Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

113 444 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN HẢI BẰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trọng Hậu HÀ NỘI - 2010 LỜI CẢM ƠN Bằng tấm lòng kính trọng và biết ơn, tác giả xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, các khoa, phòng thuộc Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Các Giáo sư, P. Giáo sư, Tiến sỹ giảng dạy tại lớp Cao học Quản lý giáo dục khoá 2008- 2010, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã nhiệt tình giảng dạy, cung cấp hệ thống tri thức rất quý báu về khoa học quản lý giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hoàn thành quá trình học tập, nghiên cứu và làm Luận văn. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Trọng Hậu, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả để đề tài sớm được hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nam Định; Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện ủy; Uỷ ban Nhân dân huyện Trực Ninh, Phòng Nội vụ, Phòng Thống kê; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học huyện Trực Ninh và toàn thể anh, chị em, bạn bè, đồng nghiệp đã tham gia, góp ý kiến và tạo mọi điều kiện cho việc khảo sát, học tập và nghiên cứu thực hiện đề tài. Hà Nội, tháng 12 năm 2010. TÁC GIẢ Trần Hải Bằng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : B BHYT : B CBQL : C CBQLGD : C CNTT : C CNH- : C CSVC : C GD- : - GDQD : G GDTX : G GDTX-HNDN : - GDTH : G HT : H  HS : H KT-XH : K-  MTTQ :  LLCT : L NNL : N NV : Nhân viên PHT : Phó h PPGD : P QLGD : Q QLNN : Q  THCS : T THPT : T UBND :  XHHGD : X MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU  1  3  3  3  3  3  4 l 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC 6  6  7  7 QLGD,  9 CBQLCBQL, CBQL  11 , NNL và CBQL  13 CBQL  16 1.4. CBQL  18 1.4.1. CBQL  18 CBQL  20 CBQL  22 CBQL  23               CBQL  25 CBQL   26 PPGD   26 CBQL   28 1.5.3QLGD   29 1.5.4KT-XH   31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH 33 2.1.  KT-XH   33  33 KT-XH  33 KT-XH  -2015. 34   35  35 GDTH  36 CBQL  37 CBQL  37 CBQL  39 CBQL  41 CBQL  53 2.4.1CBQL  55 2.4.2 CBQL  56 2.4.3CBQL  60 2.4.4CBQL  61 2.4.5  CBQL  62 2.4.6chung 63 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 68  68  68  68  69  69 CBQL  2010-2015 70 3.2.1. CBQL  70  CBQL  78  CBQL  81 CBQL   83    CBQL  86  88  90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 1.Kết luận 92 2. Khuyến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài             --         - Báo cáo   -  [22].    [23]. Trong GD-GD  tr   CNH-               CBQLGD   BQLGD. -   2 -CT/TW ngày 1      [2]. -  GD-P     X                                 QLGD                      3  “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay”. 2. Mục đích nghiên cứu    -  3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu  3.2. Đối tượng nghiên cứu Phát tr  4. Phạm vi nghiên cứu  -2015. 5. Giả thuyết khoa học      6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1.   6.2.    4 6.3.   -  7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận  -GD và các   7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu                -                      7.2.2. Phương pháp phỏng vấn -     7.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Nghiên Phòng GD-   [...]... phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Chƣơng 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Trực Ninh trong giai đoạn hiện nay 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển đội ngũ. .. CBQL trường tiểu học là một bộ phận của phát triển NNL Vì vậy, nội dung phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học cũng tuân theo lý thuyết phát triển NNL Phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học gắn liền với GD-ĐT, sử dụng và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ phát triển Trong giai đoạn hiện nay, phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD được xem là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT Quyết định số... dựng và phát triển CBQL trường tiểu học theo chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học có tác động rất lớn đến chính bản thân đội ngũ cán bộ và tác động đến tất cả các khâu trong công tác cán bộ Bản thân đội ngũ CBQL trường tiểu học phải tự phấn đấu và hoàn thiện mình, các cơ quan QLGD căn cứ vào chuẩn để thực hiện các nội dung phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Vì vậy, phát triển CBQL trường tiểu học theo... biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Hồng Sơn, năm 2006) - Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS trên địa bàn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sỹ của Lê Minh Tiến, năm 2008) 6 - Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Ý Yên tỉnh Nam Định đáp... tác phát triển đội ngũ của mỗi địa phươngcấp huyện Trong phạm vi một huyện, nội dung công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học bao gồm: quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL; bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển 15 đội ngũ CBQL; đánh giá, xếp loại đội ngũ CBQL; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và thực hiện các chế độ chính sách tạo môi trường thuận lợi phát triển đội ngũ CBQL Để làm tốt công tác phát. .. của huyện 24 1.4.5 Thực hiện chế độ chính sách, tạo môi trường phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Thực hiện chế độ chính sách, tạo môi trường phát triển là một trong những nội dung quan trọng trong trong công tác quản lý phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Đây chính là việc làm có ý nghĩa rất lớn của các cấp quản lý nhằm tạo động lực thúc đẩy đội ngũ CBQL làm việc và cống hiến cho sự nghiệp phát. .. kiến của lãnh đạo huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng GD-ĐT, một số CBQL trường tiểu học giỏi, những người có nhiều kinh nghiệm về công tác QLGD để đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CBQL trường tiểu học và thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Trực Ninh, về các biện pháp cần thiết và khả thi để phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Trực Ninh giai đoạn 2010-2015 7.2.5... phương, đơn vị nói chung Riêng ở tỉnh Nam Định, cho đến nay, theo những tài liệu mà chúng tôi bao quát được vẫn chưa có tác giả nào đề cập đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học một cách đầy đủ và có hệ thống Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, nhằm góp... thể quản lý nảy sinh các động lực quản lý, còn khách thể quản lý thì làm nảy sinh các giá trị vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu của con người, thoả mãn mục đích của chủ thể quản lý Hoạt động quản lý được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ về hoạt động quản lý Công cụ quản lý Chủ thể quản lý Khách thể quản lý PP quản lý Mục tiêu quản lý Môi trường quản lý 1.2.2 Khái niệm về QLGD, quản lý nhà... học sinh; Phối hợp giữa nhà trường và địa phương; Các tiêu chuẩn và tiêu chí trong Dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học nói trên vừa phù hợp với thực tế, vừa phù hợp với xu thế phát triển của các nhà trường tiểu học trong giai đoạn 2010-2015 Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học khi được ban hành chính thức sẽ tạo động lực mạnh mẽ trong việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học trong giai . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN HẢI BẰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .  Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay . 2. Mục đích nghiên cứu . 2.4.6chung 63 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 68 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRỰC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm