Công tác quản lý thư viện trường THCS

71 624 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 23:35

1Công tác quản lý thư việntrường thcsNgười biên soạn và thực hiện:Thạc sỹ: Phạm Thị BíchTổ: Nghiệp vụ quản lý2Khởi động Khi vào thư viện bạn thích đọc những loại sách, báo, tạp chí nào?Thư viện của trường bạn có đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc không? Trò chơi: Đóng vaiGiả sử ở trường bạn tổ chức trò chơi Đóng vai trong quản lý với thời gian là 1tháng. Bạn được vào vai cán bộ TV. Bạn sẽ diễn vai của mình như thế nào ?Phạm Bích NVQLCông tác quản lý thư viện trường THCS3Mục tiêuSau khi nghiên cứu chuyên đề này, bạn được trang bị và củng cố thêm:1. Kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về thư viện, thư viện trường học Nghiệp vụ thư viện Các biện pháp cơ bản để quản lý công tác thư viện của người cán bộ quản lý trường học.2. Kỹ năng:ứng dụng những vấn đề được nghiên cứu vào thực tiễn công tác quản lý của mình.3. Thái độ:Có cách nhìn, suy nghĩ đúng đắn về vai trò của thư viện trong nhà trường và vai trò lãnh đạo của người quản lý trong việc nâng cao mức phục vụ của thư viện trường học.Phạm Bích NVQLCông tác quản lý thư viện trường THCS4công tác quản lý thư viện Ketnooi.com 1 Ngêibiªnso¹nvµthùchiÖn: Th¹csü:Ph¹m ThÞ BÝch Tæ:NghiÖp vô qu¶n lý Ketnooi.com 2 Khởi động Khởi động -Khivàothviệnbạnthíchđọcnhữngloạisách, báo,tạpchínào? Thviệncủatrờngbạncóđápứngđợcyêucầucủa bạnđọckhông? -Trò chơi: Đóng vai GiảsửởtrờngbạntổchứctròchơiĐóngvai trongquảnlývớithờigianlà1tháng.Bạnđợcvào vaicánbộTV.Bạnsẽdiễnvaicủamìnhnhthế nào? Ketnooi.com kt ni cụng dõn in t Công tác quản lý th viện tr ờng THCS Ketnooi.com 3 Mục tiêu Saukhinghiêncứuchuyênđềnày,bạnđợctrangbịvàcủngcốthêm: 1. Kiến thức: -Mộtsốvấnđềcơbảnvềthviện,thviệntrờnghọc -Nghiệpvụthviện -Cácbiệnphápcơbảnđểquảnlýcôngtácthviệncủangờicánbộ quảnlýtrờnghọc. 2. Kỹ năng: ứngdụngnhữngvấnđềđợcnghiêncứuvàothựctiễncôngtác quảnlýcủamình. 3. Thái độ: Cócáchnhìn,suynghĩđúngđắnvềvaitròcủathviệntrongnhàtr ờngvàvaitròlãnhđạocủangờiquảnlýtrongviệcnângcaomứcphụcvụ củathviệntrờnghọc. Phạm Bích - NVQL Công tác quản lý th viện tr ờng THCS Ketnooi.com 4 công tác quản lý th viện tr ờng thcs điều kiện hỗ trợ Nội dung i. Một số vấn đề cơ bản về th viện tr ờng phổ thông II. Vài nét về nghiệp vụ th viện III. Công tác Quản lý th viện tr ờng học Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 5 điều kiện hỗ trợ 1.BộGD&ĐT:Quy chế về tổ chức và hoạt động của th viện tr ờng phổ thông(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT - 6/11/1998 của Bộ tr ởng Bộ GD&ĐT) 2.BộGD&ĐT:Quy định về tiêu chuẩn th viện tr ờng phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT - 02/02/2003 của Bộ tr ởng Bộ GD&ĐT) 3.BộGD&ĐT:Ch ơng trình công tác th viện tr ờng học năm 2008 - 2009. 4.NguyễnThếTuấn-NguyễnTiếnToàn:Nghiệp vụ th viện tr ờng học.NXBĐạihọcquốcgia,HàNội-2000. 5.SởGD&ĐTPhúThọ:Biên bản kiểm tra công tác th viện tr ờng học theo chuẩn 01 của Bộ GD&ĐT Phạm Bích - NVQL Công tác quản lý th viện tr ờng THCS 6Ketnooi.com I. Một số vấn đề cơ bản về tv I. Một số vấn đề cơ bản về tv trờng trờng phổ thông phổ thông 1. Khái niệm: 1. Khái niệm: * * Thviện Thviện :- Danh từ :- Danh từ thviện thviện (bibliotheque) xuất phát từ tiếng Hy (bibliotheque) xuất phát từ tiếng Hy Lạp: nơi tàng trữ và bảo quản sách báo Lạp: nơi tàng trữ và bảo quản sách báo - Từ điển tiếng Việt: TV là nơi tàng trữ, giữ gìn sách báo, tài - Từ điển tiếng Việt: TV là nơi tàng trữ, giữ gìn sách báo, tài liệu và tổ chức cho bạn đọc sử dụng. liệu và tổ chức cho bạn đọc sử dụng. *Lịchsửthviện: *Lịchsửthviện: Thếgiới: Thếgiới: 2750 năm TCN - TV của nh vua Sargon TKVII - TCN - Sách bằng đất sét của nh vua Assyria TK III - TCN - TV công cộng Alexandria Công tác quản lý th viện tr ờng THCS Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com Ketnooi.com 7 7 Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (1) Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (1) 1. TV Abbey, th nh ph St.Gallen, à ố Thuþ Sü 2. TV Real Gabinete Portugues DeLeitura RioDe Janerio, Brazil C«ng t¸c qu¶n lý th viÖn tr êng THCS Ph¹m BÝch - NVQL Ketnooi.com Ketnooi.com 8 8 3.TV Trinity College, AKA, The Long Room, Dubin, Ireland 4. TV Melk Monastery, Melk, Austria Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (2) Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (2) C«ng t¸c qu¶n lý th viÖn tr êng THCS Ph¹m BÝch - NVQL Ketnooi.com Ketnooi.com 9 9 Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (3) Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (3) 5. TV T nh©n c a Jay alkerư ủ Ư 6. TV Rijkmuseum, Amsterdam C«ng t¸c qu¶n lý th viÖn tr êng THCS Ph¹m BÝch - NVQL Ketnooi.com Ketnooi.com 10 10 Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (4) Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (4) 7. TV c a to nh Partiament, Ottawa, ủ à à Canada 8.TV Tu viÖn thÇn häc Strahov, Prague, CH SÐc C«ng t¸c qu¶n lý th viÖn tr êng THCS Ph¹m BÝch - NVQL [...].. .Công tác quản lý th viện trờng THCS Những th viện đẹp nhất thế giới (5) 9 TV Herzog August, Wolfenbutell, Đức 10 TV Đại học Coimbra, Coimbra, Bồ Đào Nha Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 11 Công tác quản lý th viện trờng THCS Những th viện đẹp nhất thế giới (6) 11 TV Wiblingen Monastary, Ulm, Đức 12 TV Stiffsbibliothek Kklosterneuburg, áo Phạm Bích - NVQLKetnooi.com 12 Công tác quản lý th viện trờng THCS. .. - NVQL 24 Công tác quản lý th viện trờng THCS 4 Tổ công tác TV (2) Phát hiện, su tầm, giới thiệu, hớng dẫn Vận động ủng hộ xây dựng TV TTCM: Chỉ đạo việc tham gia công tác TV Bàn bạc sử dụng công khai nguồn thu ngoài NS Nhiệm vụ của tổ công tác TV HT: phối hợp các tổ chức, XD TV vững mạnh GVCN: chỉ đạo HS về sử dụng, bảo quản Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 25 Công tác quản lý th viện trờng THCS Hoạt... Phạm Bích - NVQL 21 Công tác quản lý th viện trờng THCS 3.ưCơưsởưvậtưchất,ưkỹưthuậtưcủaưTVư(1) Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 22 Công tác quản lý th viện trờng THCS 3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật của TV (2) Cơ sở vật chất, kỹ thuật của TV Phòng đọc và cho mợn Kho sách Ketnooi.com Phạm Bích - NVQL Trang thiết bị chuyên dùng 23 Công tác quản lý th viện trờng THCS 4 Tổ công tác TV (1) -ưThànhưphần: +ưTổưtrư ng:ưHTưhoặcưPHT... Sasoviro, Rome, Italy Ketnooi.com 15 Công tác quản lý th viện trờng THCS Những th viện đẹp nhất thế giới (10) 19 Phòng đọc sách cổ của Anh, bảo tàng Anh, London 16 20 TV quốc hội Hoa Kỳ, Washington Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com Công tác quản lý th viện trờng THCS Sự phát triển của th viện Việt Nam Xuất hiện vào thế kỷ XI, bao gồm 4 kho chứa sách Đời Lý: tàng trữ, bảo quản sách Kinh Phật, văn bia chiếu... lý th viện trờng THCS Những th viện đẹp nhất thế giới (7) 13 TV Central Library, thành phố Seattle, Mỹ Phạm Bích - NVQL 14 TV tại Admont, áo Ketnooi.com 13 Công tác quản lý th viện trờng THCS Những th viện đẹp nhất thế giới (8) 15 TV George Peabody, Baftimure, Maryland, Mỹ Phạm Bích - NVQL 16 TV quốc gia Belarus Ketnooi.com 14 Công tác quản lý th viện trờng THCS Những th viện đẹp nhất thế giới (9) 17... Tổ công tác th viện năm học 2009 - 2010 của tr ờng bạn Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 26 Công tác quản lý th viện trờng THCS Ii vài nét về nghiệp vụ tV trờng học Hoạt động 3: Đọc tài liệu số 3 Nghiệpưvụư th viện trư ngưhọcưphần Đăng ký sách ư ờ báo: +ưĐăngưkýưtổngưquát +ưĐăngưkýưcáưbiệt +ưĐăngưkýưsáchưgiáoưkhoa Ghi những nhận thức của bạn vào vở học tập Ketnooi.com Phạm Bích - NVQL 27 Công tác quản lý. .. nhữngưvănưbảnưquyưphạmưphápưluậtưvề công tác TV Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 20 Công tác quản lý th viện trờng THCS Nhiệm vụ của GV (cán bộ) phụ trách công tác TV Thực hiện QĐ, CT; tổ chức HĐ của TV Nắm đờng lối chính sách, VB về TV Nhiệm vụ của CB TV Hớng dẫn sử dụng sách báo Quy ch, nguyên tắc, nghiệp vụ TV Tham dự hội thảo, hội nghị chuyên đề Tổng kết, phổ biến, áp dụng kinh nghiệm Ketnooi.com Phạm Bích - NVQL 21 Công tác quản lý. .. Ketnooi.com 34 Công tác quản lý th viện trờng THCS Sơưđồưmôưtảưtheoưisbd 1 Tiêuưđềưmôưtả Tênưsáchưchínhư=ưtênưsáchưsóngưđôi:chiư tiếtưbổưsungưchoưtênưsáchư/ưKhoảnưghiư tác giả.-ưKhoảnưghiưnhàưxuấtưbản.-ưNơiư xuấtưbản:ưNhàưxuấtưbản,ưnămưxuấtưbản.-ư Sốưtrang:ưminhưhoạ;ưKhổưsáchư+ưTàiư liệuưkèmưtheo.-ư(Tùng thư ) ưưưưưưưưưưưưPhụưchú 2 3 Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 35 Công tác quản lý th viện trờng THCS 2.2... Công tác quản lý th viện trờng THCS 2 Mô tả tài liệu 2.1 Nội dung mô tả: 2.1.1 Các yếu tố mô tả: ư-ưKhuưvựcưtênưsáchưvàưkhoảnưghi tác giả ưưưưư-ưKhuưvựcưxuấtưbảnư-ưkhoảnưghiưlầnưxuấtưbản ưưưưưưưưưưư-ưKhuưvựcưđịaưchỉưxuấtưbản ưưưưưưưưưưưưưưưư-ưKhuưvựcưchiưtiếtưsốưliệu ưưưưưưưưưưưưưưưưưưư-ưKhuưvựcưtùng thư ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư-ưKhuưvựcưphụưchú Phạm Bích - NVQL Ketnooi.com 32 Công tác quản lý th viện. .. liệu số 2 Quy định về tiêu chuẩn th viện trờng phổ thông và trả lời các câu hỏi: + Khái niệm th viện, th viện trờng phổ thông? + Nhiệm vụ của th viện trờng phổ thông, nhiệm vụ của cán bộ th viện? + Cơ sở vật chất của th viện nhà trờng? Ketnooi.com Phạm Bích - NVQL 19 Công tác quản lý th viện trờng THCS Th viện trờng phổ thông -ưLàưmộtưbộưphậnưcơưsởưvậtưchấtưtrọngưyếu,ưtrungư tâmưsinhưhoạtưvănưhoáưvàưkhoaưhọcưcủaưnhàưtrư . viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (9) 17. TV Riksdagen, Tv Swedish Partiament, Stockholm, Thu §iÓn 18. TV Sasoviro, Rome, Italy C«ng t¸c qu¶n lý th viÖn tr êng THCS Ph¹m BÝch - NVQL Ketnooi.com 16 Nh÷ng. ®Ñp nhÊt thÕ giíi (1) Nh÷ng th viÖn ®Ñp nhÊt thÕ giíi (1) 1. TV Abbey, th nh ph St.Gallen, à ố Thu Sü 2. TV Real Gabinete Portugues DeLeitura RioDe Janerio, Brazil C«ng t¸c qu¶n lý th viÖn. một th viện 1253: Thành lập Quốc học viện,xây dựng TV Lãn Kha 1407: Nhà Minh thiêu huỷ, tịch thu tất cả TV Nhà Lê: Xây dựng TV và đ a vào Bí th các 1483: Xây dựng Văn Miếu và lập nhà Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý thư viện trường THCS, Công tác quản lý thư viện trường THCS, Công tác quản lý thư viện trường THCS, Tổ công tác TV (2), Đăng ký sách báo, iv. Công tác Quản lý thư viện trường học (4)

Mục lục

Xem thêm