Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông Việt Bắc tỉnh Lạng Sơn

125 603 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:15

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG HỒNG CƢỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT BẮC TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI-2011 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG HỒNG CƢỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT BẮC TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM VIẾT NHỤ HÀ NỘI – 2011 3 LỜI CẢM ƠN Qua 2 năm học tại trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đã hoàn thành luận văn khoa học này. Với tình cảm chân thành nhất, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới TS Phạm Viết Nhụ, người Thầy đã rất tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn khoa học và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới các đồng chí Chuyên viên Sở GD&ĐT Lạng Sơn, Ban giám hiệu trường THPT DTNT, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT DL Ngô Thì Sỹ, các đồng chí trong Ban giám hiệu, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí GV của trường THPT Việt Bắc đã tạo điều kiện, cộng tác và ủng hộ tôi trong quá trình học tập, khảo sát, thu thập dữ liệu liên quan đến luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do điều kiện về thời gian, khả năng nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn luận văn còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn của các Thầy giáo, Cô giáo, các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2011 Tác giả Đặng Hồng Cƣờng 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AN-QP An ninh quốc phòng ATGT An toàn giáo thông BCH Ban chấp hành BGH Ban giám hiệu CB-GV Cán bộ giáo viên CBQL Cán bộ quản lý CLGD Chất lượng giáo dục CNH Công nghiệp hoá CNTT Công nghệ thông tin CNVC Công nhân viên chức CSVC Cơ sở vật chất ĐH-CĐ Đại học cao đẳng ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐT-BD Đào tạo bồi dưỡng DTNT Dân tộc nội trú GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐH Hiện đại hoá HSG Học sinh giỏi KTĐG Kiểm tra đánh giá KTKN Kiến thức kỹ năng NGLL Ngoài giờ lên lớp PPDH Phương pháp dạy học PPGD Phương pháp giáo dục QLGD Quản lý giáo dục QLHC Quản lý hành chính SGK Sách giáo khoa SKKN Sáng kiến kinh nghiệm TB Trung bình THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TT Thông tư TTCM Tổ trưởng chuyên môn UBHC Uỷ ban hành chính 5 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1: Các chức năng và chu trình quản lý 8 Sơ đồ 1.2: Quản lý các thành tố tham gia quá trình giáo dục 10 Sơ đồ 1.3: Quy trình quản lý đội ngũ giáo viên 21 Sơ đồ 1.4 : Mô hình câu trúc chuẩn nghề nghiệp giáo viên 23 Bảng 2.1: Số liệu về giáo dục của thành phố Lạng Sơn năm 2009 30 Bảng 2.2: Số liệu về học sinh các năm học từ 2007 - 2010 32 Bảng 2.3: Chất lượng giáo dục các năm học từ 2007-2010 33 Biểu đồ 2.1: Kết quả học tập của học sinh 33 Biẻu đồ 2.2: Kết quả rèn luyện của học sinh 34 Bảng 2.4: Số HSG giỏi và đỗ ĐH – CĐ 35 Bảng 2.5 : Cơ cấu và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên 35 Bảng 2.6 : Thống kê độ tuổi của đội ngũ giáo viên 37 Bảng 2.7: Tổng hợp đánh giá xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên trường THPT Việt Bắc 38 Biểu đồ 2.3: Xếp loại phẩm chất chính trị, dạo đức của giáo viên 38 Bảng 2.8 : Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn 39 Biểu đồ 2.4: Kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn 40 Bảng 2.9: Kết quả kiểm tra, thanh tra xếp loại giờ dạy 42 Biểu đồ 2.5: Xếp loại giờ dạy của giáo viên 43 Bảng 2.10: Kết quả xếp loại giáo viên 45 Bảng 2.11: Thống kê các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học 47 Bảng 2.12: Thống kê các lớp bồi dưỡng Tin học và Ngoại ngữ 48 Bảng 2.13: Thống kế số giáo viên đi học cao học 48 Bảng 2.14: Kết quả khảo sát nhận thức của CBQL-GV về tác dụng của Chuẩn trong xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 50 Sơ đồ 3.1: Quy trình đánh giá 65 6 Sơ đồ 3.2: Nội dung bồi dưỡng giáo viên theo Chuản nghề nghiệp 74 Sơ đồ 3.3: Hình thức bồi dướng giáo viên 77 Sơ đồ 3.4. Mối liên hệ giữa các biện pháp 84 Bảng 3.1: Thống kê kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất ở trường THPT Việt Bắc 85 Bảng 3.2: Thống kê kết quả khảo nghiệm về mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất ở trường THPT Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay 86 Bảng 3.3. Tương quan giữa sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ở trường THPT Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay 87 7 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phạm vi nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản 6 1.2.1. Khái niệm về quản lý 6 1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 9 1.2.3. Biện pháp và biện pháp quản lý 11 1.2.4. Quản lý đội ngũ giáo viên 12 1.3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 22 1.3.1. Khái niệm về chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí: 22 1.3.2. Nội dung, mục đích và cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 22 1.4. Quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 24 1.4.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và tác dụng của Chuẩn nghề nghiệp trong xây dựng và phát triển đội ngũ 24 1.4.2. Quản lý về công tác đánh giá giáo viên 24 1.4.3. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên 27 1.4.4. Tạo môi trường và động lực để giáo viên phát huy năng lực nghề nghiệp của bản thân 28 Tiểu kết chương 1 28 8 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT BẮC, TỈNH LẠNG SƠN 29 2.1. Đặc điểm địa phương và quá trình phát triển của trường THPT Việt Bắc 29 2.1.1 Đặc điểm Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 29 2.1.2. Sơ lược sự hình thành và phát triển của trường THPT Việt Bắc 31 2.1.3. Quy mô, chất lượng đào tạo của trường THPT Việt Bắc 32 2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên năm học 2009 – 2010 35 2.2.1. Số lượng, trình độ đào tạo 35 2.2.2. Độ tuối 37 2.2.3. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên 38 2.3. Thực trạng về công tác quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng 41 2.3.1. Công tác kiểm tra, thanh tra giảng dạy và giáo dục 41 2.3.2. Công tác đánh giá xếp loại 43 2.3.3. Công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên 46 2.3.4. Công tác bố trí, sử dụng giáo viên 46 2.3.5. Công tác đào tạo bồi dưỡng 47 2.3.6. Hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo tạo động lực và môi trường thuận lợi để thúc đẩy giáo viên 49 2.4. Thực trạng về quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của Trường THPT Việt Bắc 50 2.4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tác dụng của chuẩn nghề nghiệp trong xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 50 2.4.2. Việc vận dụng chuẩn nghề nghiệp vào đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên 51 2.4.3. Sử dụng kết quả đánh giá theo chuẩn vào xây dựng đội ngũ 52 2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý đội ngũ của trường THPT Việt Bắc Lạng Sơn 52 2.5.1. Ưu điểm 52 2.5.2 . Hạn chế 53 Tiểu kết chương 2 54 9 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở TRƢỜNG THPT VIỆT BẮC LẠNG SƠN 55 3.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp 55 3.1.1. Đảm bảo tính khoa học 55 3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ 55 3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn 55 3.1.4. Đảm bảo tính khả thi 56 3.2. Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở trường THPT Việt Bắc Lạng Sơn 56 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về tác dụng của việc xây dựng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 56 3.2.2. Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 59 3.2.3. Sử dụng đội ngũ giáo viên sau kết quả đánh giá, xếp loại 66 3.2.4. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 69 3.2.5. Tổ chức thực hiện các chính sách đối với giáo viên, xây dựng các tiêu chí trong tuyển dụng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 81 3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp 83 3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 85 3.4.1. Đối tượng khảo nghiệm 85 3.4.2. Cách đánh giá 85 3.4.3. Kết quả đánh giá 85 Tiểu kết chương 3 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 1. Kết luận 89 2. Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Nghị quyết TW 2 của Hội nghị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh mẽ giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển bền vững”. Trong Chỉ thị số 40-CT/TƯ ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng có nêu rõ: “Mục tiêu chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo ” [1]. Trong báo cáo chính trị đại hội IX của Đảng đã chỉ ra "Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm, cải thiện chế độ đãi ngộ, bảo đảm về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và tỉ lệ giáo viên với học sinh theo yêu cầu của từng cấp học. Có cơ chế chính sách đảm bảo đủ giáo viên cho các vùng miền núi, miền cao, hải đảo" [9]. Đảng và nhà nước đã xác định Giáo dục và Đào tạo là động lực của sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay để phát triển Giáo dục cần được đổi mới trên tất cả các bình diện: Mục tiêu, nội dung và phương thức đào tạo, đổi mới công tác quản lý, thực hiện ba chuẩn: Chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. Việc chuẩn hoá giáo dục được tiến hành theo hướng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, chuẩn chất lượng, chuẩn kiến thức - kỹ năng, chuẩn cơ sở vật chất. Thực hiện hiện đại hoá giáo dục với các mục tiêu phổ cập trung học cơ sở, sử dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, tiếp cận và đạt trình độ giáo dục tiên tiến của thế giới và khu vực. Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ [...]... các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Chƣơng 2 : Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Lạng Sơn Chƣơng 3: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Lạng Sơn 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan vấn... những biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp thiết thực, khả thi thì sẽ góp phần quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên đồng bộ, khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn ở các trường trung học phổ thông 5.2 Khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở Trường THPT Việt Bắc. .. lý đội ngũ giáo viên vừa là yêu cầu, vừa là biện pháp quan trọng trong việc chuẩn hoá, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên của nhà trường 2 Với lý do đó, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở Trường trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn" nhằm góp phần giúp cho Trường trung học phổ thông Việt Bắc nâng cao chất lượng đội ngũ, ... ngũ giáo viên ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT theo chuẩn nghề nghiệp 4 Giả thuyết khoa học Việc quản lý đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên Trường THPT Việt Bắc đã được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau và đã mang lại những kết quả nâng cao chất lượng đội ngũ từ đó nâng cao chất lượng giáo. .. nghiệp 5 vào quản lý đội ngũ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên THPT Trường THPT Việt Bắc, Lạng Sơn Tiếp thu, kế thừa những thành tựu đã có, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn Đề tài này tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá được thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay của nhà trường mà tác... Trường THPT Việt Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 3 5.3 Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp phát triển đã đề ra 6 Phạm vi nghiên cứu 6.1 Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc thành phố Lạng Sơn hiện nay 6.2 Giới hạn... dạy học và giáo dục của Nhà trường 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên tại Trường THPT Việt Bắc, từ đó đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp tại Trường THPT Việt Bắc đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay 3 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý đội. .. 1.4 Quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 1.4.1 Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và tác dụng của Chuẩn nghề nghiệp trong xây dựng và phát triển đội ngũ Cần làm cho mỗi cán bộ, giáo viên thấy rõ được vai trò và tác dụng của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Đây là công cụ quản lý nhưng đồng thời là một chuẩn mực” để mọi giáo viên. .. của tiêu chí 1.3.2 Nội dung, mục đích và cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1.3.2.1 Nội dung cơ bản của Chuẩn nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT được ban hành theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( gọi tắt là Chuẩn nghề nghiệp) bao gồm 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí nhằm đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên. .. giáo viên THPT đã có nhiều đề tài nghiên cứu, trong đó có các đề tài luận văn thạc sĩ khoa học tập trung nêu các các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như: “Giải pháp bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên mẫu giáo các tỉnh Duyên Hải miền Trung của Nguyễn Huy Thông - 1999; Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT Hàm Long, của Nguyễn Văn Phương, 2010; Biện pháp quản lý . 3: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Lạng Sơn 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP. các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Chƣơng 2 : Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Lạng Sơn. . Công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT theo chuẩn nghề nghiệp. 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông Việt Bắc tỉnh Lạng Sơn, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông Việt Bắc tỉnh Lạng Sơn, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông Việt Bắc tỉnh Lạng Sơn, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT BẮC, TỈNH LẠNG SƠN, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC LẠNG SƠN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm