Phát triển cán bộ đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi

109 407 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HỒNG HẢI PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI THEO HƢỚNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐẶNG XUÂN HẢI HÀ NỘI - 2010 2 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CBQL Cán bộ quản lý CC Cao cấp CN Cử nhân CĐ Cao đẳng CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá CNVC-LLVT Công nhân viên chức - Lực lượng vũ trang ĐH Đại học Nxb Nhà xuất bản TC Trung cấp TTN Thanh thiếu nhi THPT-GDTX-DN Trung học phổ thông - Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề TNCS Thanh niên cộng sản LHTN Liên hiệp thanh niên LLCT Lý luận chính trị 3 MỤC LỤC MỎ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 5. Giả thiết khoa học của đề tài 3 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THEO HƢỚNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI 5 1.1. Các khái niệm cơ bản 5 1.1.1. Quản lý 5 1.1.2. Đội ngũ; Cán bộ Đoàn; Đội ngũ cán bộ Đoàn 11 1.1.3 Phát triển, phát triển đội ngũ 1.2. Vài nét về Quản lý sự thay đổi 1.2.1. Quản lý sự thay đổi 14 16 16 1.2.2. Khả năng vận dụng “Quản lý sự thay đổi” đối với phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện 26 1.3. Đặc trưng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp cơ sở 28 1.4. Vị trí, vai trò nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và những yêu cầu quản lý khi có sự thay đổi 1.4.1. Vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên 28 28 28 1.4.2. Những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ Đoàn trong quá trình phát 4 triển. 29 1.5. Hoạt động Đoàn và quản lý chỉ đạo công tác Đoàn trong bối cảnh hiện nay. 30 Tiểu kết chương 1 32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN SÓC SƠN 33 2.1. Vài nét khái quát về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sóc Sơn. 33 2.2. Quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn 2.2.1. Cơ cấu, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sóc Sơn 2.2.2. Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách 35 35 40 2.3. Thực trạng phát triển cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sóc Sơn trong giai đoạn 2004 - 2009. 2.3.1. Về số lượng 2.3.2. Về chất lượng 2.3.3. Về cơ cấu 46 46 48 51 2.4. Nhận xét về quá trình xây dựng, phát triển cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi. 2.4.1. Công tác quy hoạch, tuyển chọn 2.4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 2.4.3. Sử dụng, đánh giá và luân chuyển cán bộ 54 54 56 57 Tiêu kết chương 2 59 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN SÓC SƠN 60 3.l. Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 3.1.1. Nguyên tắc tính kế thừa, phát triển 3.1.2. Nguyên tắc phù hợp, thích ứng 3.1.3. Nguyên tắc tính khả thi 3.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả, tránh những xáo trộn không cần thiết 60 60 61 61 61 5 3.2. Những giải pháp chủ yếu 3.2.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Sóc Sơn về sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu trong bối cảnh thay đổi hiện nay. 3.2.2. Đổi mới công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ. 3.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ Đoàn. 3.2.4. Đẩy mạnh công tác đánh giá cán bộ Đoàn theo tiêu chí phù hợp với yêu cầu mới. 3.2.5. Tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở phát triển theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi 3.2.6. Phát triển bền vững đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi. 62 62 64 68 75 78 81 Tiêu kết chương 3 83 3.3. Thăm dò sự hợp lý và khả thi của các biện pháp 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 1. Kết luận 87 2. Khuyến nghị 88 TÀI LIÊU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhiệm vụ chính trị đặt ra rất nặng nề, có nhiều thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều khó khăn và thách thức đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, có bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn giỏi nhằm góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII chỉ rõ "Từng bước nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị của mỗi tổ chức cũng như của toàn hệ thống chính trị, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng cán bộ; tăng cường kỷ luật kỷ cương; cụ thể hoá nội dung và phương thức quản lý của Nhà nước, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân". Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn có vị trí hết sức quan trọng: Là chủ thể của hiện tại và tương lai quyết định sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là nguồn sinh lực bổ sung cho Đảng theo hướng trẻ hoá đội ngũ đảng viên; là lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy BCH Trung ương Đảng (khoá X) đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, hội nhập 7 quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. 78 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên tuổi trẻ phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu hy sinh, học tập, lao động sáng tạo, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với chức năng là đội hậu bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, Đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, coi trách nhiệm xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn; coi công tác xây dựng Đoàn là khâu quan trọng trong xây dựng Đảng, thực sự là cầu nối giữa Đảng với thanh niên, cung cấp và giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước tình hình và những yêu cầu mới, hoạt động của Đoàn cũng còn những hạn chế, nhất là trong quá trình có sự điều chỉnh, thay đổi bộ máy và cán bộ. Chính từ nhận thức trên, là cán bộ Đoàn tôi đã chọn vấn đề: "Phát triển cán bộ Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi " làm đề tài nghiên cứu cho mình với mong muốn góp phần từng bước xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Đoàn và phong trào TTN trong tình hình mới. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác cán bộ ở các cấp bộ Đoàn tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội đề xuất những giải pháp nhằm duy trì, quản lý tránh những xáo trộn không cần thiết trong đội ngũ cán bộ và hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đề tài. 3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của các cấp bộ Đoàn huyện Sóc Sơn khi có sự thay đổi; phân tích những thành công, hạn chế về nguyên nhân của thực trạng. 3.3. Đề xuất các giải pháp quản lý cơ bản nhằm ổn định, duy trì hoạt động, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Phát triển cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn theo lý luận “Quản lý sự thay đổi”. 5. Giả thiết khoa học của đề tài Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nơi đào tạo lực lượng kế cận cho Đảng, sự điều chuyển, phát triển cần được quản lý một cách khoa học để công tác cán bộ và hoạt động Đoàn tránh sự xáo trộn không cần thiết. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu những chuyên đề lý luận đã học và các tài liệu tham khảo liên quan để làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát. - Phương pháp điều tra : Đàm thoại, điều tra bằng phiếu, trắc nghiệm. - Phương pháp phân tích và tổng kết thực tiễn. 6.3. Nhóm phương pháp toán học Sử dụng các thuật toán sác suất thống kê, xử lí số liệu. 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Khảo sát thực trạng vấn đề sự thay đổi trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội từ năm 2004 - 2009. 9 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi Chương 2. Thực trạng phát triển cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Sóc Sơn Chương 3. Giải pháp phát triển cán bộ Đoàn cấp cơ sở đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Sóc Sơn 10 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THEO HƢỚNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Quản lý Từ khi xuất hiện hoạt động lao động tạo ra các giá trị phục vụ cuộc sống đã hình thành sự phân công lao động, sự hợp tác lao động trong một tổ chức nhất định nhằm đạt hiệu quả và năng suất lao động cao hơn. Do đó cần có người đứng đầu để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, điều chỉnh , xuất hiện người quản lý và sự quản lý. Theo từ điển bách khoa Việt Nam tập 1: Quản lý là động từ mang ý nghĩa: + "Quản" là trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định. + "Lý" là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo yêu cầu nhất định. Hiểu theo ngôn ngữ Hán Việt, công tác "quản lý" là thực hiện hai quá trình liên hệ chặt chẽ với nhau: "quản" và "lý". Quá trình "quản" gồm sự coi sóc, giữ gìn, duy trì ở trạng thái "ổn định"; quá trình "lý" gồm việc sửa sang, sắp xếp, đổi mới đưa tổ chức vào thế "phát triển”. Nếu người quản lý chỉ lo việc "quản” tức là chỉ lo việc coi sóc, giữ gìn thì tổ chức dễ trì trệ; tuy nhiên nếu chỉ quan tâm đến việc "lý” tức là chỉ lo việc sắp xếp, tổ chức, đổi mới mà không đặt trên nền tảng của sự ổn định, thì tổ chức phát triển không bền vững. Nói chung, trong "quản” phải có "lý” và trong "lý” phải có "quản”, làm cho trạng thái hoạt động của tổ chức ở thế cân bằng động. Tổ chức vận động phù hợp, thích ứng và có hiệu quả trong mối tương tác giữa các nhân tố bên trong (nội lực) với các nhân tố bên ngoài (ngoại lực). Sự quản lý đưa đến kết quả đích thực bền vững đòi hỏi phải có mưu lược, nghệ thuật làm cho hai quá trình "quản” và "lý” tích hợp và biện chứng với nhau. Nói đến quản lý không thể không nhắc đến tư tưởng sâu sắc của Các Mác. Ông nhìn nhận vấn đề quản lý dưới ý tưởng phân công và hợp tác trong [...]... sự thay đổi; - Người hỗ trợ suốt quá trình sự thay đổi; - Người tạo ra các tình huống cho sự thay đổi; - Người liên kết các nguồn lực cho sự thay đổi; - Người duy trì sự ổn định trong sự thay đổi Sự thay đổi trong cán bộ Đoàn mang tính quy luật và có tính mục đích, có nội dung sự thay đổi, phương pháp thay đổi để tránh nhiễu không cần thiết Trên cơ sở đặc điểm tình hình của huyện và của cơ sở, sự ứng... tiếp theo của quá trình thay đổi và phát triển Cán bộ Đoàn nói chung, cán bộ Đoàn cấp cơ sở nói riêng là một nhà quản lý thực thụ Chức năng chính của một người quản lý thay đổi là làm sao để thay đổi đó diễn ra một cách có hiệu quả nhất và ít bị xáo trộn nhất, đảm bảo sự ổn định và phát triển của tổ chức cơ sở Đoàn Vậy người cán bộ Đoàn phải thực hiện các vai trò: - Người cổ vũ, xúc tác kích thích sự thay. .. đối mặt với sự thay đổi: Sự khước từ Sự phản kháng - Sự thích nghi và nếu vượt qua được ba giai đoạn trên sẽ đến giai đoạn sự tham gia tự nguyện vào sự thay đổi Cán bộ Đoàn nói chung, cán bộ Đoàn cấp cơ sở nói riêng là một nhà quản lý Chức năng chính của một người quản lý thay đổi là làm sao để thay đổi đó diễn ra một cách có hiệu quả nhất và ít bị xáo trộn nhất Vậy người quản lý sự thay đổi phải thực... sàng cho sự thay đổi 3 Có một kế hoạch với lộ trình đi đến đích “xác đáng” (phù hợp với đặc điểm của tổ chức mình và khả thi trong bối cảnh cụ thể) 1.2.2 Khả năng vận dụng Quản lý sự thay đổi đối với phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện 30 Quản lý sự thay đổi thực chất là kế hoạch hoá, điều hành và chỉ đạo triển khai sự thay đổi để đạt được mục tiêu đề ra cho sự thay đổi đó Tổ... hai cơ quan quản lý sao cho đảm bảo phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN 1.2 Vài nét về Quản lý sự thay đổi 1.2.1 Quản lý sự thay đổi Quản lý sự thay đổi thực chất là kế hoạch hoá, điều hành và chỉ đạo triển khai sự thay đổi để đạt được mục tiêu đề ra cho sự thay đổi đó Chúng ta hay dùng từ đổi mới trong quá trình hoạt động hiện nay Sự thay đổi có thể có cả đổi. .. lực quản lý sự thay đổi của chính đội ngũ cán bộ Đoàn của đơn vị đó Trong lý thuyết quản lý thay đổi thường nêu ra bốn bước đó là: Chuẩn bị cho sự thay đổi; Kế hoạch hoá sự thay đổi; Tiến hành sự thay đổi và cuối cùng là đánh giá, duy trì những kết quả đã đạt được của sự thay đổi và trong mỗi bước lớn có thể chia nhỏ và tạo thành 11 bước cụ thể như sau: - Bước 1: Nhận diện sự thay đổi, làm cho BCH Đoàn, ... sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đội ngũ cán bộ Đoàn được phân thành các cấp: - Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp Trung ương: Gồm Ban bí thư Trung ương Đoàn, Ban thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn; cán bộ, lãnh đạo các phòng ban chức năng của cơ quan Trung ương Đoàn - Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương 18 - Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp quận, huyện, thành phố, thị xã... mỗi cơ sở Đoàn, cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên phải có sự phân tích yêu cầu thực tiễn cơ sở đó, thấy được chiến lược phát triển của cán bộ cũng như tổ chức, thấy được thời cơ thách thức và sự mạnh - yếu của mỗi cán bộ để có sự dự kiến phát triển đội ngũ Trong quá trình sử dụng chỉ rõ yêu cầu theo từng vị trí công tác, công khai cơ chế thưởng phạt để tạo môi trường cho mỗi cán bộ Đoàn cấp cơ sở phát triển. .. đương - Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở (Đoàn cơ sở và Chi đoàn) 1.1.3 Phát triển, phát triển đội ngũ Theo từ điển Tiếng Việt, phát triển là "biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ từ đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp” Phát triển là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển tinh tế, phát triển xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ Còn theo. .. SWOT, công tác triển khai các bước của quá trình thay đổi có thể được thực hiện theo 11 bước, đảm bảo quy trình và tính khả thi cao Như vậy, có thể khẳng định, nếu vận dụng tốt lý thuyết quản lý sự thay đổi vào công tác phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn thì công tác đào tạo, luân chuyển và phát triển cán bộ diễn ra thuận lợi và mang tính bền vững Đây là cơ sở khoa học . QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HỒNG HẢI PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI THEO HƢỚNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI . Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi Chương 2. Thực trạng phát triển cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ. cấp cơ sở phát triển theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi 3.2.6. Phát triển bền vững đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi. 62 62 64 68 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cán bộ đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi, Phát triển cán bộ đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi, Phát triển cán bộ đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THEO HƯỚNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN SÓC SƠN, Tiểu kết chương 3, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm