Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

125 571 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC DỤNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Quân HÀ NỘI – 2010 LỜI CẢM ƠN Với những tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo đã nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho tôi hệ thống những tri thức quý báu về khoa học quản lý giáo dục, những phƣơng pháp nghiên cứu khoa học. Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa sau đại học trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động, các trƣờng THCS có đội ngũ nữ CBQL huyện Sơn Động, đội ngũ nữ CBQL các trƣờng THCS huyện Sơn Động, các chuyên gia, CBQL, giáo viên giỏi… các trƣờng THCS huyện Sơn Động cùng bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Văn Quân đã tận tình dạy bảo, hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Cảm ơn các Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ, Tiến sỹ là chủ tịch Hội đồng, phản biện và uỷ viên Hội đồng đã dành thời gian quí báu để đọc, nhận xét và tham gia Hội đồng chấm luận văn. Bản thân đã có nhiều cố gắng, nhƣng trong quá trình làm luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong sự góp ý, chỉ bảo chân tình, thẳng thắn của các quý thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và những ngƣời quan tâm đến đề tài. Xin trân trọng cảm ơn ! Sơn Động, tháng 11 năm 2010 Tác giả Nguyễn Đức Dụng NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BD Bồi dƣỡng CBQL Cán bộ quản lý CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GDTX Giáo dục thƣờng xuyên HS Học sinh KH-TC Kế hoạch tài chính KT-XH Kinh tế - Xã hội Nxb Nhà xuất bản QLGD Quản lý giáo dục SL Số lƣợng TB Trung bình TCCB Tổ chức cán bộ THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú UBND Uỷ ban nhân dân GV Giáo viên XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………………….2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu…………………………………… 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………………3 5. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………… 3 6. Giả thuyết nghiên cứu………………………………………………… 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………… 3 8. Đóng góp mới của luận văn………………………………………….….4 9. Cấu trúc nội dung luận văn…………………………………………… 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. Các khái niệm cơ bản…………………………………………………6 1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam về công tác cán bộ nữ ……………………….7 1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo với công tác phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý trƣờng THCS ……………………………17 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ nữ CBQL giáo dục trƣờng THCS ………………………………………………28 Tiểu kết chƣơng 1 ……………………………………………………… 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 2.1. Khái quát về huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang …………………………31 2.2. Khái quát về giáo dục huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ………… 33 2.3. Thực trạng đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trƣờng THCS huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ……………………………………42 2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trƣờng THCS ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ………………… 64 Tiểu kết chƣơng 2 ……………………………………………………… 71 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Các định hƣớng để đề xuất biện pháp ……………………………….72 3.2. Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trƣờng THCS ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ………………… 76 3.3. Khảo sát tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ nữ CBQL giáo dục ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang …………… 97 Tiểu kết chƣơng 3 ……………………………………………………… 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận ……………………………………………………………….101 2. Khuyến nghị ………………………………………………………….102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ TT Bảng, sơ đồ, hình vẽ Tên bảng, sơ đồ, hình vẽ Trang 1.1 Vị trí của trƣờng trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 18 2.1 Học sinh đạt giải HS giỏi cấp huyện và tỉnh của huyện Sơn Động 35 2.2 Quy mô phát triển trƣờng, lớp học sinh huyện Sơn Động 36 2.3 Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS năm học 2009- 2010 37 2.4 Xếp loại học lực học sinh THCS huyện Sơn Động năm học 2009-2010 38 2.5 Độ tuổi giáo viên trƣờng THCS huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 39 2.6 Trình độ chuyên môn giáo viên các trƣờng THCS huyện Sơn Động năm học 2009-2010 39 2.7 Đánh giá xếp loại chất lƣợng đội ngũ giáo viên trƣờng THCS huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang năm học 2009- 2010 40 2.8 Khái quát thực trạng cán bộ quản lý các trƣờng THCS huyện Sơn Động 41 2.9 Khái quát thực trạng cán bộ quản lý các trƣờng THCS huyện Sơn Động 43 2.10 Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý giáo dục của đội ngũ nữ cán bộ quản lý trƣờng THCS huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 44 2.11 Trình độ ngoại ngữ, tin học của đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang đến tháng 5/2010 46 2.12 Thâm niên quản lý của đội ngũ nữ CBQLGD trƣờng THCS huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 47 2.13 Tự đánh giá thực trạng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 49 2.14 Đánh giá của lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ phòng GD&ĐT về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 50 2.15 Đánh giá của tổ trƣởng chuyên môn, giáo viên giỏi, có uy tín của 10 trƣờng có CBQL là nữ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 51 2.16 Tổng hợp ý kiến đánh giá của ba nhóm khách thể về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ nữ CBQL các trƣờng THCS huyện Sơn Động 52 2.17 Tự đánh giá thực trạng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm của đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 2.18 Đánh giá của lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ phòng GD&ĐT về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm của đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 55 2.19 Đánh giá của tổ trƣởng chuyên môn, giáo viên giỏi, có uy tín của 10 trƣờng có CBQL là nữ về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm của đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 55 2.20 Tổng hợp ý kiến đánh giá của cả ba nhóm khách thể điều tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm của đội ngũ nữ CBQL các trƣờng THCS 56 2.21 Tự đánh giá thực trạng năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trƣờng của đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 57 2.22 Đánh giá của lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ phòng GD&ĐT về năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trƣờng của đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 58 2.23 Đánh giá của tổ trƣởng chuyên môn, giáo viên giỏi, có uy tín của 10 trƣờng có CBQL là nữ về năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trƣờng của đội ngũ nữ CBQL giáo dục các trƣờng THCS 59 2.24 Tổng hợp ý kiến đánh giá của cả ba nhóm khách thể điều tra về năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trƣờng của đội ngũ nữ CBQL các trƣờng THCS 60 2.25 Tổng hợp ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ phòng GD&ĐT về công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trong đó có sự quan tâm đến CBQL nữ 64 2.26 Tổng hợp ý kiến của nữ CBQL các trƣờng THCS về công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trong đó có sự quan tâm đến CBQL nữ 65 2.27 Tổng hợp ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phòng GD&ĐT và nữ CBQL trƣờng THCS trong việc sử dụng các biện pháp để phát triển đội ngũ nữ CBQL trƣờng THCS 65 2.28 Tổng hợp ý kiến của CBQL phòng GD&ĐT về công tác xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nữ CBQL các trƣờng THCS 66 3.1 Khảo sát về tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ 99 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh bước vào thiên niên kỷ mới, UNESCO (Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa của Liên hiệp quốc) từng có khuyến cáo: “Không có một sự tiến bộ nào, sự thành đạt nào có thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó. Và những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng cần thiết tiến hành sự nghiệp giáo dục một cách hiệu quả thì số phận của quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản”. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước, Đảng luôn xác định rõ: Phát triển giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nói chung và nữ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nói riêng là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong đó có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý thông qua các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết số 153-NQ/TW về Công tác cán bộ nữ (1967), Chỉ thị số 44-CT/TW về Một số vấn đề cấp bách trong công tác cán bộ nữ (1984), Nghị quyết số 04-NQ/TW về Đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới (1993), Chỉ thị số 37- CT/TW về Một số vấn đề về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới (1993), Nghị quyết số 11-NQ/TW về Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2007) Các quan điểm ấy cũng được cụ thể hoá vào các bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và ngày càng hoàn thiện, cụ thể hoá trong các văn bản khác. 2 Qua thực tế 12 năm công tác trong ngành giáo dục huyện Sơn Động, đặc biệt là 5 năm trực tiếp tham gia công tác tổ chức cán bộ ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động, tôi càng nhận thức sâu sắc được rằng, ở trường nào có đội ngũ cán bộ quản lý mà đứng đầu là người hiệu trưởng tâm huyết với nghề, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng và đặc biệt là năng lực quản lý, tổ chức, điều hành công việc một cách khoa học và sáng tạo thì tập thể sư phạm nhà trường đó đoàn kết, thống nhất và gặt hái được nhiều thành công trong công tác quản lý, chỉ đạo và giáo dục toàn diện học sinh. Cũng tại huyện Sơn Động, công tác phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm sâu sắc. Tuy nhiên, do đặc điểm Sơn Động là huyện miền núi nằm trong diện 62 huyện nghèo nhất của cả nước với 70% là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, còn nhiều hủ tục lạc hậu, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, nên để phát triển được đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng là một vấn đề hết sức khó khăn. Vấn đề đó đặt ra yêu cầu cấp bách và cần thiết là cần phải có chiến lược cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Từ lý luận và thực tiễn trên, có thể khẳng định: Để đảm bảo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo đi vào thực tiễn đời sống thì việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường học đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nữ hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách đối với ngành giáo dục và đào tạo. Từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc giang”. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo để phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. [...]... trung học cơ sở Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học sơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Các khái niệm cơ. .. nghiên cứu Đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 3.2 Đối tượng nghiên cứu Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở 4.2 Nghiên... đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục các trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong 5 năm gần đây, trên cơ sở đó đề ra biện pháp phát triển cho những năm tiếp theo 6 Giả thuyết nghiên cứu Nếu đề xuất được những biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở một cách phù hợp, khả thi thì chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ. .. trạng phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, tìm ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó 4.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cở sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay 5 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi mà Phòng Giáo dục và Đào tạo được phân cấp quản lý, đề tài chỉ tập trung. .. tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn về biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở trong điều kiện thực tiễn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 9 Cấu trúc nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung. .. vào những nội dung phát triển đội ngũ nữ CBQL giáo dục trường THCS huyện Sơn Động cho thấy, những yếu tố sau sẽ ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ nữ CBQL giáo dục huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang: - Công tác Lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL giáo dục nói chung đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, độ tuổi, trong đó chú trọng đến đội ngũ nữ CBQL giáo dục trường THCS theo đúng... trường học có vị trí rất quan trọng, quyết định sự thành bại của quá trình giáo dục, đào tạo Đội ngũ nữ cán bộ quản lý trường THCS là hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng là nữ giới ở trường THCS được bổ nhiệm theo Luật Giáo dục, 5 Điều lệ trường trung học và các văn bản quy định khác về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cán bộ quản lý trường học của Đảng và Nhà nước 1.1.2 Phát triển đội ngũ nữ. .. Đào tạo với công tác phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý trƣờng THCS 1.3.1 Vị trí của giáo dục THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân Theo quy định tại Điều 2, Điều lệ trường trung học thì: Trường trung học là cơ sở giáo dục của cấp trung học, cấp học nối tiếp ngành học tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông Trường trung học có tư cách pháp nhân và con dấu riêng”... 1.1.2 Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường THCS Phát triển là vận động, tiến triển theo hướng tăng lên từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý trường THCS là những tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý đội ngũ nữ cán bộ quản lý trường THCS làm cho đội ngũ này mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có kế hoạch, quy... phó hiệu trưởng trong các trường trung học sơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Phương pháp điều tra: Phỏng vấn trực tiếp các nhà lãnh đạo QLGD Dùng phiếu hỏi để trưng cầu ý kiến của CBQL, chuyên viên, cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, CBQL và giáo viên trường trung học cơ sở, trò chuyện với CBQL các trường trung học cơ sở và phòng GD&ĐT nhằm thu thập thông tin - Phương pháp chuyên gia: Tổ chức . Đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở. trường trung học cơ sở Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học sơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ. bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, Chương 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm