Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

144 729 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÂM CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN LỘC HÀ NỘI – 2008 136 LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của quá trình học tập tại Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội và quá trình công tác của tác giả ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tác giả xin chân thành cảm ơn: Hội đồng đào tạo, Hội đồng khoa học Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy giáo, cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tác giả trong suốt khóa học. Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tác giả hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lộc đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn trong suốt quá trình hình thành và hoàn chỉnh luận văn. Tuy nhiên, do khả năng và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của tác giả có hạn nên chắc rằng luận văn còn nhiều thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm 137 MC LC TRAN G Li cm n 1 Mc lc 2 Bng chỳ gii cỏc ch vit tt 5 Danh mc cỏc bng 6 M U 7 1. Lý do chn ti 7 2. Mc ớch nghiờn cu 8 3. Khỏch th nghiờn cu v i tng nghiờn cu 8 4. Phm vi nghiờn cu 9 5. Nhim v nghiờn cu 9 6. Phng phỏp nghiờn cu 9 7. Gi thuyt khoa hc 9 8. Cu trỳc lun vn 9 Chng 1: cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trong tr-ờng cao đẳng 10 1.1. Tng quan v lch s vn nghiờn cu 10 1.2. C s lý lun v qun lý o to 10 1.2.1. Qun lý 10 1.2.2. Qun lý giỏo dc 18 1.2.3. Qun lý nh trng 22 1.2.4. Qun lý o to 23 1.3. C s lý lun v o to trong trng Cao ng 41 1.3.1. Nhng ũi hi ca s phỏt trin kinh t-xó hi i vi ngun nhõn lc do cỏc trng cao ng - i hc o to ra 41 1.3.2. Tớnh cp thit ca yờu cu nõng cao cht lng o to ngun nhõn lc 43 1.3.3. c im ca quỏ trỡnh o to trng Cao ng 44 138 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 46 Chƣơng 2: thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o ë tr-êng cao ®¼ng tµi nguyªn vµ m«I tr-êng hµ néi 47 2.1. Vài nét về trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 47 2.1.1. Quá trình thành lập 47 2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 48 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà trường 49 2.1.4. Ngành nghề và quy mô đào tạo 50 2.1.5. Định hướng phát triển của trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến năm 2010 51 2.2. Công tác quản lý đào tạo ở trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 52 2.2.1. Thực trạng công tác quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 71 2.2.2. Kết quả khảo sát về chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 84 2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong thời gian qua KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 85 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 87 3.1. Căn cứ đề xuất các biện pháp 87 3.2. Các biện pháp tăng cƣờng quản lý đào tạo ở trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 89 3.2.1. Tăng cường chỉ đạo việc xây dung, chỉnh lí và biên soạn chương trình, giáo trình 89 3.2.2. Tăng cường quản lý hoạt động dạy học của giảng viên và hoạt 139 động học tập của học sinh-sinh viên trong và ngoài nhà trường 91 3.2.3. Tăng cường quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả , xác nhận trình độ và cấp văn bằng chứng chỉ 94 3.2.4. Tăng cường công tác quản lý nhân sự và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên 96 3.2.5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 100 3.2.6. Tăng cường tổ chức điều phối hoạt động của các tổ chức sư phạm của nhà trường 102 3.2.7. Đổi mới công tác tuyển sinh 103 3.3. Khảo nghiệm các biện pháp về tính cấp thiết và khả thi 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 107 1. Kết luận 107 2. Khuyến nghị 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 140 Bảng chú giải các chữ viết tắt Các chữ viết tắt Nghĩa của chữ viết tắt BD Bồi dưỡng CBGV Cán bộ giảng viên CBQL Cán bộ quản lý CĐ Cao đẳng CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giảng viên HS-SV Học sinh, sinh viên KT-XH Kinh tế xã hội QL Quản lý QTDH Quá trình dạy – học QLĐT Quản lý đào tạo QLGD Quản lý giáo dục SV Sinh viên UBND Uỷ ban nhân dân 141 Danh mc cỏc bng Bng 2.1: Qui mụ o to ca trng Cao ng Ti nguyờn v Mụi trng H Ni 51 Bng 2.2: Thc trng trỡnh ca i ng cỏn b qun lý v ging viờn ca trng Cao ng Ti nguyờn v Mụi trng H Ni 56 Bng 2.3: Thc trng thõm niờn cụng tỏc ca i ng cỏn b qun lý v ging viờn trng Cao ng Ti nguyờn v Mụi trng H Ni 56 Bng 2.4: ý kin ỏnh giỏ ca ging viờn v i ng cỏn b qun lý 57 Bng 2.5: Tng hp ý kin ỏnh giỏ ca cỏn b qun lý v cụng tỏc ging dy ca ging viờn 59 Bng 2.6: ỏnh giỏ thc trng qun lý hot ng hc tp ca hc sinh, sinh viờn 63 Bng 2.7: Kt qu hc tp ca hc sinh, sinh viờn 66 Bng 2.8: Kt qu rốn luyn ca hc sinh, sinh viờn 66 Bng 2.9: Thng kờ hc sinh, sinh viờn vi phm k lut 67 Bng 2.10: Kt qu iu tra thc trng v thi, kim tra ca nh trng hin nay 70 Bng 2.11: T l hc sinh, sinh viờn ó ra trng trong 3 nm gn õy tr li phiu iu tra 74 Bng 2.12: Thnh phn hc sinh, sinh viờn ó ra trng trong 3 nm gn õy tr li phiu iu tra 74 Bng 2.13: ỏnh giỏ cht lng hc sinh, sinh viờn tt nghip v cỏc mt 75 Bng 2.14: Nhu cu bi dng v t bi dng ca hc sinh, sinh viờn sau tt nghip 76 Bng 2.15: ỏnh giỏ ca hc sinh, sinh viờn v cỏn b qun lý ca trng v cỏc yu t nh hng nht n cht lng o to 77 Bng 2.16: ỏnh giỏ v i ng ging viờn 78 Bng 2.17: ý kin ỏnh giỏ ca cỏn b trng v hc sinh, sinh viờn tt nghip v chng trỡnh o to ca trng 80 Bảng 2.18: Đánh giá về trang thiết bị, cơ sở vật chất của tr-ờng 82 Bảng 2.19: Mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan sử dụng sản phẩm đào tạo 83 142 Bảng 3.1: Mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 104 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Truyền thống hiếu học và nền giáo dục Việt Nam đã tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, nền giáo dục Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp trồng người, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong sự phát triển của thế giới đương đại cũng như của các quốc gia, giáo dục và đào tạo ngày càng trở nên quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng và Nhà nước ta xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho phát triển. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, trong những năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ XXI. Sự nghiệp giáo dục ở nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua đã phát triển và trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh, có đủ tất cả các bậc học, từ bậc mầm non đến đại học và sau đại học. Nhà trường Việt Nam đã đào tạo hàng triệu thanh, thiếu niên trở thành những người lao động sáng tạo, tham gia vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam cũng phải hiện đại hoá, tiến lên mạnh mẽ hơn nữa nhằm góp phần xây dựng một xã hội học tập, đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên kinh tế tri thức. Điều 2 của Luật Giáo dục năm 2005 đã khẳng định : “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Để đạt được mục tiêu đó, nhiệm vụ của ngành giáo dục cần phải có những bước đi 2 thích hợp. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 đã chỉ ra các giải pháp, trong đó có giải pháp về quản lý được coi là đột phá. Trong một nhà trường với bất kỳ quy mô nào và ở bất kỳ cấp học nào, nhiệm vụ chính trị và quan trọng nhất luôn là quá trình đào tạo. Các công việc quản lý đào tạo nhà trường bao gồm chương trình đào tạo, tuyển sinh, quản lý sinh viên, học tập của sinh viên và giảng dạy của giáo viên đều quan trọng, đòi hỏi tính khoa học rất cao. Công tác quản lý có đóng góp rất lớn tới sự tồn tại và phát triển của một nhà trường. Hiện nay số lượng và chất lượng sinh viên hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã được nâng lên đáng kể, nhưng đứng trước yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập, toàn cầu hoá, thì việc nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cho sinh viên nói chung và sinh viên hệ chính quy nói riêng là điều trăn trở của các cấp quản lý ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tuy nhiên, công tác quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường hiện nay đang còn nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả công việc không cao ảnh hưởng tới sự phát triển chung của nhà trường. Để nâng cao chất lượng quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, theo tác giả việc quản lý quá trình đào tạo là một vấn đề then chốt, nó có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng của sản phẩm - nguồn nhân lực mà Nhà trường tạo ra. Đây chính là lý do tác giả chọn đề tài “Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu : Quản lý đào tạo ở trường cao đẳng. [...]... sở lý luận về quản lý đào tạo trong trường cao đẳng 3 Chƣơng II: Thực trạng công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Chƣơng III: Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan về lịch sử vấn đề nghiên cứu Để đáp ứng yêu cầu về con người và. .. Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 4 Phạm vi nghiên cứu Do thời gian hạn chế, nên đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lý đào tạo ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ năm học 2004 - 2005 đến nay 5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý đào tạo - Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng. .. tạo - Quản lý việc nghiên cứu khoa học Nhóm 2: Quản lý các thành tố của quá trình đào tạo - Quản lý hoạt động dạy và học - Quản lý đội ngũ cán bộ - Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá - Quản lý các phương tiện và dịch vụ đảm bảo chất lượng đào tạo - Quản lý về nguồn lực tài chính phục vụ cho đào tạo - Công tác quản lý điều hành của nhà trường * Quản lý mục tiêu đào tạo a Khái niệm về mục tiêu đào tạo. .. tài này cũng chưa nghiên cứu một cách có hệ thống về quản lý quá trình đào tạo gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo Vì vậy, việc nghiên cứu các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là vấn đề rất cấp thiết trong điều kiện hiện nay của nhà trường 1.2 Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo 1.2.1 Quản lý 1.2.1.1 Khái niệm Con người ngày nay muốn sinh tồn... dạy và học được chấp hành nghiêm chỉnh 1.2.4.5 Nội dung của quản lý đào tạo 19 Nội dung của quản lý quá trình đào tạo là việc xác định các lĩnh vực cần quản lý trong hệ thống giáo dục nói chung, trong nhà trường nói riêng Quản lý đào tạo có thể chia thành hai nhóm: Nhóm 1: Bao gồm quản lý theo chức năng cơ bản của nhà trường - Quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo - Quản lý chất lượng đào tạo. .. Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhằm chỉ ra các nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm cần thiết - Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 6 Phƣơng pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn (quan sát, đàm thoại, điều... cơ sở vật chất, thiết bị, môi trường, kết quả giáo dục là các thành tố trong nội dung quản lý giáo dục- một hệ thống toàn vẹn Quản lý giáo dục bao gồm: - Quản lý mục tiêu giáo dục - Quản lý nội dung giáo dục - Quản lý phương pháp giáo dục - Quản lý hình thức tổ chức giáo dục 16 - Quản lý giáo viên, cán bộ - Quản lý học sinh – sinh viên - Quản lý cơ sở vật chất - Quản lý môi trường giáo dục - Quản lý. .. Song các đề tài nay mang tính đặc thù, cụ thể tại một đơn vị nhất định hoặc là các vấn đề chung của các trường đại học, cao đẳng hiện nay Riêng trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có có một số đề tài nghiên cứu cấp Trường về quản lý nền nếp dạy và học, quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh, biện pháp quản lý sinh viên nội – ngoại trú …Nhưng các đề tài này cũng chưa nghiên cứu một cách... cấp độ vĩ mô và vi mô Trọng tâm của quản lý giáo dục ở cấp độ vĩ mô là quản lý trường học Trọng tâm của quản lý giáo dục ở cấp độ vi mô là quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và cơ sở giáo dục Do vậy có thể biểu đạt một cách khác về bản chất của quản lý giáo dục như sau: Quản lý giáo dục về bản chất là quản lý nhà trường, quản lý các hoạt động giáo dục (nghĩa rộng) và các hoạt động... cầu chung c Quản lý nội dung, chương trình đào tạo: Quản lý nội dung, chương trình đào tạo là quản lý việc xây dựng nội dung đào tạo, kế hoạch đào tạo và nội dung chương trình giảng dạy, quản lý quá trình đào tạo thực tế của giáo viên và học sinh sao cho kế hoạch, nội dung, quán triệt được các yêu cầu của mục tiêu đào tạo Quản lý nội dung, 23 chương trình đào tạo cũng được thực hiện theo chu trình: Chuẩn . tạo tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Chƣơng III: Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN. 3: CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 87 3.1. Căn cứ đề xuất các biện pháp 87 3.2. Các biện pháp tăng cƣờng quản lý đào tạo ở. riêng là điều trăn trở của các cấp quản lý ở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tuy nhiên, công tác quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường hiện nay đang còn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRQỜNG HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm