Đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Hằng Hải 1 theo hướng chuẩn hóa trong gian đoạn hiện nay

110 313 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:37

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN TRỌNG NGHINH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I THEO HƯỚNG CHUẨN HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRẦN QUỐC THÀNH HÀ NỘI - 2011 4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chưong 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 5 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu 5 1.1.1. Ở nước ngoài 5 1.1.2. Ở Việt Nam 7 1.2. Đánh giá và đánh giá trong giáo dục 8 1.2.1. Đánh giá 8 1.2.2. Đánh giá trong giáo dục 9 1.3. Chuẩn và chuẩn đánh giá 20 1.3.1. Khái niệm chuẩn 20 1.3.2. Chuẩn trong giáo dục 20 1.3.3. Chuẩn đánh giá 21 1.4. Đánh giá giảng viên 22 1.4.1. Giảng viên và vai trò của giảng viên CĐ, ĐH 22 1.4.2. Các yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người giảng viên 24 1.4.3. Mục tiêu của đánh giá giảng viên 29 1.4.4. Tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá GV 32 1.4.5. Các yêu cầu của việc đánh giá giảng viên 34 1.4.6. Phương pháp và quy trình đánh giá giảng viên 36 5 Kết luận chương 1 38 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 40 2.1. Thực trạng công tác đánh giảng viên ở Việt Nam 40 2.2. Khái quát về trường Cao đẳng Hàng hải I 42 2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển của Trường 42 2.2.2. Định hướng mục tiêu phát triển của Trường 43 2.2.3. Đội ngũ giảng viên của Trường 44 2.3. Thực trạng đánh giá GV của trường Cao đẳng Hàng hải I 49 2.3.1. Công tác quản lý GV của trường Cao đẳng Hàng hải I 49 2.3.2. Các nội dung đánh giá GV của trường Cao đẳng Hàng hải I 51 2.4. Đánh giá chung về thực trạng đánh giá GV của trường CĐ Hàng hải I 53 2.4.1. Những kết quả đạt được 54 2.4.2. Những hạn chế trong công tác đánh giá GV của trường 55 Kết luận chương 2 59 Chương 3: TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 61 3.1. Nguyên tắc khi xây dựng chuẩn và thực hiện đánh giá GV 61 3.1.1. Đánh giá giảng viên phải dựa vào cơ sở pháp lý 61 3.1.2. Đánh giá GV phải tác động vào các khâu, các yếu tố của quá trình quản lý đội ngũ thông qua các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, đầy đủ 61 3.1.3. Đánh giá GV phải góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ 62 3.1.4.Đánh giá GV phải có sự hợp tác của đối tượng đánh giá 63 3.1.5. Đánh giá GV phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường 63 3.1.6. Đánh giá GV cần được thực hiện một cách khách quan 64 3.2.Biện pháp đánh giá GV theo hướng chuẩn hóa 64 3.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn 64 3.2.2. Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp của GV phù hợp với điều kiện của trường Cao đẳng Hàng hải I 71 6 3.2.3. Hướng dẫn sử dụng các tiêu chí…………………………………… 78 3.2.4. Quy trình đánh giá GV 78 3.3. Thử nghiệm đánh giá GV 82 3.3.1. Mục đích và nội dung thử nghiệm 82 3.3.2. Quy mô và đơn vị thử nghiệm 82 3.3.3. Phương thức thử nghiệm 82 3.3.4. Phương pháp và các bước tiến hành thử nghiệm 82 3.3.5. Kết quả thử nghiệm 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 1. Kết luận 84 2. Khuyến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU,CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB Cán bộ CBQL Cán bộ quản lí CĐ Cao đẳng CNH,HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐH Đại học ĐNGV Đội ngũ giảng viên GD& ĐT Giáo dục và đào tạo GDCĐ, GDĐH Giáo dục Cao đẳng, Đại học GS Giáo sư GV Giảng viên GVC Giảng viên chính GVCC Giảng viên cao cấp HĐĐG Hội đồng đánh giá NCKH Nghiên cứu khoa học NCS Nghiên cứu sinh PGS Phó giáo sư SV Sinh viên ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ở bất cứ thời đại nào, bất cứ quốc gia nào, giáo dục cũng giữu vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Một vấn đề cấp thiết hiện nay trong ngành giáo dục của nước ta là đảm bảo và nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô đào tạo, nhất là chất lượng dạy – học trong các nhà trường nhằm nhanh chóng đưa giáo dục và đào tạo đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước, thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước” Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, hơn bao giờ hết vấn đề phát triển nguồn lực ở nước ta đặt ra như một cấp bách.Đồng thời phát triển nguồn nhân lực đã được nhận thức như là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó GD&ĐT là con đường quan trọng nhất. Đảng ta đã xác định phát triển GD&ĐT là quốc sách hàng đầu; giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục ĐH có vị trí quan trọng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phụ vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH , HĐH và hội nhập đất nước. Đánh giá trong giáo dục về cơ bản là một hoạt động mang tính xã hội, có tầm quan trọng hàng đầu đối với vấn đề chất lượng Ewell (1993) thừa nhận rằng việc đánh giá thường xuyên có tác động tích cực tới việc nâng cao không ngừng chất lượng của quá trình dạy và học. Do chất lượng giáo dục là trách nhiệm của tất cả mọi người đặc biệt là những người có liên quan trực tiếp tới hoạt động giảng dạy, GV trở thành những người đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh giá công việc của chính họ. Vấn đề là làm sao cho GV 2 tham gia vào việc đánh giá một cách hợp lý và có hiệu quả, trong đó họ vừa là người được đánh giá vừa là người hỗ trợ cho việc đánh giá. Mặc dù việc đánh giá GV có chung lịch sử với nền giáo dục nước nhà, song ở một chừng mực nào đó nó vẫn là vấn đề cần được đổi mới để có thể góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV thông qua đó nâng cao chất lượng của giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng Hàng hải I là đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ, sĩ quan, thuyền viên trình độ Cao đẳng. Hiện tại Trường Cao đẳng Hàng hải I là trường Cao đẳng mới được thành lập năm 2007 nên việc đánh giá giảng viên, giáo viên được nhà trường luôn được coi trọng, được cụ thể bằng nhiều tiêu chí như: Quy chế nội bộ,thanh tra, kiểm tra…tất cả đó mới chỉ là bước đầu. Để trường ngày một phát triển, hội nhập và bền vững thì việc đánh giá Giảng viên, giáo viên theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay là việc cấp bách.Vì những lý do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài: “Đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Hàng Hải I theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay” 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá GV trường Cao đẳng Hàng hải I theo hướng chuẩn hoá góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV của trường trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác đánh giá GV của trường Cao đẳng chuyên nghiệp 3.2. Đối tượng nghiên cứu Tiêu chuẩn và quy trình đánh giá GV trường Cao đẳng Hàng hải I theo hướng chuẩn hóa. 4. Giả thuyết khoa học Nếu tiêu chí và quy trình đánh giá GV Trường Cao đẳng Hàng hải I được định hướng bằng khung chuẩn nghề nghiệp và phương pháp, kỹ thuật 3 đánh giá đa dạng thì việc đánh giá giảng viên sẽ được chuẩn hoá và có hiệu quả cao hơn. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thông hóa một số vấn đề lý luận về đánh giá, đánh giá trong giáo dục và đánh giá giảng viên theo hướng chuẩn hóa 5.2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá đội ngũ GV của trường Cao đẳng Hàng hải I. 5.3. Đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá đội ngũ GV theo hướng chuẩn hoá ở trường Cao đẳng Hàng hải I. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác đánh giá giảng viên và trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng và vận hành việc đánh giá giảng viên của trường Cao đẳng Hàng hải I theo hướng chuẩn hoá. Việc đánh giá con người, nhất là đối với đội ngũ GV- đội ngũ trí thức có vị trí xã hội đặc biệt là vấn đề nhạy cảm, đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá các hoạt động chính theo chức năng nhiệm vụ của GV. Phạm trù tư tưởng, đạo đức,lối sống chỉ được phản chiếu qua việc thực thi nhiệm vụ của người GV. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Tiến hành đọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các nguồn tài liệu lí luận và thực tiễn có liên quan đến công tác đánh giá trong giáo nói dục nói chung và đánh giá GV nói riêng bao gồm. - Các văn kiện của Đảng, Nhà nước… có liên quan đến luận văn về vấn đề cán bộ, đánh giá cán bộ; - Các tác phẩm về tâm lí học, giáo dục học, các công trình NCKH quản lí giáo dục… 4 Các tài liệu trên được phân tích, nhận xét, tóm tắt phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết các nhiệm vụ của luận văn. 7.2. Nhóm các phương pháp thực tiễn Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu, lấy ý kiến chuyên gia. Điều tra bằng bảng hỏi. 7.3. Nhóm các phương pháp xử lí thông tin Sử dụng toán thống kê để xử lí các kết quả nghiên cứu thu được. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,nội dung luận văn trình bày trong 3 chương: Chương 1. Cơ sở lí luận và pháp lý của đánh giá giảng viên theo hướng chuẩn hóa. Chương 2. Thực trạng đánh giá giảng viên ở trường Cao đẳng Hàng hải I – Cục Hàng hải Việt Nam. Chương 3. Tiêu chuẩn và quy trình đánh giá giảng viên theo hướng chuẩn hóa ở trường Cao đẳng Hàng hải I. 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu 1.1.1. Ở nước ngoài Hầu hết ở các quốc gia, đánh giá giáo dục ĐH được các trường rất coi trọng, do đó việc đầu tư nhân lực và vật lực cho giáo dục ĐH được quan tâm đặc biệt. Mối quan tâm đến chất lượng là kết quả trực tiếp của sự gia tăng môi mối quan tâm được các chính phủ biểu lộ với tính cạnh tranh quốc tế trong các nền kinh tế dựa trên sức mạnh của các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Do đó, với quan điểm luôn thích ứng trong đào tạo và nghiên cứu, các trường ĐH, CĐ đã thấy được sự cần thiết hình thành các phương pháp có hệ thống và phản hồi thường xuyên về hiệu suất của GV, nguồn lực quan trong nhất của họ. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục phương Tây, mọi nền văn minh đều cần đến GDĐH nhằm đào tạo lớp người tinh hoa để điều hành nhà nước trong mọi lĩnh vực, nhưng chỉ trong thời kỳ Trung cổ ở châu Âu mới xuất hiện các thực tế với tư cách là trường ĐH: một nhà trường bậc cao kết hợp giảng dạy với học thuật và được đặc trưng bởi quyền tự chủ và tự do học thuật. Ngày nay ở trong thời kỳ này, các trường ĐH, CĐ ở châu Âu đã có cách kiểm tra việc giảng dạy của GV thông qua SV. Hiệu trưởng chỉ định một hội đồng SV, để ghi chép bài xem bài giảng của GV có giảng dạy theo đúng lịch trình không, nếu có sự thay đổi nhỏ nào ngoài quy định chung, Hội đồng này sẽ báo cáo ngay cho Hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ phạt GV về những vi phạm đó.[37] và [36] Từ thế kỷ XVI và XVII, các trường ĐH, CĐ ở Châu Âu đã tiến hành đánh giá GV bằng hình thức: vào cuối năm học, đại diện Hội Đồng quản trị [...]... kế hoạch đánh giá Thực thi phương án đánh giá Lựa chọn mô hình đánh giá Các nguồn dữ liệu Phân tích dữ liệu Viết báo cáo đánh giá Phản hồi kết quả Bước 1 Giai đoạn chuẩn bi kế hoạch đánh giá Đánh giá viên phải hoàn tất một kế hoạch chi tiết về đợt đánh giá tại một cơ sở giáo dục Kế hoạch đó cung cấp các thông tin cơ bản sau: 1) Mục đích đánh giá; 2) Đối tương đánh giá; 3) Tiêu chuẩn đánh giá; 4) Hình... tổ chức đánh giá; 5) Phương pháp đánh giá; 6) Thời hạn đánh giá; 7) Thời gian hoàn thành báo cáo đánh giá; 8) Cá nhân ,đơn vị tiếp nhận báo cáo đánh giá; 9) Dự toán kinh phí Sau khi hoàn thành kế hoạch đánh giá, đoàn đánh giá phải bàn thảo để chọn mô hình đánh giá phù hợp với mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong kế hoạch 16 Bước 2 Ở giai đoạn thực thi kế hoạch đánh giá Giai đoạn thực... hội”. [16 ] 1. 2.2.2 Các mô hình đánh giá phổ biến trong giáo dục Có nhiều mô hình đánh giá, và việc chọn mô hình đánh giá cho những mục đích đánh giá khác nhau là rất quan trọng.Mỗi loại đánh giá nhằm một nhiệm vụ nhất định và mô hình đánh giá sẽ giúp chủ thể đánh giá phạm trù hóa được nhiệm vụ đánh giá, từ đó có cơ sở để thu thập, chỉnh lí và xử lí các thông tin đánh giá Vấn đề là phải chọn mô hình đánh giá. .. loại đánh giá mang tính tổng hợp nhằm thu thập nguồn thông tin phục vụ cho việc hoạch định các chính sách trong lĩnh vực giáo dục sau này Thông thường một hoạt động đánh giá bao gồm 4 bước: ( Hình 1. 1 ): - Chuẩn bị phương án đánh giá - Thực thi phương án đánh giá - Viết báo cáo đánh giá - Phản hồi kết quả đánh giá 15 Hình 1. 1 Các bước của quy trình đánh giá Chuẩn bị kế hoạch đánh giá Mô tả kế hoạch đánh. .. mục đích đánh giá, các chủ thể đánh giá có thể chọn một mô hình phù hợp hoặc kết hợp một vài mô hình gần nhau và có thể bổ sung cho nhau 1. 2.2.3 Chức năng của đánh giá giáo dục Chức năng của đánh giá giáo dục được hiểu là sự tác động của quá trình đánh giá lên đối tượng đánh giá được phát huy trước, trong và sau đánh giá theo chiều hướng mà chủ thể đánh giá mong muốn Chức năng của đánh giá giáo dục... cáo đánh giá Một báo cáo đánh giá bao gồm các phần sau: 1 ) Tóm tắt báo cáo đánh giá (viết sau cùng ) 2 ) Mục đích đánh giá (viết đầu tiên ) 3 ) Những thông tin cơ bản về đối tượng được đánh giá 4 ) Mô tả kế hoạch đánh giá 5 ) Kết quả đánh giá 6 ) Thảo luận về đối tượng được đánh giá và kết quả của nó 7 ) Kết luận và khuyến nghị 17 Phần 1 Tóm tắt báo cáo đánh giá Đây là phần tổng quan báo cáo đánh giá, ... chuẩn đánh giá tốt, trước tiên cần phải biết yếu tố của chuẩn đánh giá Tiếp đến, cần tìm chuẩn căn cứ lập ra tiêu chuẩn đánh giá Có căn cứ khoa học, khách quan và hiệu quả Tiêu chuẩn đánh giá là quy định đối ứng với đối tượng đánh giá Cụm từ tiêu chuẩn được giải thích là: “Điều kiện được quy định là mẫu mực để đánh giá và phân loại” [24,tr.7 21] “Điều quy định làm căn cứ để đánh giá [29, tr.956], chuẩn. .. tắc đánh giá sự vật”. [16 , tr .10 3] Chúng ta đã biết hàm nghĩa của đánh giá là phán đoán độ cao thấp của giá trị sự vật Như vậy giải thích trực giác chuẩn đánh giá chính là quy tắc chuẩn mực đánh giá giá trị cao thấp của sự vật gồm 2 nội dung thước đo từ những phương diện nào để đánh giá giá trị sự vật Hàm nghĩa của đánh giá là kinh qua bình phán hoặc xem xét để quyết định Căn cứ vào thước đo đánh. .. đánh giá, đồng thời đây cũng là căn cứ để các cơ quan hữu trách ra những quyết định quản lí phù hợp Bước 4 Phản hồi kết quả đánh giá Phản hồi kết quả đánh giá với mục đích xác định đối tượng đánh giá có phù hợp với mục tiêu, với chuẩn không để điều chỉnh hoạt động nhằm phát huy kết quả đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục 1. 3 Chuẩn và chuẩn đánh giá 1. 3 .1 Khái niệm chuẩn Theo. .. đích đánh giá Mục đích đánh giá khác nhau, đánh giá sẽ thực hiện các chức năng khác nhau Do đó ta có thể xác định những chức năng chủ yếu của đánh giá trong giáo dục như sau: * Chức năng định hướng Việc thu thập các thông tin đánh giá từ nhiều nguồn tin cậy khác nhau là một trong những điều kiện cốt lõi của lí luận về các phương pháp đánh giá trong giáo dục Không có phương pháp đánh giá nào là hoàn thiện, . Nam 7 1. 2. Đánh giá và đánh giá trong giáo dục 8 1. 2 .1. Đánh giá 8 1. 2.2. Đánh giá trong giáo dục 9 1. 3. Chuẩn và chuẩn đánh giá 20 1. 3 .1. Khái niệm chuẩn 20 1. 3.2. Chuẩn trong giáo. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 61 3 .1. Nguyên tắc khi xây dựng chuẩn và thực hiện đánh giá GV 61 3 .1. 1. Đánh giá giảng viên phải dựa vào. Đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Hàng Hải I theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá GV trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Hằng Hải 1 theo hướng chuẩn hóa trong gian đoạn hiện nay, Đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Hằng Hải 1 theo hướng chuẩn hóa trong gian đoạn hiện nay, Đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Hằng Hải 1 theo hướng chuẩn hóa trong gian đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GV TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI, CHƯƠNG 3 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm