể thiết lập sơ đồ phân loại các bài tập vật lí với các dạng đặc trƣng nhƣ sau: Bài tập có nội dung lịch sử Loại bài tập theo nội dung Phân loại các bài tập vật. .. hoạt động là hoạt động tích hợp hai hoạt động thành phần thâm nhập vào nhau sinh thành ra nhau và chi phối lẫn nhau đó là hoạt động dạy và hoạt động học Hai hoạt động này cộng tác chặt chẽ với nhau tạo nên bản chất toàn diện của quá trình dạy học Từ hoạt động trong tiếp cận hoạt động chủ yếu nói về hoạt động học tập của học sinh nhằm đạt hiệu quả cao mà không loại trừ hoạt động dạy của giáo viên Bởi... hiểu thực trạng hệ thống học viên học tại Trung TGDTX Ứng Hòa – Hà Nội 1.3.1.1 Phương pháp tìm hiểu thực trạng hệ thống học viên tại Trung TGDTX Trƣớc khi nhận xét học viên Trung TGDTX Ứng Hòa để có hƣớng xây dựng hệ thống bài tập cho phù hợp đối tƣợng Tôi đã đi tìm hiều học viên bằng nhiều phƣơng pháp nhƣ : - Phiếu điều tra học viên - Phỏng vấn học viên trên lớp - Tìm hiểu thông qua hồ sơ lý lịch - Quan... động và tiếp thu một cách khó khăn hơn 34 1.3.2.1 Nhu cầu chung của giáo viên và học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên về dạy và học bài tập vật lí Qua điều tra và lấy ý kiến của giáo viên tôi thấy rằng những nhu cầu chung cần có của giáo viên và học viên nhƣ sau: + Nhu cầu đối với giáo viên: Có thể nói nền giáo dục Việt Nam đang có bƣớc ngoặt đột phá, đó là đang cải cách chƣơng trình và xây dựng. .. 1.1 Bảng phân loại các bài tập vật lí Loại bài tập Các nội dung chính Trong loại bài tập này đƣợc phân thành nhiều dạng có nội dung tƣơng Loại bài tập theo nội dung tự nhƣ: bài tập có nội dung lịch sử, bài tập có nội dung cụ thể hoặc trừu tƣợng, bài tập dƣới dạng đề tài vật lí, bài tập kỹ thuật tổng hợp Trong loại bài tập này đƣợc chia Loại bài tập theo yêu cầu phát triển thành các dạng nhƣ: bài tập . bài tập đã đƣợc xây dựng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu là : Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí vật lí lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HÀ VĂN LUYỆN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ LỚP 10 CƠ BẢN THEO HƢỚNG TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG CHO HỌC VIÊN TRUNG. các học thuyết để đƣa ra phƣơng thức giải. Trên cơ sở đó tác giả xây dựng hệ thống bài tập vật lí chƣơng Chất khí vật lí lớp 10 ban cơ bản theo hƣớng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm