Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện

230 651 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:46

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC NGUYN BC DNG MÔ HìNH QUảN Lý TR-ờng trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện LUN N TIN S QUN Lí GIO DC H NI - 2009 i MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………. 1 2. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………… 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu …………………………………. 4 4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học ………………………… 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………… 4 6. Giới hạn nghiên cứu ………………………………………………… 5 7. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………. 5 8. Luận điểm bảo vệ …………………………………………………… 6 9. Đóng góp mới của đề tài …………………………………………… 6 10. Cấu trúc của luận án ……………………………………………… 7 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TRƢỜNG THPT CHUYÊN 8 1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề ………………………… 8 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài ………………………………… 8 1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam …………………………………. 9 1.2. Một số khái niệm cơ bản ………………………………………… 14 1.2.1. Mô hình …………………………………………………………. 14 1.2.2. Quản lí …………………………………………………………… 17 1.2.3. Mô hình quản lí …………………………………………………. 20 1.2.4. Quản lí giáo dục …………………………………………………. 23 1.2.5. Giáo dục toàn diện ………………………………………………. 24 1.2.6. Năng khiếu và học sinh năng khiếu ……………………………… 26 1.3. Triết lý giáo dục và các đặc trƣng của trƣờng THPT chuyên …. 27 1.3.1. Chất lượng nhân lực và yêu cầu giáo dục toàn diện …………… 27 1.3.2. Mục tiêu giáo dục và hệ mục tiêu giáo dục ……………………… 30 1.3.3. Giáo dục THPT chuyên theo tiếp cận của triết lý giáo dục tinh hoa và giáo dục đại chúng …………………………………………………… 31 ii 1.3.4. Giáo dục THPT chuyên theo tiếp cận lý thuyết học tập ………… 34 1.4. Cơ sở lý luận về nhà trƣờng và các mô hình quản lí nhà trƣờng 37 1.4.1. Đặc trưng tổ chức nhà trường và quản lí nhà trường theo mục tiêu 37 1.4.2. Các mô hình quản lí nhà trường ………………………………… 42 1.5. Đặc thù mô hình quản lí trƣờng THPT chuyên và định hƣớng đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện ……………………………… 47 1.5.1. Tính phổ biến và tính đặc thù trong mô hình quản lí trường Trung học Phổ thông chuyên …………………………………………………. 47 1.5.2. Mô hình quản lí trường Trung học Phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện ………………………………………………… 48 Kết luận chƣơng 1 ……………………………………………………. 53 Chƣơng 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRƢỜNG THPT CHUYÊN Ở VIỆT NAM ………………. 54 2.1. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo học sinh năng khiếu và quản lí trƣờng THPT chuyên …………………………………………………. 54 2.1.1 Kinh nghiệm của Mỹ …………………………………………… 54 2.1.2. Kinh nghiệm của Đức …………………………………………… 55 2.1.3. Kinh nghiệm của Singapore …………………………………… 57 2.1.4. Kinh nghiệm của Nhật …………………………………………… 58 2.1.5. Kinh nghiệm của Hàn Quốc ……………………………………… 59 2.1.6. Kinh nghiệm của Trung Quốc …………………………………… 60 2.2. Thực trạng hệ thống các trƣờng THPT chuyên ở Việt Nam …… 62 2.2.1. Mạng lưới các trường THPT chuyên ở Việt Nam ………………. 62 2.2.2. Mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục ở trường THPT chuyên ………………………………………………… 64 2.2.3. Cơ cấu tổ chức và mô hình quản lí trường THPT chuyên ……… 65 2.2.4. Vài nét về trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa – Cơ sở triển khai thực nghiệm ………………………………………………………. 69 2.3. Kết quả khảo sát thực tiễn các hoạt động của các trƣờng Trung học Phổ thông chuyên ………………………………………………… 71 iii 2.3.1. Khái quát về phương pháp điều tra ……………………………… 71 2.3.2. Kết quả điều tra và đánh giá các hoạt động tại các trường Trung học Phổ thông chuyên …………………………………………………. 72 2.4. Thực trạng công tác quản lí thực hiện mục tiêu giáo dục ở trƣờng THPT chuyên …………………………………………………. 100 2.4.1. Về bộ máy quản lý điều hành …………………………………… 100 2.4.2. Về quản lí các hoạt động của nhà trường ……………………… 104 2.5. Đánh giá chung …………………………………………………… 110 2.5.1. Điểm mạnh ………………………………………………………. 111 2.5.2. Điểm yếu …………………………………………………………. 111 2.5.3. Cơ hội ……………………………………………………………. 112 2.5.4. Những thách thức ………………………………………………… 113 Kết luận chƣơng 2 ……………………………………………………… 114 Chƣơng 3: MÔ HÌNH QUẢN LÍ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÍ TRƢỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÀN DIỆN ……………………………… 116 3.1. Định hƣớng phát triển và quản lí trƣờng THPT chuyên ……… 116 3.1.1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 ………………………………… 117 3.1.2. Các chương trình quản lí để thực hiện mục tiêu ………………… 118 3.2. Các nguyên tắc đề xuất mô hình và các giải pháp ……………… 119 3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích ……………………………… 119 3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống ……………………………… 120 3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và cụ thể ………… 121 3.2.4. Các nguyên tắc khác …………………………………………… 121 3.3. Mô hình quản lí trƣờng THPT chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện ………………………………………………………… 122 3.3.1. Cơ cấu tổ chức và thành phần mô hình ………………………… 123 3.3.2. Cơ chế, phương thức triển khai, phối hợp điều hành và quản lí trường THPT chuyên …………………………………………………… 131 3.4. Các giải pháp triển khai mô hình quản lí trƣờng THPT chuyên iv đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện ………………………………… 133 3.4.1. Giải pháp 1 ………………………………………………………. 133 3.4.2. Giải pháp 2 ……………………………………………………… 135 3.4.3. Giải pháp 3 ……………………………………………………… 139 3.5. Mối quan hệ giữa các giải pháp …………………………………. 148 3.6. Thử nghiệm mô hình và các giải pháp …………………………… 149 3.6.1. Trưng cầu ý kiến về các giải pháp ………………………………. 149 3.6.2. Thử nghiệm các giải pháp ………………………………………. 154 Kết luận chƣơng 3 ……………………………………………………. 161 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 162 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 165 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 167 PHỤ LỤC 173 v DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1 Bảng 1.1 : Đặc điểm và các mô hình quản lí …………………… 21 2 Bảng 2.1: Quy mô học sinh THPT chuyên trong toàn quốc …… 63 3 Bảng 2.2: Kết quả giáo dục của trường THPT chuyên TĐN …… 70 4 Bảng 2.3: Nhận thức của các đối tượng về học sinh trường chuyên 74 5 Bảng 2.4 : Tỷ lệ học sinh có chỉ số IQ và CQ trên trung bình : IQ>100 và CQ > 100, (đạt chuẩn vào trường THPT đào tạo tài năng) …………… 77 6 Bảng 2.5 : Thang điểm xác định kết quả trác nghiệm ……………. 78 7 Bảng 2.6a : Kết quả IQ chung ……………………………………. 79 8 Bảng 2.6b : Kết quả EQ của học sinh các trường tham gia khảo sát 80 9 Bảng 2.7 : Sự hiểu biết về mục tiêu nhà trường …………………. 81 10 Bảng 2.8 : Về chương trình nội dung của trường THPT chuyên …. 83 11 Bảng 2.9 : Cơ sở vật chất và kinh phí trường chuyên ……………. 88 12 Bảng 2.10 : So sánh mức độ tương quan giữa các yếu tố ………… 91 13 Bảng 2.11 : Những hạn chế khó khăn trong hoạt động rèn luyện đạo đức, học tập chuyên môn, tham gia các hoạt động xã hội của các học sinh trường THPT chuyên ……………………………………… 93 14 Bảng 2.12 : Các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến hoạt động rèn luyện đạo đức, học tập chuyên môn, tham gia các hoạt động xã hội của học sinh các trường THPT chuyên hiện nay nhìn từ góc độ học sinh ……………… 95 15 Bảng 2.13 : Đánh giá chung về công tác giáo dục toàn diện ở nhà trường THPT chuyên hiện nay ……………………………………. 99 16 Bảng 3.1 : Mức độ đồng ý về các biện pháp cần thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả quản lí học sinh và nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện học tập và hoạt động văn hóa – xã hội của học sinh trường THPT chuyên nhìn từ góc độ học sinh ……………………………… 153 17 Bảng 3.2 : Phân phối tần số điểm kiểm tra của 2 nhóm sau thử nghiệm …. 156 18 Bảng 3.3 : Kết quả kiểm tra nhận thức của 2 nhóm sau thử nghiệm …… 156 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ STT Tên hình vẽ, sơ đồ, đồ thị Trang 1 Hình 1.1 : Mô hình đào tạo cử nhân sư phạm …………………. 14 2 Hình 1.2 : Các chức năng của quản lí ………………………… 18 3 Hình 1.3 : Khung tổng hợp các mô hình quản lí ………………. 22 4 Hình 1.4 : Những nhân tố của chất lượng nhân lực ……………. 28 5 Hình 1.5 : Hệ mục tiêu giáo dục ………………………………… 32 6 Hình 1.6 : Mối quan hệ tác động qua lại giữa nhà trường và xã hội 41 7 Hình 1.7 : Quản lí theo mục tiêu ……………………………… 41 8 Hình 1.8 : Sơ đồ mối liên hệ giữa các yếu tố cấu thành ………… 43 9 Hình 1.9 : Mô hình CIMO (Unesco – 2000) ………………… 47 10 Hình 1.10 : Mô hình quản lí dựa trên nhà trường và theo mục tiêu giáo dục toàn diện …………………………… 48 11 Hình 1.11 : Mô hình quản lí dựa trên nhà trường và theo mục tiêu giáo dục toàn diện ……………………………… 50 12 Đồ thị 2.1: Đồ thị đánh giá chung của giáo viên về các hoạt động liên quan 90 13 Đồ thị 2.2 : Đồ thị đánh giá về mức độ hài lòng của bản thân giáo viên khi công tác ở trường THPT chuyên ………………… 90 14 Đồ thị 2.3 : Biểu đồ thể hiện kết quả đánh giá của các giáo viên 92 15 Hình 2.1 : Những hạn chế khó khăn trong hoạt động rèn luyện đạo đức, học tập chuyên môn, tham gia các hoạt động xã hội của các học sinh trường THPT chuyên ……………………………. 94 16 Đồ thị 2.4 : Đánh giá chung về công tác giáo dục toàn diện ở nhà trường THPT chuyên. ………………………………………… 99 vii 17 Đồ thị 2.5 : Đánh giá về hiệu lực thực thi các nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường nói chung và trường THPT chuyên nói riêng trong thời gian vừa qua theo điều 58 – Luật Giáo dục ………………………………………………………. 109 18 Hình 3.1 : Mô hình quản lí trường THPT chuyên bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện …………………………………………. 122 19 Hình 3.2 : Mô hình tổ chức nhà trường theo cấu trúc - chức năng 124 20 Hình 3.3 : Biểu diễn mối quan hệ giữa các giải pháp …………. 149 21 Đồ thị 3.1 : Ý kiến đánh giá về tính cấp thiết của các giải pháp hoàn thiện công tác quản lí các trường THPT chuyên nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện …………………………………………. 150 22 Đồ thị 3.2 : Kết quả đánh giá về tính khả thi của tất cả các biện pháp 152 23 Hình 3.4 : Mức độ đồng ý của các biện pháp trong tổng tỷ lệ 100% 154 24 Đồ thị 3.3 : Tần suất kết quả kiểm tra thử nghiệm …………… 157 viii NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BGD&ĐT : Bộ Giáo dục và Đào tạo CBQLGD : Cán bộ quản lí Giáo dục CP : Chính phủ CQ : Chỉ số sáng tạo CTPTC : Chương trình phổ thông chuyên ĐH : Đại học ĐT : Đào tạo EQ : Chỉ số cảm xúc GD : Giáo dục GDQD : Giáo dục Quốc dân HS : Học sinh IQ : Chỉ số thông minh KHXH : Khoa học Xã hội NQ : Nghị Quyết NXB : Nhà xuất bản PT : Phổ thông PTCS : Phổ thông cơ sở PHHS : Phụ huynh học sinh SGK : Sách Giáo khoa TDTT : Thể dục Thể thao THPT : Trung Học Phổ Thông THCS : Trung Học Cơ Sở TW : Trung Ương XHCN : Xã Hội Chủ Nghĩa UBND : Ủy ban Nhân dân. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Lịch sử phát triển nhân loại cho thấy, thời nào cũng có người tài và người tài thời nào cũng có vai trò to lớn trong những bước phát triển nhất định của xã hội. Vì thế, từ thời cổ xưa, xã hội đã có những cách nhận dạng cũng như đào tạo tài năng, trọng dụng nhân tài để phục vụ cho lợi ích và sự phát triển của xã hội đó. Bước vào thế kỷ XXI, với sự phát triển nhanh chóng về khoa học – công nghệ và kinh tế - xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành sức mạnh quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc tìm kiếm tích cực những thanh thiếu niên có năng lực tư duy và phẩm chất nhân cách nổi trội để đào tạo họ trở thành những tài năng phục vụ cho sự phát triển của Quốc gia hiện đang là quốc sách của các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển trên toàn cầu. Xu thế phát triển kinh tế xã hội nói trên quy định xu hướng phát triển của giáo dục. Giáo dục ngày càng thể hiện rõ vai trò của một phương thức đặc biệt tạo sự công bằng cho sự phát triển của con người và tạo sự sàng lọc đối với sự phát triển đó. Mục đích của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Trong một chừng mực nhất định, nhân tài được coi là sản phẩm của giáo dục, của sự sàng lọc mà giáo dục thực hiện đối với sự phát triển cá nhân 1.2. Để phát huy vai trò của giáo dục trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII (tháng 1 – 1993) đã ra Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, nêu rõ bốn quan điểm chỉ đạo của Đảng, trong đó có quan điểm thứ hai trực tiếp đề cập đến việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [36, tr 71]. Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện từ nay đến Đại hội X của Đảng) có viết: “Bộ Chính trị ra Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ, trong đó cần nhấn mạnh việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng” [37, tr 148]. Đầu năm 2004, chính phủ đã cho triển khai dự án Nhà nước “thí điểm đào tạo nguồn nhân lực tài năng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chính phủ. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X nêu rõ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cần “tạo được chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào [...]... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lí trường Trung học phổ thông chuyên Chƣơng 2: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng quản lý trường Trung học Phổ thông chuyên ở Việt Nam Chƣơng 3: Mô hình quản lí và các giải pháp triển khai mô hình quản lí trường Trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu... khoa học Đề xuất và hoàn thiện mô hình quản lí trường THPT chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện cần dựa trên cơ sở lý luận giáo dục và quản lí giáo dục hiện đại, xác định các thành tố cấu trúc của mô hình trên quan điểm quản lí chất lượng tổng thể theo mục tiêu giáo dục toàn diện và dựa trên nhà trường Mô hình quản lí mới này sẽ bảo đảm sự tác động và thực thi các giải pháp quản lí của chủ thể quản. .. trường Trung học Phổ thông chuyên nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu về mô hình quản lí các trường Trung học Phổ thông chuyên Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài Mô hình quản lí trường THPT chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và quản lí trường THPT chuyên nói riêng 2 Mục đích... năm của mô hình quản lý, các học gia đã tổng kết 4 mô hình chính sau: 20 1 Mô hình mục tiêu hợp lý và mô hình qui trình bên trong Hai mô hình quản lý này xuất hiện vào 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 20 Mô hình mục tiêu hợp lý là mô hình quản lý theo mục tiêu có triết lí cơ bản là hướng tới một kết quả đầu ra cao nhất và vai trò của ngưòi quản lý là bằng mọi biện pháp để đạt được mục tiêu đó 2 Mô hình qui... THPT chuyên hiện nay? 2) Dựa trên cơ sở lý luận nào để xây dựng mô hình quản lí trường THPT chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện? 3) Có những hạn chế, bất cập nào trong thực tiễn hoạt động và quản lí hoạt động giáo dục ở trường THPT chuyên theo yêu cầu giáo dục toàn diện? 4) Cần xây dựng mô hình quản lí nhà trường và các giải pháp triển khai thế nào cho phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện? ... thiện mô hình trường THPT chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện 4 5.2 Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục học sinh năng khiếu và quản lí giáo dục của các trường THPT chuyên hiện nay 5.3 Đề xuất mô hình quản lí trường THPT chuyên và các giải pháp triển khai mô hình phù hợp theo quan điểm giáo dục toàn diện Tiến hành lấy ý kiến chuyên gia và thử nghiệm một số giải pháp triển khai mô hình. .. tài và đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện như Luật Giáo dục năm 2005 đã chỉ rõ: Mục tiêu giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung. .. triển trường trung học phổ thông chuyên ở Việt Nam Đồng thời chỉ ra được những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu phát triển năng khiếu trên cơ sở giáo dục toàn diện ở loại hình trường này 9.3 Đề xuất được mô hình và các giải pháp triển khai mô hình quản lý nhà trường, quản lý quá trình đào tạo ở trường THPT chuyên theo mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách của học. .. triển quan điểm quản lý dựa trên nhà trường và định hướng mục tiêu giáo dục toàn diện ở trường THPT chuyên trong bối cảnh phát triển đa dạng của giáo dục phổ thông nước ta hiện nay Chỉ ra những hạn chế trong nhận thức và tổ chức quản lý điều hành trường THPT chuyên ở nước ta 9.2 Khảo sát và phân tích, đánh giá tổng thể thực trạng các hoạt động giáo dục và quản lí giáo dục trường THPT chuyên Xác định... xét mô hình theo phương diện vật chất Mô hình là mô hình vật chất với chức năng làm chuẩn, mẫu cho sự nhận thức hoặc các hoạt động vật chất khác Mô hình có phạm vi phản ánh rộng và hẹp khác nhau Có thể sử dụng mô hình ở cấp độ xã hội (mô hình xã hội chủ nghĩa) hay sử dụng mô hình cho các hoạt động như mô hình dạy học, mô hình tư vấn Mô hình có thể là cụ thể hoặc trừu tượng như mô hình nhân cách hay mô . phổ biến và tính đặc thù trong mô hình quản lí trường Trung học Phổ thông chuyên …………………………………………………. 47 1.5.2. Mô hình quản lí trường Trung học Phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục. giải pháp triển khai mô hình quản lí trường Trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện. 8 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 1.1. Tổng. nào nghiên cứu về mô hình quản lí các trường Trung học Phổ thông chuyên. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài Mô hình quản lí trường THPT chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện với mong muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN, Chương 2 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN Ở VIỆT NAM, Chương 3 MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm