Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

137 1,040 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN HÙNG BIÊN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN HÙNG BIÊN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN Hà Nội - 2011 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 5. Giả thuyết khoa học 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 7. Phương pháp nghiên cứu 8. Những đóng góp mới của đề tài 9 Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Ngoài nước 1.1.2. Trong nước 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Quản lý 1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học 1.2.4. Phương pháp dạy học 1.2.5. Đổi mới phương pháp dạy học 1.2.6. Công nghệ, công nghệ thông tin 1.2.7. Biện pháp quản lý 1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 1.3.1. Môi trường đa học tập phương tiện 1.3.2. Phần mềm dạy học 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 9 9 13 16 19 19 20 22 23 23 27 1.3.3 Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và giáo án dạy học tích cực điện tử 1.3.4.Các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 1.4. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường cao đẳng nghề 1.4.1. Quản lý việc xây dựng phòng học đa phương tiện 1.4.2. Quản lý việc sử dụng các phần mềm dạy học 1.4.3.Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin Tiểu kết chương 1 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ 2.1. Khái quát về trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Nhiệm vụ của nhà trường 2.1.3. Đội ngũ giáo viên trường 2.1.4. Về tình hình cơ sở vật chất của trường 2.1.5. Thực trạng dạy học ở trường 2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học ở các khoa , bộ môn trong trường 2.2.1. Việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng,nhà nước và những điều kiện để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ 2.2.2. Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công 29 34 35 35 38 38 41 43 43 43 44 44 50 53 56 56 nghệ và Nông lâm Phú Thọ 2.2.3. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học 2.3. Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2.3.1.Quản lý việc xây dựng và sử dụng phòng học đa phương tiện 2.3.2. Quản lý việc sử dụng phần mềm dạy học 2.3.3. Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin 2.4. Phân tích thực trạng ứng dụng và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ 2.4.1. Mặt mạnh 2.4.2. Mặt yếu 2.4.3. Phân tích nguyên nhân tồn tại Tiểu kêt chương 2 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp 3.1.1. Các văn kiện của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục và đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin 3.1.2 Định hướng chỉ đạo phát triển đào tạo của trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ 3.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ 3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả 57 58 62 62 63 64 67 67 67 68 70 71 71 71 72 74 74 74 75 3.3. Các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và nông lâm Phú Thọ 3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 3.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng phòng học đa phương tiện để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học 3.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên của các khoa, bộ môn về kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản và sử dụng một số phần mềm dạy học 3.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng qui trình thiết kế giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin 3.3.5. Biện pháp 5 : Xây dựng quy trình sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin 3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên 3.4. Mối liên hệ giữa các biện pháp 3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp Tiểu kết chương 3 Kết luận và khuyến nghị 75 75 79 83 86 90 92 95 97 103 104 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBQL Cán bộ quản lý CBGV Cán bộ giáo viên CSVC Cơ sở vật chất CSVCTH/CSVCSP Cơ sở vật chất trường học/Cơ sở vật chất sư phạm CNTT Công nghệ thông tin ĐPT Đa phương tiện DH Dạy học GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GV Giáo viên GADHTC Giáo án dạy học tích cực HĐH Hiện đại hóa HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học PTDH Phương tiện dạy học QLGD Quản lý giáo dục TBDH Thiết bị dạy học MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công nghệ thông tin có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật thì yêu cầu cấp thiết là phải trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng cơ bản, đồng thời dạy cách học cho người học, tạo cho họ khả năng, thói quen và niềm say mê học tập suốt đời. Trong kỳ họp của Bộ chính trị đã có kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2010 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 trong phần Tiếp tục đổi mới chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp giáo dục có nêu: “Đổi mới, hiện đại hóa chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chuyển mạnh mẽ từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục cơ bản lối truyền thụ một chiều. Phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, hợp tác; giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh, sinh viên; gắn bó chặt chẽ giữa học lý thuyết và thực hành, đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, sản xuất và đời sống”. Theo điều 7 khoản 2 của luật dạy nghề năm 2006 : “ Đầu tư có trọng tâm trọng điểm để đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy nghề , phát triển đội ngũ giáo viên, hiện đại hóa thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và trên thế giới ” Úng dụng CNTT trong dạy học là hết sức cần thiết. Trong những năm qua ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã được quan tâm nhưng chưa được đầu tư thỏa đáng. Tính đến năm học 2010 – 2011, Trường đã được trang bị các phòng máy vi tính cho học sinh và được trang bị máy chiếu đa năng cho giáo viên sử dụng trong giảng dạy. Nhưng hiệu qủa của việc ứng dụng CNTT trong dạy học còn rất thấp. Nguyên nhân do Giáo viên chưa nhận thức được hết vai trò và ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT trong dạy học, chưa đủ kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản; Một số CBQL hạn chế về trình độ tin học, chưa có khả năng định hướng cho Giáo viên nhận thức đúng về bản chất của GADHTC có ứng dụng CNTT và GADHTC điện tử dạy học. Phòng máy tính của trường mới sử dụng để dạy tin học, còn mạng máy tính, các phần mềm dạy học để tạo môi trường dạy học ĐPT thì vẫn chưa được quan tâm đúng mức Với lý do trên tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “ Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công Nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.” 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận, ứng dụng CNTT trong dạy học - Đánh giá thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ - Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài Do điều kiện về thời gian và khả năng có hạn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy học (Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học, soạn giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ). Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ . 5. Giả thuyết khoa học Hiện nay việc quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ còn nhiều bất cập . Nếu chọn lựa, đề xuất và áp dụng được một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học phù hợp với thực tiễn thì sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường cao đẳng nghề. - Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. - Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu luật giáo dục, luật dạy nghề các văn kiện của Đảng và Nhà nước về định hướng phát triển giáo dục & đào tạo và định hướng phát triển việc ứng dụng CNTT trong dạy học. - Nghiên cứu các văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Tổng cục dạy nghề có liên quan đến TBDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. - Nghiên cứu các tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. [...]... sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường Cao đẳng nghề Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ Chương 3: Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN... trạng ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ - Chọn lựa, đề xuất và áp dụng một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ 9 Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu; kết luận và khuyến nghị; tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm... những biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong giáo dục như: Năm 1981 Singapore thông qua một đạo luật về Tin học hóa Quốc gia quy định ba nhiệm vụ: - Một là, thực hiện việc tin học hóa mọi công việc hành chính và hoạt động của Chính phủ - Hai là, dạy tin học ở trường phổ thông; Ứng dụng CNTT trong dạy học; Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học; Ứng dụng CNTT trong quản lý trường học - Ba là, phát triển và. .. việc ứng dụng CNTT vào dạy học Nội dung cụ thể bao gồm: + Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học (phổ thông, đại học + Các giải pháp, quản lý phát triển ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học: chiến lược phát triển, kinh nghiệm quản lý, mô hình tổ chức trường học điện tử, mô hình dạy học điện tử, + Các kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: xây dựng và sử dụng phần mềm dạy. .. quyết Trình độ tin học cơ bản của đội ngũ giáo viên còn hạn chế và gặp nhiều lúng túng khi thiết kế GADHTC có ứng dụng CNTT Cho đến nay, ở các trường Cao đẳng nghề nói chung và Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ nói riêng đã áp dụng rất nhiều biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học Việc nghiên... tiêu giáo dục trường học bao quát cho nền kinh tế thông tin, đó là: Một là: Tất cả học sinh tốt nghiệp phổ thông đều ứng dụng được CNTT và ý thức được tác động của CNTT&TT đối với xã hội Hai là: Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tạo môi trường học tập cho học sinh 1.1.2 Trong nước Từ thập niên 90 của thế kỉ trước, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là một... là môi trường học tập chủ yếu hiện nay Giáo viên cần ứng dụng CNTT hiệu quả thông qua môi trường dạy học ĐPT ; Đề ra một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học và góp phần đổi mới PPDH ở trường THCS Tác giả Trần Thị Đản với đề tài: “Một số biện pháp tổ chức triển khai việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy của Hiệu trưởng trường THCS Văn Lang Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ Những biện pháp mà... nghiệm thực hành ảo ứng dụng trong dạy nghề điện ô tô ” Các cuộc hội thảo trên đều tập trung bàn về vai trò của CNTT trong giáo dục và các giải pháp đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong dạy học Có một số luận văn thạc sỹ khoa học nghiên cứu về quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy học như: Tác giả Đào Thị Ninh với đề tài: “Một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong giảng dạy ở các trường THPT quận Cầu... việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Chỉ thị 29/CT-Bộ GD&ĐT về "Tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành GD & ĐT giai đoạn 2001 - 2005" và Chỉ thị 55/2008/CT- BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong giáo dục giai đoạn 2008-2012 và chọn năm học. .. Việc nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đang là cần thiết 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1 Quản lý 1.2.1.1 Khái niệm: Khái niệm Quản lý được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau dựa trên cơ sở những cách tiếp cận khác nhau, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật đang là vấn đề thu . CNTT trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ - Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong. Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. Chương 3: Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. . sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường Cao đẳng nghề. Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Cao đẳng nghề Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CẢO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm