Biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phú

112 526 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:28

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠỊ HỌC GIÁO DỤC  DƢƠNG VĂN NGUYÊN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI- 2013 ii ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠỊ HỌC GIÁO DỤC  DƢƠNG VĂN NGUYÊN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Bích Liễu HÀ NỘI- 2013 iii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới Lãnh đạo trường Đại học Giáo dục; Phòng Sau Đại học; Khoa Quản lý giáo dục; Thư viện; các Giảng viên trong và ngoài trường đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn. Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Trần Thị Bích Liễu, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn với những kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm quý báu và với một tấm lòng vì học trò. Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc; cán bộ quản lý và giáo viên 7 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện về tổ chức lớp học, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin được cảm ơn các đồng nghiệp trong cơ quan và những người thân đã quan tâm giúp đỡ tận tình về cả vật chất và tinh thần, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Trong quá trình nghiên cứu, viết luận văn, mặc dù rất cố gắng nhưng tôi không tránh khỏi có những thiếu sót. Kính mong các Thầy, Cô, các nhà khoa học và các đồng nghiệp lượng thứ, xin cho tác giả những chỉ bảo quý báu để tôi có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa luận văn của mình, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp Giáo dục chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 Tác giả Dương Văn Nguyên iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ, cụm từ viết tắt Từ, cụm từ viết đầy đủ 1 CBQL Cán bộ quản lý 2 CBQLGD Cán bộ quản lý giáo dục 3 CNTT Công nghệ thông tin 4 CNTT & TT Công nghệ thông tin và truyền thông 5 CSVC Cơ sở vật chất 6 ĐHSP Đại học sư phạm 7 GD Giáo dục 8 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 9 GDTX Giáo dục thường xuyên 10 GDTHPT Giáo dục trung học phổ thông 11 GĐ Giám đốc 12 GV Giáo viên 13 HS Học sinh 14 HSG Học sinh giỏi 15 KHQLGD Khoa học quản lý giáo dục 16 PGĐ Phó giám đốc 17 TCM Tổ chuyên môn 18 TTCM Tổ trưởng chuyên môn 19 TCCN Trung cấp chuyên nghiệp 20 THCS Trung học cơ sở 21 THPT Trung học phổ thông 22 TTGDTX Trung tâm giáo dục thường xuyên 23 UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng số và biểu đồ ix Mục lục iii MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SƠ ̉ LÝ LUÂ ̣ N CƠ BA ̉ N VÊ ̀ QUA ̉ N LÍ PHÁT TRIÊ ̉ N NĂNG LƢ ̣ C SÁNG TA ̣ O CHO ĐÔ ̣ I NGŨ TÔ ̉ TRƢƠ ̉ NG CHUYÊN MÔN Ơ ̉ TRUNG TÂM GIÁO DU ̣ C THƢƠ ̀ NG XUYÊN 8 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 8 1.1.1. Trên thế giới 8 1.1.2. Ở Việt Nam 10 1.2. Lý luận về phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trung tâm Giáo dục thường xuyên 12 1.2.1. Tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn 12 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn 13 1.2.3. Quản lý phát triển năng lực sáng tạo của tổ trưởng chuyên môn ở trung tâm Giáo dục thường xuyên 19 1.3. Nội dung quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 24 1.3.1. Cung cấp các hiểu biết về sáng tạo nói chung và sáng tạo trong các lĩnh vực liên quan 24 1.3.2. Bồi dưỡng giáo viên các phương pháp sáng tạo để vận dụng vào quá trình sáng tạo và dạy học giúp học sinh phát triển sự sáng tạo 25 1.3.3. Bồi dưỡng các phương pháp tạo dựng môi trường dạy học sáng tạo trong trường học 26 1.3.4. Các phương pháp đánh giá sự sáng tạo của học sinh .26 1.3.5. Giáo viên cần được bồi dưỡng và phát triển các kĩ năng sáng tạo cũng như kĩ năng dạy học sáng tạo. 27 vi 1.4. Biện pháp quản lí của Giám đốc nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 28 1.4.1. Biện pháp đào tạo, bồi dưỡng…………………………………………28 1.4.2. Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho đối tượng về sáng tạo, nội dung, phương pháp sáng tạo ……………………………………………………… 30 1.4.3. Xây dựng môi trường văn hóa cho sự sáng tạo; (môi trường vật chất và tinh thần)…………………………………………………………………… 32 1.4.4. Biện pháp tuyển dụng người sáng tạo ……………………………… 32 1.4.5. Biện pháp đào tạo, bồi dưỡng sự sáng tạo của cá nhân, đội ngũ 34 1.4.6. Biện pháp sử dụng người sáng tạo 35 1.4.7. Sử dụng các chức năng và phương pháp quản lý trong việc phát triển và phát huy năng lực sáng tạo 35 Tiểu kết chương 1 36 Chƣơng 2: THƢ ̣ C TRA ̣ NG CÁC BIÊ ̣ N PHÁP QUA ̉ N LÍ PHÁT TRIÊ ̉ N NĂNG LƢ ̣ C SÁNG TA ̣ O CHO ĐÔ ̣ I NGŨ TÔ ̉ TRƢƠ ̉ NG CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYÊ ̣ N TI ̉ NH VĨNH PHÚC 38 2.1. Một số nét về tình hình của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 38 2.2. Thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn trong các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.2.1 Khái quát về chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc. 39 2.2.2. Thực trạng đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn của các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 41 2.2.3. Thực trạng sự hiểu biết về năng lực sáng tạo của người giáo viên ở trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 48 vii 2.3. Thực trạng các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 49 2.4. Những khó khăn khi thực hiện phát triển năng lực sáng tạo cho tổ trưởng chuyên môn 55 Tiểu kết chương 2 59 Chƣơng 3: CÁC BIÊ ̣ N PHÁP QUA ̉ N LÍ PHÁT TRIÊ ̉ N NĂNG LƢ ̣ C SÁNG TA ̣ O CHO ĐÔ ̣ I NGŨ TÔ ̉ TRƢƠ ̉ NG CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DU ̣ C THƢƠ ̀ NG XUYÊN CÂ ́ P HUYÊ ̣ N Ơ ̉ TỈNH VĨNH PHÚC 60 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1. Đảm bảo tính khoa học 60 3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ 60 3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa 61 3.1.4. Đảm bảo tính khả thi 61 3.2. Đề xuất các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc. 62 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo đối với học sinh và đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 62 3.2.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng kiến thức về sáng tạo cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên 64 3.2.3. Biện pháp 3: Phát triển kĩ năng sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 65 3.2.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường khuyến khích sự sáng tạo cho đội ngũ TTCM và GV trong các trung tâm Giáo dục thường xuyên 66 3.2.5. Biện pháp 5: Sử dụng công nghệ thông tin & truyền thông để phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn. 68 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất 73 viii 3.3.1. Khảo nghiệm tính cần thiết 73 3.3.2. Khảo nghiệm tính khả thi 76 3.3.3. Mức độ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi 78 Tiểu kết chương 3 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 ix DANH MỤC BẢNG SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TT Tên bảng số Trang 1 Bảng 2.1. Thực trạng về số năm làm quản lý của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 43 2 Bảng 2.2. Đánh giá sự hiểu biết về năng lực sáng tạo của người giáo viên ở trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc. 48 3 Bảng 2.3. Đánh giá thực tra ̣ ng các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 50 4 Bảng 2.4. Đánh giá mức độ thường xuyên sử dụng các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 53 5 Bảng 2.5. Đánh giá về những khó khăn khi thực hiện phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 56 6 Bảng 3.1. Thống kê kết quả khảo sát mức độ cần thiết 73 7 Bảng 3.2. Thống kê kết quả khảo sát mức độ khả thi 76 8 Bảng 3.3. Mức độ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 78 TT Tên biểu đồ Trang 1 Biểu đồ 2.1: Mức độ thực hiện các biện pháp 52 2 Biểu đồ 2.2. Mức độ hiệu quả của các biện pháp 52 3 Biểu đồ 3.1. Mức độ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 79 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sáng tạo là khả năng của một con người, của một tổ chức đưa ra những ý tưởng mới, tư duy theo cách mới, nhìn thấy vấn đề mới trong các vấn đề cũ. Sáng tạo đó là kĩ năng sản sinh ra các ý tưởng hay các thiết kế về sản phẩm mới, chất lượng cao và có giá trị cao (Gorny, 2007). Chất lượng dạy học của một nhà trường không chỉ đơn thuần là các kiến thức khoa học người học thu nhận được, mà là các tiềm năng, trong đó tiềm năng sáng tạo của người học được phát triển (Lubart, 2004). Khả năng học tập suốt đời và năng lực sáng tạo của con người là một trong các chỉ số đo lường nền giáo dục sáng tạo của một quốc gia (Hollanders và Cruysen, 2009). Hoạt động chuyên môn ở các trường học nói chung, trung tâm GDTX nói riêng đóng vai trò quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của trung tâm. Hoạt động chuyên môn thường xuyên diễn ra ở tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) là một trong những lực lượng CBQL giáo dục quan trọng nhất, gần gũi nhất, sát sao với nội dung chương trình, với giáo viên và học sinh nhất. Họ có vai trò quản lý trực tiếp đối với đội ngũ các nhà giáo và mọi hoạt động của tổ chuyên môn. Đổi mới giáo dục, đổi mới nhà trường rất cần có một đội ngũ TTCM với những phẩm chất của một nhà quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, khoa học trong công tác quản lý. Để các trung tâm GDTX thực hiện được sứ mệnh của mình, họ cần có một đội ngũ giáo viên có khả năng sáng tạo. Và điều đó đòi hỏi phải có các tổ trưởng chuyên môn có năng lực sáng tạo để phát triển được các năng lực sáng tạo của giáo viên. Do đó, phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình quản lý của người Giám đốc. [...]... quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh phúc Chương 3 Các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh phúc - Kết luận và khuyến nghị - Tài liệu tham khảo; Phụ lục 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ... GDTX cấp huyện tỉnh Vĩnh phúc 4 4 Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của Giám đốc tại các Trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các Trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc 5 Giả thuyết khoa học Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn. .. Đảng đã đề ra Xuất phát từ ý nghĩa và tính cấp thiết trên tác giả quyết định chọn đề tài luận văn: Biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trƣởng chuyên môn Trung tâm Giáo dục Thƣờng xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh phúc” 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứulý luận và thực tiễn đề xuất biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của Giám đốc... động chuyên môn trong các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo của tổ trưởng chuyên môn, quản lý nhà trường về hoạt động của đội ngũ tổ trưởng ở các trường THPT nói chung và trung tâm GDTX nói riêng; các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng ở các... các Trung tâm GDTX 3.2 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý và các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của Giám đốc ở trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc 3.3 Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng của của Giám đốc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và chất lượng giảng dạy ở trung tâm. .. và các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của Giám đốc ở các trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Vĩnh phúc: Trung tâm GDTX Yên Lạc, Vĩnh Tường, Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Dương 5 7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa lý luận: Phân tích lý luận về quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho tổ trưởng chuyên môn, tổng kết... khích sự sáng tạo cho đội ngũ TTCM và GV trong các trung tâm GDTX 5/ Sử dụng CNTT&TT để phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM Những biện pháp này sẽ được xem xét và vận dụng để giúp Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 1.1.2 Ở Việt Nam Gần đây xuất hiện một số tài liệu có liên quan đến việc bồi dưỡng năng lực cho TTCM,... sở pháp lí của quản lí phát triển đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX 1.2.1 Tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên (Số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007) Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện: Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện có 1 Giám đốc, 1 hoặc 2 phó Giám đốc; Cơ cấu tổ chức của trung. .. tác quản lý và các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng của Giám đốc ở các trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Vĩnh phúc, chỉ ra những thành công và mặt hạn chế, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng quy trình quản lý và phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng - Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng cho các trung tâm GDTX cấp huyện. .. động chuyên môn ở các trường học nói chung và ở các Trung tâm GDTX thường xuyên nói riêng Trong điều kiện và yêu cầu dạy học của thế kỉ 21, các tổ trưởng chuyên môn cần có các năng lực cần thiết, đặc biệt là năng lực sáng tạo để chỉ đạo tốt hoạt động dạy học đòi hỏi nhiều sáng tạo ở các Trung tâm GDTX Ở các Trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc, việc phát triển năng lực sáng tạo của đội ngũ tổ trưởng . Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc 48 vii 2.3. Thực trạng các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên. của tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn 13 1.2.3. Quản lý phát triển năng lực sáng tạo của tổ trưởng chuyên môn ở trung tâm Giáo dục thường xuyên 19 1.3. Nội dung quản lí phát triển năng lực. sở lý luận cơ bản về quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trung tâm GDTX Chương 2. Thực trạng các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phú, Biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phú, Biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phú, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC, CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm