Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học

181 715 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN ĐỆ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2010  Các ê    1  Trang  i  1  3  4  6  7  14 1.1.  1.1.1. Các công trình nghiên c 1.1.2.  14 14 16 1.2.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.2.5. Ch 21 21 22 23 23 25   26 1.3.1.  26 1.3.2.  - 2020 28  29  29 1.4.2.   31 1.5.  36  36  47 1.5.3.  49 2  52  55   57 -  57  61  71               72  75 2.3.3.  92 2.3.4.   100  108             109   109   111   111 háp 2:  124  128  140 3.2.5.  pháp 5: T 143 3.3.  147  157  158  161  162  172 3    BCHTW  BM                    GS, PGS  GV      KH&CN -  KH - KT -  KT - XH  QLGD  NCKH  NXB  PPDH Sinh viên SV  XHCN 4   STT  Trang  Qui mô SV   62  2008 63  008 64   67   73   75  T 2004  2008 76  Th 77   79  GV 80   82   83 g 2.13  204    204   205   205 5  P   206  K  206    207    208  N  209 22 K 209  N  210   92    116   117   211   211 5  212   148 7   149   226   228    154 6  STT  Trang   25   37   43   44   48  C 51  - nhân cách -   52  m 114   115    123   130   139 7  1.   chúng tôi “Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học”,   1.1.       -  Toàn       Trong           n.      , lâu -    T,   8 ,  (i)                ; (ii)       ,   có vai trò then . 1.2.      P.   , .                  ta       .                          34].                ban hành  -      - 2020; m  là  lí  ,     [28]    -TTg   vào tháng 01/2007,   ,  [...]... từ cơ sở pháp lí được trình bày ở trên , chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lí luận quản lí ĐNGV và kết quả phân tích thực trạng ĐNGV các trường ĐH ở vùng ĐBSCL, luận án đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp và khả thi để phát triển ĐNGV... triển ĐNGV các trường ĐH ở vùng ĐBSCL - Chương 3: Giải pháp phát triển ĐNGV của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL  Phần kết luận và khuyến nghị  Danh mục công trình khoa học đã công bố  Danh mục tài liệu tham khảo  Phụ lục 13 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐNGV 1.1.1 Các công trình nghiên cứu... tư tưởng mới về hoạt động quản lí theo cơ chế mở, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH ở vùng ĐBSCL trong lĩnh vực phát triển đội ngũ, trên cơ sở hợp tác, hỗ trợ tạo thành mạng lưới ĐNGV 10 CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN  Phần mở đầu  Phần kết quả nghiên cứu - Chương 1: Cơ sở lí luận về phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH - Chương 2: Thực trạng ĐNGV và phát triển ĐNGV các trường. .. đó đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDĐH 5 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt được mục đích nêu trên, luận án đặt ra những nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Nghiên cứu cơ sở lí luận về những yêu cầu đối với GV, về phát triển ĐNGV trong thời kì mới, thời kì kinh tế tri thức và đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH; đồng thời, tổng quan vấn đề nghiên cứu ở trong nước, ngoài nước, và khái quát những bài học kinh nghiệm về phát triển. .. ĐỀ TÀI 1.2.1 Giảng viên Luật Giáo dục [77, mục 1, điều 70] qui định “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác” Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở GDĐH và sau ĐH gọi là GV Cũng theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường ĐH qui định: - Trình độ chuẩn được đào tạo của GV: có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với GV giảng dạy cao... chế quản lí đội ngũ Nghiên cứu GDĐH ở vùng ĐBSCL, gần đây có luận án tiến sĩ của Phạm Hữu Ngãi về Phát triển trường Cao đẳng Cộng đồng đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực 20 vùng ĐBSCL” đã bước đầu khẳng định vai trò ưu việt của trường Cao đẳng Cộng đồng về đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH địa phương và phù hợp với nguyện vọng học tập của cư dân trong vùng Vậy là, với vùng ĐBSCL, chưa... trường ĐH thành viên, từ đó đề xuất 6 nhóm giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của ĐH Huế giai đoạn 2001 đến 2010, gồm: (1) Tăng cường số lượng đội ngũ; (2) Nâng cao trình độ đội ngũ; (3) Xây dựng cơ cấu đội ngũ hợp lí; (4) Sử dụng đội ngũ lao động tạo ra động lực cao trong hoạt động của họ; (5) Duy trì môi trường làm việc thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ; (6) Hoàn thiện... tính cách xây dựng để SV hành động hướng tới đạt được tầm nhìn đó Là nhà quản lí quá trình học tập, đánh giá giáo dục, GV phải biết cách thiết kế bài kiểm tra phù hợp với yêu cầu, mục đích và kết quả học tập của SV bên cạnh yêu cầu đánh giá SV và đồng nghiệp một cách công bằng, chính xác Đặc biệt, trong điều kiện các trường ĐH chuyển đổi mô hình sang đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra những yêu cầu mới. .. nước, và khái quát những bài học kinh nghiệm về phát triển ĐNGV ở các nước trên thế giới - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về ĐNGV, về hoạt động phát triển ĐNGV và về ảnh hưởng của đội ngũ đó đến tình hình GDĐH ở vùng ĐBSCL - Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển ĐNGV của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH - Khảo nghiệm tác dụng thực tiễn của hệ thống giải pháp... lượng, tính đồng thuận, xây dựng tổ chức biết học hỏi của ĐNGV; và về tình hình GDĐH, cùng những hoạt động phát triển ĐNGV của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL nhằm đưa ra: - Bức tranh tổng thể về GDĐH và ĐNGV các trường ĐH ở vùng ĐBSCL - Tình hình phát triển ĐNGV trong thực tiễn, mặt mạnh, mặt yếu; mức độ thành công, những nguyên nhân của tồn tại, bất cập về các giải pháp phát triển ĐNGV mà các trường ĐH . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN ĐỆ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC.  tôi  Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học .  .   chúng tôi  Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ,  
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, Chương 2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐBSCL, Chương 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐBSCL ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GDĐH, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm