Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.PDF

122 750 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ĐÀO HẢI VÂN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Hµ néi – 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ĐÀO HẢI VÂN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội Mã số : 60 14 05 luËn v¨n th¹c sÜ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Từ Đức Văn Hµ néi - 2008 MỤC LỤC MỞ ĐẦU TRANG 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 4 5. nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 5 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 6 1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu 6 1.2. Những khái niệm cơ bản 7 1.2.1. Quản lý 7 1.2.2. Quản lý giáo dục 12 1.2.3. Quản lý nhà trường 13 1.2.4. Quản lý dạy học 14 1.2.5. Chất lượng 15 1.2.6. Chất lượng dạy học và các yếu tố tác động đến chất lượng dạy học 17 1.3. Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm của các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 24 1.3.1. Vị trí, tầm quan trọng 24 1.3.2. Đặc điểm của các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tính đặc thù của phương pháp giảng dạy- học tập các môn khoa học này 27 1.4. Những yêu cầu cơ bản trong quản lý dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 31 1.4.1. Những yêu cầu cơ bản về công tác quản lý dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 31 1.4.2. Yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 33 Chương 2: Thực trạng dạy học và quản lý dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội 35 2.1. Một số nét cơ bản về Viện Đại học Mở Hà Nội 35 2.1.1. Lịch sử hình thànhViện Đại học Mở Hà Nội 35 2.1.2. Bộ máy tổ chức 36 2.1.3. Quy mô đào tạo 37 2.2. Thực trạng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội 40 2.2.1. Về đội ngũ giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 2.2.2. Về kết quả học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên 43 2.2.3. Về cơ sở vật chất phục vụ dạy học 45 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội 46 2.3.1.Về công tác quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học 46 2.3.2. Về công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 51 2.3.3. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên 55 2.3.4. Quản lý cơ sở vật chất và tài chính 62 2.4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội 64 2.4.1. Những thành tựu 64 2.4.2. Những hạn chế 65 2.4.3. Các nguyên nhân khác 66 Chương 3: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy 67 học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội 3.1. Các định hướng để đề xuất biện pháp 67 3.1.1. Các định hướng 67 3.1.2. Mục tiêu phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội 69 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 70 3.2.1. Nhóm biện pháp chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên 70 3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 72 3.2.3. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập của sinh viên 81 3.2.4. Nhóm biện pháp thường xuyên chú ý quản lý cơ sở vật chất, thực hiện chế độ chính sách 88 3.3. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Dân tộc Việt Nam đã viết lên bản anh hùng ca chói lọi trong thế kỷ XX bằng chiến thắng lẫy lừng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bằng những thành tựu của hơn 30 năm kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, của hơn 20 năm đổi mới toàn diện đất nước, nay lại tiếp tục tiến những bước mạnh mẽ, vững chắc vào thế kỷ XXI với thế và lực mới. Lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam đã là những minh chứng hùng hồn cho một sự thật không gì có thể phủ nhận: Chính sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn bão táp phong ba đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã đoàn kết cả dân tộc đồng tâm chung sức lập nên bao kỳ tích. Việt Nam có được những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào như ngày hôm nay là vì Việt Nam có Đảng Cộng sản vững mạnh. Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là vũ khí lý luận sắc bén của Đảng ta, của nhân dân ta. Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, bọn phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh những hoạt động chống phá quyết liệt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, kẻ địch rất chú trọng đến lĩnh vực tư tưởng văn hoá, tìm mọi cách phá hoại hòng làm cho cách mạng Việt Nam mất phương hướng, làm cho Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo, tiến tới các hoạt động bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ. Phục vụ cho mưu đồ này, kẻ địch đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo, đòi Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam. Trước thực tế đó, để đối phó có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong 2 thời kỳ phát triển mới, mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ cần thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây chính là vũ khí lý luận sắc bén - thứ vũ khí mà sức mạnh, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của nó đã được kiểm nghiệm bằng chính lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp, chống Mỹ và qua thực hiện xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa những năm qua. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa được coi là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Nhiệm vụ này càng phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc cho đối tượng học sinh - sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, một trong bốn quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục của "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010" đã nêu rõ: "Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng". Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 phê duyệt Đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề". Quyết định đã nhấn mạnh: các môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh là những môn học bắt buộc đối với sinh viên cao đẳng, đại học thuộc tất cả các ngành, kể cả khoa học xã hội và nhân văn hay khoa học tự nhiên. Nội dung của một trong các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung thi tốt nghiệp đối với bậc đại học, cao đẳng. 3 Trên thực tế hiện nay, đại đa số sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học sinh ở các trường trung học chuyên nghiệp vẫn chưa ý thức được đầy đủ vị trí, vai trò của các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên đã nảy sinh tình trạng sinh viên, học sinh chưa thực sự hứng thú với các môn học này, chỉ học thụ động, miễn cưỡng qua loa, chiếu lệ, học mang tính chất đối phó, hầu như không có khả năng ứng dụng, vận dụng trong thực tiễn. Nhìn chung, chất lượng giảng dạy học tập các môn học này chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tình trạng này cũng diễn ra ở Viện Đại học Mở Hà Nội với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có những nguyên nhân thuộc về công tác quản lý đào tạo. Làm thế nào để quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, tăng tính hấp dẫn của các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo hứng thú để sinh viên khắc phục tình trạng thụ động, kích thích tính chủ động trong học tập các môn học này ở các trường đại học, cao đẳng nói chung, ở Viện Đại học Mở Hà Nội nói riêng? Đây là vấn đề cần phải có câu trả lời khoa học với các biện pháp khả thi để giải quyết. Với những lý do nêu trên, chúng tôi lựa chọn đề tài luận văn có nội dung vận dụng lý luận quản lý đào tạo vào quản lý quá trình dạy học một nội dung khoa học cụ thể trong Viện Đại học Mở Hà Nội: "Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội". 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quản lý quá trình dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. 3.2. Đối tượng nghiên cứu 4 Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. 4. Giả thuyết khoa học Việc quản lý hoạt động dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội đã được thực hiện tương đối tốt, nhưng đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, cần thiết phải có những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hợp lý, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Viện Đại học Mở Hà Nội. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn học khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. - Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng dạy học và quản lý dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội, chỉ ra những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. - Xác định các biện pháp quản lý chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học và đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Các số liệu dùng để phân tích được giới hạn trong thời gian từ năm học 2003 - 2007. 7. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện luận văn chúng tôi lựa chọn các nhóm phương pháp nghiên cứu sau 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 5 - Nghiên cứu vận dụng phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin. - Nghiên cứu các Nghị quyết, Văn kiện, tài liệu của Đảng, Nhà nước có liên quan đến đề tài. - Nghiên cứu thu thập tài liệu, tạp chí; đọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá liên quan nội dung vấn đề nghiên cứu 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục. - Sử dụng toán thống kê trong nghiên cứu: phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, phương pháp điều tra xã hội học, phân tích, đối chiếu, so sánh và tổng hợp 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2: Thực trạng dạy học và quản lý dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Chương 3: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. [...]... luận khoa học Do đó yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đang trở thành vấn đề cần phải được quan tâm, cần phải bàn tới 1.3.2 Đặc điểm các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tính đặc thù của phương pháp giảng dạy – học tập các bộ môn khoa học này 1.3.2.1 Đặc điểm của các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa học Mác- Lênin... xét, đánh giá về chất lượng giảng dạy, học tập của một số môn học cụ thể trong chương trình đại học- các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – chúng tôi chú ý nhiều đến năm yếu tố đầu và coi đó là xuất phát điểm để nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội 1.3 Vị trí,...Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu Chất lượng dạy học các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng trở thành vấn đề ngày càng thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành có liên quan, của nhiều nhà khoa học, nhất là từ sau Đại hội toàn... ngày 24/6/2002, Thủ tư ng chính phủ đã có quyết định số 494/QĐ - TTg phê duyệt đề án: Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề” 6 Trong những năm gần đây, rất nhiều nhà khoa học đã thông qua các tạp chí khoa học để lên tiếng... Chí Minh Các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là các môn học trực tiếp và thường xuyên đáp ứng các yêu cầu về nhận thức, lý luận cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong nhà trường Nó trực tiếp gắn bó với các hoạt động rèn luyện, tình cảm, ý chí, lý tư ng, hành vi đạo đức của sinh viên 27 Việc giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở... phương pháp giảng dạy lý luận Mác- Lênin-Tạp chí giáo dục lý luận số 10 năm 2000 Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hùng (Đại học Đà Nẵng) –Góp phần đổi mới giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin – Tạp chí giáo dục số 8,tháng 7 năm 2000 Tác giả Vũ Thanh Bình (Vụ Công tác Chính trị – Bộ Giáo dục và Đào tạo ) với bài viết: Nâng cao chất lượng dạy- học các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị trong các. .. nay việc giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin không chỉ là sự truyền đạt những tri thức khoa học, mà còn là sự truyền bá, giáo dục hệ tư tưởng, làm cho nó trở thành hệ tư tưởng của toàn xã hội Xuất phát từ những đặc trưng của khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nên phương pháp để dạy học môn khoa học này trong nhà trường cũng có tính đặc thù so với phương pháp dạy học các môn khoa học khác Tính... luôn lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 1.3.2.2 Tính đặc thù của phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa học Mác- Lênin là vũ khí tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Phương pháp giảng dạy nó phải in đậm trong ý thức người học tính định hướng, tính hệ tư tưởng Trong điều... khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - bộ phận cốt lõi nhất trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hiện nay Nhận thức tầm quan trọng trên, trong nhiều năm qua, Ban khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về công tác quản lý và giảng dạy các môn học lý luận Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Các. .. khoa học khác Tính đặc thù của phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện như sau: - Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin cần thể hiện sự thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học Tính Đảng sâu sắc với tính khoa học nghiêm ngặt là đòi hỏi nội tại tất yếu của phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin Sự thống nhất 30 đó phản ánh mối . lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2: Thực trạng dạy học và quản lý dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. . tại Viện Đại học Mở Hà Nội. 3.2. Đối tư ng nghiên cứu 4 Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở. cứu quản lý hoạt động dạy học và đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Các số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.PDF, Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.PDF, Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.PDF, Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, Chương 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm