Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS

118 514 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:15

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ LỰU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC PHẦN MỀM CMAP TOOLS LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC) Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. DƯƠNG TIẾN SỸ HÀ NỘI – 2011 4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Mục đích nghiên cứu 5 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 5 5. Giả thuyết khoa học 6 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 7. Phương pháp nghiên cứu 6 8. Những kết quả và những đóng góp mới của luận văn 7 9. Cấu trúc của luận văn 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 8 1.1.1. Khái niệm 8 1.1.2. Bản đồ khái niệm 14 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 21 1.2.1. Thực trạng dạy học môn Sinh học 11 (đặc biệt việc sử dụng BĐKN) ở trường THPT 21 1.2.2. Thực trạng hiểu biết của GV về tiếp cận dạy học KN Sinh học ở cấp độ cơ thể, Sinh học 11 23 1.2.3. Thực trạng về thái độ, phương pháp và kết quả học tập bộ môn của HS ở trường THPT 24 1.2.4. Phân tích nguyên nhân của thực trạng 27 Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 29 2.1. Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học các khái niệm Sinh học ở cấp độ cơ thể, Sinh học 11 theo tiếp cận Sinh học hệ thống 29 2.2. Các nguyên tắc dạy học khái niệm Sinh học ở trường THPT 40 2.2.1. Nguyên tắc quán triệt mục tiêu, chương trình đào tạo 40 2.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, khoa học của nội dung 40 2.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và tính kế thừa 40 2.2.4. Nguyên tắc phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh 41 5 2.2.5. Nguyên tắc dạy học phù hợp với nhận thức của học sinh 42 2.2.6. Nguyên tắc đảm bảo việc đánh giá và tự đánh giá của học sinh 42 2.3. Qui trình xây dựng BĐKN 43 2.4. Xây dựng bản đồ khái niệm chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng bằng phần mềm Cmap Tools 49 2.4.1. Giới thiệu về phần mềm Cmap Tools 49 2.4.2. Xây dựng BĐKN bằng phần mềm Cmap Tools 50 2.5. Phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng 52 2.5.1. Sử dụng BĐKN trong khâu dạy kiến thức mới 52 2.5.2. Sử dụng BĐKN trong khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức 60 2.5.3. Sử dụng BĐKN trong khâu kiểm tra, đánh giá 66 2.5.4. HS tự xây dựng BĐKN 72 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 75 3.1. Mục đích thực nghiệm 75 3.2. Nội dung thực nghiệm 75 3.2.1. Các bài thực nghiệm 75 3.2.2. Đề kiểm tra thực nghiệm 75 3.3. Phương pháp thực nghiệm 75 3.3.1. Chọn trường thực nghiệm 76 3.3.2. Chọn học sinh thực nghiệm 76 3.3.3. Chọn giáo viên thực nghiệm 76 3.3.4. Phương án thực nghiệm 76 3.4. Kết quả thực nghiệm 76 3.4.1. Phân tích định lượng 76 3.4.2. Phân tích định tính 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 1. Kết luận 89 2. Khuyến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT   DH D DHKN      GV Giáo viên HS  KN  PPDH  QTDH  SGK Sách giáo khoa THPT  TN  TV  1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài   Tron          -  -                                      2  t          lòng KN                             11    11    TV,      Xây  Sinh   các  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  Tình hình nghiên cứu về BĐKN     3             [34,37].                    [34,40, 43].  t  Novak,                , rong           [39]. Ngoài ra,              oa Kì) [40     ,44, 46] Tình hình ứng dụng BĐKN trong dạy học Sinh học     4                  GK .   tiên ngành    39].  vì 2,43] Concept Maps: A Tool for Use in Biology Teaching                   .            2008, Firas Corri & Radwan O. AL-    5  Using concept maps in Biology Lesons    [36].     .                                      3. Mục đích nghiên cứu  Chuyển hóa vật chất và năng lượng,  11 THPT. 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu  - Chuyển hóa vật chất và năng lượng,  11 THPT -  Chuyển hóa vật chất và năng lượng.  -   6 5. Giả thuyết khoa học         Chuyển hóa vật chất và năng lượng,  11    6. Nhiệm vụ nghiên cứu -  -   -    Chuyển hóa vật chất và năng lượng . -   Chuyển hóa vật chất và năng lượng,  11  - Chuyển hóa vật chất và năng lượng    7. Phương pháp nghiên cứu  -   -  1        11. +        [...]... sở lý luận về khái niệm và vai trò, ý nghĩa của BĐKN trong dạy học Sinh học - Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học các KN Sinh học ở cấp độ cơ thể, Sinh học 11 theo tiếp cận Sinh học hệ thống - ây dựng hệ thống BĐKN của chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh học 11 bằng phần mềm Cmap Tools - Xây dựng phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ... bị của nhà trường còn thiếu thốn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng hết nhu cầu học tập Kết luận chương 1: Chương này trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của luận văn: Lý thuyết về KN và BĐKN, thực trạng dạy và học các KN Sinh học ở các trường THPT hiện nay 28 CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ... có sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh học 11 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Cở sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: ây dựng và sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 trung học phổ. .. TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 2.1 Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học các khái niệm Sinh học ở cấp độ cơ thể, Sinh học 11 theo tiếp cận Sinh học hệ thống * Về kiến thức Sinh học 11 củng cố, tiếp nối và phát triển những kiến thức Sinh học ở bậc Trung học cơ sở và lớp 10 Sinh học 6 và Sinh học 7 chủ yếu đề cập phân loại, đặc điểm hình thái và cấu tạo các cơ quan, hệ cơ quan của ĐV và TV Sinh học. .. phẫu sinh lí người Sinh học 10 đề cập Sinh học ở mức tế bào, nghiên cứu cấu trúc và các chức năng sống trong phạm vi tế bào TV, ĐV và vi sinh vật Sinh học 11 đề cập các hoạt động sống, các quá trình Sinh học cơ bản ở mức cơ thể như chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, mối quan hệ phụ thuộc giữa các quá trình Sinh học ở mức cơ thể và mức tế bào, tác động của. .. bằng nội môi Mục tiêu của chương: - Nêu được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng là cơ sở của sự sống - Nêu được hoạt động sống xẩy ra trong tế bào có mối liên quan, phụ thuộc với các hoạt động sống xẩy ra trong các tế bào khác của cơ quan và của các cơ quan khác trong một cơ thể TV và ĐV 30 - Trình bày được quá trình trao đổi chất, vận chuyển và chuyển hóa vật chất trong cơ thể TV và ĐV - So sánh để... thuộc tính chung và bản chất giữa các sự vật hiện tượng” Theo Vương Tất Đạt (1992): “KN là hình thức của tư duy, trong đó phản ánh dấu hiệu cơ bản khác biệt của một sự vật đơn nhất hay lớp các sự vật đồng nhất Trong KN, thứ nhất, bản chất của các sự vật được phản ánh, thứ hai, sự vật hay lớp sự vật nổi bật trên cơ sở của các dấu hiệu cơ bản khác biệt” [15 tr25] Theo Đinh Quang Báo và Nguyễn Đức Thành... đến các quá trình Sinh học của cơ thể Mỗi chương trong Sinh học 11 được chia thành 2 phần: phần A – Sinh học cơ thể TV, phần B – Sinh học cơ thể ĐV Mặc dù được chia làm 2 phần nhưng các quá trình sinh lí diễn ra trong cơ thể TV và ĐV có những điểm chung/điểm tương đồng và có những điểm khác biệt Sự giống nhau trong các chức năng sống chứng tỏ TV và ĐV có nguồn gốc thống nhất Sự khác biệt trong các. .. loại khái niệm Trong quá trình nhận thức, người ta phân biệt hai loại khái niệm: + Khái niệm giống là KN phổ biến hơn, rộng hơn so với khái niệm loài + Khái niệm loài là KN hẹp, ít phổ biến hơn so với khái niệm giống Cùng một khái niệm, nhưng trong mối quan hệ với KN phổ biến hơn, rộng hơn thì được gọi là khái niệm loài, nhưng trong mối quan hệ với khái niệm hẹp, ít phổ biến hơn thì nó là khái niệm. .. điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở TV và ĐV Những nét giống nhau chính là những nét tương đồng trong các cơ chế, quá trình diễn ra ở cơ thể TV và ĐV Những nét khác nhau chứng tỏ sự đa dạng trong chuyển hóa vật chất và năng lượng của sinh giới Điều đó giúp hình thành ở học sinh quan điểm khoa học về thế giới sống Chương II Cảm ứng (11 tiết) Phần A – Cảm ứng . nhân của thực trạng 27 Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ LỰU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ. về phần mềm Cmap Tools 49 2.4.2. Xây dựng BĐKN bằng phần mềm Cmap Tools 50 2.5. Phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng 52 2.5.1. Sử dụng BĐKN trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS, CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn