Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

117 823 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:14

1  TR   -     - 2012 2  TR   -      : 60 14 10    - 2012 3        DH  DHKN    GV Giáo viên HS  KN  PPDH  QTDH  SGK Sách giáo khoa THPT  TN  TV  THCS  4  STT  Trang 1  l 11. 25 2   11 26 3   29 4     37 5   46 6 3 51 7 4 không  51 8  58 9  64 10  70 11    73 12  75 13  75 14  sau TN 76 15   sau TN 77 16  trong TN 79 17  sau TN 80 18                   0 81 19   82 20  83 21  TN 84 5   Trang  3.1 75   3.2             trong TN 76  3.3  TN 77  3.4 sau TN 78 5   84 6 HÌNH STT  Trang 1 Hình 1.1 tác qua  19 2 Hình 1.2: Trang web http://cmap.ihmc.us 23 3 Hình 1.3 24 4 Hình  thông 34 5 Hình 2.2 36 6  41 7             44 8  45 9 Hình 2.6:  h 48 10 Hình 2.7:  49 11 Hình 2.8:  50 12 Hình 2.9:  50 13 Hình 2. 50 14 Hình 2.11:  52 15 Hình 2.12 53 16 Hình 2.13 53 17 Hình 2.14.  54 18 Hình 2.15 54 19 Hình 2.16 55 20 Hình 2.17  55 21 Hình 2.18:  56 22 Hình 2.19:  57 23 Hình 2.20 59 24 Hình 2.21 60 25 Hình 2.22 61 26 Hình 2.23 62 27 Hình 2.24 63 28 Hình 2.25 64 7 29 Hình 2.26 65 30 Hình 2.27:    66 31 Hình 2.28:   67 32 Hình 2.29 68 33 Hình 2.30 69 34 Hình 2.31 71 35 Hình 2.32  72 8  Trang  i  ii  iii  iv  v  vi  1 C 1:  6  6  6  8 lý  9  9  17 1.2.3.  23 1.3 25  l 11 25 l 11 26 1.3 28  30 C 2:     - L 11,  P          TOOLS 33  l  33  39  39  39 9  40  40  41  42   43             Tools 45  45  46 2.5.   49   49  60  65 C 3:  73  73  73  73  73  73  73  73  74  74  74  74  85   89  89  90  91  93 10   1.1. Xuất phát từ tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường phổ thông hiện nay    -   hóa.     1.2. Xuất phát từ tâ ̀ m quan tro ̣ ng cu ̉ a dạy học khái niệm trong da ̣ y ho ̣ c Sinh học ở trường phổ thông          1.3. Xuất phát từ thực trạng dạy và học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông hiện nay     [...]... tài: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools 2 Mục đích nghiên cứu Xây dựng và sử dụng BĐKN với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 3 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hệ thống KN trong chương cảm. .. nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT - Xác định qui trình xây dựng BĐKN và xây dựng hệ thống BĐKN của chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 bằng phần mềm Cmap Tools - Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng ở cấp độ tổ chức sống cơ thể - Thiết kế một số giáo án mẫu có sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 8 Cấu trúc của luận... Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cở sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2- Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 14 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA... cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT - Ứng dụng của phần mềm Cmap Tools trong việc thiết kế BĐKN cho chương cảm ứng 3 .2 Khách thể nghiên cứu - Quá trình dạy học Sinh học lớp 11 ở trường THPT 4 Giả thuyết khoa học Nếu xác định dược nguyên tắc, quy trình xây dựng và phương pháp sử dụng BĐKN trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT nhờ sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools thì sẽ nâng cao chất lượng dạy và học. .. thuyết - Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu về BĐKN trên thế giới và ở Việt Nam; - Nghiên cứu cơ sở lí luận về khái niệm và bản đồ khái niệm làm cơ sở lý 12 thuyết để vận dụng vào dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT; - Nghiên cứu tính năng cơ bản của phầ n mề m IHMC CmapTools để xây dựng hệ thống bản đồ khái niệm chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5 .2 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn - Điều... biết của GV về tiếp cận dạy học KN Sinh học ở cấp độ cơ thể, Sinh học lớp 11; - Điều tra thực trạng sử dụng phương pháp dạy học khái niệm Sinh học lớp 11 - Điều tra thực trạng về thái độ và kết quả học tập bộ môn của HS ở trường THPT 5.3 Phân tích cấu trúc nội dung, chương trình SGK Sinh học lớp 11 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống 5.4 Xác định hệ thống nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương. .. khái niệm trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.5 Xác định qui trình xây dựng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.6 Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.7 Thực nghiệm sư phạm Thiết kế giáo án mẫu có sử dụng BĐKN trong chương cảm ứng và đưa vào thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả và tính khả thi của đề tài 6 Phƣơng pháp... 55.7 25 18.3 1 - Lựa chọn phương pháp DH phù hợp căn cứ vào mục tiêu, nội dung, người học Khi dạy một KN, thầy/cô tổ chức và giúp HS: 2 - Nảy sinh nhu cầu và xác định nhiệm vụ nhận thức KN đó - Phân tích và phát hiện được dấu hiệu bản chất của KN - Đưa KN mới vào hệ thống kiến thức cũ - Vận dụng và luyện tập KN mới học 3 22 .8 28 .2 32. 4 16.6 21 .8 28 .2 26 24 2 25 28 .8 44 .2 15 .2 31.6 32. 4 20 .8 Các PPDH... thầy/cô sử dụng để DH KN Sinh học là: - Thuyết trình, giảng giải 52. 2 32. 6 13 .2 5 - Vấn đáp, trực quan minh họa 54.6 25 18.4 2 - Vấn đáp, trực quan tìm tòi 61.8 26 .2 5.6 7.4 - Vấn đáp, thí nghiệm minh họa 38 .2 37.5 12. 5 11.8 14 15.5 30.5 40 - Vấn đáp, Graph 16.8 39 .2 21.4 21 .6 - Vấn đáp, BĐKN 3.6 15.5 28 .2 52. 7 - Vấn đáp, SGK 70 .2 26 3.8 0 - Tổ chức làm việc nhóm 45.5 35.8 12. 2 6.5 5 8.6 40 .2 46 .2 - Vấn... cách nhanh chóng và chính xác là hết sức quan trọng Điều đó, đã dẫn đến phải thay đổi phương pháp dạy học chuyển từ việc dạy chữ sang dạy cách tìm kiếm, thu nhận và xử lý thông tin để đạt được mục tiêu giáo dục Một trong những thế mạnh của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục - đào tạo là xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools Xuất phát từ .  Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools .   ,. 5.5. Xác định qui trình xây dựng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.6. Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.7. Thực. trúc nội dung, chương trình SGK Sinh học lớp 11 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống 5.4. Xác định hệ thống nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn